0114-KDIP1-3.4012.293.2018.1.ISK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług w związku z realizacją projektu, które będą wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 kwietnia 2018 r. (data wpływu 7 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie realizacji projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie realizacji projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Instytut zwraca się z prośbą o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej braku możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu realizowanego w ramach działania 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych w ramach Osi priorytetowej RPO WM 2014-2020 na podstawie podpisanej w dniu 26 lutego 2018 r. Umowy o dofinansowanie.

Instytut świadczy usługi w zakresie ochrony zdrowia sklasyfikowane w dziale 86 PKWiU, które z mocy ustawy o VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT. Instytut jest podatnikiem podatku VAT czynnym od dnia 15 czerwca 1993 r. dokonującym rozliczeń podatku VAT należnego z tytułu usług w zakresie sprzedaży logo, wynajmu powierzchni oraz świadczenia badań klinicznych. Podatek VAT naliczony od zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną rozliczany jest przy zastosowaniu pre-wskaźnika, który w roku bieżącym wynosi 4%. Rozliczenia z tytułu podatku VAT dokonywane są na podstawie składanych comiesięcznie deklaracji VAT-7.

Przedmiotem realizowanego projektu jest utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w ramach Instytutu oraz wyposażenie go w wysokospecjalistyczną aparaturę badawczą służącą prowadzeniu badań diagnostycznych w zakresie genetyki, diagnostyki wrodzonych wad metabolizmu (WWM) i przesiewu diagnostycznego noworodków. Centrum powstanie z jednostek Instytutu, które zostaną usytuowane w dwóch budynkach należących do L. Centrum będzie innowacyjnym na skalę światową ośrodkiem prac B+R wykorzystującym skonsolidowaną wiedzę oraz kluczowe zasoby połączonych ze sobą dwóch zakładów. Realizacja projektu obejmuje lata 2018-2020.

W ramach dofinansowania zakupiona zostanie aparatura laboratoryjna oraz inne wyposażenie medyczne Zakładów. Zgodnie z warunkami naboru projekt zakłada prowadzenie przy użyciu zakupionego sprzętu działalności niegospodarczej (świadczenia refundowane ze środków publicznych) i gospodarczej (świadczenia realizowane w oparciu o zlecenia od innych podmiotów medycznych) oraz prac badawczo-wdrożeniowych w Instytucie, dzięki którym poszerzany będzie zakres prowadzonej diagnostyki.

Warunki naboru i zobowiązania w umowie o dofinansowanie wykluczają możliwość innego wykorzystania aparatury, niż w celach diagnostycznych i naukowo-badawczych.

Wyniki prac przedmiotowego projektu, w związku z realizacją którego Instytut poniesie wydatki na nabycie towarów i usług będą wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług.

Zakupiona w ramach realizacji przedmiotowego projektu infrastruktura pozwoli na prowadzenie prac B+R z zakresu genetyki medycznej, diagnostyki WWM oraz przesiewu diagnostycznego, co w konsekwencji umożliwi opracowanie ulepszonych oraz zupełnie nowych metod diagnostycznych. Dzięki nim zwiększy się trafność diagnostyczna, skróci się czas trwania procedur diagnostycznych na urządzeniach, zwiększy się zakres analizowanych parametrów i możliwa będzie szybsza wykrywalność chorób we wczesnym stadium.

Wdrożone i prowadzone będą unikalne badania i diagnostyka o dużym znaczeniu dla poprawy sytuacji zdrowotnej pacjentów Instytutu, którzy pochodzą nie tylko z danego obszaru, ale całej Polski.

Instytut jest wiodącym ośrodkiem referencyjnym w Polsce w zakresie badań genetycznych, diagnostyki wrodzonych wad metabolizmu oraz przesiewu diagnostycznego noworodków, na co wskazuje m.in.: wysokie doświadczenie Instytutu, zakres wykonywanych usług oraz prac badawczych, a także szeroka współpraca z wieloma podmiotami krajowymi i zagranicznymi. Ze względu na fakt, iż wyniki prowadzonych nowatorskich prac badawczych i programów naukowych mają często bezpośredni wpływ na zmianę standardów postępowania w procesach diagnostycznych i terapeutycznych pacjentów leczonych w Instytucie i innych ośrodkach, zapotrzebowanie Instytutu na realizację Projektu jest bardzo wysokie.

Cel główny Projektu oparty jest na 4 fundamentach:

 1. Zwiększenie potencjału w zakresie opracowania nowych metod diagnostycznych i związanego z nimi rozwoju metod leczenia.
 2. Zwiększenie zdolności do identyfikowania i reagowania na obecne i przyszłe potrzeby (luki rynkowe) w zakresie wysokospecjalistycznej diagnostyki.
 3. Usprawnienie procesu wysokospecjalistycznej diagnostyki.
 4. Zwiększenie potencjału naukowego Instytutu, a w tym powiększenie zespołu specjalistów naukowych.

Cel główny Projektu zostanie osiągnięty przez realizację następujących celów szczegółowych:

 1. Konsolidacja potencjału badawczego i diagnostycznego dwóch jednostek Instytutu;
 2. Zwiększenie trafności diagnostycznej.
 3. Stworzenie nowych metod diagnostycznych.
 4. Skrócenie trwania procedur diagnostycznych na urządzeniach.
 5. Zwiększenie liczby przeprowadzanych badań specjalistycznych.
 6. Zwiększenie przychodów z usług komercyjnych.

Dzięki realizacji Projektu Instytut będzie mógł rozszerzyć zakres badań diagnostycznych i prowadzić działalność wdrożeniowo-badawczą w zakresie:

 1. Badań prenatalnych i postnatalnych przy użyciu analizy mikromacierzy CGH
 2. Nieinwazyjnych badań prenatalnych, w szczególności analizy DNA płodu z krwi matki przy użyciu sekwenatora NGS (sekwencjonownia następnej generacji).
 3. Nowego profilu badań onkogenetycznych.
 4. Badań całego genomu lub jego części kodującej.
 5. Zwiększenia ilości badań wykonywanych przy użyciu metody NGS.
 6. Analizy profilu proteomicznego do diagnostyki wrodzonych wad metabolizmu.
 7. Analizy profilu metabolomicznego do diagnostyki wrodzonych wad metabolizmu.
 8. Powyższych dwóch rodzajów analiz w ramach panelu badań umożliwiającego kompleksową diagnostykę.
 9. Oceny stresu oksydacyjnego (status oksydacyjny/status antyoksydacyjny) u pacjentów z chorobą nowotworową, u kobiet w ciąży powikłanej paleniem tytoniu oraz u pacjentów z zaburzeniami neurometabolicznymi.
 10. Nienasyconych i bardzo długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (badanie diagnostyczne zaburzeń pereksysomalnych)
 11. Badań enzymatycznych (badanie potwierdzające).

Opis zastosowania medycznego zakupywanej aparatury, ze wskazaniem obszaru diagnostyki zgodnej z założeniami Projektu:

 1. Mikroskop odwrócony - będzie stanowił element składowy aparatury wykorzystywanej w analizie kariotypu, którą stosuje się w cytogenetyce klasycznej. Dzięki zakupowi możliwe będzie zwiększenie liczby wykonywanych badań genetycznych.
 2. System do analizy komputerowej szkiełek cytogenetycznych „MetaSystem” - będzie stanowił element składowy aparatury wykorzystywanej w analizie kariotypu, którą stosuje się w cytogenetyce klasycznej. Dzięki zakupowi możliwe będzie zwiększenie liczby wykonywanych badań genetycznych.
 3. Osprzęt i oprogramowanie do mikroskopu fluorescencyjnego - będzie stanowił element składowy aparatury wykorzystywanej w cytogenetyce molekularnej - hybrydyzacji typu FISH. Dzięki zakupowi możliwe będzie zwiększenie liczby wykonywanych badań cytogenetycznych, szczególnie w zakresie wykonywania kariotypów prenatalnych i postnatalnych. Nabycie aparatury stworzy także możliwość poszerzenia zakresu badań o onkogenetykę.
 4. Mikroskop do fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ - będzie on stanowił element składowy aparatury wykorzystywanej w cytogenetyce molekularnej - hybrydyzacji typu FISH. Dzięki zakupowi możliwe będzie zwiększenie liczby wykonywanych badań cytogenetycznych, szczególnie w zakresie wykonywania kariotypów prenatalnych i postnatalnych.
 5. Skaner do mikromacierzy - będzie stanowił element składowy aparatury wykorzystywanej do badań genomowych aCGH (z wykorzystaniem mikromacierzy genomowych). Dzięki zakupowi możliwe będzie zwiększenie liczby wykonywanych badań genomowych. Nabycie aparatury stworzy także możliwość rozwoju nieinwazyjnych badań prenatalnych.
 6. Aparat PCR - będzie stanowił element składowy aparatury wykorzystywanej do powielania fragmentów DNA, znakowania sond do FISH. Aparat jest elementem badawczej techniki podstawowej.
 7. Inkubator do hodowli komórkowych - będzie stanowił element składowy aparatury wykorzystywanej w analizie kariotypu, którą stosuje się w cytogenetyce klasycznej. Dzięki zakupowi możliwe będzie zwiększenie liczby wykonywanych badań genetycznych.
 8. Zamrażarka witrynowa na -30°C - będzie elementem podstawowego wyposażenia laboratorium biochemicznego - umożliwi prowadzenie badań cytogenetycznych i molekularnych badań genetycznych w ramach laboratorium.
 9. Wirówki (z chłodzeniem lub z rotorem horyzontalnym) - są elementem podstawowego wyposażenia laboratorium biochemicznego - w tym przypadku laboratorium nastawionego na cytogenetyczne i molekularne badania genetyczne.
 10. Piec do macierzy - będzie stanowił element składowy aparatury wykorzystywanej do badań genomowych aCGH (z wykorzystaniem mikromacierzy genomowych). Dzięki zakupowi możliwe będzie zwiększenie liczby wykonywanych badań genomowych. Nabycie aparatury stworzy także możliwość rozwoju nieinwazyjnych badań prenatalnych.
 11. Maszyna do izolacji DNA z małej objętości - będzie stanowiła element składowy aparatury niezbędnej do szybkiego procesu analizy kwasów nukleinowych, MLPA, mikromacierzy, PCR. Maszyna pozwoli na prowadzenie działalności z zakresu cytogenetyki molekularnej, która będzie kontynuacją dotychczasowego profilu badawczego Instytutu.
 12. Biorobot do izolacji DNA - jest to stacja robocza do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych z krwi Biorobot stanowi podstawę systemu kolekcjonowania próbek DNA w biobanku oraz narzędzi do badań genetyki molekularnej.
 13. System sekwencjonowania następnej generacji wraz z komputerem niezbędnym do pracy systemu - będzie stanowił element składowy kompleksowego systemu do sekwencjonowania DNA tzw. metoda sekwencjonowania następnej generacji (NGS). Na system składać się będą: aparat do analizy panelowej genów i analizy całoeksomowej i genomowej, aparat do oceny jakości, stężenia i czystości DNA, fragmentowania DNA jak i wzbogacania bibliotek do NGS. Dzięki zakupowi możliwe będzie zwiększenie liczby badań panelowych. Nabycie aparatury stworzy także możliwość rozwoju diagnostyki w zakresie badania całego genomu lub większej części genotypu (ekson i genom).
 14. System sekwencjonowania następnej generacji MiniSeq - będzie stanowił element składowy kompleksowego systemu do sekwencjonowania DNA tzw. metoda sekwencjonowania następnej generacji (NGS). Na system składać się będą: aparat do analizy panelowej genów i analizy całoeksomowej i genomowej, aparat do oceny jakości, stężenia i czystości DNA, fragmentowania DNA jak i wzbogacania bibliotek do NGS. Dzięki zakupowi możliwe będzie zwiększenie liczby badań panelowych. Nabycie aparatury stworzy także możliwość rozwoju diagnostyki w zakresie badania całego genomu lub większej części genotypu (ekson i genom).
 15. Aparat do selekcji fragmentów DNA i RNA (Blue pippin) - będzie stanowił element składowy kompleksowego systemu do sekwencjonowania DNA tzw. metoda sekwencjonowania następnej generacji (NGS). Na system składać się będą: aparat do analizy panelowej genów i analizy całoeksomowej i genomowej, aparat do oceny jakości, stężenia i czystości DNA, fragmentowania DNA jak i wzbogacania bibliotek do NGS. Dzięki zakupowi możliwe będzie zwiększenie liczby badań panelowych. Nabycie aparatury stworzy także możliwość rozwoju diagnostyki zakresie badania całego genomu lub większej części genotypu (ekson i genom).
 16. Aparat do fragmentacji DNA - będzie stanowił element składowy kompleksowego systemu do sekwencjonowania DNA tzw. metoda sekwencjonowania następnej generacji (NGS). Na system składać się będą: aparat do analizy panelowej genów i analizy całoeksomowej i genomowej, aparat do oceny jakości, stężenia i czystości DNA, fragmentowania DNA jak i wzbogacania bibliotek do NGS. Nabycie aparatury stworzy także możliwość rozwoju diagnostyki w zakresie badania całego genomu lub większej części genotypu (ekson i genom).
 17. Spektrofotometr/fluorymet aparat do analizy jakości kw. nukleinowych i białek - będzie stanowił element składowy kompleksowego systemu do sekwencjonowania DNA tzw. metoda sekwencjonowania następnej generacji (NGS). Na system składać się będą: aparat do analizy panelowej genów i analizy całoeksomowej i genomowej, aparat do oceny jakości, stężenia i czystości DNA, fragmentowania DNA jak i wzbogacania bibliotek do NGS. Dzięki zakupowi możliwe będzie zwiększenie liczby badań panelowych. Nabycie aparatury stworzy także możliwość rozwoju diagnostyki w zakresie badania całego genomu lub większej części genotypu (ekson i genom).
 18. System oczyszczania wody - zapewni powtarzalność prowadzonych badań. System jest elementem podstawowego wyposażenia laboratorium biochemicznego.
 19. Drobny sprzęt laboratoryjny - laboratorium molekularne i cytogenetyczne (zamrażarki, vortexy, lodówki, mini wirówki, zestawy do elektroforezy poliakrylamidowej, zestawy do elektroforezy agarazowej, łaźnia wodna, płyta grzewcza) - są elementem podstawowego wyposażenia laboratorium biochemicznego - w tym przypadku laboratorium nastawionego na cytogenetyczne i molekularne badania genetyczne.
 20. System do przechowywania, sortowania i monitorowania próbek DNA (biobank) - jest systemem kolekcjonowania i długoterminowego przechowywania preparatów DNA. Pozwala na zabezpieczenie 50 tys. preparatów (zarówno obecnie posiadanych jak i nowych).
 21. Aparat do oceny jakości kwasów nukleinowych - będzie stanowił element składowy kompleksowego systemu do sekwencjonowania DNA tzw. metody sekwencjonowania następnej generacji (NGS). Na system składać się będą: aparat do analizy panelowej genów i analizy całoeksomowej i genomowej, aparat do oceny jakości, stężenia i czystości DNA, fragmentowania DNA jak i wzbogacania bibliotek do NGS. Dzięki zakupowi możliwe będzie zwiększenie liczby badań panelowych. Nabycie aparatury stworzy także możliwość rozwoju diagnostyki zakresie badania całego genomu lub większej części genotypu (ekson i genom).
 22. Komora laminarna - będzie wykorzystywana w przypadkach pracy jałowej, np. w hodowlach tkankowych, jak też pracy z RNA. Jest niezbędna w badaniach typu naukowego oraz niektórych badaniach diagnostycznych gdzie analizuje się RNA.
 23. Centralna baza informatyczno-medyczna - jest konieczny do uporządkowania i zarządzania wiedzą i danymi - szczególnie w związku z planowanym rozwojem wysoce specjalistycznych badań.
 24. Drobny sprzęt laboratoryjny - laboratorium biochemiczne (płuczka, wirówka zwykła z chłodzeniem, pipety, statywy) - są elementem podstawowego wyposażenia laboratorium biochemicznego.
 25. Dygestorium jałowe - jego podstawowym zadaniem jest zapobieganie wydostawania się do atmosfery szkodliwych substancji.
 26. Wysokorozdzielczy spektrometr mas sprzężony z elektroforezą kapilarną - będzie służyć do ustawienia i wdrożenia analizy metabolomicznej i proteomicznej. Urządzenie jest niezbędne dla właściwego ukierunkowania diagnostyki metabolicznej.
 27. Licznik Scyntylacyjny Beta - jest urządzeniem wymaganym do przeprowadzania analizy aktywności wybranych enzymów metodą izotopową. Na podstawie uzyskanych wyników w badaniu metabolomu weryfikacji będą podlegać wybrane enzymy mitochondrialnego utleniania kwasów tłuszczowych oraz enzymy uczestniczące w metabolizmie galaktozy. Licznik jest niezbędny do ustawiania metody oznaczania aktywności wybranych enzymów mitochondrialnych w leukocytach i limfocytach oraz enzymów uczestniczących w metabolizmie galaktozy w erytrocytach.
 28. Czytnik Mikropłytek z ciągłym zakresem fal z: 1) modułem do liminescencji wraz z luminescencją wielobarwną i skanem liminescencji z zakresem - będzie używany do oceny metabolizmu tkanki tłuszczowej powiązanej z metabolizmem kośćca u pacjentów z nadwagą i niedowagą oraz pacjentami z zaburzeniami odżywiania oraz neurologicznymi. Dodatkowo kolejnym zagadnieniem opracowywanym na tym aparacie będzie ocena stresu oksydacyjnego w aspekcie obrony przeciwutleniającej u kobiet w przebiegu ciąży, noworodków przed wcześnie urodzonych oraz pacjentów onkologicznych i neurologicznych; 2) modułem liczenia i obrazowania komórek - będzie wykorzystany do oznaczania m.in. aktywności enzymatycznych.
 29. Moduł do czytnika mikropłytek - dyspenser z zakresem dozowania - ułatwiający prowadzenie oznaczeń luminescencyjnych.
 30. System do dokumentacji i analizy żeli i biotów - system wyposażony w kamerę przynajmniej 16 bitową i rozdzielczością 4 mln pikseli, do odczytów fluorescencjnych i chemiiluminescencjnych wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem - będzie wykorzystywany w oznaczeniach białek analizowanych metoda Western Blott.
 31. Chromatograf gazowy sprzężony z podwójnym kwadrupolem (GC-MS/MS - będzie wykorzystywany w celu ustawienia procedury oznaczania nienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA) oraz bardzo długołańcuchowych kwasów tłuszczowych od C22 - C26 (VLCFA) w surowicy. Spektrometr jest niezbędny do ustawienia metody oznaczania PUFA i VLCFA w surowicy: przygotowanie próbek, dobór odpowiednich warunków analizy oraz do analizy PUFA i VLCFA u dzieci z i bez zaburzeń metabolizmu.
 32. Wirówka próżniowa do zatężania próbek pod obniżonym ciśnieniem.
 33. Szafy do archiwizacji - element podstawowego wyposażenia.
 34. Aparat do spektrofotometrycznej oceny jakości kwasów nukleinowych po izolacji DNA.

Wydatki poniesione w związku z realizowanym projektem zostaną udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Instytut. Powstałe w wyniku projektu mienie będzie własnością Instytutu i będzie widniało w ewidencji środków trwałych Instytutu. Świadczone przez Instytut usługi medyczne Finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie zawartych kontraktów, zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny, pozwala stwierdzić brak możliwości odliczenia przez Instytut podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług, które będą wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, dokonywanych w związku z realizacją projektu realizowanego w ramach działania 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych w ramach Osi priorytetowej RPO WM 2014-2020 na podstawie podpisanej w dniu 26 lutego 2018 r. Umowy o dofinansowanie?

Zdaniem Wnioskodawcy, Instytut nie ma możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją w/w projektu.

W świetle art. 43 ust. 1 pkt 18 usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze są ustawowo zwolnione z podatku VAT. W związku z tym Instytutowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją przedmiotowego projektu, a tym samym stanowi on koszt kwalifikowalny.

Wydatki ponoszone przez Instytut w ramach projektu będą związane wyłącznie z wykonywanymi czynnościami zwolnionymi od podatku od towarów i usług.

Świadczenia medyczne udzielane w przyszłości przy wykorzystaniu zakupionej w projekcie aparatury medycznej i innego wyposażenia korzystają bowiem z ustawowego zwolnienia w zakresie podatku VAT. Tym samym w przedmiotowej sprawie nie jest spełniony warunek wynikający z art. 86 ust. 1 ustawy, w myśl którego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje bowiem wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, w wyniku nabycia których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Biorąc pod uwagę, że za pośrednictwem nabytego sprzętu będą świadczone wyłącznie usługi zwolnione z VAT, podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny tylko z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja jest zwolniona z podatku VAT.

Reasumując, podatek VAT w przedmiotowym projekcie, uznać należy za wydatek kwalifikowany, gdyż efekty projektu nie będą wykorzystywane przez Instytut do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Poniesione w ramach realizacji projektu wydatki będą związane wyłącznie z wykonywanymi czynnościami zwolnionymi od podatku od towarów i usług a towarów i usługi nabyte w związku z realizacją przedmiotowego projektu będą wykorzystywane do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług, czyli nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przedstawiona sytuacja faktyczna w opinii Instytutu uzasadnia przyjęcie stanowiska o kwalifikowalności podatku VAT w przedmiotowym projekcie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca świadczy usługi w zakresie ochrony zdrowia sklasyfikowane w dziale 86 PKWiU, które z mocy ustawy o VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku VAT czynnym od dnia 15 czerwca 1993 r. dokonującym rozliczeń podatku VAT należnego z tytułu usług w zakresie sprzedaży logo, wynajmu powierzchni oraz świadczenia badań klinicznych.

Przedmiotem realizowanego projektu jest utworzenie Centrum w ramach Instytutu oraz wyposażenie go w wysokospecjalistyczną aparaturę badawczą służącą prowadzeniu badań diagnostycznych w zakresie genetyki, diagnostyki wrodzonych wad metabolizmu (WWM) i przesiewu diagnostycznego noworodków.

W ramach dofinansowania zakupiona zostanie aparatura laboratoryjna oraz inne wyposażenie medyczne Zakładów. Zgodnie z warunkami naboru projekt zakłada prowadzenie przy użyciu zakupionego sprzętu działalności niegospodarczej (świadczenia refundowane ze środków publicznych) i gospodarczej (świadczenia realizowane w oparciu o zlecenia od innych podmiotów medycznych) oraz prac badawczo-wdrożeniowych w Instytucie, dzięki którym poszerzany będzie zakres prowadzonej diagnostyki.

Wydatki poniesione w związku z realizowanym projektem zostaną udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Instytut.

Wyniki prac przedmiotowego projektu, w związku z realizacją którego Instytut poniesie wydatki na nabycie towarów i usług będą wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą braku możliwości odliczenia przez Instytut podatku VAT naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących zakupy towarów i usług w związku z realizacją projektu, które będą wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – wyniki prac przedmiotowego projektu, w związku z realizacją którego Instytut poniesie wydatki na nabycie towarów i usług będą wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków ponoszonych z tytułu realizacji projektu.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, ponieważ wydatki poniesione w ramach realizacji tego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W związku z tym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie należy podkreślić, że pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.