0114-KDIP1-3.4012.150.2018.1.KC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na realizacji operacji „Inicjatywy lokalne rozwijają obszary wiejskie ...”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2018 r. (data wpływu 23 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na realizacji operacji „Inicjatywy lokalne rozwijają obszary wiejskie...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu polegającego na realizacji operacji „Inicjatywy lokalne rozwijają obszary wiejskie ...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT oraz nie figuruje w ewidencji płatników VAT. Realizując operację „Inicjatywy lokalne rozwijają obszary wiejskie .....” dofinansowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 nie może odzyskać uiszczanego podatku VAT.

Operacja współfinansowana ze środków Pomocy Technicznej PROW na lata 2014-2020 działanie 4 - Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy między terytorialnej i międzynarodowej. Stowarzyszenie nie wykonuje działalności gospodarczej określonej w art. 15 Ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz. 535 z późn.zm ). Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych działających w celach niezarobkowych, partnerstwem trójsektorowym, obejmującym sektor publiczny, gospodarczy i społeczny. LGD ubiega się o dofinansowanie w krajowych środków publicznych oraz pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc w ramach działania zapewni sprawną i efektywna pracę LGD uwzględniając bieżącą działalność LGD: zatrudnienie wykwalifikowanej kadry do organizacji wizyty studyjnej, organizację wyjazdu i spotkań. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem od towarów i usług, w ramach projektu nie będzie prowadzona sprzedaż. Rozliczenie dotacji przekazywane jest na podstawie „Wniosku o o refundację”. Dofinansowanie na realizację projektu nie pochodzi ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej - § 8 ust. 3, 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 28.11.2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy od podatku od towarów u usług (Dz.U. 212 poz. 1336, z późn. zm.).

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi szczegółowych warunków przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działań objętych PROW 2014-2020 do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także podatek od towarów i usług uiszczany w związku z poniesieniem kosztów przygotowania i realizacji wizyty studyjnej. Dotacja służy sfinansowaniu wydatków tzw. kwalifikowalnych, np. związanych z organizacją przedsięwzięć szkoleniowych, pokrycie kosztów za noclegi, wyżywienie, transport, tłumaczenie, opieka merytoryczna, ubezpieczenie uczestników. Część wydatków objęta jest podatkiem VAT, jednak zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy realizując projekt ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz środków budżetu państwa w ramach PROW na lata 2014-2020 LGD ma prawo odliczenia i zwrotu należnego podatku VAT poniesionego w związku z realizacją operacji?

Zdaniem Wnioskodawcy:

LGD uważa, że obniżenie podatku lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług uzależnione są od zakresu, w jakim nabywane towary i usługi związane są ze sprzedażą opodatkowaną. LGD nie będzie prowadziło sprzedaży towarów i usług więc nie będzie spełniony warunek dający stowarzyszeniu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego przy nabyciu towarów i usług związanych z realizacją operacji „Inicjatywy lokalne rozwijają obszary wiejskie ...” dofinansowane w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. LGD nie będzie przysługiwało prawo do odliczania i zwrotu kosztów podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o VAT”. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o VAT.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

W świetle powyższej regulacji, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Na zakres prawa do odliczeń w sposób bezpośredni wpływa pojmowanie statusu danego podmiotu jako podatnika podatku od towarów i usług wykonującego czynności opodatkowane. Tylko podatnik w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT, ma prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Co do zasady, status podatnika związany jest z prowadzeniem przez dany podmiot działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza w myśl art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jako stowarzyszenie realizuje operację „Inicjatywy lokalne rozwijają obszary wiejskie...” dofinansowaną w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Operacja współfinansowana ze środków Pomocy Technicznej PROW na lata 2014-2020 działanie 4 - Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy między terytorialnej i międzynarodowej.

Stowarzyszenie nie wykonuje działalności gospodarczej określonej w art. 15 Ustawy o podatku od towarów i usług i jest zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych działających w celach niezarobkowych, partnerstwem trójsektorowym, obejmującym sektor publiczny, gospodarczy i społeczny. LGD ubiega się o dofinansowanie w krajowych środków publicznych oraz pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc w ramach działania zapewni sprawną i efektywna pracę LGD uwzględniając bieżącą działalność LGD: zatrudnienie wykwalifikowanej kadry do organizacji wizyty studyjnej, organizację wyjazdu i spotkań. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem od towarów i usług, w ramach projektu nie będzie prowadzona sprzedaż.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi szczegółowych warunków przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działań objętych PROW 2014-2020 do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także podatek od towarów i usług uiszczany w związku z poniesieniem kosztów przygotowania i realizacji wizyty studyjnej. Dotacja służy sfinansowaniu wydatków tzw. kwalifikowalnych, np. związanych z organizacją przedsięwzięć szkoleniowych, pokrycie kosztów za noclegi, wyżywienie, transport, tłumaczenie, opieka merytoryczna, ubezpieczenie uczestników. Część wydatków objęta jest podatkiem VAT, jednak zakupione towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości odliczenia i zwrotu podatku w związku z realizacją projektu.

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, że odliczenie podatku VAT na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w stosunku do podmiotów niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT czynnymi.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie są spełnione, ponieważ - jak wynika z wniosku - poniesione wydatki w ramach realizowanego Projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu realizacji przedmiotowego Projektu. Tym samym, Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu, ponieważ – jak wynika z okoliczności sprawy – efekty ww. projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Dodatkowo należy wskazać, że powołane przez Wnioskodawcę rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1336) utraciło moc obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z poźn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.