0114-KDIP1-2.4012.752.2018.1.IG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W przedstawionej sprawie Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, który nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 listopada 2018 r. (data wpływu 14 listopada 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2018 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Parafia ubiega się o dofinansowanie realizacji projektu "Remont elementów drewnianych i murowanych wraz z programem konserwatorskim elewacji kaplicy" w ramach poddziałania 19.2 "wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

Jako koszty kwalifikowane wykazano kwoty brutto planowanych wydatków.

Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 "wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, w przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy zamierza zaliczyć VAT do kosztów kwalifikowalnych operacji, powinien wystąpić o indywidualną interpretację w zakresie interpretacji prawa podatkowego do organu upoważnionego - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja (Dz. U. z 2017 poz. 201) - w sprawie braku możliwości odzyskania podatku VAT.

Załącznik ten będzie obowiązkowy na etapie ubiegania się o refundację w przypadku operacji realizowanej w jednym etapie - wraz z wnioskiem o płatność ostateczną (...). W ramach projektu, zostanie wykonany remont zewnętrznych elementów drewnianych zabytkowej kaplicy wraz z elementami odwodnienia oraz zabezpieczenia fundamentów obiektu. Wykonany remont kaplicy przyczyni się do poprawy stanu technicznego zabytku, bezpieczeństwa osób przebywających w kaplicy oraz estetyki terenu. Ze względu na ogólnodostępny i niekomercyjny charakter, realizacja przedsięwzięcia wpłynie znacząco na zwiększenie ruchu turystycznego.

W ramach remontu wykonane będą prace budowlane polegające na renowacji elewacji drewnianej kaplicy (piaskowanie, odgrzybianie, malowanie), izolacji fundamentów, renowacji tynków wewnętrznych ścian kruchty oraz obróbki blacharskie - rynny i rury spustowe. Kaplica objęta projektem będzie służyła jako miejsce kultu religijnego oraz stanowi atrakcję turystyczną zarówno dla lokalnej społeczności jak i osób przyjezdnych.

Wyremontowana kaplica nie będzie udostępniana za odpłatnością podmiotom trzecim. Dostęp do kaplicy jest nieodpłatny dla wszystkich zainteresowanych osób.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Parafia ma prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT w odniesieniu do projektu "Remont elementów drewnianych i murowanych wraz z programem konserwatorskim elewacji kaplicy?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Parafia nie ma możliwości odliczenia podatku VAT w odniesieniu do projektu kaplicy.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu: 1) nabycia towarów i usług, 2) dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest powstanie zobowiązania podatkowego.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Efekty realizowanego projektu nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych, dlatego też parafii nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT w odniesieniu do przedmiotowego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Parafia ubiega się o dofinansowanie realizacji projektu "Remont elementów drewnianych i murowanych wraz z programem konserwatorskim elewacji wiecznej kaplicy” w ramach poddziałania 19.2 "wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach projektu, zostanie wykonany remont zewnętrznych elementów drewnianych zabytkowej kaplicy wraz z elementami odwodnienia oraz zabezpieczenia fundamentów obiektu. Wykonany remont kaplicy przyczyni się do poprawy stanu technicznego zabytku, bezpieczeństwa osób przebywających w kaplicy oraz estetyki terenu. Ze względu na ogólnodostępny i niekomercyjny charakter, realizacja przedsięwzięcia wpłynie znacząco na zwiększenie ruchu turystycznego.

W ramach remontu wykonane będą prace budowlane polegające na renowacji elewacji drewnianej kaplicy (piaskowanie, odgrzybianie, malowanie), izolacji fundamentów, renowacji tynków wewnętrznych ścian kruchty oraz obróbki blacharskie - rynny i rury spustowe. Kaplica objęta projektem będzie służyła jako miejsce kultu religijnego oraz stanowi atrakcję turystyczną zarówno dla lokalnej społeczności jak i osób przyjezdnych.

Wyremontowana kaplica nie będzie udostępniana za odpłatnością podmiotom trzecim. Dostęp do kaplicy jest nieodpłatny dla wszystkich zainteresowanych osób.

Wątpliwości dotyczą tego czy Wnioskodawca ma prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT w odniesieniu do projektu "Remont elementów drewnianych i murowanych wraz z programem konserwatorskim elewacji kaplicy”.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku od towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz treść powołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że z uwagi na niespełnienie przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, określonej w art. 86 ust. 1 ustawy, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT w odniesieniu do zadania "Remont elementów drewnianych i murowanych wraz z programem konserwatorskim elewacji wiecznej kaplicy”. Wnioskodawca nie ma więc możliwości odliczenia podatku VAT w odniesieniu do realizowanego projektu.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.