0114-KDIP1-2.4012.355.2017.1.MC | Interpretacja indywidualna

W zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu
0114-KDIP1-2.4012.355.2017.1.MCinterpretacja indywidualna
 1. czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług
 2. prawo do odliczenia
 3. projekt
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 lipca 2017 r. (data wpływu 21 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.1a. Działania o charakterze dobrych praktyk związane z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

TYTUŁ PROJEKTU

PODMIOTY REALIZUJĄCE

 1. Wnioskodawca - Centrum U. (Zakład Wnioskodawcy) - formalny Wnioskodawca oraz (w przypadku przyznania dofinansowania) lider planowanego projektu.
  Wnioskodawca w ramach swojej struktury posiada jednostkę - Centrum Informacji o Środowisku U. , które jest właściwym podmiotem realizującym Projekt.
  Centrum Informacji o Środowisku U. powstało we wrześniu 1991 roku. Centrum jest wydzielonym zakładem Wnioskodawcy i działa w formule „non for profit”. Jego podstawowym zadaniem jest pozyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o środowisku naturalnym. Statutowe działania Wnioskodawca realizuje zarówno we współpracy z samorządami, organizacjami i instytucjami krajowymi ... - jak też partnerami zagranicznymi ....
 2. Towarzystwo - partner projektu (działania będą realizowane w głównej mierze przez zespół Biura Towarzystwa).

Towarzystwo (Towarzystwo): założona w 1991 r. organizacja pozarządowa (działająca w formie stowarzyszenia) o statusie organizacji pożytku publicznego, zajmująca się ochroną dzikich ptaków i ich siedlisk w celu zachowania dziedzictwa przyrodniczego. Działania te wspiera rzesza kilku tysięcy członków i wolontariuszy. Stowarzyszenie jest partnerem światowej federacji towarzystw ochrony ptaków - BirdLife International. Towarzystwa jest jedną z największych organizacji chroniących przyrodę w Polsce. Prowadzi działania zmierzające do ochrony ptaków, a przez to ochrony całej przyrody. W celu zwiększenia skuteczności, działania są skoncentrowane przede wszystkim na priorytetowych gatunkach, siedliskach i ostojach. Równolegle z działaniami w zakresie cennych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk ptaków, zgodnie ze statutem organizacji, Towarzystwa prowadzi działania edukacyjne.

CELE i DZIAŁANIA PROJEKTU

Głównym celem planowanego projektu jest utrzymanie i poprawa stanu półnaturalnych nieleśnych ekosystemów górskich łąk i muraw w polskiej części... jako miejsc występowania zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

Cele szczegółowe / działania projektu:

 1. czynna ochrona półnaturalnych nieleśnych ekosystemów górskich łąk i muraw w polskiej części... oraz występujących tam zagrożonych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków ptaków związanych z terenami otwartymi poprzez tradycyjny wypas owiec, połączony z wykaszaniem. Działanie obejmuje też kompleksową inwentaryzację przyrodniczą hal i regularny monitoring przyrodniczy efektu ekologicznego prowadzonych działań;
 2. wsparcie tradycyjnej, zrównoważonej, ekstensywnej gospodarki pasterskiej w polskich ..., jako skutecznego i sprawdzonego narzędzia czynnej ochrony przyrody: wsparcie finansowe baców prowadzących wypas, odtworzenie lub renowacja drobnej infrastruktury pasterskiej (niewielka bacówka, żłoby, zagrody-koszory itp.);
 3. zwiększenie świadomości i promocja dobrych praktyk odnośnie roli i znaczenia różnorodności biologicznej terenów górskich, w celu pełniejszego zaangażowania w jej ochronę: działania informacyjno-promocyjne i edukacyjne takie jak szkolenia, seminaria, broszury i tablice informacyjne, strona Internetowa, gra mobilna itp. Kluczową grupą odbiorców będą samorządy gmin..., do których zadań należą kwestie ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody.

OBSZAR REALIZACJI

Projekt ma charakter ponadregionalny. Wnioskodawca planuje działania na 16 halach w polskiej części .., na terenie województw ..., zlokalizowanych na terenie lub bezpośrednim pobliżu obszarów siedliskowych (PLH) Natura 2000: ....

OKRES REALIZACJI

1 stycznia 2018 r. - 31 grudnia 2020 r.

Działania projektowe Wnioskodawca zamierza prowadzić w uzgodnieniu i współpracy z:

 1. właściwymi regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska (...);
 2. administracją obszarów chronionych,;
 3. Urzędem Marszałkowskim Województwa - w tym z Centrum Dziedzictwa Przyrody

Działania projektu realizowane będą przez Beneficjenta w ramach działalności statutowej nieodpłatnej. Nie będą miały charakteru inwestycyjnego. Projekt ma charakter niekomercyjny, nie nastąpi w nim sprzedaż/oferowanie towarów czy usług.

W związku z powyższym opisem Wnioskodawca wniósł o interpretację indywidualną dotyczącą braku możliwości odzyskania VAT w przedmiotowym projekcie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

W świetle przedstawionego stanu faktycznego, jak i poniższej argumentacji prawnej, Fundacji nie przysługuje możliwość odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w przedmiotowym projekcie. Wynika to z faktu, że cały projekt - tj. wszystkie jego działania i związane z nimi koszty - związany jest z działalnością statutową nieodpłatną.

Art. 86 ust. 1 Ustawy z 11 marca 2004 r. o podatków od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 ze zm. dalej „uptu”) zawiera ogólną zasadę, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15 uptu, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Przepis ten wyraża zatem prawo podatnika do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego odnoszącego się tylko do realizacji czynności opodatkowanych.

Opisane w stanie faktycznym działania nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych i fundacja jako organizacja pozarządowa nie realizuje w tym zakresie żadnych przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do art. 87 ust. 1 ustawy w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z okoliczności przedmiotowej sprawy wynika, że Wnioskodawca zamierza realizować projekt ...”. Podmiotami realizującymi projekt są Wnioskodawca - Centrum U. (Zakład Wnioskodawcy) oraz Towarzystwo - partner projektu. Wnioskodawca - Centrum U. (Zakład Wnioskodawcy) jest formalnym Wnioskodawcą oraz w przypadku przyznania dofinansowania liderem planowanego projektu. Wnioskodawca w ramach swojej struktury posiada jednostkę - Centrum Informacji o Środowisku U., które jest właściwym podmiotem realizującym Projekt. Jego podstawowym zadaniem jest pozyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o środowisku naturalnym. Statutowe działania Wnioskodawca realizuje we współpracy z samorządami, organizacjami i instytucjami krajowymi. Głównym celem planowanego projektu jest utrzymanie i poprawa stanu półnaturalnych nieleśnych ekosystemów górskich łąk i muraw w polskiej części ... jako miejsc występowania zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Cele szczegółowe/działania projektu to czynna ochrona półnaturalnych nieleśnych ekosystemów górskich łąk i muraw w polskiej części ... oraz występujących tam zagrożonych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków ptaków związanych z terenami otwartymi poprzez tradycyjny wypas owiec, połączony z wykaszaniem. Działanie obejmuje też kompleksową inwentaryzację przyrodniczą hal i regularny monitoring przyrodniczy efektu ekologicznego prowadzonych działań. Wsparcie tradycyjnej, zrównoważonej, ekstensywnej gospodarki pasterskiej w polskich ..., jako skutecznego i sprawdzonego narzędzia czynnej ochrony przyrody: wsparcie finansowe baców prowadzących wypas, odtworzenie lub renowacja drobnej infrastruktury pasterskiej (niewielka bacówka, żłoby, zagrody-koszory itp.). Zwiększenie świadomości i promocja dobrych praktyk odnośnie roli i znaczenia różnorodności biologicznej terenów górskich, w celu pełniejszego zaangażowania w jej ochronę: działania informacyjno-promocyjne i edukacyjne takie jak szkolenia, seminaria, broszury i tablice informacyjne, strona Internetowa, gra mobilna itp. Kluczową grupą odbiorców będą samorządy gmin ..., do których zadań należą kwestie ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody. Projekt ma charakter ponadregionalny. Wnioskodawca planuje działania na 16 halach w polskiej części ..., na terenie województw ..., zlokalizowanych na terenie lub bezpośrednim pobliżu obszarów siedliskowych (PLH) Natura 2000: .... Działania projektu realizowane będą przez Beneficjenta w ramach działalności statutowej nieodpłatnej. Nie będą miały charakteru inwestycyjnego. Projekt ma charakter niekomercyjny, nie nastąpi w nim sprzedaż/oferowanie towarów czy usług. Wnioskodawca wskazał, że opisane w stanie faktycznym działania nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych i fundacja jako organizacja pozarządowa nie realizuje w tym zakresie żadnych przychodów.

Rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – efekty powstałe w wyniku projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji projektu, jak również Wnioskodawca nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Zatem Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu”, ponieważ jak wskazał Wnioskodawca wydatki poniesione w ramach realizacji tego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoja aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

czynności nieopodatkowane podatkiem od towarów i usług
1061-IPTPP1.4512.106.2017.1.ŻR | Interpretacja indywidualna

prawo do odliczenia
0113-KDIPT1-3.4012.387.2017.1.MK | Interpretacja indywidualna

projekt
0114-KDIP4.4012.349.2017.1.PR | Interpretacja indywidualna

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.