0114-KDIP1-2.4012.286.2018.2.JŻ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 kwietnia 2018 r. (data wpływu 9 maja 2018 r.), uzupełnionym w dniu 30 maja 2018 r. (data wpływu 4 czerwca 2018 r.), na wezwanie tut. Organu z dnia 17 maja 2018 r. (skutecznie doręczone w dniu 25 maja 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”. Wniosek uzupełniony został w dniu 30 maja 2018 r. (data wpływu 4 czerwca 2018 r.) na wezwanie Organu z dnia 17 maja 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest organizacją nieposiadającą osobowości prawnej, nie jest też „płatnikiem podatku VAT i nie figuruje w ewidencji płatników podatku VAT”. Stowarzyszenie uzyskało dofinansowanie, podpisując umowę o przyznanie pomocy. Stowarzyszenie w ramach umowy będzie realizować operację w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie wzmacnianie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych. U. będzie realizował operację pn. „...”.W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: Wzmacnianie kapitału społecznego środowiska strażackiego oraz zawodów strażackich poprzez zorganizowanie spotkania integrującego spółczesność strażacką poprzez realizację następujących wskaźników: liczba wydarzeń/imprez - 1 szt. oraz liczba inicjatyw w ramach LSR - 1 szt.

Przedmiotowy projekt poprzez działania aktywizujące wesprze społeczność lokalną z terenu LGD i pobudzi do wzajemnej współpracy i inicjowania wspólnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju regionu objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania "...". Powyższy cel zgodnie z założeniami Wnioskodawcy może być realizowany za pomocą celów szczegółowych, którymi są m.in. poprawa jakości życia oraz aktywizacja społeczna, co bezpośrednio przyczynia się do polepszenia jakości życia na obszarach wiejskich poprzez rozwinięcie sektora podstawowych usług na rzecz ludności. Impreza integracyjna może stać się zalążkiem dla cennych inicjatyw środowisk lokalnych, które będą aktywizowały mieszkańców. Stowarzyszenie, które jest Wnioskodawcą przedmiotowego projektu zamierza przeprowadzić innowacyjną formę spotkania integrującego i promującego idee strażackie, jako postaw niezwykle ważnych w społeczeństwie. W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną poniższe wskaźniki rezultatu. Twardymi rezultatami realizacji projektu będzie uczestnictwo około 450 osób w spotkaniu integracyjnym służącym zacieśnieniu relacji społeczności lokalnej, ale także promującej ideę strażacką. Rezultatem miękkim przedmiotowego projektu będzie przede wszystkim wzrost umiejętności aktywnej współpracy, poczucia zaufania i bezpieczeństwa, a także zwiększenie motywacji do współdziałania, a w efekcie wzmocnienia więzi międzyludzkich. Kompleksowość planowanych rezultatów obejmujących pozytywne zmiany w obszarze postaw, umiejętności a również cech osobistych uczestników daje gwarancję, że realizacja projektu przyniesie korzyści, które trwale przełożą się na zmianę postaw, wzrost identyfikacji z miejscem i przede wszystkim pozytywnym odbiorze zawodu strażaka. Formuła spotkania integracyjnego opierała się będzie na wspólnym świętowaniu i poznawaniu bliższemu tajemnic zawodu strażaka. Całość przyjmie formę pikniku, który będzie trwał około 5 godzin, a termin jego realizacji planowany jest na czerwiec / lipiec 2018 r. Całość podzielona zostanie na poniższe elementy: powitanie gości, przedstawienie harmonogramu imprezy, przedstawienie osób zaangażowanych w organizację, przeprowadzenie gier i zabaw dla dzieci i rodziców, występ zespołu muzycznego, poczęstunek. W czasie trwania imprezy dla wszystkich uczestników dostępne będą nieodpłatne zabawki rekreacyjne w postaci trampolin i dmuchanych zjeżdżalni. Atmosfera pikniku sprzyjać ma integracji a przede wszystkim aktywnemu spędzeniu wolnego czasu oraz umożliwieniu poznania się mieszkańców co służyć ma zacieśnieniu wzajemnych relacji i zawiązaniu nieformalnej grupy dla kontynuacji podobnych przedsięwzięć, wydarzenie zostanie wzbogacone wystawą fotograficzną promującą idee strażackie. Patronat nad spotkaniem przyjmie Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej. Impreza będzie posiadała charakter otwarty i dostępny dla wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w niej. Wnioskodawca nie przewidział odpłatności za którąkolwiek z atrakcji. Całość udostępniana będzie bez żadnych opłat. Wsparcie w organizacji przedsięwzięcia zadeklarowała Komenda Powiatowej Straży Pożarnej. Spotkanie integracyjne będzie miało za cel promocję zawodu strażaka, popularyzację idei bezpieczeństwa. Na terenie Powiatu funkcjonują jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, których członkami jest kilku tysięcy ochotników. Projekt zasadzał się będzie na realizacji następujących działań:

 1. Przeprowadzenie spotkania integracyjnego w oparciu o wspólną biesiadę (bezpłatny drobny posiłek w ramach bezpłatnego cateringu - organizator zapewni 200 porcji posiłku), możliwość skorzystania z zabawek rekreacyjnych przez dzieci - zamki dmuchane, trampoliny, prowadzenie przez wolontariuszy zajęć aktywizujących dzieci (malowanie buzi, zawody sportowe, konkursy), przeprowadzeniu licznych konkursów w tym:
  • bieg w potrójnych spodniach,
  • zabawy na mega skakance,
  • animacje z chustą klanza,
  • wyścigi gąsienic,
  • gry celnościowe,
  • mega poplątaniec,
  • przeciąganie liny,
  • zabawy kuglarskie,
  • wyścigi w workach,
  • wieloosobowe narty,
  • i wiele innych autorskich zabaw. Uczestnikami będą mieszkańcy Gminy K., L. oraz B. planowane jest uczestnictwo około 200 osób.
 2. Wystawa strażacka - w sposób przystępny dla odbiorcy zaproponowana zostanie forma popularyzacji zawodu strażaka poprzez ukazanie ich codziennej pracy w formie fotograficznej.
 3. Koncert zespołu muzycznego poprzez zastosowanie takiej formy integracji przez muzykę stworzona zostanie okazja do wspólnego śpiewu i tańca w rytm muzyki tzw. popularnej.
 4. Zawody strażackie, w ramach pokazów strażacy zaprezentują sprzęt strażacki, w sposób czynny zaangażują uczestników spotkania do improwizowanego gaszenia pożaru, prezentacja pracy na wysokości przy użyciu wysięgnika, pokazy kaskaderskie strażaków. Informacje promujące przedsięwzięcie dostępne będą na stronie LGD „...”, na stronach Gmin wchodzących w skład LGD, stronach stowarzyszeń działających na tym terenie, stronie Powiatu. Zaproszenia do uczestnictwa zostaną rozesłane do wszystkich Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie LGD. W ramach projektu zaplanowano (zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym): catering, usługa - prowadzenia eventu, zakup materiałów - gadżety i nagrody dla uczestników, wynajem zabawek rekreacyjnych dla dzieci, nagłośnienie, wystawa fotograficzna - zawód strażaka (usługa fotograficzna druk zdjęć), moderator i prowadzący zabawy dla dzieci, pokazy strażackie, oprawa muzyczna - zespół, wynajem sceny oraz praca własna - wolontariat.

U. chce zaliczyć koszty podatku VAT realizowanej operacji do kosztów kwalifikowanych projektu i tym samym otrzymać od nich dofinansowanie. Musi jednak wykazać, iż nie ma możliwości odzyskania podatku VAT. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie składa deklaracji VAT-7. Dokonane zakupy w celu realizacji w/w operacji nie są i nie będą wykorzystywane do czynności podatkowych podatkiem od towarów i usług. W wyniku realizacji operacji stowarzyszenie będzie realizowało nieodpłatną działalność statutową.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy U. ma możliwość odzyskania podatku VAT z faktur związanych z realizacją projektu „...” współfinansowany w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie wzmacnianie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych?

Stanowisko Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn.zm.) Stowarzyszenie U. nie ma możliwości odzyskania podatku VAT z faktur, gdyż nabywane usługi i towary nie są przedmiotem dalszego obrotu i nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Według art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - w myśl art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca będzie realizował operację pn. „...”. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, nie składa deklaracji VAT-7. Dokonane zakupy w celu realizacji ww. operacji nie są i nie będą wykorzystywane do czynności podatkowych podatkiem od towarów i usług. W wyniku realizacji operacji stowarzyszenie będzie realizowało nieodpłatną działalność statutową.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości odzyskania podatku VAT z faktur związanych z realizacją projektu „...” współfinansowany w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie wzmacnianie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że z uwagi na niespełnienie przesłanek, o których mowa w art. 86 ust. 1 oraz w art. 88 ust. 4 ustawy warunkujących prawo do odliczenia podatku naliczonego, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją zadania pn. „...” współfinansowany w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie wzmacnianie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, a towary i usługi nabyte w ramach realizowanego zadania nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Tym samym, Wnioskodawca nie ma prawa do otrzymania zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie ma więc możliwości odzyskania podatku VAT na zasadach określonych przepisami ustawy o podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania pn. „...” współfinansowany w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie wzmacnianie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zaznaczenia wymaga, że organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku opisem zdarzenia przyszłego. Wnioskodawca ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu zdarzenia przyszłego. Podkreślenia wymaga, że interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z tym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.