0114-KDIP1-1.4012.717.2018.1.MMA | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 października 2018 r. (data wpływu 15 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa oferty rekreacyjnej ...”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa oferty rekreacyjnej ...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Klub Sportowy w dniu 26 czerwca 2018 r. podpisał umowę o dofinansowanie na realizację zadania pod nazwa „Poprawa oferty rekreacyjnej ...” w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 - projekt grantowy. Celem niniejszego zadania jest Bezpłatne udostępnienie mieszkańcom infrastruktury rekreacyjnej i krzewienie postaw aktywności fizycznej poprzez budowę w okresie realizacji operacji, obiektu małej architektury.

W ramach realizacji przedsięwzięcia powstanie miejsce rekreacji - teren rekreacyjny wyposażony w trybunę widowiskową, ławki, kosze na śmieci i stojak na rowerów, który będzie obiektem ogólnodostępnym, za korzystanie z niego nie będą pobierane opłaty. Powstała infrastruktura służyć będzie aktywnemu wypoczynkowi mieszkańców, przyczyni się do czynnego wypoczynku, zwiększy aktywność w czasie wolnym od pracy, umożliwi rozwijanie zainteresowań, wpływa na rozładowanie napięcia nerwowego i służyć będzie odbudowie sił fizycznych i psychicznych.

Rezultatem projektu będzie teren przeznaczony pod cele rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych bezpieczny, atrakcyjny, funkcjonalny i trwały. Zagospodarowana w ten sposób działka, stanie się miejscem spotkań dla lokalnej społeczności.

Głównym celem projektu jest stworzenie możliwości spędzania czasu na świeżym powietrzu oraz zapewnienie miejsca rekreacji dla osób starszych, zależnych, dzieci i młodzieży. Cel ten będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, którymi są: stworzenie jak najlepszych warunków do zabawy, nabywania umiejętności społecznych i zdolności komunikacji, pobudzania wyobraźni i poczucia przestrzeni.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Klub Sportowy ma możliwość odzyskania kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją ww. zadania?

Stanowisko Wnioskodawcy

Klub Sportowy nie jest płatnikiem podatku VAT. Nie prowadzi działalności gospodarczej i nie osiąga dochodów ze sprzedaży towarów i usług. Klub Sportowy otrzymuje dotacje i refundacje poniesionych kosztów na realizację projektów unijnych. Interpretacja jest niezbędna jako załącznik do wniosku o płatność na realizację projektu pn.: „Poprawa oferty rekreacyjnej ...” w ramach naboru: „Mieszkańcy inwestujący w swój obszar” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zdaniem Wnioskodawcy, Klub, nie prowadzi działalności gospodarczej ze względu na cel zarobkowy, zatem nie spełnia warunków określonych w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług, i tym samym nie nabywa statusu podatnika VAT czynnego.

Poza tym Klub Sportowy nie wykonuje w ogóle czynności opodatkowanych, zatem nie może w myśl art. 86 ust. 1 skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z powyższym Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a co za tym idzie Klub Sportowy nie ma żadnej możliwości odzyskania podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. Stosownie do treści tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl przepisu art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z powyższych regulacji wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

I tak, art. 88 ust. 4 ustawy stanowi, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

W świetle powyższej regulacji, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Z opisu sprawy wynika, że Klub Sportowy w dniu 26 czerwca 2018 r. podpisał umowę o dofinansowanie na realizację zadania pod nazwa „Poprawa oferty rekreacyjnej ...” w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 - projekt grantowy. Celem niniejszego zadania jest Bezpłatne udostępnienie mieszkańcom infrastruktury rekreacyjnej i krzewienie postaw aktywności fizycznej poprzez budowę w okresie realizacji operacji, obiektu małej architektury.

W ramach realizacji przedsięwzięcia powstanie miejsce rekreacji - teren rekreacyjny wyposażony w trybunę widowiskową, ławki, kosze na śmieci i stojak na rowerów, który będzie obiektem ogólnodostępnym, za korzystanie z niego nie będą pobierane opłaty. Powstała infrastruktura służyć będzie aktywnemu wypoczynkowi mieszkańców, przyczyni się do czynnego wypoczynku, zwiększy aktywność w czasie wolnym od pracy, umożliwi rozwijanie zainteresowań, wpływa na rozładowanie napięcia nerwowego i służyć będzie odbudowie sił fizycznych i psychicznych.

Rezultatem projektu będzie teren przeznaczony pod cele rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych bezpieczny, atrakcyjny, funkcjonalny i trwały. Zagospodarowana w ten sposób działka, stanie się miejscem spotkań dla lokalnej społeczności. Głównym celem projektu jest stworzenie możliwości spędzania czasu na świeżym powietrzu oraz zapewnienie miejsca rekreacji dla osób starszych, zależnych, dzieci i młodzieży. Cel ten będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, którymi są: stworzenie jak najlepszych warunków do zabawy, nabywania umiejętności społecznych i zdolności komunikacji, pobudzania wyobraźni i poczucia przestrzeni.

W związku z powyższym wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy Wnioskodawca ma możliwość odzyskania kwoty podatku VAT w związku z realizacją ww. zadania

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie są spełnione, gdyż – jak wynika z wniosku – Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT, a towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków ponoszonych w związku z realizacją operacji pn. „Poprawa oferty rekreacyjnej ...”. Tym samym, Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Zainteresowanych i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 z póżn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.