0114-KDIP1-1.4012.147.2018.1.IZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie prawa do odliczenia podatku z tytułu realizowanej inwestycji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2018 r. (data wpływu 15 marca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku z tytułu realizowanej inwestycji– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku z tytułu realizowanej inwestycji.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Parafia nie jest zarejestrowana jako podatnik podatku VAT oraz nie składa deklaracji podatku VAT. W 2017 r. Parafia podpisała umowę z Marszałkiem Województwa o przyznanie pomocy na zadanie pn. „Remont elewacji budynku kościoła”. Zadanie realizowane jest w zakresie przedsięwzięcia wskazanego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020”.

Operacja polega na remoncie (odnowieniu) elewacji zabytkowego kościoła wpisanego do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zakres prac obejmuje niezbędne prace w celu zabezpieczenia budynku przed warunkami zewnętrznymi tj.:

  • wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych,
  • wykonanie drenażu opaskowego i kanalizacji deszczowej,
  • wymianę tynków na dolnej, zawilgoconej części ścian oraz częściową wymianę i renowację pozostałych tynków zewnętrznych,
  • malowanie ścian zewnętrznych,

Projekt ma być rozliczony w 2018 r.

Celem operacji jest ochrona dziedzictwa kulturowego obiektu kościoła. Po zrealizowaniu projektu Parafia ma wystąpić z wnioskiem o płatność w 2018 r.

Zgodnie z podpisaną umową wartość zadania została określona na kwotę 398 264,91 zł, z czego dofinansowanie wynosi 298 698 zł. Podatek VAT uwzględniony został jako koszt kwalifikowany projektu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do kosztów kwalifikowalnych można zaliczyć podatek VAT.

Zadanie to nie będzie stanowić przedmiotu działalności gospodarczej. Z tytułu korzystania z wyremontowanego kościoła Parafia nie będzie pobierała żadnych opłat ani świadczyła usług, nie osiągnie żadnych dochodów, a będzie ponosić koszty związane z utrzymaniem obiektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT przez Parafię, w związku z wydatkami związanymi z realizacją projektu pn. „Remont elewacji budynku kościoła”?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma możliwości odzyskania naliczonego podatku VAT w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Na mocy art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów usług podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary wykorzystywane są do czynności opodatkowanych. Prowadzona przez Parafię inwestycja nie będzie związana z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Zatem brak jest podstaw prawnych do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony z faktur jakie Parafia otrzyma realizując operację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zrealizowana inwestycja nie będzie przynosić żadnych obrotów, a tym samym nie będzie możliwości odliczenia podatku od towarów i usług. W związku z powyższym podatek naliczony związany z realizacją inwestycji można uznać za koszt kwalifikowany.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

W świetle tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – w myśl art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że w 2017 r. Wnioskodawca podpisał umowę z Marszałkiem Województwa o przyznanie pomocy na zadanie pn. „Remont elewacji budynku kościoła”. Zadanie realizowane jest w zakresie przedsięwzięcia w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020”. Operacja polega na remoncie (odnowieniu) elewacji zabytkowego kościoła wpisanego do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zakres prac obejmuje niezbędne prace w celu zabezpieczenia budynku przed warunkami zewnętrznymi tj.:

  • wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych,
  • wykonanie drenażu opaskowego i kanalizacji deszczowej,
  • wymianę tynków na dolnej, zawilgoconej części ścian oraz częściową wymianę i renowację pozostałych tynków zewnętrznych,
  • malowanie ścian zewnętrznych,

Projekt ma być rozliczony w 2018 r.

Celem operacji jest ochrona dziedzictwa kulturowego obiektu kościoła . Po zrealizowaniu projektu Parafia ma wystąpić z wnioskiem o płatność w 2018 r.

Zgodnie z podpisaną umową wartość zadania została określona na kwotę 398 264,91 zł, z czego dofinansowanie wynosi 298 698 zł. Podatek VAT uwzględniony został jako koszt kwalifikowany projektu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do kosztów kwalifikowalnych można zaliczyć podatek VAT.

Zadanie to nie będzie stanowić przedmiotu działalności gospodarczej. Z tytułu korzystania z wyremontowanego kościoła Parafia nie będzie pobierała żadnych opłat ani świadczyła usług, nie osiągnie żadnych dochodów, a będzie ponosić koszty związane z utrzymaniem obiektu.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy Parafii będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją planowanego projektu pn. „Remont elewacji budynku kościoła ”.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT, w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.
w zakresie prawa do odliczenia podatku z tytułu realizowanej inwestycji

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostaną spełnione, gdyż – jak wskazał Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT, a Wnioskodawca nie będzie pobierał żadnych opłat ani świadczył usług, nie osiągnie żadnych dochodów z tytułu realizowanego projektu, a będzie ponosić koszty związane z utrzymaniem obiektu. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

W konsekwencji, Wnioskodawcy nie będzie również przysługiwało prawo do zwrotu podatku naliczonego związanego z opisanym projektem na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy.

Podsumowując, w odpowiedzi na zadane pytanie należy stwierdzić, że Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją planowanego projektu pn. „Remont elewacji budynku kościoła .

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Należy nadmienić, że niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii kwalifikowalności podatku od towarów i usług, gdyż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczenia wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych, albowiem kwestię tę rozstrzygają przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.