0113-KDIPT1-3.4012.565.2018.1.MWJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. ,,...”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 czerwca 2018 r. (data wpływu 4 lipca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 lipca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

  • braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”,
  • braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.
We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.
  1. Wnioskodawca jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. W ramach działalności statutowej wykonuje usługi opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, działając jako podmiot leczniczy pod nazwą: ... w .... Jako przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego wpisane jest pod numerem ... w księdze rejestrowej podmiotów leczniczych województwa ..., prowadzonej przez Wojewodę .... Zakład Diagnostyki Obrazowej, Blok Operacyjny, Oddział Chirurgii Onkologicznej i Oddział Kardiologii są komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego – Wnioskodawcy. Wnioskodawca jest wpisany w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS ... w Sądzie Rejonowym XII Wydział Gospodarczy KRS w ....
  2. Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wykonuje usługi zwolnione oraz opodatkowane. Usługi opodatkowane, to przychody uzyskiwane z wynajmu powierzchni oraz usługi opieki medycznej w zakresie orzecznictwa lekarskiego.
  3. Projekt o nazwie: „...” realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr ..., projekt Nr ... w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych w zakresie wsparcia oddziałów oraz innych jednostek organizacyjnych szpitali ponadregionalnych, udzielających świadczeń zdrowotnych stacjonarnych i całodobowych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom onkologicznym oraz wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką, współpracujących z jednostkami wymienionymi powyżej (roboty budowlane, doposażenie) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem województwa ..., oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i dofinansowanie Instytucji Zarządzającej – Ministerstwa Zdrowia. Przedmiotem projektu jest podniesienie jakości i dostępności wysokospecjalistycznych badań diagnostycznych poprzez wyposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w nowoczesny mammograf oraz tor wizyjny z zestawem narzędzi laparoskopowych na Bloku Operacyjnym. Zakład Diagnostyki Obrazowej zajmuje się wykonywaniem wysokospecjalistycznych badań diagnostycznych oraz stanowi jedną z ważniejszych komórek organizacyjnych Wnioskodawcy, zabezpieczających prawidłowe funkcjonowanie oddziałów szpitalnych oraz poradni specjalistycznych. Zakupiony sprzęt będzie własnością Szpitala i stanowić będzie jego środki trwałe. Wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę w ramach projektu będą związane z wykonywanymi czynnościami zwolnionymi od podatku od towarów i usług (art. 43 ust. 1 pkt 18). Szpital świadczy usługi na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych kontraktów zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Efekty projektu będą wykorzystywane wyłącznie do świadczenia usług w zakresie opieki medycznej (art. 43 ust. 1 pkt 18), które są ustawowo zwolnione z podatku VAT.
  4. Projekt o nazwie: „...” realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr ..., projekt ... w ramach działania 9.2 Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i dofinansowanie Instytucji Zarządzającej – Ministerstwa Zdrowia. Realizacja projektu ma na celu poprawę funkcjonowania Oddziału Kardiologii ... w ... poprzez nabycie aparatu RTG – ramię C wykorzystywanego do zabiegów wszczepiania urządzeń stymulujących pracę serca oraz łóżek sterowanych elektrycznie wraz z materacem na Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej funkcjonującego w ramach Oddziału Kardiologii. Zakupiony sprzęt będzie własnością Szpitala i stanowić będzie jego środki trwałe. Wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę w ramach projektu będą związane z wykonywanymi czynnościami zwolnionymi od podatku od towarów i usług (art. 43 ust. 1 pkt 18). Szpital świadczy usługi na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych kontraktów zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Efekty projektu będą wykorzystywane wyłącznie do świadczenia usług w zakresie opieki medycznej (art. 43 ust. 1 pkt 18), które są ustawowo zwolnione z podatku VAT.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do realizacji wyżej wskazanych projektów Wnioskodawca ma możliwość odliczenia podatku naliczonego od zakupionego mammografu, toru wizyjnego, ramienia C do mobilnego RTG i łóżek – środków trwałych służących wykonywaniu wyłącznie usług opieki medycznej zwolnionych od podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 18.

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczy on usługi w zakresie ochrony zdrowia, które zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 18 usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze są ustawowo zwolnione z podatku VAT.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy towary i usługi, z których nabycia podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT.

W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, iż nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na mocy art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z powołanych wyżej przepisów prawa wynika, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będą spełnione, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę w ramach projektu będą związane z wykonywaniem czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług, a efekty projektu będą wykorzystywane wyłącznie do świadczenia usług w zakresie opieki medycznej, które są ustawowo zwolnione z podatku VAT. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji ww. projektu. Tym samym, Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ efekty zrealizowanego projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”. Natomiast, w pozostałym zakresie zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Niniejszą interpretację Organ wydał w oparciu o przedstawiony opis sprawy, w którym wskazano, iż wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę w ramach projektu będą związane z wykonywaniem czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług, a efekty projektu będą wykorzystywane wyłącznie do świadczenia usług w zakresie opieki medycznej, które są ustawowo zwolnione z podatku VAT. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, w szczególności w przypadku, gdy przy wykorzystaniu zakupionego w ramach realizacji projektu sprzętu, Wnioskodawca będzie wykonywał świadczenia podlegające opodatkowaniu, np. usługi opieki medycznej w zakresie orzecznictwa lekarskiego, a tym samym będzie wykorzystywał efekty ww. projektu również do czynności opodatkowanych świadczonych w ramach działalności gospodarczej, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., ul. ..., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17,43-300 Bielsko-Biała.