0113-KDIPT1-3.4012.226.2018.2.MWJ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „...”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 marca 2018 r. (data wpływu 16 marca 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 kwietnia 2018 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „...”.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 27 kwietnia 2018 r. (data wpływu), o doprecyzowanie opisu sprawy oraz o uiszczenie brakującej opłaty.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe (ostatecznie doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Gmina ... jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie i zamierza zrealizować zadanie pn.: „....” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ... na lata 2014-2020 działanie: Infrastruktura usług społecznych. Przedmiotem projektu jest przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania w części biurowej w celu utworzenia dziennego ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w ....

W ramach projektu planuje się:

 1. Roboty budowlane:
  1. architektura i konstrukcje (m.in. odwodnienie i izolacja fundamentów: okrycie dachowe z blachy, winda, przebudowa ścian działowych, roboty posadzkarskie, wymiana drzwi i okien, powiększenie tarasu z zadaszeniem, ocieplenie ścian zew. I stropu, miejsca postojowe oraz podjazd do wejścia głównego i podjazd dla osób niepełnosprawnych, ścieżki, chodniki, ławki,
  2. instalacje sanitarne (przebudowa wod - kan, c.o., wentylacja mechaniczna,
  3. instalacje elektryczne,
  4. instalacja solarna (kolektory),
  5. monitoring wew. i zew.
 2. Zakup wyposażenia (w tym sprzęt na potrzeby prowadzenia terapii/zajęć, ułatwiający aktywizację, sprzęt rehabilitacyjny i medyczny, który zostanie podłączony do sieci, Internet z zastosowaniem technologii informacyjnych).
 3. Narzędzia TIK (strona internetowa do komunikacji elektronicznej z rodziną osoby niepełnosprawnej).

W celu realizacji zadania Gmina zorganizowała przetarg nieograniczony w celu wyłonienia Wykonawcy prac budowlanych objętych ww. wnioskiem.

Celem nadrzędnym operacji jest: - wzrost rozwoju gospodarczego i konkurencyjności obszaru a także poprawa jakości życia mieszkańców.

Celem głównym: poprawa stanu wyposażenia Gminy ... w infrastrukturę usług społecznych wykorzystywanych poprzez osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym.

Cele szczegółowe:

 • zwiększenie dostępu do zajęć aktywizujących społecznie i zawodowo osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • wyrównywanie różnic w jakości i dostępie do usług społecznych osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • wzrost możliwości usamodzielnienia się i rozwoju osobistego,
 • aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • wzrost włączenia społecznego.

W Gminie poprawiony zostanie stan wyposażenia w infrastrukturę usług społecznych wykorzystywanych przez osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym. Utworzony zostanie ośrodek wsparcia dziennego dla osób wykluczonych, przez co poprawi się dostęp do opieki społecznej świadczonej na poziomie lokalnych społeczności osób potrzebujących wsparcia. Prowadzone będą zajęcia mające na celu aktywizację społeczno-zawodową osób wykluczonych, przez co zwiększone zostaną szanse na ich usamodzielnienie się społeczne i ekonomiczne, nabycie nowych umiejętności społecznych i zawodowych. Zmniejszeniu ulegnie zjawisko wykluczenia społecznego w Gminie. Efektem będzie: poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost rozwoju gospodarczego i konkurencyjności Gminy.

Projekt wdrażany będzie przez Gminę .... Gmina posiada pełną zdolność instytucjonalną do realizacji Projektu a jego administratorem będzie Urząd Gminy ... Zarzadzanie projektem zostanie też powierzone podmiotowi zewnętrznemu (tzw. zespół zarządzający), posiadającemu doświadczenie przy realizacji tego typu projektów.

Beneficjent (gmina) dysponuje zasobami technicznymi do realizacji i utrzymania rezultatów projektu. Urząd Gminy posiada budynek administracyjny, z pomieszczeniami biurowymi wyposażonymi w niezbędną infrastrukturę, urządzenia i meble do wdrażania projektu. Dla potrzeb realizacji inwestycji, z obecnego układu organizacyjnego Urzędu Gminy zostanie wyłoniony zespół ludzi odpowiedzialnych za realizację i utrzymanie projektu, których zakres obowiązków w projekcie wynika z obecnych obowiązków służbowych, określonych w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy. Pracownicy Urzędu w ramach swych obowiązków służbowych biorą udział w realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych na terenie Gminy.

Wkład własny beneficjenta i koszty stanowiące wartość dotacji z EFRR do momentu jej faktycznego uzyskania w postaci refundacji poniesionych wydatków, sfinansowane zostaną ze środków Wnioskodawcy. Gmina zabezpieczy środki finansowe na pokrycie wkładu własnego. Gmina posiada opracowaną dokumentację techniczną wraz z kosztorysami. Posiada również uregulowany status prawny nieruchomości, na terenie którego realizowany będzie projekt: Gmina otrzymała od Województwa ... darowiznę udziału 40801/53207 we współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem biurowo-mieszkalnym przy ul. ... w ... z przeznaczeniem na utworzenie dziennego ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych, Gmina posiada również zgodę współwłaściciela budynku na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.

Po zakończeniu realizacji inwestycji, jej właścicielem będzie Gmina .... Wszelkie koszty w związku z utrzymaniem i eksploatacją przedmiotowej inwestycji będzie ponosiła Gmina. Środki finansowe na te wydatki Gmina, co roku będzie zabezpieczać w budżecie.

Zgodnie z art. 51c ust. 1 ustawy o pomocy społecznej stanowi, że jednostka samorządu terytorialnego może, w uzgodnieniu z wojewodą, utworzyć ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub uruchomić nowe miejsca w takim ośrodku, z uwzględnieniem możliwości ich sfinansowania ze środków budżetu państwa.

Ustęp 2 zaś określa, że miesięczną kwotę dotacji z budżetu państwa na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala wojewoda jako iloczyn aktualnej liczby osób korzystających z usług w tych ośrodkach oraz średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika, nie wyższą jednak niż średnia miesięczna kwota dotacji wyliczona dla województwa.

Ustawa o VAT stanowi, że usługi pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz usługi określone w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, na rzecz beneficjenta tej pomocy, wykonywane przez:

 1. regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, rodzinne domy pomocy, ośrodki wsparcia i ośrodki interwencji kryzysowej, są zwolnione od VAT - zwolnienie przedmiotowe (art. 43 ust. 1 pkt 22).

Towary i usługi objęte zakresem pytania będą wykorzystywane do czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Faktury dokumentujące zakup są i będą wystawiane na Gminę ...

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma prawo do odliczenia VAT naliczonego wykazanego na fakturach sprzedaży wystawionych w przyszłości przez wykonawcę robót budowlanych, Inspektora nadzoru, dostawcę wyposażenia, zarządzającego projektem, wykonawcę narzędzi ICT oraz realizującego promocję, a także za wykonaną dokumentację techniczką i aplikacyjną w pełnej wysokości?

Zdaniem Wnioskodawcy.

Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina utworzy ośrodek wsparcia zgodnie z art. 51c ust. 1 Ustawy o pomocy społecznej.

Ustawa o VAT stanowi, że usługi pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz usługi określone w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, na rzecz beneficjenta tej pomocy, wykonywane przez:

 1. regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, rodzinne domy pomocy, ośrodki wsparcia i ośrodki interwencji kryzysowej, są zwolnione od VAT - zwolnienie przedmiotowe (art. 43 ust. 1 pkt 22).

Gmina jest w stanie przyporządkować wydatki na realizację projektu, a po uruchomieniu projektu na bieżącą działalność ośrodka. Usługi świadczone w ośrodku wsparcia będą odpłatne i ustalone w oparciu o zapisy ustawy o pomocy społecznej (art. 51b). Odpłatność za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi ustalone będą w oparciu o zapisy ustawy o pomocy społecznej.

Ustawa o VAT stanowi, że usługi pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz usługi określone w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a także dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, na rzecz beneficjenta tej pomocy, wykonywane przez:

 1. regionalne ośrodki polityki społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej, rodzinne domy pomocy, ośrodki wsparcia i ośrodki interwencji kryzysowej, są zwolnione od VAT - zwolnienie przedmiotowe (art. 43 ust. 1 pkt 22).

Gminie nie będzie przysługiwał zwrot z Urzędu Skarbowego podatku naliczonego związanego z poniesionymi wydatkami w ramach projektu, tj. podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez wykonawcę instalacji, inspektora nadzoru, dostawcę wyposażenia, zarządzającego projektem, wykonawcę narzędzi ICT oraz realizującego promocję, a także za wykonaną dokumentację techniczną i aplikacyjną w pełnej wysokości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast, w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W świetle art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W myśl art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

W świetle postanowień art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże w przypadku, gdy podejmują one takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zakresu działania gminy, w oparciu o art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym należy zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym, do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych.

Z powołanych wyżej przepisów o podatku VAT wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Odnosząc się do kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego, należy zauważyć, że jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT nie jest/nie będzie spełniony, ponieważ efekty powstałe w związku z realizacją projektu są/będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma/nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji projektu. Tym samym, Zainteresowanemu nie przysługuje/nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy oraz powołane przepisy stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie ma/nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach sprzedaży przez wykonawcę robót budowlanych, inspektora nadzoru, dostawcę wyposażenia, zarządzającego projektem, wykonawcę narzędzi ICT oraz realizującego promocję, a także za wykonaną dokumentację techniczką i aplikacyjną w związku z realizacją projektu pn.: „...”, ponieważ efekty powstałe w związku z realizacją ww. projektu są/będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, niniejsza interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., ul. ..., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.