0113-KDIPT1-2.4012.792.2018.1.IR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2018 r. (data wpływu 2 listopada 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „....” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...../”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Projekt pn. „......” jest realizowany przy dofinansowaniu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Województwa ...... na lata 2014 - 2020 z działania 8.4 - Transport w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ....... Obszaru Funkcjonalnego.

Zadanie dotyczy budowy drogi powiatowej, ale ciężar organizacyjny i finansowy wzięła na siebie gmina na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem ....... i Gminą ...., ze względu na istotny interes społeczny - dostępność komunikacyjną miasta i bezpośrednie powiązanie z drogą ekspresową poprzez ul. .....

Ważnym argumentem przy podejmowaniu przez Gminę decyzji o wskazaniu do realizacji i dofinansowania w ramach ZIT właśnie tego zadania był fakt, iż jest to jedyna możliwość pozyskania znacznego dofinansowania na zadanie drogowe, którego beneficjentem może być tylko gmina. Konstrukcję taką sugerują zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ............. na lata 2014 - 2020 (RPO W... 2014-2020) wskazujące na możliwość dofinansowania jedynie dróg wojewódzkich i powiatowych w ramach działania przeznaczonego dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), gdzie beneficjentami mogą być tylko gminy wchodzącą w skład Porozumienia Gmin ....... Obszaru Funkcjonalnego.

Zadanie jest więc realizowane przez Gminę .... (Wnioskodawca) jako Jednostkę Samorządu Terytorialnego wchodzącą w skład Porozumienia Gmin ...... Obszaru Funkcjonalnego z dnia 30 marca 2015 r. o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Perspektywie Finansowej 2014-2020 (ze zm.) w ramach środków finansowych wydzielonych na Instrument ZIT w RPO W... 2014 -2020.

Zgodnie z zapisami porozumienia z dnia 4 września 2017 r. Powiat ..... działający jako zarządca publicznej drogi powiatowej - ul. ..... przekazuje, a Gmina ..... przejmuje prowadzenie zadania publicznego polegającego na zarządzaniu publiczną drogą powiatową ul. ....., położoną w ....., w zakresie pełnienia funkcji inwestora oraz utrzymania w okresie trwałości infrastruktury powstałej w wyniku realizacji zadania.

Powierzenie zadania obejmuje:

 1. pełnienie przez Gminę ..... funkcji inwestora, polegającej w szczególności na:
  • przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
  • zawarciu umowy z wykonawcą zadania,
  • przekazaniu terenu budowy wykonawcy zadania,
  • zapewnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania,
  • dokonaniu odbiorów częściowych i odbioru końcowego zadania,
  • rozliczeniu finansowego realizacji zadania oraz dofinansowania
 1. zarządzanie infrastrukturą powstałą w wyniku realizacji przedmiotowego zadania umożliwiającą jej bezproblemowe użytkowanie w okresie trwałości projektu w zakresie:
  • oczyszczania i utrzymania pasów drogowych w okresie letnim i zimowym w tym m.in.: jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, rowów odwadniających,
  • konserwacji i utrzymania kanalizacji deszczowej wraz z kratami deszczowymi z uwzględnieniem konserwacji, czyszczenia i wymiany filtrów w separatorach,
  • konserwacji i utrzymania zbiornika odparowującego.

Powiat ...... zobowiązał się do bieżącego utrzymania infrastruktury powstałej w wyniku realizacji przedmiotowego zadania w okresie trwałości projektu, w zakresie kosztów wynikających z realizacji przez Gminę ....... zadań. Zakłada się udział w kosztach utrzymania powstałej infrastruktury poprzez dopuszczalną formę wsparcia budżetu miasta zgodnie z ustawami o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym i ustawą o finansach publicznych w formie udzielenia przez powiat dotacji gminie.

Po okresie trwałości zarządzanie powiatową drogą publiczną powstałą w wyniku realizacji przedmiotowego zadania przechodzi w całości na Powiat ......

Po okresie trwałości infrastruktura drogowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą (środki trwałe) - powstałe w wyniku realizacji projektu - zostaną nieodpłatnie przekazane Powiatowi ...... zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Gmina ....... w październiku 2017 r. złożyła w trybie pozakonkursowym wniosek o dofinansowanie zadania do Urzędu Marszałkowskiego - Instytucji Zarządzającej w ramach RPO W.... 2014-2020. W dniu 27 grudnia 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie zadania ze środków EFRR pomiędzy Gminą ..... i Zarządem Województwa ......

Gmina prowadzi prace w zakresie budowy drogi, ponosząc koszty inwestycyjne z budżetu gminy, przy refundacji z EFRR na poziomie ok. 77,17% kosztów kwalifikowanych. Koszty niekwalifikowane są finansowane w 100% z budżetu gminy.

Za korzystanie z powstałej infrastruktury Gmina nie będzie pobierała opłat. Wybudowana droga będzie ogólnodostępna, nieodpłatna dla wszystkich użytkowników. Podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny projektu, z uwagi na brak związku ponoszonych wydatków z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

W związku z powyższym Gmina działając jako czynny podatnik podatku VAT zadaje następujące pytanie:

Czy w opisanym stanie faktycznym Gminie ...... przysługuje prawo do obniżenia kwoty należnego podatku VAT o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją opisanego projektu pn. „....” realizowanego przy dofinansowaniu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Województwa ....... na lata 2014 - 2020 z działania 8.4 - Transport w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ....... Obszaru Funkcjonalnego?

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym i prawnym nie ma żadnej możliwości odliczenia podatku VAT od poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej VAT) podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Gmina ...... będąca inwestorem w zakresie infrastruktury drogowej jest czynnym podatnikiem podatku VAT, jednak nie będzie wykorzystywała powstałej infrastruktury do czynności opodatkowanych działając w charakterze podatnika podatku VAT. Nie wystąpi zatem związek nakładów ze sprzedażą opodatkowaną, w tym przypadku konieczny do prawnej możliwości odliczenie podatku VAT od nakładów inwestycyjnych poniesionych przez inwestora (Gminę) na realizację projektu.

Zakresem projektu objęta jest publiczna, ogólnodostępna, powiatowa infrastruktura drogowa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174) zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Katalog zadań własnych gminy został określony w art. 7 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest spełniony, ponieważ - jak wynika z okoliczności sprawy – wydatki poniesione w ramach realizacji ww. projektu nie mają związku z czynności opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków ponoszonych z tytułu realizacji ww. programu. Tym samym, Wnioskodawcy z tego tytułu nie przysługuje prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „.......”, ponieważ – jak wynika z treści wniosku - wydatki poniesione w ramach realizowanego programu nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione we wniosku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach stanu faktycznego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego stanu faktycznego.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.