0113-KDIPT1-2.4012.723.2018.1.JS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 1 października 2018 r. (data wpływu 8 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 31 lipca 2018 r. pomiędzy Województwem a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej zawarta została umowa o dofinansowanie Projektu pn. „”. Projekt współfinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, Działania 2.1 Cyfrowe.

Zakres powyższego projektu obejmuje zakup sprzętu informatycznego, wdrożenie systemu e-usług, polegające na rozbudowie istniejącego systemu HIS o funkcjonalności umożliwiającej prowadzenie dokumentacji medycznej pacjenta, a także dostawę i uruchomienie specjalistycznego oprogramowania, mające na celu wdrożenie nowoczesnych e-usług oraz oprogramowania do digitalizacji dokumentacji medycznej papierowej.

Infrastruktura sprzętowa obejmuje: serwery na potrzeby wirtualizacji, macierz dyskową, serwer na potrzeby systemu ochrony danych, bibliotekę taśmową, urządzenia UPS, urządzenia firewall, konsole, szafy teletechniczne wraz z wyposażeniem, stacje robocze, monitory stacji roboczych, laptopy, stacje All-in-one, tablety, skanery dokumentacji medycznej, czytniki kodów kreskowych oraz przełączniki rdzeniowe, FC i dostępowe. Zakupiony sprzęt wykorzystywany będzie w oddziałach szpitalnych, w przychodni specjalistycznej oraz w dziale IT, w celu obsługi e-platformy.

Oprogramowanie obejmuje: oprogramowanie dostępowe dla użytkownika środowiska CAL, do wirtualizacji dla serwerów wirtualizacji, system ochrony danych, do zarządzania zasobami IT i monitorowania oraz pakiety biurowe.

Zarówno sprzęt informatyczny jak i oprogramowanie wykorzystane zostaną w celu uruchomienia oraz funkcjonowania modułu e-platformy, w zakres której wchodzą następujące e-usługi: e-Rejestracja, e-Badania, e-Powiadomienia, e-Dokumentacja, e-Archiwum, e-Kolejka oraz e-Wywiad/e-Ankieta. Wdrożenie e-usług ma na celu umożliwienie pacjentom sprawdzania dostępności oraz rezerwacji terminu wykonania usługi medycznej, pobrania drogą elektroniczną wyników badań diagnostycznych oraz otrzymania powiadomienia o zbliżającym się terminie wizyty lekarskiej.

Realizowany projekt obejmuje także usługę instalacji, konfiguracji i uruchomienia infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania systemowego, wirtualizacyjnego i narzędziowego, a także przeszkolenie administratorów i użytkowników.

Towary i usługi zakupione w ramach realizowanego projektu w całości służyć będą świadczeniu usług w zakresie opieki medycznej.

Termin realizacji projektu to: rozpoczęcie realizacji 2017-10-03, zakończenie finansowe realizacji 2019-07-31. Obecnie całkowita wartość projektu wynosi 3 236 145,00 PLN, zaś dofinansowanie wynosi nie więcej niż 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

W związku z realizacją ww. projektu istotną kwestią stało się ustalenie kwalifikowalności podatku VAT. Wytyczne dotyczące finansowania i rozliczania projektu, z uwagi na kwalifikowalność podatku VAT, zobowiązują beneficjenta (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej) do uzyskania interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w zakresie możliwości obniżenia podatku VAT należnego o podatek VAT naliczony w zakresie realizacji projektu. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest zakładem opieki zdrowotnej, który jako podmiot leczniczy wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą świadczy usługi z zakresu opieki medycznej. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, rozliczającym się fakturami w kwotach brutto, gdyż świadczy usługi w zakresie opieki medycznej (PKD 8610-Z-Działalność Szpitali), tj. usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze, które na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwolnione są od podatku.

Zakup w ramach realizowanego projektu wyżej wymienionego sprzętu informatycznego oraz oprogramowania nie będzie służył czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT, bowiem w całości związany będzie ze świadczeniem usług zwolnionych z tego podatku.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nie dokona w przyszłości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z faktur dokumentujących nabycie sprzętu informatycznego oraz zakup i wdrożenie oprogramowania w zakresie realizacji wyżej opisanego projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej może w przyszłości odliczyć podatek VAT w ramach realizowanego projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma prawa do odliczenia podatku VAT z faktur VAT dokumentujących zakupy związane z realizacją przedmiotowego projektu. Powyższe stanowisko wynika z faktu, że towary i usługi zakupione w ramach realizowanego projektu, w całości służyć będą świadczeniu usług w zakresie opieki medycznej. Świadczenie usług w zakresie opieki medycznej korzysta ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W związku z tym, że zakupiony w ramach projektu sprzęt i usługi nie będą służyły innym celom niż świadczeniu usług w zakresie opieki medycznej, tj. czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nie będzie miał możliwości w przyszłości obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach projektu.

W ocenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej poprawność powyższego stanowiska potwierdza wprost brzmienie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Regulacja przywołanego artykułu przewiduje, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Ustawodawca nie precyzuje, w jaki sposób i w jakim zakresie towary i usługi muszą być wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, aby umożliwiało to podatnikowi dokonanie odliczenia podatku naliczonego. W związku z tym należy podkreślić, że związek ten może być pośredni. Dany zakup może się również wiązać z wykonaniem czynności niepodlegającej opodatkowaniu, która jest jednak niezbędna lub tylko potrzebna do prowadzenia działalności opodatkowanej. W związku z tym, że zakupione towary i usługi w całości będą służyły świadczeniu usług zwolnionych z opodatkowania, co wyklucza choćby pośrednie wykorzystywanie do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, w opisywanym stanie faktycznym nie zrealizują się przesłanki opisane art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, a co za tym idzie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nie będzie miał prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zdaniem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, przedstawiona sytuacja faktyczna uzasadnia przyjęcie stanowiska o kwalifikowalności podatku VAT w przedmiotowym projekcie. Poniesione w ramach realizacji projektu wydatki, a także nabyte w jego trakcie oraz po zakończeniu towary i usługi będą związane wyłącznie z wykonywanymi czynnościami zwolnionymi od podatku od towarów i usług, a więc nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej – na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy – rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ – jak wynika z treści wniosku – efekty projektu nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. W związku z powyższym, Zainteresowany nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków ponoszonych z tytułu realizacji ww. projektu. Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ – jak wynika z opisu sprawy – efekty realizacji ww. projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy oraz we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach zdarzenia przyszłego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego zdarzenia przyszłego.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, w szczególności wykorzystywania efektów projektu do czynności opodatkowanych podatkiem VAT, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.