0113-KDIPT1-2.4012.273.2018.1.SM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 20 marca 2018 r. (data wpływu 27 marca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją programu Edukacji Ekologicznej pn.: „...” realizowanego w Szkole Podstawowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją programu Edukacji Ekologicznej pn.: „...” realizowanego w Szkole Podstawowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Gmina prowadzi działalność z zakresu: dostarczania wody na terenie gminy, wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych, dzierżawy gruntów, dostarczania energii cieplnej do budynków mieszkalnych. W związku z uzyskanymi dochodami oraz ponoszonymi kosztami z tytułu działalności określonej jak wyżej, Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zdarzenie przyszłe:

Projekt pod nazwą: Program Edukacji Ekologicznej pn.: „...” realizowanego w Szkole Podstawowej w ramach konkursu pt.: „Edukacja Ekologiczna w Szkołach i Przedszkolach w roku szkolnym 2018/2019”.

Zdarzenie przyszłe:

  1. Organizacja konkursów plastycznych, literackich, komputerowego, oraz recytatorskiego, skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, których celem jest poszerzenie wiedzy na temat środowiska i skutków jego zanieczyszczenia, promowanie zachowań sprzyjających ochronie środowiska, kształtowanie poczucia piękna, zobrazowanie sposobów zmniejszenia stopnia zanieczyszczeń powietrza i ich skutków.
  2. Organizacja pięciu wycieczek: do Centrum..., Ośrodka..., do Skansenu Rzeki..., do J., do Ogrodu Botanicznego, oraz rajdu pieszego. Celem ww. wycieczek jest m.in. zdobycie wiedzy na temat sposobu ograniczania zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, zwiedzanie zabytków i muzeów, zaobserwowanie różnorodności roślin oraz ich właściwości. W związku z organizacją wycieczek wynajęty zostanie autokar, a także zakupione bilety wstępu
  3. Organizacja warsztatów/zajęć terenowych skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, pn.: „...”. „...” oraz „..” prowadzonych przez ODT „...”, zajęcia dot. obliczania śladu węglowego rodziny, zajęcia dot. stworzenia kartonikowego systemu wymiany CO2, warsztaty informatyczne – wykonanie broszur nt. wpływu zanieczyszczeń na zdrowie człowieka, warsztaty „...”. W trakcie zajęć uczniowie przeprowadzą doświadczenia, zdobędą wiedzę nt. źródeł zanieczyszczeń powietrza i ich wpływu na rośliny, odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii elektrycznej. Uczniowie poznają sposoby oszczędzania energii elektrycznej w najbliższym otoczeniu. Celem warsztatów jest propagowanie ekologicznych postaw dzieci i młodzieży.
  4. Organizacja szkolenia dla rodziców, dotyczącego prowadzenia gospodarstwa ekologicznego oraz spotkania z Pracownikiem Urzędu Gminy nt. racjonalizacji gospodarki odpadami, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska, zachęcanie do nasadzania nowych drzew, (wstęp będzie bezpłatny).
  5. Organizacja Rodzinnego Pikniku „...” – rekrutacja w ramach festynu będzie miała charakter otwarty dla wszystkich mieszkańców Gminy oraz osób, które w tym dniu odwiedzą miejsce jego realizacji. Wstęp będzie bezpłatny dla wszystkich. Wystawione zostaną nagrodzone prace konkursowe.
  6. Przygotowanie Obchodów Światowego Dnia Ziemi – uczniowie zaprezentują inscenizację oraz wykonają plakaty nt. ochrony środowiska oraz organizacja udziału w akcji „Sprzątanie Ziemi” – podczas której uczniowie posprzątają najbliższą okolicę, wezmą udział w konkursach.
  7. Organizacja zajęć podstawy programowej przedmiotów: biologia i przyroda, kół zainteresowań oraz zbiórki surowców wtórnych.

W projekcie będą brali udział uczniowie Szkoły Podstawowej, ich rodzice oraz lokalna społeczność. Dzięki tym działaniom uczniowie będą mogli uczestniczyć w wycieczkach, warsztatach terenowych, konkursach. Zadania ujęte w projekcie w atrakcyjny sposób przekażą wiedzę, nauczą działań ekologicznych, dadzą możliwość zaangażowania się w działania na rzecz ochrony środowiska i szansę umiejętnego dbania o swoje zdrowie.

Realizacja projektu w ww. szkole przyczyni się do lepszego wykorzystania zasobów naturalnych na jej terenie, a jednocześnie zniweluje negatywny wpływ społeczeństwa na degradację środowiska. Działania realizowane w ramach projektu przyczynią się do uświadomienia społeczności lokalnej odpowiedzialności za najbliższe otoczenie przyrodnicze. Poprzez zaplanowane działania odbiorcy projektu uświadomią sobie korzyści wynikające ze stosowania upraw ekologicznych oraz zachęcą się do racjonalnego odżywiania aby zachować zdrowie.

Wydatki w ramach ww. projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi.

Nabywcą faktur za wydatki dokonane w ramach realizacji ww. projektu będzie Gmina.

Uzyskana opinia będzie przedstawiona w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków na realizację projektu pod nazwą: Program Edukacji Ekologicznej pn.: „...” realizowanego w Szkole Podstawowej... w ramach konkursu pt.: „Edukacja Ekologiczna w Szkołach i Przedszkolach w roku szkolnym 2018/2019”?

Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja projektu pod nazwą: Program Edukacji Ekologicznej pn.: „...” realizowany w Szkole Podstawowej... w ramach konkursu pt.: „Edukacja Ekologiczna w Szkołach i Przedszkolach w roku szkolnym 2018/2019” nie daje możliwości odliczenia podatku VAT.

Zgodnie z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług prawo to przysługuje „... w zakresie , w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych ...” podatnikowi, o którym mowa w ustawie o VAT.

Z uwagi na fakt, iż udział w konkursach oraz organizowanych uroczystościach będzie odbywał się nieodpłatnie, Gmina nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług w związku z realizacją zadania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE. L. Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Katalog zadań własnych gminy został określony w art. 7 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, ponieważ – jak wynika z okoliczności sprawy – wydatki w ramach ww. projektu nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi. W związku z powyższym, Zainteresowany nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z wydatkami ponoszonymi z tytułu realizacji tego projektu. Tym samym, Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pod nazwą: Program Edukacji Ekologicznej pn.: „...” realizowanego w Szkole Podstawowej... w ramach konkursu pt.: „Edukacja Ekologiczna w Szkołach i Przedszkolach w roku szkolnym 2018/2019”, ponieważ nabywane towary i usługi związane z realizacją ww. projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. Organ wydając interpretację przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej nie prowadzi postępowania podatkowego w rozumieniu tej ustawy. Niniejsza interpretacja indywidualna ogranicza się wyłącznie do udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w okolicznościach zdarzenia przyszłego podanego przez Wnioskodawcę. Tut. Organ informuje, iż nie jest właściwy do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które w przedmiotowej sprawie umożliwiłoby weryfikację opisanego zdarzenia przyszłego.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.