0113-KDIPT1-2.4012.261.2018.2.WL | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 16 marca 2018 r. (data wpływu 26 marca 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 4 maja 2018 r. (data wpływu 8 maja 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „...”.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 4 maja 2018 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie ...” zostało wpisane w dniu 20.04.2016 r. do Krajowego Rejestru Sądowego i posiada z tego tytułu osobowość prawną. Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem „Stowarzyszenie ...”, opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, nie prowadzi działalności gospodarczej.

Wszystkie środki finansowe, na które składają się wpisowe i składki członkowskie, spadki i zapisy darowizny, sponsoring, dotacje, dochody z ofiarności publicznej, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody i odsetki z kapitału oraz innych praw majątkowych organizacji są przeznaczane na realizację celów statutowych, do których zalicza się m.in.:

 • aktywizacja i integracja mieszkańców wsi,
 • dbałość o kulturę, tradycję i dziedzictwo kulturowe,
 • szerzenie i wzbogacenie kultury kulinarnej,
 • podejmowanie działań o tematyce prozdrowotnej,
 • upowszechnianie turystyki w tym agroturystyki, sportu i rekreacji,
 • działalność na rzecz rozwoju turystyki w tym agroturystyki,
 • wyrównywanie szans i przeciwdziałanie bezrobociu mieszkańców wsi, a w szczególności młodzieży,
 • wspieranie działań na rzecz edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży z naciskiem na potrzebę wyrównywania szans dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich.

Stowarzyszenie realizuje swoją działalność poprzez:

 • organizację imprez artystycznych, kulturalnych i okolicznościowych,
 • organizację kursów, szkoleń, konkursów i pokazów,
 • prowadzenie działalności propagującej zachowanie i rozwój lokalnej tożsamości, tradycji, folkloru, obyczajów i dóbr kultury,
 • współpracę z instytucjami samorządowymi, państwowymi i organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami prywatnymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia,
 • rozwijanie współpracy z organizacjami społecznymi, zwłaszcza działającymi na rzecz rozwoju wsi,
 • promocję zdrowego żywienia i stylu życia w tym poprzez prowadzenie działalności integrujących członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
 • pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych.

Do celów Statutowych stowarzyszenia należy dbałość o kulturę, tradycję i dziedzictwo kulturowe, szerzenie i wzbogacenie kultury kulinarnej oraz działalność na rzecz rozwoju turystyki, dlatego realizowana operacja, której głównym celem jest rozwój potencjału turystyczno-rekreacyjnego poprzez promocję walorów kulturowych i przyrodniczych podczas festynu ludowego kultywującego lokalną kulturę i tradycje kulinarne na terenie gminy.... wpisuje się w zakres działalności Stowarzyszenia.

W dniu 21.09.2017 r. została zawarta umowa z Województwem.... o przyznaniu pomocy Nr ... na realizację operacji pn. „...” w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie 4.2 Wzmocnienie kapitału społecznego w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, 4.5 Zachowanie dziedzictwa lokalnego i 4.8 Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów i usług lokalnych.

Nakłady finansowe Projektu są w całości kosztami kwalifikowalnymi. Ich wysokość została podana w cenach brutto, gdyż podatek VAT w niniejszym Projekcie stanowi dla Beneficjenta koszt kwalifikowalny, gdyż będzie on poniesiony ostatecznie i nie będzie możliwe jego odzyskanie.

Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nie składa deklaracji VAT-7. Na obszarze realizacji operacji występuje szereg problemów społecznych w tym:

 • niedostateczna oferta kulturalna i rozrywkowa dla mieszkańców tj. brak imprez otwartych dla mieszkańców,
 • niewystarczająca ilość atrakcyjnej infrastruktury społecznej i rekreacyjnej,
 • zanik lokalnych tradycji w tym kuchni tradycyjnej, produkcji lokalnych produktów, rękodzielnictwa i rzemiosła,
 • niedostateczna wiedza wśród mieszkańców na temat potrzeby i sposobów zachowania tradycyjnych receptur i metod wytwarzania potraw i produktów lokalnych,
 • brak integracji międzypokoleniowej.

Wskazane problemy wpływają na rozluźnianie się więzi międzyludzkich, a w efekcie na powolny zanik lokalnych społeczności. Brak kontaktu osób młodych z lokalną historią, tradycjami oraz niedostateczną integracją mieszkańców skutkuje brakiem przywiązania młodzieży do miejscowości, w których się wychowali a co za tym idzie ich migrację w wieku starszym do większych miast. Osoby starsze, które nie zawsze potrafią odnaleźć się w cyfrowej rzeczywistości pozostają w odosobnieniu co niekorzystnie wpływa na jakość ich życia. Realizacja operacji przyczyni się do zniwelowania wskazanych powyżej problemów poprzez integrację społeczności lokalnej, promocję lokalnych produktów oraz kultywowania lokalnych tradycji.

Operacja realizowana będzie w 6 miejscowościach ..., ..., ..., ..., ..., ... położonych na terenie gminy ... . Operacja skierowana jest do społeczności lokalnej na obszarze gminy ..., a w szczególności do mieszkańców miejscowości, w których zostaną zrealizowane spotkania wiejskie, warsztaty oraz festyn. Dostęp do udziału w operacji będzie ogólnodostępny i bezpłatny dla uczestników.

W ramach operacji odbędą się:

 1. Warsztaty kulinarne - smaki z dawnych lat w miejscowości ... w okresie do maja 2018 r. Warsztaty będą składały się z 8 spotkań po 5 godzin - łącznie 40 godzin warsztatów. W warsztatach weźmie udział 15 osób. Uczestnicy podczas warsztatów poznają dawne receptury przygotowywania tradycyjnych lokalnych potraw. Nabyte umiejętności uczestnicy zaprezentują podczas zorganizowanego festynu ludowego dla mieszkańców obszaru LSR. Na potrzeby realizacji warsztatów zakupione zostaną od lokalnych dostawców materiały szkoleniowe, artykuły spożywcze oraz wypożyczony zostanie sprzęt AGD (lodówko-zamrażarka, patelnia gastronomiczna, warnik do wody, piekarnik elektryczny, robot kuchenny). Wypożyczenie sprzętu jest niezbędne do prawidłowej realizacji warsztatów spotkań wiejskich oraz festynu w tym do spełnienia wymogów sanitarnych dot. przechowywania oraz przygotowywania posiłków. Stowarzyszenie posiada drobny sprzęt i wyposażenie kuchenne (meble kuchenne, naczynia, sztućce, garnki, deski itp.), który nie jest wystarczający do przeprowadzenia warsztatów. Spotkania będą miały charakter otwarty, każdy zainteresowany może bezpłatnie wziąć w nich udział.
 2. Spotkania wiejskie przy stole - warsztaty w plenerze organizowane w miejscowościach ..., ..., ..., ..., ... w okresie od czerwca do września 2018 r. Spotkania wiejskie będą okazją do prezentacji nabytych umiejętności podczas warsztatów oraz pogadanek i wymiany doświadczeń dotyczących tradycji kulinarnych z gospodyniami z innych miejscowości. Podczas spotkań wszyscy uczestnicy będą mieli okazje do degustacji tradycyjnych potraw, przygotowanych wspólnie z udziałem miejscowych gospodyń. Produkty zakupione zostaną zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, będą to m.in. pieczywo, mięso, jaja, mąka, cukier, przyprawy, warzywa i owoce. Potrawy przygotowane będą w ilościach umożliwiających degustację przez 60-80 osób. W każdej miejscowości przygotowanych zostanie m.in. 8 potraw oraz ciasta. Podczas spotkań zaprezentowana zostanie również twórczość 4 animatorów kultury ludowej oraz rzemiosła i rękodzielnictwa (wyroby garncarskie, ceramiczne, wyroby ze słomy, bartnictwo, wikliny i korzeni, galanteria drewniana, hafty i wyplatanki). Spotkania wiejskie uatrakcyjnione zostaną występami ludowych grup wokalnych. Oprawa muzyczna będzie okazją do prezentowania najpopularniejszej formy sztuki ludowej ale również zapewni dobrą zabawę uczestnikom festynu. Wszystkie spotkania będą miały taki sam program, wstęp będzie otwarty i bezpłatny.
 3. Festyn ludowy - odbędzie się w miejscowości ... we wrześniu 2018 r. Na zakończenie operacji odbędzie się impreza podsumowująca realizację wszystkich zaplanowanych działań, promująca walory turystyczne i kulturalne terenu LGD. Podczas festynu uczestnicy warsztatów kulinarnych zaprezentują swoje umiejętności z zakresu przygotowywania tradycyjnych potraw. Zakupione zostaną produkty żywnościowe, z których będą przygotowane lokalne i staropolskie potrawy. Zaprezentowana zostanie twórczość ludowa oraz pokazy rzemiosła i rękodzieła – 5 twórców (wyroby garncarskie, ceramiczne, bartnictwo, wyroby ze słomy, wikliny i korzeni, galanteria drewniana, hafty i wyplatanki) oraz lokalne grupy wokalne. Sztuka ludowa jako twór wielu pokoleń stanowi szczególną wartość, jednak obserwuje się jej zanikanie na polskiej wsi, będącej dotychczas jej ostoją. Zorganizowany zostanie konkurs dla dzieci i młodzieży dotyczący rozpoznawania lokalnych produktów i potraw (posmakuj-zobacz-odgadnij). Uczestnicy konkursu otrzymają nagrody. Festyn będzie imprezą otwartą a wstęp dla uczestników będzie bezpłatny, w szczególności zaproszeni zostaną mieszkańcy miejscowości uczestniczący w spotkaniach wiejskich oraz mieszkańcy z obszaru LGD.
 4. Zbiór przepisów - tradycyjnie smaczne - dla utrwalenia efektów projektu oraz promocji potencjału LSR przygotowana zostanie publikacja dotycząca tradycji kulinarnych i produktów lokalnych. W publikacji znajdą się przepisy na potrawy przygotowywane podczas warsztatów oraz informacje o jej historii i tradycji. Publikacja przyczyni się do promocji walorów kulturowych oraz zachowania dziedzictwa lokalnego z obszaru LSR. Publikacja przekazana będzie do gmin z obszaru LGD, punktów informacji turystycznej oraz mieszkańcom na obszarze gminy ...
 5. . Publikacja wydawana będzie bezpłatnie.

Udział w warsztatach, spotkaniach wiejskich i festynie będzie bezpłatny dla wszystkich zainteresowanych uczestników.

Ponadto Wnioskodawca w piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku wskazał, iż:

 • Faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizacją projektu pn. „...” będą wystawione na rzecz Stowarzyszenia.
 • Towary i usługi związane z realizacją przedmiotowego projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Udział w warsztatach, spotkaniach wiejskich i festynie będzie bezpłatny i ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych uczestników.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy „Stowarzyszenie ...” ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z ponoszeniem wydatków związanych z realizacją opisanego projektu pn. „...” w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020?

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie nie będzie miało możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi w ramach realizacji projektu pn. „...” w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ponieważ Stowarzyszenie nie figuruje w rejestrze podatników podatku VAT, nie jest czynnym podatnikiem i nie składa deklaracji VAT-7. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, działa w sferze pożytku publicznego, którego głównym źródłem przychodów są składki członkowskie, darowizny, dotacje oraz inne wpływy z działalności statutowej.

Stowarzyszenie nie będzie uzyskiwało żadnych przychodów z realizacji operacji „...”. Wyżej wymienione przedsięwzięcia będą ogólnodostępne o charakterze niekomercyjnym (bezpłatnym).

Podstawowe zasady dotyczące odliczenia podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Podmiotowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub część zapłaty przed nabyciem towarów lub wykonaniem usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub części pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków które pozbawia podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go - dla tej czynności - za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy, podmiotami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - według art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Stowarzyszenie ... nie jest podatnikiem podatku VAT i będzie realizowało operację pn.: „...” na zasadach ogólnodostępnych i bezpłatnych. Działania związane z organizacją warsztatów kulinarnych, spotkań wiejskich, festynów ludowych oraz wydanie zbioru przepisów będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Operacje w ramach realizacji projektu będą ogólnodostępne o charakterze niekomercyjnym, dlatego nie będą generowały dochodów dla Stowarzyszenia. Dla tegoż przedsięwzięcia w dniu 21.09.2017 r. została zawarta umowa z Województwem ....o przyznaniu pomocy Nr ...na realizację operacji pn.: „...” w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie 4.2 Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, 4.5 Zachowanie dziedzictwa lokalnego i 4.8 Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabyte towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym warunki uprawniające do odliczenia podatku VAT nie będą spełnione, gdyż Stowarzyszenie realizując opisane operacje dotyczące organizacji warsztatów kulinarnych, spotkań wiejskich, festynów ludowych oraz wydanie zbioru przepisów nie będzie działało w charakterze podatnika VAT. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, nie jest płatnikiem podatku VAT, nie prowadzi działalności gospodarczej. Efekty realizacji opisanego projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Analiza treści zdarzenia przyszłego oraz powołanych regulacji prawnych prowadzi do stwierdzenia, że Stowarzyszenie ... nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytuły wydatków poniesionych na realizację projektu pn.: „...” w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ponieważ nie występuje związek tych wydatków z czynnościami opodatkowanymi oraz Stowarzyszenie nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, ponieważ – jak wynika z okoliczności sprawy – Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług oraz nabywane towary i usługi w związku z realizacją projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków ponoszonych z tytułu realizacji ww. projektu. Tym samym Zainteresowanemu z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „...”, ponieważ nabywane towary i usługi nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a ponadto Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.