0113-KDIPT1-1.4012.850.2018.2.AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 listopada 2018r. (data wpływu), uzupełnionym pismem z dnia 6 grudnia 2018r. (data wpływu) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT od inwestycji pn. „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT od inwestycji pn. „....”.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono w dniu 6 grudnia 2018r. (data wpływu) o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego działa zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, wypełnia zawarte w tej ustawie zadania publiczna i jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług od 01.01.2012 r.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego istnieje w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z zagospodarowaniem sześciu działek gminnych. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane związane m. n.:

 1. Placem zabaw Z.
  Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie placu zabaw na terenie działki o numerze ..... W zakresie prac związanych z dostosowaniem terenu dla potrzeb stworzenia placu zabaw Zamawiający przewiduje:
  • Uporządkowanie i przygotowanie terenu pod inwestycję,
  • Przygotowanie nawierzchni żwirowej i piaskowej oraz z geowłókniny,
  • Wyposażenie placu zabaw, a w tym: komplet sprawnościowy - 1 szt., pomost z belką – 1 szt., huśtawka - 1 szt., pylon - 1 szt., wioślarz - 1 szt., orbiterk - 1 szt., tablica z regulaminem - 1 szt., ławka ogniskowa – 6 szt., ławka z oparciem - 1 szt., kosz na śmieci - 1 szt., stojak na rower 2 st., altana - 1 szt.,
  • Oświetlenie terenu.
 1. Siłownią zewnętrzną i częścią wypoczynkową w T.
  Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie ternu poprzez wybudowanie siłowni zewnętrznej oraz części wypoczynkowej na terenie działki ... w T.. W zakresie prac związanych z dostosowaniem terenu dla potrzeb stworzenia siłowni i części wypoczynkowej Wnioskodawca przewiduje:
  • Uporządkowanie i przygotowanie terenu pod inwestycję,
  • Przygotowanie nawierzchni żwirowej,
  • Wyposażenie siłowni zewnętrznej, a w tym: pylon - 3 szt., wioślarz -1 szt., orbiterk – 1 szt., twister - 1szt., ogrodzenie panelowe - 18 metrów, ławka ogniskowa – 4 szt., kosz na śmieci - 1 szt., stojak na rower 2 st., altana z meblami - 1 szt., wyciskanie siedząc – 1 szt., rowerek -1 szt., drabinka – 1 szt.
  • Zieleń - sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenach płaskich.
 1. Utwardzeniem terenu i siłownią zewnętrzną w N.
  Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie ternu poprzez wybudowanie siłowni zewnętrznej oraz utwardzenia działki numer .... w N. W zakresie prac związanych z dostosowaniem terenu dla potrzeb stworzenia siłowni zewnętrznej wnioskodawca przewiduje:
  • Uporządkowanie i przygotowanie terenu pod inwestycję
  • Przygotowanie nawierzchni żwirowej,
  • Utworzenie małej architektury, a w tym: pylon - 2 szt., wioślarz - 1 szt., orbiterk - 1 szt., twister - 1 szt., ławka - 1 szt., kosz na śmieci - 1 szt., stojak na rower 3 st., drabinka - 1szt.
  • Oświetlenie terenu - 3 szt.
 1. Placem zabaw w N.
  Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie placu zabaw na terenie działki o numerze .... w N.. W zakresie prac związanych z dostosowaniem terenu dla potrzeb stworzenia placu zabaw Wnioskodawca przewiduje:
  • Uporządkowanie i przygotowanie terenu pod inwestycję,
  • Przygotowanie nawierzchni żwirowej i piaskowej,
  • Wyposażenie placu zabaw, a w tym: komplet zabawowy - 1 szt., huśtawka - 1 szt., pylon - 3 szt., wioślarz - 1 szt., orbiterk - 1 szt., twister -1 szt., tablica z regulaminem -1 szt., ławka ogniskowa – 4 szt., stół - 1 szt., kosz na śmieci - 1 szt., stojak na rower 2 st., ważka na sprężynie 1 szt., drabinka - 1 szt., wyciskanie - 1 szt., rowerek - 1 szt.
  • Zieleń - sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenach płaskich.
 1. Placem rekreacyjno - wypoczynkowym w J.
  Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie placu zabaw na terenie działki o numerze ... w J. W zakresie prac związanych z dostosowaniem terenu dla potrzeb stworzenia placu zabaw Wnioskodawca przewiduje:
  • Uporządkowanie i przygotowanie terenu pod inwestycję,
  • Przygotowanie nawierzchni żwirowej,
  • Wyposażenie placu zabaw, a w tym: pylon - 2 szt., wioślarz - 1 szt., orbiterk - 1 szt., ławka ogniskowa – 4 szt., kosz na śmieci - 1 szt., stojak na rower 2 st., altana z meblami - 1 szt., drabinka - 1 szt., prasa nożna - 1 szt.
  • Zieleń - sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenach płaskich.
 1. Placem zabaw w Ch.
  Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie placu zabaw na terenie działki o numerze ... w Ch. W zakresie prac związanych z dostosowaniem ternu dla potrzeb stworzenia placu zabaw Wnioskodawca przewiduje:
  • Uporządkowanie i przygotowanie terenu pod inwestycję,
  • Przygotowanie nawierzchni żwirowej i piaskowej,
  • Wyposażenie placu zabaw, a w tym: komplet zabawowy - 1 szt., pomost z belką - 1 szt., huśtawka - 1 szt., tablica z regulaminem - 1 szt., ławka ogniskowa – 4 szt., ławka z oparciem - 2 szt., kosz na śmieci - 2 szt., stojak na rower 2 st., ważka na sprężynie - 1 szt.,
  • Zieleń - sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenach płaskich, wykonanie trawników siewem na gruncie.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 6 grudnia 2018r. Wnioskodawca wskazał odpowiedzi:

 1. Na pytanie tut. Organu „Czy realizacja przedmiotowej inwestycji, należy do zadań własnych Gminy, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.)? Jeżeli tak, to należy wskazać dokładną podstawę prawna działania.” Wnioskodawca wskazał – Przedmiotowa inwestycja należy do zadań własnych Gminy. Podstawa prawna art. 7 ust. 1 pkt 10.
 2. Na pytanie tut. Organu „Jaka jest nazwa projektu objętego zakresem pytania oraz lata jego realizacji?” Wnioskodawca wskazał - „....” współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt został zrealizowany w 2018 r.
 3. Na pytanie tut. Organu „Czy przedmiotowy projekt realizowany jest ze środków poakcesyjnych? Jeśli tak, to należy wskazać pełną nazwę programu oraz lata jego realizacji.” Wnioskodawca wskazał - Przedmiotowy projekt nie jest realizowany ze środków poakcesyjnych.
 4. Na pytanie tut. Organu „Czy projekt, o którym mowa w pytaniu obejmuje swym zakresem roboty budowalne na 6 działkach wymienionych w opisie zdarzenia przyszłego?” Zainteresowany wskazał - Błędnie zaznaczono we wniosku w pkt. E poz. 66 jako zdarzenie przyszłe, należało zaznaczyć - zaistniały stan faktyczny. Projekt obejmuje swym zakresem roboty budowlane na 6 działkach.
 5. Na pytanie tut. Organu „Na kogo są wystawione faktury dokumentujące poniesione wydatki na realizację zadania objętego zakresem pytania?” Zainteresowany wskazał - Faktury są wystawione na Gminę, ul. ..., NIP ....
 6. Na pytanie tut. Organu „Do jakich czynności Wnioskodawca będzie wykorzystywał nabywane towary i usługi związane z realizacją inwestycji objętej zakresem pytania:
  • opodatkowanych podatkiem od towarów i usług,
  • zwolnionych od podatku od towarów i usług,
  • niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?”

Zainteresowany wskazał - Wnioskodawca będzie wykorzystywał nabyte towary i usługi związane z realizacją inwestycji do czynności niepodlegających opodatkowane podatkiem od towarów i usług.

 1. Na pytanie tut. Organu „Czy efekty powstałe w wyniku realizacji przedmiotowego projektu wykorzystywane będą do celów prowadzonej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174)?” Zainteresowany wskazał - Efekty powstałe w wyniku realizacji inwestycji nie będą wykorzystywane do celów prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. Na pytanie tut. Organu „Czy efekty powstałe w wyniku realizacji projektu objętych zakresem wniosku wykorzystywane będą do celów innych niż działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług?” Wnioskodawca wskazał - Efekty powstałe w wyniku realizacji inwestycji będą wykorzystywane dla wzmocnienia standardu życia mieszkańców Gminy poprzez dostępność do ogólnoturystycznej i niekomercyjnej infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, turystycznej służącej propagowaniu zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego.
 3. Na pytanie tut. Organu „W sytuacji, gdy efekty powstałe w wyniku realizacji projektu wykorzystywane będą zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej jak i do celów innych niż działalność gospodarcza, to czy istnieje możliwość przyporządkowania wydatków w całości do celów wykonywanej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług? Zainteresowany wskazał - Wnioskodawca nie przewiduje takiej sytuacji.
 4. Na pytanie tut. Organu „W sytuacji, gdy efekty realizacji ww. projektu będą wykorzystywane - w ramach działalności gospodarczej - do czynności opodatkowanych i zwolnionych, czy będzie istniała możliwość przyporządkowania całości lub części kwot podatku naliczonego do poszczególnych rodzajów czynności?” Zainteresowany wskazał - Wnioskodawca nie przewiduje takiej sytuacji.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina będzie mogła odliczyć podatek VAT od planowanej inwestycji pn. „....”?

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie będzie wykorzystywała towarów i usług zakupionych w ramach realizacji projektu pn. „....” do działalności opodatkowanej stawkami VAT, zatem nie spełnia tego warunku i nie ma możliwości odliczenia podatku VAT.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Dokumentem uprawniającym do odliczenia jest faktura, otrzymana przez podatnika z tytułu nabycia przez niego towarów i usług.

W przedmiotowym przypadku, zdaniem Wnioskodawcy, planowana inwestycja nie jest związana ze sprzedażą opodatkowaną i w związku z tym Gminie nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, (art. 7 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy o samorządzie gminnym).

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie został spełniony, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – Gmina będzie wykorzystywała nabyte towary i usługi związane z realizacją inwestycji do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Efekty powstałe w wyniku realizacji inwestycji nie będą wykorzystywane do celów prowadzonej działalności gospodarczej, będą wykorzystywane dla wzmocnienia standardu życia mieszkańców Gminy poprzez dostępność do ogólnoturystycznej i niekomercyjnej infrastruktury sportowej, rekreacyjnej, turystycznej służącej propagowaniu zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji ww. projektu. Tym samym Zainteresowanemu nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „....”, ponieważ mienie powstałe w wyniku realizacji projektu nie jest wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.