0113-KDIPT1-1.4012.796.2018.2.AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 18 października 2018 r. (data wpływu) uzupełnionym pismem z dnia 09 listopada 2018 r. (data wpływu 13 listopada 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „...- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego od tytułu wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „....”.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 09 listopada 2018 r. (data wpływu 13 listopada 2018 r.) o podpis oraz doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Park narodowy jest formą ochrony przyrody zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018, poz. 1614, dalej uOP) i jednocześnie państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm., dalej uFP).

Do zadań parków narodowych należy w szczególności (por. art. 8b uOP):

 1. prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach parku narodowego, zmierzających do realizacji następujących celów: zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów (za: art. 8 ust. 2 uOP);
 2. udostępnianie obszaru parku narodowego na zasadach określonych w planie ochrony, o którym mowa w art. 18 uOP lub zadaniach ochronnych, o których mowa w art. 22 uOP i w zarządzeniach dyrektora parku narodowego;
 3. prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą.

Dodatkowo, Parki narodowe mogą wykonywać działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm., dalej uSDG).

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017, poz. 2491, dalej uPTU) park narodowy będący państwową osobą prawną jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Park narodowy prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, pokrywając z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów wydatki na finansowanie zadań określonych w ustawie, o których mowa w pkt I niniejszego wniosku.

Przychodami parku narodowego są: dotacje z budżetu państwa; dotacje oraz pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; dotacje oraz pożyczki z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; wpływy z opłat, o których mowa w art. 12 ust. 3 uOP; wpływy z opłat pobieranych w związku działalnością edukacyjną parku narodowego oraz za wstęp do obiektów związanych z tą działalnością; wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń, dzierżawy, najmu lub użytkowania nieruchomości; wpływy ze sprzedaży produktów uzyskiwane w ramach realizacji zadań wynikających z planu ochrony, o którym mowa w art. 18 uOP lub zadań ochronnych, o których mowa w art. 22 uOP; wpływy ze sprzedaży materiałów edukacyjnych, informacyjnych i naukowych; wpływy ze sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego; wpływy wynikające z prowadzenia działalności rolniczej; wpływy z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie; wpływy z opłat za udostępnianie informacji o zasobach przyrodniczych, kulturowych i kartograficznych, wpływy z tytułu nawiązek orzeczonych wobec sprawców skazanych za wykroczenia przeciwko środowisku; inne niewymienione przychody wynikające z działalności parku narodowego. Przychodami parku narodowego mogą być: dobrowolne wpłaty; spadki; zapisy i darowizny; świadczenia rzeczowe; wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony przyrody; środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej; środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, inne niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej; dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego przeznaczone na realizację zadań związanych z ochroną wartości przyrodniczych lub kulturowych regionu (por. art. 8h ust. 1 i dalsze uOP).

W związku z planowaną realizacją w partnerstwie projektu „....” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 poddziałania 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podjęte zostaną działania o charakterze dobrych praktyk, związane z kompleksową ochroną żubra oraz opieką nad zagrodami już istniejącymi, które będą nieodpłatnie ogólnodostępne. Nadrzędnym celem Projektu jest zadbanie o dobrostan populacji żubra poprzez realizację takich zadań jak:

 1. zarządzanie populacją gatunku przez bieżące monitorowanie liczebności i stanu zdrowotnego zwierząt, profilaktykę i obsługę lekarsko-weterynaryjną,
 2. utrzymanie i poprawę bazy pokarmowej wolnej populacji poprzez poprawę warunków żerowania oraz dokarmianie zimowe.
 3. porządkowanie i odkażanie miejsc dokarmiania,
 4. prowadzenie hodowli restytucyjnej gatunku, poprzez poprawę warunków bytowania i ochronę gatunku w niewoli,
 5. poprawę struktury genetycznej w hodowli zamkniętej oraz populacjach zamkniętych - zasilenie populacji osobnikami o znanym rodowodzie z hodowli stanowiących rezerwę genetyczną.

Park Narodowy w ramach realizacji Projektu planuje podjąć następujące działania:

 • w ramach działań przyrodniczych zostanie wykonane koszenie łąk ze zbiorem siana przeznaczonego do zimowego dokarmiania żubrów, rozwiezienie do miejsc karmowych i wykładanie karmy, czyszczenie miejsc karmowych, bieżąca naprawa infrastruktury oraz opieka weterynaryjna i utylizacja odpadów pozwierzęcych,
 • zakup sprzętu (ciągnik, ładowacz, kosiarka, prasa belująca, przetrząsacz, zgrabiarka, przyczepa) niezbędnego do obsługi stada żubrów w ramach działań przyrodniczych,
 • konserwację i remont płotów szczelnych ulegających szybkiej degradacji w środowisku leśnym, a które są niezbędne do odizolowania grup hodowlanych od populacji wolno żyjącej,
 • remont i przebudowa drewnianej stróżówki służącej celom administracyjnym i socjalnym pracowników rezerwatów hodowlanych,
 • remont piwnicy do przechowywania pasz okopowych niezbędnych do zimowego dokarmiania żubrów,
 • budowa stanowiska karmowego w zagrodzie z odłownią w celu umożliwienia bezproblemowej obsługi żubrów przeznaczonych do wysyłki do innych hodowli,
 • budowa płyty gnojowej służącej zapewnieniu odpowiedniego przetwarzania odchodów żubrów gromadzonych w zagrodach rezerwatów hodowlanych,
 • modernizacja miejsca przeprowadzania sekcji żubrów na osadzie Z. jest podyktowana koniecznością zapewnienia minimum warunków socjalnych oraz bezpieczeństwa sanitarnego przy sekcjach żubrów i pobieraniu prób do badań i monitoringu zdrowia żubrów oraz ewentualnego dalszego przechowywania prób w tym miejscu. Realizacja zaplanowanych zadań ma na celu ochronę żubra, czyli prowadzenie działań ochronnych wpisanych do zakresu działalności statutowej, która nie jest związana z osiąganiem przychodu.

W uzupełnieniu wniosku z dnia z dnia 13 listopada 2018 r. Wnioskodawca wskazał, iż:

 1. Park Narodowy jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 2. Przyszłe wydatki, które będą poniesione w ramach realizacji projektu, będą udokumentowane fakturami, rachunkami, listami płac itp. Wszystkie dokumenty potwierdzające realizację projektu w części dotyczącej Wnioskodawcy, będą wystawione wyłącznie na Wnioskodawcę.
 3. Projekt będzie realizowany w Partnerstwie. Rolę Partnerów pełni 25 Jednostek Lasów Państwowych (Nadleśnictwo B.; Nadleśnictwo B.; Nadleśnictwo H.; Nadleśnictwo B.; Nadleśnictwo K.; Nadleśnictwo S.; Nadleśnictwo W.; Nadleśnictwo Ż.; Nadleśnictwo B.; Nadleśnictwo Cz.; Nadleśnictwo A.; Nadleśnictwo P.; Nadleśnictwo G.; Nadleśnictwo B.; Nadleśnictwo C.; Nadleśnictwo K.; Nadleśnictwo L.; Nadleśnictwo L.; Nadleśnictwo S.; Ośrodek Kultury ... w G.; Nadleśnictwo K.; Nadleśnictwo N.; Nadleśnictwo L.; Nadleśnictwo D.; Nadleśnictwo J.) oraz Park Narodowy. Stronami w projekcie są: Beneficjent Wiodący - Szkoła ... w W. i Podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków - Partner. Beneficjent Wiodący z każdym z Partnerów podpisuje porozumienie określające obowiązki i prawa stron (w załączeniu). Zapisy porozumienia opierają się na wzorze umowy o dofinansowanie będącej załącznikiem w konkursie.
 4. Wnioskodawca nie jest Liderem (Beneficjentem Wiodącym). Wnioskodawca jest Partnerem (Podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków).
 5. Każdy z Partnerów realizuje samodzielnie, zgodnie z umową o dofinansowanie, swoją część zadań wskazanych w Projekcie i sprawozdaje się Liderowi z ich wykonania, przekazując zestawienie poniesionych kosztów w formie wniosków o refundację. Rolą Lidera, oprócz realizowania własnych zadań, jest scalanie informacji od wszystkich Partnerów i sprawozdawanie się Instytucji Wdrażającej poprzez przedkładanie raportów z realizacji Projektu i wniosków o refundację. Obowiązki Lidera określa umowa o dofinansowanie, obowiązki Partnerów określa porozumienie zawarte z Liderem.
 6. Wnioskodawca będzie właścicielem efektów Projektu, które wytworzył w ramach realizacji własnych zadań wskazanych w Projekcie.
 7. Środki z dofinansowania wpłyną na konto Lidera, po zatwierdzeniu przez Instytucję wdrażającą wniosku o płatność. Po ich otrzymaniu Lider (Beneficjent Wiodący) przekazuje Partnerom refundację wydatków, których poniesienie udokumentowali, w wysokości odpowiadającej kwocie przyznanego dofinansowania. Konto, na które Lider przekaże pieniądze jest wymienione w porozumieniu.
 8. Żaden z Partnerów nie uiszcza środków finansowych na rzecz Lidera. Każdy realizuje własne zadania i pokrywa tylko koszty z nimi związane.
 9. Partnerzy nie przekazują żadnych wkładów własnych/środków finansowych Liderowi ani innemu Partnerowi, w związku z czym nie dochodzi do sporządzania dokumentów na tę okoliczność.
 10. Partnerzy nie przekazują żadnych wkładów własnych/środków finansowych Liderowi ani innemu Partnerowi. Każdy z Partnerów sam jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego na rzecz realizacji własnych zadań, których zostaje właścicielem.
 11. Środki z dofinansowania, które wpłyną na konto Lidera, dotyczyć będą refundacji wykazanych w konkretnym wniosku o płatność (częściowego bądź płatności końcowej) zgodnie z harmonogramem, który określony zostanie w umowie o dofinansowanie. Po uzyskaniu zatwierdzenia złożonego rozliczenia wniosku o płatność, środki uzyskane z dofinansowania będą przekazywane Partnerom, których wydatki znajdowały się w rozliczonym wniosku. Środki przekazywane będą na konto bankowe Partnera w formie refundacji już poniesionych wydatków.
 12. Efekty realizacji projektu będą wykorzystywane do realizacji zadań statutowych. Efekty realizacji projektu nie będą służyły działalności gospodarczej, czyli nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy park narodowy ma możliwość odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków ponoszonych w związku z realizacją Projektu związanego z ochroną żubra w Polsce, jeżeli wszelkie działania służą ochronie gatunku i przyrody, czyli działalności statutowej, a nie działalności gospodarczej?

Zdaniem Wnioskodawcy, Park Narodowy jest podatnikiem VAT czynnym. Realizacja projektu polegającego na „....” nie będzie służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług. Planowane do realizacji działania nie wiążą się z oferowaniem odpłatnych usług bądź towarów na rynku i nie są związane z działalnością usługową ani Wnioskodawcy sprawującego nadzór nad całością Projektu, ani Partnerów. Podmioty zaangażowane w realizację Projektu nie prowadzą działalności opodatkowanej VAT w obszarze, którego dotyczy Projekt. Wytworzona infrastruktura będzie udostępniania zaineresowanym bezpłatnie.

Biorąc pod uwagę fakt, iż środki otrzymane na realizację projektu „...” mają służyć do zachowania dobrostanu populacji żubra, a działania te nie wpłyną na zwiększenie przychodu, to nie ma podstaw do skorzystania z prawa do odliczenia podatku VAT. Pomimo iż wydatki niezbędne do realizacji projektu objęte są podatkiem od towarów i usług, jednak zakupione towary i usługi nie będą służyły działalności opodatkowanej VAT, ale działalności statutowej Parku.

W ocenie Parku, nie ma więc możliwości odzyskania podatku od towarów i usług zawartego w cenie nabywanych towarów i usług związanych z realizacją projektu „...”, gdyż nie przyczyni się do wzrostu przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na mocy art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2006 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614) formami ochrony przyrody są parki narodowe.

W myśl art. 8 ust. 2 ww. ustawy park narodowy tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów.

Stosownie do art. 8a ust. 1 ww. ustawy park narodowy jest państwową osobą prawną w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366).

Jak stanowi art. 8b ust. 1 ustawy, do zadań parków narodowych należy w szczególności:

 1. prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach parku narodowego, zmierzających do realizacji celów, o których mowa w art. 8 ust. 2;
 2. udostępnianie obszaru parku narodowego na zasadach określonych w planie ochrony, o którym mowa w art. 18, lub zadaniach ochronnych, o których mowa w art. 22, i w zarządzeniach dyrektora parku narodowego;
 3. prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą.

Parki narodowe mogą wykonywać działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców (Dz. U poz. 646), z ograniczeniami wynikającymi z ustawy (art. 8b ust. 2).

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. W związku z planowaną realizacją w partnerstwie projektu „...” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Nadrzędnym celem Projektu jest zadbanie o dobrostan populacji żubra. Każdy z Partnerów realizuje samodzielnie, zgodnie z umową o dofinansowanie, swoją część zadań wskazanych w Projekcie i sprawozdaje się Liderowi z ich wykonania, przekazując zestawienie poniesionych kosztów w formie wniosków o refundację. Partnerzy nie przekazują żadnych wkładów własnych/środków finansowych Liderowi ani innemu Partnerowi. Żaden z Partnerów nie uiszcza środków finansowych na rzecz Lidera. Każdy realizuje własne zadania i pokrywa tylko koszty z nimi związane. Wnioskodawca będzie właścicielem efektów Projektu, które wytworzył w ramach realizacji własnych zadań wskazanych w Projekcie. Efekty realizacji projektu będą wykorzystywane do realizacji zadań statutowych. Efekty realizacji projektu nie będą służyły działalności gospodarczej, czyli nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie zostanie spełniony, ponieważ – jak wynika z okoliczności sprawy – efekty realizacji projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji ww. projektu. Tym samym Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał możliwość odliczenia podatku od towarów i usług od wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ efekty realizacji projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.