0113-KDIPT1-1.4012.792.2018.1.WL | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2018 r. (data wpływu 17 października 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie „...” jest stowarzyszeniem nieprowadzącym działalności gospodarczej w myśl przepisów o podatku od towarów i usług art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.). Stowarzyszenie jako osoba prawna jest zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym w ..., posiada numer NIP ... i nie jest zarejestrowana jako czynny podatnik od podatku od towarów i usług. Jest stowarzyszeniem, które działa w sferze pożytku publicznego, którego głównym źródłem przychodów są składki członkowskie i uzyskane dotacje.

Stowarzyszenie nie wykonuje żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT, w związku z tym nie może w żaden sposób odliczyć i odzyskać podatku VAT. Stowarzyszenie nie składa deklaracji VAT. Stowarzyszenie „...” złożyło do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ... wniosek o powierzenie grantu - „...” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia ... w dniu ...2018 r. w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru dla grantów wniosek Stowarzyszenia „...” pn. „...” został pozytywnie rozpatrzony i wybrany do finansowania przez LGD.

Realizacja grantu ma na celu rozwinięcie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej oraz poprawę jakości życia lokalnej społeczności poprzez budowę infrastruktury turystycznej. W ramach planowanej operacji zostaną utworzone trzy punkty turystyczno-informacyjne, które przyczynią się do rozwoju gospodarki turystycznej na terenie gminy, a także poprawią dostępność do obiektów turystycznych. Projekt grantowy przyczyni się do wzrostu wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturalnych, jak również do poprawy jakości bazy turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. Na terenie Gminy ... znajdują się obiekty wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków: Zespół Klasztorny ..., zespół Kościoła ... oraz Kaplica .... Do ... turystów przyciąga również ... Szlak Filmowy - bowiem w autentycznych plenerach gminy zostało zrealizowane aż ... filmów, m.in. „...”, „...”, „...”. W ramach realizowanego projektu powstaną trzy punkty turystyczno-informacyjne dla mieszkańców i gości Gminy .... W każdym z nich zlokalizowane będą elementy, które pozwolą na zapoznanie się z ofertą turystyczną Gminy ... oraz zapewnią postój dla turystów. Powstałe punkty nie będą ogrodzone, więc w pełni będą mogły zostać wykorzystane przez mieszkańców oraz licznych turystów.

Projekt przyczyni się do aktywizacji społeczno-gospodarczej oraz włączenia społecznego seniorów. Powierzenie usługi na wykonanie projektu grantowego odbędzie się z zachowaniem zasad konkurencyjności przy uwzględnieniu wymogów związanych z jakością oferowanego sprzętu, wymaganymi certyfikatami oraz posiadanym doświadczeniem w wykonywaniu tożsamych projektów.

Liczba osób korzystających z nowo powstałej infrastruktury rekreacyjnej to min. ... osób. Sposobem weryfikacji będą ankiety monitorujące.

Czas realizowanej operacji planuje się na okres od .. stycznia 2019 r. do ... stycznia 2020 r. Cel szczegółowy zostanie osiągnięty poprzez realizację wsparcia organizacji pozarządowych, które dzięki uzyskanym środkom mogą podjąć działania wspierające rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie „...” ma możliwość odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją grantu „...” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego?

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszenie nie ma możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją grantu pn. „...” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego z uwagi na fakt, iż Stowarzyszenie nie jest zarejestrowane jako czynny podatnik podatku VAT i nie prowadzi działalności gospodarczej. Stowarzyszenie nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku VAT od faktur wynikający z zakupów dokonywanych w ramach realizowanego grantu, w związku z czym uznaje go za kwalifikowany.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174), zwanej dalej „ustawą”, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na mocy art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210, z późn. zm.), stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Art. 86 ust. 1 ustawy, stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (art. 88 ust. 4 ustawy).

Jak wynika z przywołanych wyżej przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej w myśl przepisów o podatku od towarów i usług art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. Stowarzyszenie nie jest zarejestrowane jako czynny podatnik od podatku od towarów i usług. Jest stowarzyszeniem, które działa w sferze pożytku publicznego, którego głównym źródłem przychodów są składki członkowskie i uzyskane dotacje. Stowarzyszenie nie wykonuje żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Stowarzyszenie nie składa deklaracji VAT. Stowarzyszenie „...” złożyło do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia ... wniosek o powierzenie grantu - „...”. Realizacja grantu ma na celu rozwinięcie infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej oraz poprawę jakości życia lokalnej społeczności poprzez budowę infrastruktury turystycznej. W ramach planowanej operacji zostaną utworzone trzy punkty turystyczno-informacyjne, które przyczynią się do rozwoju gospodarki turystycznej na terenie gminy, a także poprawią dostępność do obiektów turystycznych. Projekt grantowy przyczyni się do wzrostu wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturalnych, jak również do poprawy jakości bazy turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie wykonuje żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zatem Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. Tym samym Wnioskodawcy z tego tytułu nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu „...”, ponieważ Zainteresowany nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz mienie powstałe w wyniku realizacji projektu nie będzie związane z czynnościami opodatkowanymi.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.