0113-KDIPT1-1.4012.780.2018.2.MW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług związanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych, nabywanych w ramach realizacji Projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 03 października 2018 r. (data wpływu 08 października 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 listopada 2018 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług związanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych, nabywanych w ramach realizacji Projektu pn. „... – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 08 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z tytułu zakupu towarów i usług związanych z wykonywaniem czynności opodatkowanych, nabywanych w ramach realizacji Projektu pn. „...”.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem w dniu 30 listopada 2018 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Wnioskodawca (dalej: „Centrum”), działający w formie Stowarzyszenia, jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym (w rejestrze stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz w rejestrze przedsiębiorców). Podstawowym celem działalności Centrum jest prowadzenie badań, upowszechnianie wiedzy i budowanie kompetencji na rzecz innowacji i zrównoważonego rozwoju wśród środowisk gospodarczych i naukowych, instytucji otoczenia biznesu i organizacji pozarządowych, osób indywidualnych oraz administracji rządowej i samorządowej.

Centrum jest organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę w rozumieniu definicji zawartej w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Centrum posiada także status organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponadto Centrum w zgodzie z powyższą ustawą, a także z własnym statutem, prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów. Ze względu na fakt, że Centrum prowadzi obok działalności statutowej, również działalność gospodarczą, jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Jedną z form realizacji celów statutowych Centrum jest prowadzenie badań podstawowych, przemysłowych i prac rozwojowych mających na celu podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw.

W ramach prowadzonej działalności badawczej, w dniu 12 grudnia 2017 r. Centrum podpisało umowę konsorcjum ze Sp. z o.o. (dalej: „Konsorcjant”) na realizację Projektu pn. „...” (dalej: Projekt). Celem Projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych zmierzających do opracowania i wdrożenia do produkcji innowacji produktowej - materiału ściółkowego, poprawiającego dobrostan drobiu.

Zgodnie z zawartą umową konsorcjum, Lider Konsorcjum (Centrum) zobowiązany jest m.in. do:

 1. złożenia, w imieniu Konsorcjum, wniosku o dofinansowanie Projektu do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR);
 2. zawarcia na rzecz i w imieniu Stron Umowy o dofinansowanie Projektu z NCBR;
 3. pośredniczenia w przekazywaniu Stronom Umowy środków finansowych z NCBR oraz ich rozliczania;
 4. prowadzenia spraw Konsorcjum i reprezentowania jego interesów podczas realizacji Projektu w zakresie określonym w Umowie o finansowanie Projektu;
 5. gromadzenia, przechowywania i archiwizacji potwierdzonych za zgodność dokumentów dotyczących Projektu w okresie jego trwania oraz po jego zakończeniu przez okres wynikający z zawartej Umowy o finansowanie Projektu;
 6. przedkładania raportów z realizacji Projektu i wniosków o płatność zgodnie z wymogami zawartymi w Umowie o finansowanie Projektu.

Następnie, we wrześniu 2018 r. Centrum jako Lider Konsorcjum, zawarł z NCBR umowę o dofinansowanie Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój oraz środków własnych Konsorcjanta.

Zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu i wnioskiem o dofinansowanie Projektu:

 1. w efekcie realizacji projektu Centrum dokona skomercjalizowania wyników przeprowadzonych prac B+R (poprzez sprzedaż co najmniej części praw do wyników badań, należących do Centrum lub poprzez udzielenie licencji na korzystanie z planowanego patentu);
 2. zakres praw majątkowych do wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych będących rezultatem Projektu przysługuje Liderowi konsorcjum (Wnioskodawcy) i Konsorcjantowi w proporcji odpowiadającej faktycznemu ich udziałowi w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowalnych projektu;
 3. przychód z komercjalizacji osiągnięty przez Centrum, jako organizację prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, będzie wynikał z ceny rynkowej, która wg umowy konsorcjum będzie określony w drodze otwartej, przejrzystej i niedyskryminacyjnej konkurencyjnej procedury sprzedaży (par. 9 ust. 1 umowy konsorcjum);
 4. poza komercjalizacją wyników przeprowadzonych prac B+R, planowane jest wprowadzenie wyników badań i prac rozwojowych realizowanych przez zarówno Centrum, jak i Konsorcjanta do własnej działalności gospodarczej Konsorcjanta, polegającej na m.in. produkcji pozostałych wyrobów ze słomy i innych materiałów.

Środki pieniężne przekazywane na finansowanie przedmiotowego Projektu przez NCBR będą przeznaczone na realizowanie Projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i budżetem Projektu. W ramach Projektu nie wystąpiły i nie występują, ani po zakończeniu Projektu nie wystąpią żadne świadczenia Centrum dla Konsorcjanta lub innego podmiotu po obniżonej cenie.

W uzupełnieniu wniosku wskazano, iż zakresem pytania objęte są wydatki planowane do poniesienia w ramach realizacji projektu, które będą udokumentowane fakturami wystawionymi wyłącznie na Wnioskodawcę.

Planowane wprowadzenie wyników badań i prac rozwojowych przez Centrum do działalności gospodarczej Konsorcjanta będzie odpłatne. Polegać będzie na sprzedaży co najmniej części praw do wyników badań, należących do Centrum lub na sprzedaży licencji na korzystanie z planowanego patentu. Za wprowadzenie wyników badań i prac rozwojowych przez Centrum do działalności gospodarczej Konsorcjanta, Wnioskodawca planuje uzyskać świadczenie w postaci ceny sprzedaży co najmniej części praw do wyników badań, należących do Centrum lub ceny sprzedaży licencji na korzystanie z planowanego patentu. Wnioskodawca planuje wykorzystać nabywane towary i usługi związane z realizacją ww. projektu do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Towary i usługi, które będą nabywane w związku z realizacją przedmiotowego projektu, będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 poz. 2174). Towary i usługi, które będą nabywane w związku z realizacją przedmiotowego projektu, nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę zarówno do celów prowadzonej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 poz. 2174), jak i do celów innych niż działalność gospodarcza. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę zarówno do czynności opodatkowanych i zwolnionych. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności innych, niż związane z działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 poz. 2174).

Obliczona i przyjęta na rok 2018 przez Wnioskodawcę proporcja, o której mowa w art. 86 ust. 2g ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 poz. 2174), przekracza 2%. Również planowana ww. proporcja na lata następne przekracza 2%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z planowanym nabywaniem towarów i usług na potrzeby Projektu, które będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, Centrum będzie przysługiwało prawo zastosowania przepisów art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), prawo do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przysługiwać będzie w zakresie, w jakim zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zakłada się, że innowacja produktowa powstała w ramach realizowanego Projektu (opracowana przez pracowników naukowych Wnioskodawcy) znajdzie zastosowanie w prototypie i zostanie zgłoszona do ochrony patentowej. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową o dofinansowanie Projektu zawartą z NCBR, Centrum planuje osiągnięcie przychodu z komercjalizacji technologii (poprzez sprzedaż części praw do wyników badań, należących do Centrum lub poprzez sprzedaż licencji na korzystanie z planowanego patentu). Ponadto, poza komercjalizacją wyników przeprowadzonych prac B+R, planowane jest wprowadzenie wyników badań i prac rozwojowych realizowanych przez zarówno Centrum, jak i Konsorcjanta do własnej działalności gospodarczej Konsorcjanta, czyli działalności opodatkowanej.

W związku z powyższym, towary i usługi planowane do nabycia w związku z realizacją Projektu, będą służyć Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca będzie realizować zadania na potrzeby Projektu i kwalifikować w koszty Projektu wartość poniesionych wydatków bez podatku VAT uznając, że podatek VAT naliczony podlegać będzie zwrotowi, ponieważ będzie powiązany z obrotem opodatkowanym. Zakupy dokonane w Projekcie związane będą z działalnością opodatkowaną, polegającą na planowanej sprzedaży opodatkowanej wyników prac B+R lub sprzedaży opodatkowanej licencji do wyników prac B+R, do których Centrum będzie miało prawo.

Mając powyższe na uwadze, zdaniem Centrum przysługiwać mu będzie prawo do odliczenia w całości podatku VAT naliczonego w fakturach dotyczących zakupów związanych z realizacją wyżej wymienionego Projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174), zwanej dalej ustawą. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Jak wynika z zacytowanych wyżej przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi. Ustawa o podatku od towarów i usług ustanawia zasadę tzw. niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że podatnik, aby skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego nie musi czekać aż nabyty towar lub usługa zostaną odsprzedane lub efektywnie wykorzystane na potrzeby działalności opodatkowanej.

Tym samym w każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki prawno-podatkowe było wykonywanie czynności opodatkowanych. Z ogólnie przyjętej definicji „zamiaru” wynika, że jest to projekt, plan czy intencja zrealizowania czegoś. Istotą zamiaru są intencje, jakie przyświecają dokonywanym czynnościom, jak i cel, który dana osoba ma osiągnąć, dokonując tych czynności.

Ponadto, podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Konsorcjum jest organizacją zrzeszającą kilka podmiotów gospodarczych na określony czas, w konkretnym celu. Jakkolwiek ani w prawie cywilnym, ani w prawie podatkowym nie występuje legalna definicja konsorcjum, przyjmuje się, że zawarcie umowy konsorcjum możliwe jest na podstawie art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.), w ramach tzw. swobody umów.

W konsekwencji, strony zawierające umowę konsorcjum mogą ją ukształtować w sposób dowolny, byleby jej treść lub cel nie sprzeciwiały się ustawie, zasadom współżycia społecznego oraz właściwości takiego stosunku. Konsorcjum nie jest jednak podmiotem gospodarczym, nie posiada osobowości prawnej ani podmiotowości prawnej, nie musi być rejestrowane, ani mieć odrębnej nazwy czy też siedziby. Podmioty tworzące konsorcjum są, co do zasady, niezależne w swoich dotychczasowych działaniach (czyli w działaniach niezwiązanych z konsorcjum), a w działaniach związanych z konsorcjum realizują wspólne przedsięwzięcie objęte porozumieniem. Zawierając umowę konsorcjum, podmioty mogą określić, kto będzie reprezentował konsorcjum na zewnątrz (lider konsorcjum). Co do zasady, konsorcja nie mają też wspólnego majątku (chociaż mogą mieć wspólne konto rozliczeniowe), a wszelkie formy płatności regulowane są przez lidera konsorcjum.

Konsorcjum – w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego – nie może być zatem uznane za podatnika VAT. Zatem przedsiębiorcy działający w ramach konsorcjum są odrębnymi podatnikami VAT. Oznacza to, że działając w ramach konsorcjum, powinni oni do wzajemnych rozliczeń stosować ogólne reguły wynikające z ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych.

Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, iż jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Jedną z form realizacji celów statutowych Centrum jest prowadzenie badań podstawowych, przemysłowych i prac rozwojowych mających na celu podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. W ramach prowadzonej działalności badawczej, w dniu 12 grudnia 2017 r. Centrum podpisało umowę konsorcjum ze Sp. z o.o. na realizację Projektu pn. „...”. Celem Projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych zmierzających do opracowania i wdrożenia do produkcji innowacji produktowej - materiału ściółkowego, poprawiającego dobrostan drobiu. Zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu i wnioskiem o dofinansowanie Projektu, w efekcie realizacji projektu Centrum dokona skomercjalizowania wyników przeprowadzonych prac B+R (poprzez sprzedaż co najmniej części praw do wyników badań, należących do Centrum lub poprzez udzielenie licencji na korzystanie z planowanego patentu). Zakres praw majątkowych do wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych będących rezultatem Projektu przysługuje Liderowi konsorcjum (Wnioskodawcy) i Konsorcjantowi w proporcji odpowiadającej faktycznemu ich udziałowi w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowalnych projektu. Zakresem pytania objęte są wydatki planowane do poniesienia w ramach realizacji projektu, które będą udokumentowane fakturami wystawionymi wyłącznie na Wnioskodawcę. Planowane wprowadzenie wyników badań i prac rozwojowych przez Centrum do działalności gospodarczej Konsorcjanta będzie odpłatne. Polegać będzie na sprzedaży co najmniej części praw do wyników badań, należących do Centrum lub na sprzedaży licencji na korzystanie z planowanego patentu. Wnioskodawca planuje wykorzystać nabywane towary i usługi związane z realizacją ww. projektu do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Towary i usługi, które będą nabywane w związku z realizacją przedmiotowego projektu będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę zarówno do czynności opodatkowanych i zwolnionych. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją przedmiotowego projektu nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności innych niż związane z działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy w związku z nabywaniem towarów i usług na potrzeby Projektu, które będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, będzie przysługiwało mu prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jak wyżej wskazano, warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego. Przy czym istotna jest intencja nabycia, tzn. jeśli dany towar ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych, wówczas po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych, odliczenie jest prawnie dozwolone, pod warunkiem że nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych.

Zatem, w każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją określonej czynności, z którą łączą się skutki podatkowo-prawne było wykonywanie czynności opodatkowanych. Z ogólnie przyjętej definicji „zamiaru” wynika, że jest to projekt, plan czy intencja zrealizowania czegoś. Istotą zamiaru są intencje, jakie przyświecają dokonywanym czynnościom, jak i cel, który dana osoba ma osiągnąć, dokonując tych czynności.

Wnioskodawca wskazał, że planowane wprowadzenie wyników badań i prac rozwojowych będących rezultatem Projektu do działalności gospodarczej Konsorcjanta będzie odpłatne. Wnioskodawca będzie wykorzystywał nabywane towary i usługi związane z realizacją ww. Projektu do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Tym samym w niniejszej sprawie zostaną spełnione przesłanki określone w art. 86 ust. 1 ustawy, ponieważ efekty realizacji ww. Projektu – jak wynika z okoliczności sprawy – będą służyły czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze powołane przepisy, okoliczności sprawy oraz zakres zadanego pytania, należy stwierdzić, że Wnioskodawca w związku z realizacją ww. Projektu pn. „...”, stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy, będzie miał prawo do obniżenia podatku należnego o pełną kwotę podatku naliczonego wynikającego z wystawionych na niego faktur zakupu towarów i usług, które będą związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych (sprzedaż wyników prac B+R lub sprzedaż opodatkowanej licencji do wyników prac B+R, do których Centrum będzie miało prawo). Ww. prawo będzie przysługiwało Wnioskodawcy pod warunkiem niezaistnienia ograniczeń wskazanych w art. 88 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, z którego wynika, że przysługiwać mu będzie prawo do odliczenia w całości podatku VAT naliczonego w fakturach dotyczących zakupów związanych z realizacją wyżej wymienionego Projektu, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione we wniosku, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Wydając niniejszą interpretację Organ jako element przedstawionego zdarzenia przyszłego przyjął wskazaną przez Wnioskodawcę okoliczność, że „Planowane wprowadzenie wyników badań i prac rozwojowych przez Centrum do działalności gospodarczej Konsorcjanta będzie odpłatne. Polegać będzie na sprzedaży co najmniej części praw do wyników badań, należących do Centrum lub na sprzedaży licencji na korzystanie z planowanego patentu.” oraz że „Wnioskodawca planuje wykorzystać nabywane towary i usługi związane z realizacją ww. projektu do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Towary i usługi, które będą nabywane w związku z realizacją przedmiotowego projektu będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 poz. 2174).” W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, np. wykorzystywania efektów ww. projektu do celów innych niż działalność gospodarcza, a więc do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.