0113-KDIPT1-1.4012.777.2018.2.RG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Braku prawa do odliczenia podatku VAT związanego z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 września 2018 r. (data wpływu 5 października 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 października 2018 r. (data wpływu 6 listopada 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT związanego z realizacją projektu pn. „...- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT związanego z realizacją projektu pn. „...”.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 30 pismem z dnia 30 października 2018 r. (data wpływu 6 listopada 2018 r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (doprecyzowany w uzupełnieniu wniosku).

Uniwersytet ... jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W okresie od 28 marca 2011 r. do 20 grudnia 2013 r. w Uniwersytecie realizowany był projekt pn. „...”.

Inicjatywa współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ... na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 „Przedsiębiorczość”, Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Poddziałanie 1.1.1 Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji badawczych.

Koszt całkowity projektu: 2 229 670,89 zł; w tym dofinansowanie: 1 895 220,25 zł.

Projekt zakładał utworzenie w strukturze Wydziału ... Laboratorium .... Przygotowanie działalności Laboratorium było związane z zakupem nowoczesnej, specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej tj. narzędzi wykorzystywanych do wytwarzania i badania urządzeń i technologii prototypowych w budownictwie. W ramach projektu przewidziano zakup 121 szt. aparatury naukowo-badawczej, w tym m.in.:

 1. Goniometr nieizotermiczny.
 2. Spektrometr rentgenowski.
 3. Szlifierka jednomiejscowa do próbek betonowych.
 4. Stanowisko do natrysku powłok polimerowych i iniekcji z mieszanin zewnętrznych i wewnętrznych ze sprężarką śrubową powietrza.
 5. Maszyna wytrzymałościowa (automatyczna) 500-5000 kN.

Aparatura została wybrana w oparciu o najnowsze trendy obowiązujące w zakresie budownictwa w Europie. Zakup poprzedzony został analizą potrzeb naukowo-badawczych Uniwersytetu w zakresie badania urządzeń technologii prototypowych w budownictwie. Analiza uwzględniała ocenę potrzeb pod kątem możliwości rozwijania współpracy naukowo-badawczej z innymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami B+R, badań na rzecz potrzeb przedsiębiorstw i pod kątem możliwości opracowywania innowacyjnych rozwiązań w zakresie budownictwa.

Powstanie laboratorium zwiększyło atrakcyjność oferty badawczej ..., poszerzyło możliwości współpracy z jednostkami B+R w kraju i za granicą.

 • Współpraca z ... Akademią ... w zakresie staży naukowych doktorantów.
 • Współpraca z ...Uniwersytetem ... w zakresie badań kinetyki hydratacji cementów i betonów z dodatkami i domieszkami (badania kalorymetryczne)

Wyniki badań naukowych realizowanych w Laboratorium prezentowane były na licznych konferencjach, w publikacjach i czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych.

Wyposażone w ramach projektu laboratorium jest miejscem podnoszenia kwalifikacji pracowników, studentów i doktorantów.

Przygotowywane są prace inżynierskie, magisterskie i rozprawy doktorskie.

Powstała również możliwość realizacji badań na potrzeby sektora przedsiębiorstw.

Dostęp do usług badawczych, realizowanych przy wsparciu zakupionej aparatury, był otwarty dla wszystkich zainteresowanych współpracą podmiotów zewnętrznych (publicznych i prywatnych).

W okresie trwałości projektu i w okresie referencyjnym dostęp ten był niekomercyjny (bez opłat).

Uniwersytet ... jest czynnym podatnikiem VAT. Podstawowa działalność Uniwersytetu – dydaktyka finansowana dotacją oraz badania naukowe służące rozwojowi nauki - nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Odpłatne usługi edukacyjne są zwolnione z podatku VAT, natomiast prace badawcze nastawione na osiągnięcie przychodu podlegają opodatkowaniu podstawową stawką VAT. Uczelnia osiąga również przychody z wynajmu pomieszczeń, posiada stacje dydaktyczno-badawcze prowadzące działalność zarówno opodatkowaną, zwolnioną jak i poza VAT.

Uczelnia prowadzi rozbudowaną ewidencję finansowo-księgową pozwalającą na ewidencjonowanie zakupów zgodnie z ich przeznaczeniem i źródłem finansowania. W związku z powyższym możliwe jest całkowite odliczenie podatku VAT, częściowe lub brak odliczenia.

W okresie od 28 marca 2011 r. do 20 grudnia 2013 r. w Uniwersytecie ... był realizowany projekt pn. „...”.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ... na lata 2007 – 2013.

Realizacja projektu związana była z zakupem 121 szt. aparatury naukowo-badawczej.

Uczelnia samodzielnie dokonała zakupów związanych z zakresem realizowanego projektu.

Faktury dotyczące dokonanych zakupów wystawiane były na Uniwersytet.

Nabyty sprzęt aparaturowy - Laboratorium - wykorzystywany był i jest (w okresie trwałości projektu) do prowadzenia badań naukowych finansowanych dotacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Badania Statutowe. Wyniki badań prowadzonych przez pracowników naukowych uczelni były podstawą do opracowania publikacji naukowych oraz licznych wystąpień na konferencjach naukowych i naukowo-technicznych.

W oparciu o badania prowadzone w Laboratorium powstało wiele prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich.

Z powyższego wynika, iż Laboratorium wykorzystywane jest do czynności:

 • niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług - badania naukowe służące rozwojowi nauki oraz studia stacjonarne w zakresie prowadzenia badań do prac dyplomowych
 • zwolnionym od podatku od towarów i usług - studia niestacjonarne w zakresie prowadzenia badań do prac dyplomowych.

Sprzęt aparaturowy Laboratorium jest wykorzystywany do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jednak działalność ta podlega zwolnieniu z podatku VAT ( odpłatne studia niestacjonarne).

Laboratorium służy również działalności innej niż działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Działalność ta związana jest z podstawowym celem uczelni wyższej jakim jest odkrywanie i przekazywanie wiedzy poprzez prowadzenie badań naukowych, kształcenie i promowanie kadr naukowych, kształcenie studentów.

Aparatura naukowa Laboratorium nie była wykorzystywana do czynności opodatkowanych. Współpraca z sektorem przedsiębiorstw odbywała się na zasadzie równego dostępu a wyniki badań przedstawione zostały w licznych publikacjach i wystąpieniach na konferencjach.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym. Uniwersytet uważa iż nie miał prawa do odliczenia podatku VAT realizując projekt pn. „...”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Uniwersytet mógł odliczyć podatek VAT realizując projekt pn. „...”?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 86 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Ustawa wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Realizacja projektu pn. „...” była i jest związana z czynnościami zwolnionymi od podatku od towarów i usług oraz niepodlegającymi temu podatkowi. W związku z powyższym Uniwersytet nie miał prawa do odliczenia podatku VAT przy realizacji ww. projektu.

Zapytanie w powyższej sprawie zostało złożone do Izby Skarbowej w Bydgoszczy w grudniu 2011 roku. Pismem ITPP2/443-106/12/EK z dnia 6 marca 2012 r. Dyrektor Izby Skarbowe) działając w imieniu Ministra Finansów potwierdził prawidłowość stanowiska Uczelni.

Zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie ww. projektu przedmiotowa interpretacja prawa podatkowego jest ponownie niezbędna do końcowego rozliczenia projektu po zakończeniu okresu trwałości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Na mocy art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie są spełnione, ponieważ - jak wynika z okoliczności sprawy –aparatura naukowa Laboratorium nie była wykorzystywana do czynności opodatkowanych. Jak wskazał Wnioskodawca, w okresie referencyjnym dostęp ten był niekomercyjny (bez opłat). W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji ww. projektu. Tym samym Zainteresowanemu nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia kwoty podatku VAT związanego z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ jak wynika z okoliczności sprawy efekty realizacji projektu nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy oraz stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy co oznacza, że w przypadku gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ... w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.