0113-KDIPT1-1.4012.487.2018.1.MH | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 maja 2018r. (data wpływu 04 czerwca 2018r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją w ramach konkursu pn. „..” projektu pn. „...” - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 04 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją w ramach konkursu pn. „...” projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Miasto (dalej: „Miasto” lub „Wnioskodawca”) jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem VAT, rozliczającym się wspólnie ze swoimi jednostkami organizacyjnymi.

Jako organ prowadzący placówki oświatowe, Miasto będzie ubiegało się o udzielenie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ramach konkursu pn. „...” projektu pn. „...” (dalej „Projekt”).

Celem konkursu jest wsparcie finansowe w formie dotacji ze środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej najlepszych projektów polegających na zagospodarowaniu wybranego miejsca na terenie należącym do szkoły lub przedszkola, w celu utworzenia punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej.

Jednostką realizującą zadanie będzie Przedszkole. Faktury z tytułu wydatków poniesionych na realizację Projektu zostaną wystawione na Miasto.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) szkoły są jednostkami organizacyjnymi Miasta, działającymi w formie jednostek budżetowych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy - Miasta, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek tegoż budżetu. Szkoła jako jednostka budżetowa rozlicza VAT wspólnie z Miastem.

W ocenie Wnioskodawcy realizacja Projektu należy do zadań własnych Miasta. Podstawą prawną realizacji zadania są, zdaniem Wnioskodawcy: art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 1, 8 oraz 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, ze zm.: dalej: „ustawa o samorządzie gminnym”), zgodnie z którymi do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, w tym zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności w zakresie ochrony środowiska i przyrody, edukacji publicznej oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Podstawą prawną realizacji zadania są również zdaniem Wnioskodawcy: art. 4 ust. 1 pkt 1, 13 oraz 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, ze zm.: dalej: „ustawa o samorządzie powiatowym”), zgodnie z którymi powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w szczególności w zakresie edukacji publicznej, ochrony środowiska i przyrody oraz utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

W ramach realizacji Projektu nie będą pobierane żadne opłaty. W szczególności Miasto nie będzie uzyskiwało żadnych przychodów podlegających VAT z tytułu realizacji Projektu.

Faktury VAT dokumentujące wydatki będą zawierały dane nabywcy, tj. Miasta, a odbiorcą będzie jednostka organizacyjna, tj. Przedszkole.

W ramach Projektu zaplanowano utworzenie punktu dydaktycznego, w ramach którego w ogrodzie przedszkolnym znajdą się następujące stacje:

 • Zielnik i ogród warzywny - utworzonych zostanie 6 zielników - tyle ile jest grup w przedszkolu - każda grupa odpowiedzialna będzie za swój zielnik. Pielęgnowanie ziół przez dzieci pozwoli na poznanie różnych sposobów uprawy ziół. Wyhodowane zioła będą suszone i wykorzystywane jako przyprawy do przyrządzania codziennych posiłków. W istniejącym już na terenie ogrodu przedszkolnego warzywniaku, przedszkolaki będą siały warzywa oraz sadziły owoce. Działania te pozwolą na poznanie budowy hodowanych roślin i obserwację ich wzrostu. Własne zbiory dzieci będą wykorzystywały do samodzielnego przygotowania soków, sałatek oraz surówek.
 • Altana - stacja samodzielnego eksplorowania - miejsce to wyposażone w stoły i ławki umożliwi prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu. Będzie to również miejsce służące do prowadzenia obserwacji, przeprowadzania doświadczeń a także do organizacji wystaw prac plastycznych o tematyce przyrodniczej.
 • Owady - stacja składająca się z tablicy edukacyjnej przedstawiającej cykl rozwojowy owadów oraz gry z pionkami w postaci owadów, która posłuży dzieciom do poznania kolejnych etapów rozwoju owadów. Dzięki grze strategicznej przedszkolaki będą mogły opisywać i porównywać wygląd owadów (kolor, skrzydła, odnóża, wielkość itp.). Mieścić się tutaj będzie również rabatka roślin wabiących motyle. Posadzone zostaną w niej rośliny z grupy bylin: sasanka, żagwin, aster, rozchodnik okazały, krwawnik ogrodowy, jeżówka purpurowa, płomyk, oraz krzew budleje, które dzięki posiadanemu nektarowi sprawią, że motyle będą krążyły nad przedszkolnym ogrodem. Dzieci będą miały okazję obserwować zachowania motyli, porównywać ich wielkość, barwę a także chronić motyle. Rośliny zostaną tak dobrane, aby przez cały rok można było podziwiać piękne kwiaty i obserwować zmiany w ich rozwoju. Ważne odkrycia - ścieżka bosych stóp składać się będzie z 7 odcinków wyłożonych: piaskiem, szyszkami, igłami, mchem, korą dekoracyjną, gałęziami i kamykami. Poprzez bezpośredni kontakt z różnorodnym materiałem przyrodniczym, dzieci będą miały możliwość poznania namiastki lasu. Ścieżka będzie wykorzystywana do omawiania i odkrywania warstw lasu.
 • Królestwo zmysłów - skakanka liście; W ramach tej stacji powstaną strefy pobudzające zmysł węchu - rośliny o intensywnym zapachu oraz pobudzające zmysł wzroku - rośliny o różnobarwnej kolorystyce. Dzieci skacząc po liściach będą rozkoszować się ich zapachem, podziwiać różnorodną kolorystyką oraz obserwować wzrost każdej z roślin posadzonej przy liściu. W naturalnym środowisku dzieci poznają podstawowe części roślin (korzeń, łodyga, liście, kwiaty), będą porównywać ich wysokość, kształty liści, pokrój, wielkość i barwę kwiatów a także ich rozwój prowadząc okresowe obserwacje. Przedszkolaki będą uczyć się także jak chronić rośliny przed mrozem.
 • Labirynt - zakątek zmysłów i doświadczeń, który tworzyć będzie zasadzony bukszpan. Posłuży on przedszkolakom do obserwacji zachowania rośliny zimozielonej w różnych porach roku oraz będzie miejscem do poszukiwania ukrytych darów przyrody. Poruszanie się w labiryncie wpłynie na rozwijanie orientacji w terenie poprzez zapamiętywanie szczegółów drogi oraz wpłynie na umiejętność korzystania z prostej mapy. Będzie to stanowiło wstęp do poruszania się po lesie oraz na różnorodnych szlakach.
 • Mandale - stworzone zostaną stanowiska do układania mandali - kompozycji z wykorzystaniem materiału przyrodniczego. Miejsce to pozwoli dzieciom tworzyć własne prace opierając się na tym co naturalne i bliskie człowiekowi. Poprzez zmysł dotyku będą mogły porównywać strukturę materiału przyrodniczego.
 • Tunel - winobluszcz. Stworzony z roślin pnących tunel posłuży dzieciom do prowadzenia obserwacji roślin pnących np. pną się do góry, łodyga ich jest elastyczna, liście zwracają się ku słońcu. Będą mogły również porównywać liście i ich kolor w różnych porach roku.
 • Kompostownik - w ogrodzie przedszkolnym zainstalowany zostanie kompostownik a umieszczane w nim odpady biodegradowalne zostaną zamienione na naturalny nawóz, który korzystnie wpłynie na rozwój warzyw w ogródku Wnioskodawcy. Podczas uprawy roślin Wnioskodawca zamierza stosować wyłącznie naturalne nawozy. Kompostownik umożliwi pozyskanie wartościowego, bezpiecznego nawozu.
 • Mini las – stacja, w której rosną drzewa i krzewy tj. jodły, sosna, buk, kasztanowiec, dąb, forsycja w ramach ścieżki „ ...”, która sfinansowana została ze środków Rady. Bliski kontakt z drzewem dostarcza wielu wrażeń wzrokowych, węchowych, dotykowych, a także słuchowych. W poznawaniu przez dzieci drzew pomocna jest istniejąca od kilku lat w ogrodzie przedszkolnym tablica edukacyjna „...” eksponująca sześć gatunków drzew z dwustronnymi planszami przedstawiającymi pokrój drzewa, jego liść i owoc, które przybliżą dzieciom świat przyrody, pozwolą poznać i dotknąć materiał przyrodniczy.

W ramach Projektu zaplanowane zostały następujące zajęcia:

 • cykl rozwojowy owadów na przykładzie motyla,
 • rabatka roślin wabiących motyle,
 • skakanka liście,
 • - zawody,
 • Nasz tajemniczy tunel,
 • wystawa prac plastycznych,
 • Poznajemy warstwy lasu,
 • ...” - zabawy integracyjne z rodzicami,
 • tworzymy kompozycje z darów przyrody,
 • zbiory warzyw i ziół,
 • Inscenizacje wierszy o warzywach zaprezentowane przez dzieci 5-6 letnie w ogrodzie przedszkolnym,
 • Mini las,
 • Światowy dzień drzewa,
 • Ptaki - zostają czy odlatują?,
 • zajęcie otwarte z rodzicami,
 • przygotowanie ogrodu do zimy,
 • obserwujemy rośliny zimozielone,
 • segregujemy więc odpady,
 • Ziemia kompostowa,
 • Wiosna w ogródku - siejemy warzywa i zioła,
 • wystawa prac wykonanych przez dzieci z przedszkola i przedszkoli sąsiednich,
 • Odkrywamy i badamy przyrodę w ogrodzie - zajęcia z udziałem dzieci z Przedszkola,
 • quiz,
 • Zabawy badawcze z wykorzystaniem stacji punktu dydaktycznego z udziałem dzieci z klasy 1 Szkoły,
 • Inscenizacja wiersza w wykonaniu dzieci 5-6 letnich,
 • malowanie na folii rozwieszonej między drzewami,
 • -zajęcia prowadzone przez pracownika ZOO.

W ramach Projektu zakupione zostaną:

 • tablice: informacyjna i dydaktyczna,
 • tabliczki do oznaczenia roślin,
 • ścieżka bosych stóp, Skakanka liście, gra strategiczna z pionkami w postaci owadów, mandale,
 • ławki, stoły, altana,
 • siedziska- skrzynie na narzędzia,
 • palisady,
 • pergole,
 • poidełka dla ptaków,
 • ziemia, kora, geowłóknina,
 • kompostownik,
 • sprzęt ogrodniczy: konewki, grabie, szpadle, taczki,
 • rośliny: krzewy, byliny, nasiona ziół, warzyw,
 • pomoce dydaktyczne: atlasy, karmnik wabiący motyle, zestaw pudełek do obserwacji okazów.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Miasto będzie uprawnione do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją Projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, ze zm.; dalej: „ustawa o VAT”) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, związanego z usługami i towarami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o VAT rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Na podstawie art. 7 ust. ustawy o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Zadania własne obejmują m.in. sprawy z zakresu ochrony środowiska i przyrody (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym), edukacji publicznej (art. 7 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy) jak i również z zakresu utrzymania gminnych obiektów i utrzymania urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 15 ww. ustawy).

Art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym stanowi natomiast, że powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. Zadania własne miasta na prawach powiatu obejmują te same sprawy na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, 13 i 19 ustawy o samorządzie powiatowym.

W ocenie Miasta, w niniejszej sprawie nabyte towary i usługi nie będą w żaden sposób wykorzystywane w ramach działalności opodatkowanej, gdyż czynności wykonywane przez Miasto w ramach realizacji Projektu związane będą z zadaniami własnymi Miasta tj. zadaniami z zakresu ochrony środowiska i przyrody, edukacji publicznej oraz utrzymania urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. Nabywane towary i usługi, służące realizacji przedmiotowych zadań, w ocenie Wnioskodawcy wykorzystane zostaną zatem wyłącznie do celów innych niż działalność gospodarcza w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, zdaniem Miasta nie ma tym samym możliwości przyporządkowania części lub całości kwot podatku naliczonego do poszczególnych rodzajów czynności, gdyż poniesione wydatki będą w całości związane z działalnością niepodlegającą opodatkowaniu.

W związku z powyższym, w ocenie Miasta nie będzie mu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wykazanego na fakturach dokumentujących wydatki związane z realizacją Projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007 r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy o samorządzie gminnym). W szczególności zadania własne obejmują sprawy, m.in. ochrony środowiska i przyrody, edukacji publicznej, jak i również utrzymania gminnych obiektów i utrzymania urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 1, 8, 15 ww. ustawy o samorządzie gminnym).

Nadto zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. W myśl art. 4 ust. 1 pkt 1, 13 i 19 ww. ustawy o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, m.in. w zakresie edukacji publicznej, ochrony środowiska i przyrody oraz utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony, bowiem – jak wynika z okoliczności sprawy - towary i usługi nabyte w związku z realizacją ww. Projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. W związku z powyższym, Zainteresowany nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od ponoszonych wydatków z tytułu realizacji przedmiotowego zadania.

Reasumując, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją w ramach konkursu „...” projektu pn. „...”, ponieważ towary i usługi nabywane w związku z realizacją ww. projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.