0113-KDIPT1-1.4012.402.2018.1.JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 kwietnia 2018 r. (data wpływu 07 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 07 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „....”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Szkoła jest publiczną uczelnią akademicką działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2015 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.). Podstawowymi zadaniami statutowymi uczelni są w szczególności kształcenie, wychowanie studentów oraz prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, jak również upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki i działania na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), misją Uczelni Wyższych jest odkrywanie i przekazywanie prawdy poprzez prowadzenie badań naukowych i kształcenie studentów, a szkoły wyższe stanowią integralną część narodowego systemu edukacji i nauki.

Art. 13 ust. 1 – Podstawowymi zadaniami uczelni, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, są:

 1. kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej;
 2. wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;
 3. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenie usług badawczych oraz transfer technologii do gospodarki;
 4. kształcenie i promowanie kadr naukowych;
 5. upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;
 6. prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie;
 7. stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;
 8. działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych;
 9. stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w:
  1. procesie kształcenia,
  2. badaniach naukowych.

Wyżej opisany zakres działań .... podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług. Zgodnie bowiem z art. 91 ust. 1 tejże ustawy, działalność uczelni, o której mowa w art. 13 ust. 1 i art. 14, podlega zwolnieniu z podatku dochodowego, podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od czynności cywilnoprawnych na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

... Zakład ... jest jednostką organizacyjną ... położoną na terenie województwa ..., powiat ..., obejmującą obszar 3 667 ha.

Placówka naukowo-badawcza na tym terenie działa od roku 1919. Na mocy uchwały Rady Ministrów z dnia 1 stycznia 1955 r., lasy pozostające w zarządzie Szkoły zostały wyłączone z Ministerstwa Leśnictwa i przekazane Ministerstwu Szkolnictwa Wyższego dla celów naukowo-dydaktycznych Szkoły. Otrzymały nazwę „...”, a ostateczną formę organizacyjną i prawną uzyskały na mocy zarządzenia Ministrów: Szkolnictwa Wyższego i Finansów z dnia 12 lutego 1960 r.

... Zakład ... składa się obecnie z pięciu jednostek organizacyjnych:

 • Arboretum,
 • Centrum ....,
 • Nadleśnictwo ...,
 • Ośrodek ...,
 • Gospodarstwo Rolnicze .....

Zadania i obowiązki obiektu doświadczalnego:

 1. Lasy ... stanowią teren do badań i doświadczeń naukowych, przyczyniając się do postępu w naukach leśnych. Doświadczenia naukowe stosowane w praktyce potwierdzają słuszność teorii głoszonych na wykładach lub zawartych w fachowej literaturze.
 2. Lasy ... stanowią dla studentów teren do ćwiczeń praktycznych z różnych gałęzi wiedzy leśnej. Ćwiczenia te mają na celu praktyczne zapoznanie studentów z zasadami techniki organizowania i wykonywania prac leśnych oraz zaznajomienie z nowymi technikami i technologiami stosowanymi w gospodarstwie leśnym.
 3. Lasy ... stanowią wzorowe gospodarstwo leśne, w których studenci mogą obserwować i zapoznawać się z przebiegiem praktycznych, wzorowo wykonywanych prac leśnych, zarówno technicznych, jak i organizacyjnych.
 4. Lasy ... stanowią również teren praktycznej współpracy zawodowej między personelem naukowym poszczególnych Katedr, umożliwiającej wymianę poglądów i rozwiązywanie kompleksowych zagadnień naukowych.

W dniu 27 kwietnia 2018 r. .... Zakład ... złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... w ramach konkursu Edukacja Ekologiczna Mieszkańców Województwa.

Zadanie pn.: ...” ma na celu wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości edukacyjno-ekologicznej mieszkańców województwa w obszarze zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej. Wydawcą zeszytów jest Szkoła ..... Dotąd ukazało się 53 numerów (ponad 30 dzięki dofinansowaniu WFOŚiGW w ...).prawa do korekty faktury pierwotnej wystawionej na zaliczkę (wadium) oraz prawa do korekty deklaracji podatkowej w związku z odstąpieniem oferenta od zawarcia umowy sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej.

W zeszytach publikowane są teksty po konferencjach ..., które odbywają się corocznie pod merytorycznym patronatem dziekana Wydziału ..., a także często pod patronatami honorowymi, m.in.: Ministra Środowiska, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz prasy leśnej i przyrodniczej: ...., ...., ..., .... i innych. Przygotowano wizualizacje wejścia do Muzeum ... i .... wraz z modelem żółwia błotnego oraz tablic dotyczących gatunków i siedlisk mokradłowych.

Po wydrukowaniu część nakładu zostanie bezpłatnie wysłana pocztą wg Listy dystrybucji do:

 • 22 bibliotek otrzymujących egzemplarze obowiązkowe w ramach ISBN,
 • 20 bibliotek branżowych (...),
 • 20 instytucji branżowych (...),
 • 23 parków narodowych,
 • 10 wiodących polskich organizacji pozarządowych.

Pozostałe egzemplarze będą rozdysponowywane bezpłatnie uczestnikom kolejnych szkoleń, seminariów i konferencji organizowanych w ..... Rekrutacja adresatów odbywa się podczas rejestracji uczestników poszczególnych konferencji w formie kart zgłoszeń uczestnictwa. Jest to, w zależności od tematyki konferencji 80-270 osób. Informacja o publikacjach będzie również zamieszczona na stronie internetowej .... Wydawnictwo będzie też udostępniane gościom odwiedzającym Muzeum ....

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z nabywaniem towarów i usług na potrzeby projektu „....”, które nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych w czasie trwania projektu, a ich wykorzystywanie do czynności opodatkowanych możliwe będzie w przyszłości, przysługuje prawo zastosowania przepisów art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?

Zdaniem Wnioskodawcy, Uczelnia nie ma prawa na podstawie przepisów art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ dokonywane zakupy towarów i usług na potrzeby projektu nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Szkoła ...., realizując projekt „...” nabywa bowiem towary i usługi niezwiązane z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Szkoła .... nie ma prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z projektem, ponieważ służyć on będzie celom edukacyjnym Uczelni. Nie występuje związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Celem ... w momencie realizacji projektu nie jest komercjalizacja wyników projektu.

W podsumowaniu stwierdzić należy, iż podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. Analiza przedmiotowej sprawy wskazuje, że związek taki nie występuje. Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że towary i usługi nabyte w związku z realizacją przedmiotowego projektu, nie będą służyły Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT (nabyte w trakcie realizacji projektu towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności generujących podatek należny). Zatem z uwagi na niespełnienie podstawowej pozytywnej przesłanki, warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego związanego z wydatkami poniesionymi w ramach realizacji projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że w dniu 27 kwietnia 2018 r. ... Zakład .... złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ... w ramach konkursu Edukacja Ekologiczna Mieszkańców Województwa. Zadanie pn.: „...” ma na celu wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości edukacyjno-ekologicznej mieszkańców województwa w obszarze zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej. Wydawcą zeszytów jest Szkoła ....

Po wydrukowaniu część nakładu zostanie bezpłatnie wysłana pocztą wg Listy dystrybucji do:

 • 22 bibliotek otrzymujących egzemplarze obowiązkowe w ramach ISBN,
 • 20 bibliotek branżowych (...),
 • 20 instytucji branżowych (...),
 • 23 parków narodowych,
 • 10 wiodących polskich organizacji pozarządowych.

Pozostałe egzemplarze będą rozdysponowywane bezpłatnie uczestnikom kolejnych szkoleń, seminariów i konferencji organizowanych w ..... Wydawnictwo będzie też udostępniane gościom odwiedzającym Muzeum .....

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będzie spełniony. Zadanie pn.: „....” ma na celu wzrost wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości edukacyjno-ekologicznej mieszkańców województwa w obszarze zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ochrony wód i gospodarki wodnej. Po wydrukowaniu część nakładu zostanie bezpłatnie wysłana pocztą wg Listy dystrybucji, a pozostałe egzemplarze będą rozdysponowywane bezpłatnie uczestnikom kolejnych szkoleń, seminariów i konferencji organizowanych w ...., jak również będą udostępniane gościom odwiedzającym Muzeum ..... Nadto z okoliczności sprawy wynika, że nabywane towary i usługi na potrzeby ww. projektu nie są związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji ww. projektu.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z nabywaniem towarów i usług na potrzeby projektu pn.: „....”, ponieważ - jak wskazał Wnioskodawca - nabyte towary i usługi nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Zaznaczenia wymaga, że niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy sytuacji, w której nabyte towary i usługi na potrzeby przedmiotowego projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Natomiast w sytuacji, gdy w przyszłości nabyte towary i usługi na potrzeby ww. projektu będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych, niniejsza interpretacja indywidualna traci swoją ważność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.