0113-KDIPT1-1.4012.397.2018.1.AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018r., poz. 800), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2018r. (data wpływu 16 marca 2018r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 kwietnia 2018r. (data wpływu 9 kwietnia 2018r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT w Programie Edukacji Ekologicznej pn. „...” w Szkole Podstawowej nr 9 w ...... - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2018r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektów w Programie Edukacji Ekologicznej pn.:

 • .” w Przedszkolu nr 1 w ......,
 • .” w Przedszkolu nr 2 w ......,
 • .” w Przedszkolu nr 3 w ......,
 • .” w Przedszkolu nr 5 w ......,
 • .” w Przedszkolu nr 6 w ......,
 • .” w Szkole Podstawowej nr 4 w ......,
 • .” w Szkole Podstawowej nr 6 w ......,
 • .” w Szkole Podstawowej nr 9 w ......,
 • „” w Szkole Podstawowej nr 10 w .......

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 4 kwietnia 2018r. (data wpływu 9 kwietnia 2018r.) w zakresie doprecyzowania opisu sprawy, przeformułowania pytań, wskazanie własnego stanowiska w sprawie oraz o dodatkową opłatę.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Gmina Miasto ...... jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i wykonuje czynności opodatkowane na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W roku szkolnym 2018/2019 Gmina Miasto ...... zamierza realizować programy ekologiczne współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Realizatorami projektów, których grupę docelową stanowią dzieci i młodzież z placówek oświatowych, będą poszczególne przedszkola i szkoły i na te placówki będą wystawiane faktury i rachunki (Gmina Miasto ...... jest jedynie wnioskodawcą ze względu na fakt, iż placówki te nie posiadają osobowości prawnej - realizatorem będzie placówka oświatowa).

Objęte programami działania należą do zadań własnych Gminy. Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, do zdań własnych Gminy należą sprawy z zakresu ochrony środowiska, a także edukacji publicznej, sprawy zieleni gminnej i zadrzewień.

Programy realizowane będą w ...... placówkach oświatowych:

 • Przedszkole nr 1 w ......;
 • Przedszkole nr 2 w ......;
 • Przedszkole nr 3 w ......;
 • Przedszkole nr 5 w ......;
 • Przedszkole nr 6 w ......;
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w ......;
 • Szkoła Podstawowa nr 6 w ......;
 • Szkoła Podstawowa nr 9 w ......;
 • Szkoła Podstawowa nr 10 w .......

Przedmiotem programów ekologicznych w powyższych placówkach będą:

 • wycieczki ekologiczne (transport, bilety wstępu, przewodnik),
 • nieodpłatne zajęcia i warsztaty ekologiczne,
 • konkursy z nagrodami,
 • zakup pomocy dydaktycznych, piśmienniczych, papierniczych (zabawki, książki, gry, itd.),
 • zakup roślin,
 • organizacja pikników/festynów dla dzieci,
 • wydanie broszur udostępnianych bezpłatnie w szkołach i przedszkolach,
 • wydanie kalendarza w wyniku konkursu fotograficznego dla dzieci (bezpłatna dystrybucja).

Zakupione usługi i pomoce dydaktyczne wykorzystywane będą wyłącznie dla celów dydaktycznych przez dzieci z ...... placówek oświatowych. Inwestycje nie będą służyć sprzedaży opodatkowanej.

Projekty z zakresu edukacji ekologicznej, o których mowa w przedmiotowym wniosku nie są i nie będą współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Program Edukacji Ekologicznej pn. „” w Przedszkolu nr 1 w .......

Przedmiot programu: zakup pomocy dydaktycznych, piśmienniczych, papierniczych, wycieczki ekologiczne (transport, bilety wstępu, przewodnik), nieodpłatne teatrzyki i warsztaty ekologiczne, organizacja pikniku dla dzieci, konkursy z nagrodami. Wnioskodawca będzie wykorzystywać nabywane towary i usługi dla celów dydaktycznych (cele statutowe jednostki), niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Towary i usługi nabywane do realizacji programu nie będą wykorzystywane do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Towary i usługi nabywane do realizacji programu służą do celów innych niż działalność gospodarcza - wyłącznie do celów edukacyjnych.

Projekt nie jest i nie będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Faktury w ramach projektu będą wystawiane na: Nabywca: Gmina Miasto ......, NIP , Odbiorca: Przedszkole nr 1 w .......

Program Edukacji Ekologicznej pn. „” w Przedszkolu nr 2 w .......

Przedmiot programu: zakup pomocy dydaktycznych, piśmienniczych, papierniczych, wycieczki ekologiczne (transport, bilety wstępu, przewodnik), nieodpłatne warsztaty ekologiczne, konkursy z nagrodami, wydanie gazetki udostępnianej bezpłatnie. Wnioskodawca będzie wykorzystywać nabywane towary i usługi dla celów dydaktycznych (cele statutowe jednostki), niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Towary i usługi nabywane do realizacji programu nie będą wykorzystywane do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Towary i usługi nabywane do realizacji programu służą do celów innych niż działalność gospodarcza - wyłącznie do celów edukacyjnych.

Projekt nie jest i nie będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Faktury w ramach projektu będą wystawiane na: Nabywca: Gmina Miasto ...... NIP, Odbiorca: Przedszkole nr 2 w .......

Program Edukacji Ekologicznej pn. „” w Przedszkolu nr 3 w .......

Przedmiot programu: zakup pomocy dydaktycznych, tusze i tonery do drukarek, wycieczki ekologiczne (transport, bilety wstępu, przewodnik), nieodpłatne teatrzyki, zajęcia i warsztaty ekologiczne, konkursy z nagrodami, organizacja festynu dla dzieci. Wnioskodawca będzie wykorzystywać nabywane towary i usługi dla celów dydaktycznych (cele statutowe jednostki), niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Towary i usługi nabywane do realizacji programu nie będą wykorzystywane do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Towary i usługi nabywane do realizacji programu służą do celów innych niż działalność gospodarcza - wyłącznie do celów edukacyjnych.

Projekt nie jest i nie będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Faktury w ramach projektu będą wystawiane na: Nabywca: Gmina Miasto ......, NIP, Odbiorca: Przedszkole nr 3 w .......

Program Edukacji Ekologicznej pn. „” w Przedszkolu nr 5 w .......

Przedmiot programu: zakup pomocy dydaktycznych, piśmienniczych, papierniczych, wycieczki ekologiczne (transport, bilety wstępu, przewodnik), nieodpłatne przedstawienia i warsztaty ekologiczne, konkursy z nagrodami, organizacja pikniku dla dzieci. Wnioskodawca będzie wykorzystywać nabywane towary i usługi dla celów dydaktycznych (cele statutowe jednostki), niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Towary i usługi nabywane do realizacji programu nie będą wykorzystywane do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Towary i usługi nabywane do realizacji programu służą do celów innych niż działalność gospodarcza - wyłącznie do celów edukacyjnych.

Projekt nie jest i nie będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Faktury w ramach projektu będą wystawiane na: Nabywca: Gmina Miasto ......, NIP , Odbiorca: Przedszkole nr 5 w .......

Program Edukacji Ekologicznej pn. „” w Przedszkolu nr 6 w .......

Przedmiot programu: zakup pomocy dydaktycznych, piśmienniczych, papierniczych, wycieczki ekologiczne (transport, bilety wstępu, przewodnik), nieodpłatne przedstawienie i warsztaty ekologiczne, konkursy z nagrodami, wydanie kalendarza w wyniku konkursu fotograficznego dla dzieci (bezpłatna dystrybucja).

Wnioskodawca będzie wykorzystywać nabywane towary i usługi dla celów dydaktycznych (cele statutowe jednostki), niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Towary i usługi nabywane do realizacji programu nie będą wykorzystywane do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Towary i usługi nabywane do realizacji programu służą do celów innych niż działalność gospodarcza - wyłącznie do celów edukacyjnych.

Projekt nie jest i nie będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Faktury w ramach projektu będą wystawiane na: Nabywca: Gmina Miasto ......, NIP , Odbiorca: Przedszkole nr 6 w .......

Program Edukacji Ekologicznej pn. „” w Szkole Podstawowej nr 4 w .......

Przedmiot programu: zakup pomocy dydaktycznych, piśmienniczych, papierniczych, odbitki fotograficzne, wycieczki ekologiczne (transport, bilety wstępu, przewodnik), nieodpłatne zajęcia i warsztaty ekologiczne, konkursy z nagrodami, organizacja pikniku dla dzieci.

Wnioskodawca będzie wykorzystywać nabywane towary i usługi dla celów dydaktycznych (cele statutowe jednostki), niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Towary i usługi nabywane do realizacji programu nie będą wykorzystywane do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Towary i usługi nabywane do realizacji programu służą do celów innych niż działalność gospodarcza - wyłącznie do celów edukacyjnych.

Projekt nie jest i nie będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Faktury w ramach projektu będą wystawiane na: Nabywca: Gmina Miasto ......, NIP , Odbiorca: Szkoła Podstawowa nr 4 w .......

Program Edukacji Ekologicznej pn. „” w Szkole Podstawowej nr 6 w ......

Przedmiot programu: zakup pomocy dydaktycznych, piśmienniczych, papierniczych, wycieczki ekologiczne (transport, bilety wstępu, przewodnik), nieodpłatne przedstawienie i warsztaty ekologiczne, konkursy z nagrodami. Wnioskodawca będzie wykorzystywać nabywane towary i usługi dla celów dydaktycznych (cele statutowe jednostki), niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Towary i usługi nabywane do realizacji programu nie będą wykorzystywane do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Towary i usługi nabywane do realizacji programu służą do celów innych niż działalność gospodarcza - wyłącznie do celów edukacyjnych.

Projekt nie jest i nie będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Faktury w ramach projektu będą wystawiane na: Nabywca: Gmina Miasto ......, NIP, Odbiorca: Szkoła Podstawowa nr 6 w ......

Program Edukacji Ekologicznej pn. „” w Szkole Podstawowej nr 9 w .......

Przedmiot programu: zakup pomocy dydaktycznych, piśmienniczych, papierniczych, wycieczki ekologiczne (transport, bilety wstępu, przewodnik), nieodpłatne przedstawienie i warsztaty ekologiczne, konkursy z nagrodami. Wnioskodawca będzie wykorzystywać nabywane towary i usługi dla celów dydaktycznych (cele statutowe jednostki), niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Towary i usługi nabywane do realizacji programu nie będą wykorzystywane do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Towary i usługi nabywane do realizacji programu służą do celów innych niż działalność gospodarcza - wyłącznie do celów edukacyjnych.

Projekt nie jest i nie będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Faktury w ramach projektu będą wystawiane na: Nabywca: Gmina Miasto ......, NIP, Odbiorca: Szkoła Podstawowa nr 9 w ......

Program Edukacji Ekologicznej pn. „” w Szkole Podstawowej nr 10 w .......

Przedmiot programu: zakup pomocy dydaktycznych, wycieczki ekologiczne (transport, bilety wstępu, przewodnik), nieodpłatne warsztaty ekologiczne, konkursy z nagrodami, zakup roślin. Wnioskodawca będzie wykorzystywać nabywane towary i usługi dla celów dydaktycznych (cele statutowe jednostki), niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Towary i usługi nabywane do realizacji programu nie będą wykorzystywane do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Towary i usługi nabywane do realizacji programu służą do celów innych niż działalność gospodarcza - wyłącznie do celów edukacyjnych.

Projekt nie jest i nie będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Faktury w ramach projektu będą wystawiane na: Nabywca: Gmina Miasto ......, NIP, Odbiorca: Szkoła Podstawowa nr 10 w .......

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

(we wniosku wskazane jako nr 8) Czy Gmina Miasto ...... ma możliwość prawną odliczenia w Programie Edukacji Ekologicznej pn. „” w Szkole Podstawowej nr 9 w ...... podatku naliczonego od podatku należnego lub ubieganie się o jego zwrot?

Zdaniem Wnioskodawcy, (ostatecznie przedstawionym w uzupełnieniu wniosku), Gmina Miasto ...... nie może odliczyć podatku od towarów i usług, związanego z Programem Edukacji Ekologicznej pn. „” w Szkole Podstawowej nr 9 w ......, ze względu na brak bezpośredniego i bezspornego związku pomiędzy zakupami dotyczącymi programu, a wykonywanymi przez Miasto czynnościami opodatkowanymi. W związku z tym VAT naliczony przy fakturach zakupowych dotyczących programu jest w całości kosztem kwalifikowanym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy, rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Powyższy zapis jest odzwierciedleniem art. 13 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2007r. Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE.L. Nr 347 z 11.12.2006 s. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym krajowe, regionalne i lokalne organy władzy oraz inne podmioty prawa publicznego nie są uważane za podatników w związku z działalnością, którą podejmują lub transakcjami, których dokonują jako organy władzy publicznej, nawet jeśli pobierają należności, opłaty, składki lub płatności w związku z takimi działaniami lub transakcjami.

Jednakże, w świetle unormowań prawa wspólnotowego w przypadku, gdy organy władzy publicznej bądź urzędy obsługujące te organy podejmują takie działania lub dokonują takich transakcji, są uważane za podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników prowadziło do znaczących zakłóceń konkurencji.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.), Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie zostanie spełniony. Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca będzie wykorzystywać nabywane towary i usługi dla celów dydaktycznych, niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Inwestycje nie będą służyć sprzedaży opodatkowanej. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki ponoszone z tytułu realizacji ww. projektu. Tym samym Zainteresowanemu nie będzie przysługiwało z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia lub zwrotu podatku VAT w Programie Edukacji Ekologicznej pn. „” w Szkole Podstawowej nr 9 w ......, ponieważ wydatki związane z realizacją przedmiotowego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Należy zauważyć, iż pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w zakresie braku prawa do odliczenia lub zwrotu podatku VAT w Programie Edukacji Ekologicznej pn. „” w Szkole Podstawowej nr 9 w ....... Natomiast wniosek w pozostałym zakresie został rozpatrzony odrębnymi rozstrzygnięciami.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.