0113-KDIPT1-1.4012.261.2018.1.JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 marca 2018 r. (data wpływu 26 marca 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „....” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki, zwraca się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „...”. Rozliczenie podatku należnego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W projekcie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż towary i usługi zakupione przez Wnioskodawcę w ramach realizacji projektu będą służyły sprzedaży usług medycznych zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym. Forma prawna szpitala - inne państwowe lub samorządowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.3).

Wskazany powyżej projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Projekt jest projektem partnerskim z udziałem:

 1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny - Lider Projektu,
 2. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny,
 3. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki,
 4. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny,
 5. Szpital Neuropsychiatryczny,
 6. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

Cel główny projektu: Projekt ma na celu poprawę efektywności działania wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego. Poprzez cel i swój zakres rzeczowy Projekt odpowiada na zdiagnozowane braki i problemy oraz jest spójny z głównym celem Działania 13.1. Poprzez zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych o priorytetowym znaczeniu określonym w Mapach potrzeb zdrowotnych dla Województwa zaplanowane działania są odpowiedzią na prognozy epidemiologiczne dla województwa lubelskiego. Zakres projektu wpisuje się także w kierunki i priorytety strategiczne określone w Krajowych ramach strategicznych polityki w obszarze ochrony zdrowia, a w szczególności przeciwdziałanie grupom chorób, które zostały zidentyfikowane jako istotne przyczyny dezaktywizacji zawodowej, gwarancję poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego populacji, opieki nad matką i dzieckiem oraz opieki dla osób niepełnosprawnych. Projekt stanowi także odpowiedź na potrzeby i oczekiwania matek i dzieci oraz osób starszych, a także w zakresie rozwoju alternatywnych wobec opieki instytucjonalnej form opieki środowiskowej dla osób przewlekle chorych, starszych, niesamodzielnych. Szczegółowymi celami projektu są m.in: podwyższenie standardu obiektów i wyposażenia medycznego szpitali, skrócenie czasu diagnozowania i leczenia oraz skrócenie czasu oczekiwania na specjalistyczne badania lekarskie, zwiększenie liczby świadczonych usług oraz liczby obsługiwanych pacjentów, zwiększenie sprawności i bezawaryjności sprzętu medycznego wpływając na zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta. Długofalowym celem Projektu jest wzmocnienie potencjału podmiotów leczniczych województwa lubelskiego, wzrost konkurencyjności regionu i przeciwdziałanie jego marginalizacji poprzez podniesienie jakości i dostępności usług świadczonych w sektorze ochrony zdrowia. Projekt będzie miał wpływ na poprawę zdrowia społeczeństwa oraz wzrost liczby osób aktywnych zawodowo na rynku pracy.

Realizacja projektu w Szpitalu dotyczy realizacji robót budowlanych i zakupów sprzętu i aparatury medycznej obejmującej 3 lokalizacje szpitala:

ul. ... - remont i modernizacja oddziałów:

 1. noworodków i wcześniaków,
 2. położniczego z patologią ciąży oraz
 3. utworzenie zaplecza diagnostycznego (pracownia diagnostyki laboratoryjnej oraz pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej).

Zadania:

 1. kompleksowy remont, przebudowę oddziałów,
 2. przebudowę, rozbudowę pomieszczeń dla potrzeb zaplecza diagnostycznego i oddziałów,
 3. przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, gazów medycznych, instalacji elektrycznej, instalacji słaboprądowych oraz urządzeń z nimi współpracujących
 4. dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych,
 5. zakup aparatury medycznej.

Wykaz sprzętu medycznego planowanego do zakupu:

 1. Aparat rtg stacjonarny - 1 szt. wymiana aparatu,
 2. Aparat rtg mobilny dla oddziału noworodków i wcześniaków - 1 szt. wymiana aparatu. Utworzenie sal jedno-, dwu- i trzy-łóżkowych z zapleczem sanitarnym podnoszącym jakość, bezpieczeństwo i komfort pacjentów oraz utworzenie zaplecza diagnostycznego, likwidacja barier architektonicznych.

ul. ... - Remont i modernizację budynku "S" po oddziale chorób wewnętrznych (przeniesiony do lokalizacji przy ul. Kruczkowskiego) i istniejącym ZOL NR 2 dla potrzeb opieki długoterminowej.

Zadania:

 1. kompleksowy remont, rozbudowę i przebudowę pomieszczeń objętych inwestycją,
 2. przebudowę i rozbudowę dla potrzeb opieki długoterminowej,
 3. przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, gazów medycznych, instalacji elektrycznej, instalacji słaboprądowych oraz urządzeń z nimi współpracujących,
 4. dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych,
 5. zakup nowego sprzętu medycznego do opieki stacjonarnej.

Wykaz nowego sprzętu medycznego planowanego do zakupu:

 1. Łóżka - 15 szt.
 2. Respiratory- 2 szt.
 3. Podnośniki pacjenta - 2 szt.
 4. Myjka dezynfektor - 2 szt.
 5. UGul -1 szt.
 6. Pompy infuzyjne objętościowe – 2 szt.
 7. Ssaki - 4 szt.
 8. Zintegrowany system do higieny ciała pacjenta - 1 szt.

Planuje się konsolidację i rozszerzenie świadczeń z zakresu opieki długoterminowej z równoczesnym utworzeniem świadczeń z zakresu opieki wyjazdowej z wykorzystaniem innowacyjnych metod monitorowania podstawowych parametrów życiowych pacjenta. Projekt obejmuje swoim zakresem prace budowlane w budynku tzw. "S" (planowane jest utworzenie ZOL-u na 86 łóżek).

ul. ... - zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje remont, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę pomieszczeń dla potrzeb oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, oddziału chorób wewnętrznych z pododdziałem geriatrii, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), działu fizjoterapii oraz zaplecza diagnostycznego i aptecznego, dobudowa klatki schodowej, infrastruktura zewnętrzna musi również zostać dostosowana dla potrzeb osób z różnymi formami niepełnosprawności i niesamodzielnych oraz bazy szkoleniowo-administracyjnej.

Zadania:

 1. opracowanie dokumentacji projektowej (projekty budowlane i wykonawcze),
 2. remont, przebudowę, rozbudowę, pomieszczeń objętych inwestycją (roboty budowlanoinstalacyjne),
 3. remont, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę pomieszczeń dla potrzeb oddziałów, AOS, POZ oraz zaplecza diagnostycznego i aptecznego,
 4. przebudowę instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, gazów medycznych, instalacji elektrycznej, instalacji słaboprądowych oraz urządzeń z nimi współpracujących,
 5. dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych,
 6. zakup sprzętu medycznego.

Niezbędne są prace budowlane w celu utworzenia w jednej lokalizacji, kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentem w zakresie chorób osób dorosłych z jednoczesnym poszerzeniem dostępności do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Jednocześnie zadanie przewiduje zakup niezbędnego wyposażenia w meble pomieszczeń ujętych w projekcie. Po realizacji projektu szpital planuje realizację świadczeń w trybie chirurgii jednego dnia. Ponadto w celu podniesienia efektywności funkcjonalnej planuje się zorganizowanie apteki szpitalnej, banku krwi z pracownią serologiczną oraz bazy szkoleniowo-administracyjnej (baza szkol-adm. koszty niekwalifikowalne). W ramach realizacji projektu planuje się poprawę i unowocześnienie infrastruktury, w tym usunięcie istniejących barier architektonicznych, a także stosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień, w tym technologii i urządzeń kompensacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami w celu zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych.

Wykaz sprzętu medycznego planowanego do zakupu:

 1. Łóżka z szafka dla OA/IT – 4 szt. - wymiana 1 łóżka i zakup 3 szt. nowych łóżek w związku ze wzrostem liczby łóżek.
 2. Łóżka dla oddziału chorób wewnętrznych z pododdziałem geriatrii - 25 szt.

W ramach realizacji projektu wszystkie dokumenty zakupu (faktury i rachunki) w związku z nabyciem towarów i usług będą wystawiane na Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy istnieje prawna możliwość odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu pn. „...”?

Zdaniem Wnioskodawcy, Szpital nie ma prawnych możliwości do odliczenia podatku VAT zawartego w wartości całkowitej planowanego przedsięwzięcia, ponieważ rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca warunku tego nie spełni, ponieważ realizacja projektu nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Zatem Szpital nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z art. 87 ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

W świetle art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Stosownie do cytowanych wyżej przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy również podkreślić, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego, jako integralna część systemu VAT, w zasadzie nie może być ograniczane, ani pod względem czasu, ani też pod względem zakresu przedmiotowego. Nie jest to bowiem wyjątkowy przywilej podatnika, lecz jego fundamentalne prawo. Możliwość wykonania tego prawa powinna być zapewniona niezwłocznie i względem wszystkich kwot podatku, które zostały pobrane (naliczone) od transakcji związanych z zakupami. Decydujące znaczenie dla oceny istnienia prawa do odliczenia ma zamierzony (deklarowany) związek podatku naliczonego z czynnościami opodatkowanymi.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W omawianej sprawie warunki uprawniające do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie będą spełnione, ponieważ – jak wskazał Wnioskodawca – towary i usługi zakupione przez Wnioskodawcę w ramach realizacji projektu będą służyły sprzedaży usług medycznych zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu realizacji przedmiotowego zadania. Tym samym, Wnioskodawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

Reasumując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku od towarów i usług VAT w związku z realizacją projektu pn. „...”, ponieważ efekty realizacji zadania nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania). Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.