0113-KDIPT1-1.4012.238.2018.2.MSU | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją zadania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2018 r. (data wpływu 20 marca 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 kwietnia 2018r. (data wpływu 8 maja 2018r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu „... – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu „....””.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 27 kwietnia 2018r. (data wpływu 8 maja 2018r.) w zakresie prawa do reprezentacji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Klub Sportowy „...” w ..... został zarejestrowany 29 kwietnia 2005 roku w KRS pod numerem ..... jako organizacja pozarządowa pożytku publicznego, prowadząca działalność społecznie użyteczną w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz wychowania, której celem jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowanie dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną.

Klub Sportowy „....” w ..... dnia 17 marca 2017 r. złożył do Lokalnej Grupy Działania „.....” wniosek o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „.....” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 pod tytułem „.......””.

Celem głównym grantu jest integracja społeczności lokalnej poprzez zorganizowanie dwóch wydarzeń o charakterze integracyjnym, promującym atrakcje turystyczne, walory, tradycje i zwyczaje Gminy ..... oraz zachęcenie do aktywnego spędzenia czasu wolnego na świeżym powietrzu.

27 maja 2018 r. planowany jest Festyn Sportowo - Turystyczno - Kulturowy „......” zorganizowany pod pomnikiem przyrody .. „....” w ...... Celem jego będzie integracja i zacieśnianie więzi rodzinnych, poprzez konkurencje sportowe, a także promowanie szlaku turystycznego oraz ścieżki rowerowej .... Zachęcanie uczestników do aktywnego stylu życia. Podczas festynu zostaną zorganizowane występy artystyczne zespołów młodzieżowych i ludowych z terenu Gminy. Wystawa rzemiosła ludowego, przygotowanie stoisk z różnymi atrakcjami oraz lokalną kuchnią. Dla wykonawców części artystycznej, twórców ludowych zostanie przygotowany poczęstunek. Dla uczestników konkursów planowany jest zakup nagród.

Drugim etapem projektu jest zorganizowanie Festynu Sportowo-Rodzinnego „....” nad zbiornikiem wodnym „.....” 30 czerwca 2018 r. Podczas festynu zostaną przeprowadzone konkurencje sportowe, które zaangażują wszystkich członków rodziny oraz podniosą sprawność ruchową i pogłębią relacje rodzinne. Festyn będzie dobrą okazją do otwarcia sezonu letniego. Udostępnienie atrakcji typu Dmuchany Plac Zabaw, itp. Pokazy akrobacji rowerowych. Zakup nagród dla uczestników konkurencji sportowych oraz konkursów wiedzy. Zapewnienie poczęstunku oraz napojów dla uczestników festynu. Zabawa pod chmurką.

Towary i usługi nabyte w związku z realizacją zadania „...” będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Faktury dokumentujące poniesione wydatki związane z realizacją projektu wystawiane będą na Wnioskodawcę czyli Klub Sportowy „....” w .....

Klub Sportowy „.....” w ..... nie jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako podatnik od towarów i usług i nie prowadzi działalności gospodarczej. Za wykonanie zadań i zakup produktów określonych we wniosku zostaną wystawione faktury, które zostaną przedstawione do refundacji w końcowym wniosku o płatność.

W związku z powyższym Wnioskodawca prosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie: Czy Klub Sportowy „....” w ..... ma możliwość odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadania w ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie LGD „.....” w ramach PROW na lata 2014 – 2020, ponieważ nie prowadzi on działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowany w urzędzie skarbowym jako podatnik podatku od towarów i usług (zwolnienie podmiotowe na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. art. 43 ust. l pkt 2).

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z kolei art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy określa, iż kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika, z tytułu nabycia towarów i usług.

Wskazany przepis stanowi o prawie do odliczenia przez podatnika podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, a mianowicie wykorzystywania zakupów do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96 zgłoszenie rejestracyjne, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 kwota podatku naliczonego ust. 2 pkt 7 ustawy.

Zatem, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zarejestrowanym czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego/powstanie zobowiązania podatkowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Klub Sportowy „.....” w ...... ma możliwość odzyskania podatku VAT w związku z wydatkami poniesionymi na realizację zadania w ramach Działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałania 19.2 „wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność pod tytułem „......””?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odzyskania podatku VAT w związku z poniesionymi wydatkami na realizację zadania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, ponieważ nie prowadzi on działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako podatnik podatku od towarów i usług (zwolnienie przedmiotowe na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. art. 43 ust. 1).

Na mocy art. 15 ust. l ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 86 ust. l ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z kolei art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy określa, iż kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Wskazany przepis stanowi o prawie do obliczenia przez podatnika podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, a mianowicie wykorzystywania zakupów do wykonywania czynności opodatkowanych, oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jedno z takich ograniczeń zostało wykazane w art. 88 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zrejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96 zgłoszenie rejestracyjne, z wyłączeniem przypadków o których mowa art. 86 kwota podatku naliczonego ust. 2 pkt 7 ustawy.

Zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko zrejestrowanym czynnym podatnikom podatku od towarów i usług oraz jedynie w takim przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tj. takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego/powstanie zobowiązania podatkowego.

W przedmiotowej sprawie warunek uprawniający do odliczenia podatku nie jest spełniony, gdyż Klub Sportowy ..... nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, tym samym nabywane towary i usługi nie służą mu do prowadzenia działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Klub Sportowy ...... w ...... nie spełnia tych warunków, zatem nie ma możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT.

Czy Klub Sportowy ...... ma możliwość odzyskania kwoty podatku VAT w związku z realizacją wyżej wymienionego zadania? Zdaniem Wnioskodawcy, nie prowadzi działalności gospodarczej ze względu na cel zarobkowy, zatem nie spełnia warunków określonych w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług i tym samym nie nabywa statusu podatnika VAT czynnego. Poza tym Klub Sportowy nie wykonuje w ogóle czynności opodatkowanych, zatem nie może w myśl art. 86 ust. 1 skorzystać z prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z powyższym Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. A co za tym idzie Klub Sportowy nie ma żadnej możliwości odzyskania podatku VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w prawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgonie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 20114 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15. przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą” – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Jak stanowi art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest organizacją pozarządową pożytku publicznego prowadzącą działalność społecznie użyteczną w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz wychowania, której celem jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu oraz wychowanie dzieci i młodzieży poprzez kulturę fizyczną. Wnioskodawca złożył do Lokalnej Grupy Działania „.....” wniosek o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „.....” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 pod tytułem „......”. Wnioskodawca nie jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym jako podatnik od towarów i usług i nie prowadzi działalności gospodarczej. Towary i usługi nabyte w związku z realizacją przedmiotowego zadania będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary i usługi w związku z realizacją zadania nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu realizacji przedmiotowego projektu. Tym samym Zainteresowanemu nie przysługuje z tego tytułu prawo do zwrotu różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy.

W związku z ww. zadaniem Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017r., poz. 1686 z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie spełnia tych warunków, nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, Wnioskodawca jako organizacja pozarządowa pożytku publicznego nie będzie mógł – na podstawie powołanych przepisów – odzyskać podatku VAT poniesionego w związku z realizacją zadania pn. „.......”, ponieważ efekty projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, jak również Wnioskodawca nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone. W szczególności Organ nie dokonywał oceny związku poniesionych wydatków w ramach projektu będącego przedmiotem wniosku z czynnościami zwolnionymi na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, wydana interpretacja traci swą aktualność.

Jednocześnie należy podkreślić, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan sprawy, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.