0112-KDIL4.4012.556.2018.2.NK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Określenie, czy dofinansowanie na pokrycie wydatków kwalifikowanych projektu będzie stanowiło podstawę opodatkowania i tym samym będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług służących realizacji projektu i sfinansowanych otrzymanym dofinansowaniem.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 października 2018 r. (data wpływu 9 października 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 grudnia 2018 r. (data wpływu 4 grudnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • określenia, czy dofinansowanie na pokrycie wydatków kwalifikowanych projektu będzie stanowiło podstawę opodatkowania i tym samym będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,
 • braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług służących realizacji projektu i sfinansowanych otrzymanym dofinansowaniem

jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia, czy dofinansowanie na pokrycie wydatków kwalifikowanych projektu będzie stanowiło podstawę opodatkowania i tym samym będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz braku prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług służących realizacji projektu i sfinansowanych otrzymanym dofinansowaniem. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 3 grudnia 2018 r. (data wpływu 4 grudnia 2018 r.) o informacje doprecyzowujące opisane zdarzenie przyszłe.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X S.A. (dalej również: „Wnioskodawca”, „Spółka”) jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w roku 2015, w Urzędzie Skarbowym. Głównym celem działalności Wnioskodawcy jest „promocja (...)” (par. 3 pkt 3 Statutu Spółki). Do podstawowych zadań Spółki należy m.in.: prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych wspierających szybką realizację inwestycji oraz promocję (...).

We wrześniu 2018 r. X S.A. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 – tytuł projektu „(...)” – działanie 3.1 Umiędzynarodowienie (...) gospodarki, poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza. Planowany okres realizacji projektu: 01.02.2019 – 31.01.2022.

Projekt ma być realizowany przez czterech partnerów: X S.A. (Lider projektu), Gminę A, Stowarzyszenie B oraz Izbę C. Każdy z partnerów posiada odrębny budżet w ramach projektu, wynikający z zaplanowanych zadań w projekcie. Partnerzy będą realizować przydzielone im we wniosku o dofinansowanie zadania, ponosząc samodzielne wydatki związane z realizacją tych zadań.

Dofinansowanie w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych będzie przekazywane Liderowi projektu w formie refundacji – 85% dofinansowania projektu stanowią środki pochodzące z EFRR, a pozostałe 15% stanowią środki własne Spółki.

Projekt obejmuje zintegrowaną promocję gospodarczą potencjału gospodarczego województwa, w szczególności (...), realizowaną w formie szeroko zakrojonej bezpośredniej promocji oraz kampanii wizerunkowej potencjału gospodarczego regionu/(...) w kraju i na arenie międzynarodowej. Założenia projektu koncentrują się wokół zainteresowania polskich i zagranicznych firm inwestycjami w regionie i pobudzenia eksportu produktów oraz usług.

Odbiorcami działań projektu będą przedsiębiorstwa z sektora MŚP, środowiska gospodarcze, inwestorskie, okołobiznesowe i opiniotwórcze, w tym potencjalni inwestorzy polscy i zagraniczni. Efektem projektu będzie zintegrowanie wysiłków partnerów publicznych i organizacji okołobiznesowych na rzecz stworzenia wspólnego przekazu na zewnątrz o atrakcyjnych i konkurencyjnych warunkach do lokowania się nowych inwestorów i wzmacniania wizerunku tego miejsca jako dobrej lokalizacji dla inwestycji, wyróżniającego się różnorodnością propozycji inwestycyjnych, zaspokajającego oczekiwania najbardziej wymagających inwestorów. Planowany projekt nie będzie generował żadnych dochodów. X S.A. w ramach projektu „(...)” nie będzie świadczyć usług ani wykonywać dostawy towarów, które stanowią czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Działania zaplanowane przez X S.A. w ramach przedmiotowego projektu nie będą mieć bezpośredniego związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, nie będą też adresowane do konkretnego odbiorcy. Działania te obejmą uczestnictwo w targach inwestycyjnych i spotkaniach zaplanowanych w ramach projektu oraz promocję projektu. W związku z powyższymi działaniami X S.A. planuje dokonać zakupu powierzchni wystawienniczej na targach oraz zakupu usług promocyjnych (materiały reklamowe).

Dofinansowanie w ramach projektu „(...)” będzie miało charakter kosztowy. W całości zostanie ono przeznaczone na pokrycie kosztów niezbędnych do realizacji ww. projektu. Wszystkie towary i usługi nabyte w ramach projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Ponadto z pisma z dnia 3 grudnia 2018 r. – stanowiącego uzupełnienie do wniosku – wynika, że:

 1. W ramach projektu pn. „(...)”Wnioskodawca będzie realizował następujące zadania:
  1. prezentacja oferty gospodarczej, w tym oferty stref aktywności gospodarczej na rynkach azjatyckich i bliskowschodnich;
  2. prezentacja oferty gospodarczej, w tym oferty stref aktywności gospodarczej na targach inwestycyjnych w Europie;
  3. przygotowanie materiałów promocyjnych oraz wizualizacji terenów inwestycyjnych.
  W ramach projektu Wnioskodawca zaplanował ponadto prowadzenie działalności promocyjnej (...) na arenie krajowej i międzynarodowej przez personel Wnioskodawcy (koszty osobowe). Wnioskodawca będzie również uczestniczył w zadaniach realizowanych przez pozostałych partnerów projektu (udział w targach branżowych i prezentacjach gospodarczych, stworzenie narzędzi przekazu promocyjnego oraz prowadzenie internetowej kampanii promocyjnej).
  Realizacja ww. zadań będzie prowadzona głównie na rzecz niewskazanych precyzyjnie adresatów, w tym przedsiębiorstw z sektora MŚP, posiadających siedzibę lub oddział albo miejsce prowadzenia działalności na terenie Województwa, zainteresowanych umiędzynarodawianiem swojej działalności. Ponadto adresatami działań będą środowiska międzynarodowe (przedsiębiorcy, dziennikarze branżowi, przedstawiciele instytucji inwestycyjnych itp.), którym Wnioskodawca zamierza przekazywać informacje na temat potencjału inwestycyjnego Województwa (...).
 2. Realizacja projektu (...) jest uzależniona od otrzymania dofinansowania. W przypadku braku dofinansowania przedstawiony zakres działań nie będzie realizowany.
 3. Dofinansowanie projektu nie prowadzi do wykonywania czynności nim objętych po cenie niższej lub zerowej, ponieważ zakres działań w projekcie nie stanowi świadczenia usług lub sprzedaży towarów, które oferuje Wnioskodawca w ramach swojej bieżącej działalności. Czynności objęte projektem nie polegają na oferowaniu usług lub dostawie towarów. Jego celem jest promocja gospodarcza Województwa ze szczególnym uwzględnieniem (...). Beneficjenci ostateczni projektu, w tym przedsiębiorstwa sektora MŚP, będą mogli bezpłatnie korzystać z rezultatu projektu, tj. zwiększonego zasięgu promocji gospodarczej całego województwa, będącego efektem realizacji zadań wskazanych w odpowiedzi nr 1.
 4. Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85% i jest on określony w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 („RPOW”) dla Poddziałania 3.3.1. Promocja gospodarcza. Kwota dofinansowania wskazana we wniosku po stronie Wnioskodawcy stanowi 85% łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych, które Wnioskodawca planuje ponieść w związku z realizacją projektu.
 5. W trakcie realizacji projektu Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozliczenia otrzymanych środków. Otrzyma on dofinansowanie w formie refundacji (wypłacane wsparcie będzie stanowić zwrot części wydatków rzeczywiście poniesionych przez Wnioskodawcę i sfinansowanych z jego własnych środków). Ostateczne rozliczenie dokonywane będzie na podstawie dokumentów wskazujących na faktycznie i prawidłowo poniesione wydatki w ramach kwartalnych rozliczeń (wniosków o płatność). Wnioski te składane będą do (...) pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej w zakresie realizacji Poddziałania 3.3.1. Promocja gospodarcza RPOW (...).
 6. W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości indywidualnej na każdym etapie realizacji projektu (w tym również niezrealizowania projektu lub części zadań) RPOW może dokonać pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych lub/i nałożyć korektę finansową, skutkującą zmniejszeniem dofinansowania lub koniecznością zwrotu wraz z odsetkami nieprawidłowo wydatkowanych środków. Szczegółowo kwestię rozliczeń regulują „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z 19 lipca 2017 r., zatwierdzone przez Ministra Rozwoju i Finansów („Wytyczne”).
 7. Projekt ma charakter nieinwestycyjny. Jego podstawowym efektem nie jest wytworzenie składników majątku inwestycyjnego, ale przygotowanie i przeprowadzenie zintegrowanych działań promocyjnych i kampanii wizerunkowej, prezentującej potencjał gospodarczy województwa, a w szczególności (...) na arenie międzynarodowej. Celem projektu jest zintegrowanie działań i potencjałów instytucji działających na rzecz rozwoju gospodarczego w zakresie promocji potencjału gospodarczego tego regionu, a w konsekwencji wzmocnienie wizerunku gospodarczego Z w kraju i na świecie.
 8. Właścicielami powstałych w wyniku projektu produktów (np. publikacji, opracowań, prezentacji czy platformy internetowej) będą partnerzy wspólnie realizujący projekt. Zasady realizacji określone w Wytycznych wskazują, że w przypadku uzyskania dochodu w trakcie realizacji projektu, Wnioskodawca uzyska dofinansowanie pomniejszone o wysokość tego dochodu lub będzie zobowiązany do zwrotu środków (w przypadku wypłaty przed uzyskaniem dochodu). Wnioskodawca po zakończeniu projektu nie będzie również uprawniony do sprzedaży lub oferowania odpłatnie jakichkolwiek rezultatów uzyskanych w trakcie jego realizacji (np. sprzedaży folderów informacyjnych, udostępniania odpłatnie prezentacji i uzyskanych informacji o rynkach zagranicznych).
 9. Wypracowane produkty i rezultaty projektu będą wykorzystywane do promowania potencjału gospodarczego Województwa oraz (...) na arenie międzynarodowej, a także w kraju (zwiększenie rozpoznawalności gospodarczej marki (...)). Wskazane rezultaty posłużą Wnioskodawcy i jego partnerom do prowadzenia działalności informacyjnej i promocyjnej. Będą one udostępniane nieodpłatnie za pośrednictwem strony www, portali społecznościowych lub w formie papierowej.
  Wnioskodawca również nadmienił, że działania planowane w ramach przedmiotowego projektu stanowią kontynuację zadań podejmowanych przez Wnioskodawcę w analogicznym projekcie pn. „(...)”. W toku przygotowań do realizacji tego projektu Wnioskodawca uzyskał interpretację indywidualną w zakresie nieuwzględniania w podstawie opodatkowania otrzymanej dotacji oraz braku prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT (Interpretacja indywidualna nr IBPP3/4512-410/16-1/MN z 9 września 2016 r.).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy dofinansowanie na pokrycie wydatków kwalifikowanych projektu będzie stanowiło podstawę opodatkowania i tym samym będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT)?
 2. Czy Spółce X będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług służących realizacji projektu i sfinansowanych otrzymanym dofinansowaniem?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Dofinansowanie otrzymane w ramach projektu „(...)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, będzie pokrywać część kosztów planowanych do poniesienia w związku z projektem, który dla X S.A. stanowi realizację celów statutowych i nie będzie generował przychodów. Działania wykonywane przez X S.A. w ramach projektu nie będą bezpośrednio związane z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, nie będą też adresowane do konkretnego odbiorcy, zatem nie będą stanowiły odpłatnej dostawy towarów lub odpłatnego świadczenia usług.

Ponadto nie mogą być traktowane jako takie zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dlatego należy uznać, że otrzymane dofinansowanie nie stanowi podstawy opodatkowania w świetle art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Ad. 2

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, nie ma bezpośredniego związku pomiędzy zakupami, których zapłata zostanie sfinansowana otrzymanym dofinansowaniem w ramach projektu, a czynnościami podlegającymi opodatkowaniu.

W związku z tym, X S.A. nie przysługuje prawo do pomniejszenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony od zakupów finansowanych z dofinansowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się – w świetle art. 8 ust. 1 ustawy – każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Należy wyjaśnić, że pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie się na rzecz innej osoby, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieczynienie, bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą towarów w myśl art. 7 ustawy. Zauważyć jednak należy, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku którego istnieje bezpośredni konsument, odbiorca świadczenia odnoszący korzyść o charakterze majątkowym.

W związku z powyższym, czynność podlega opodatkowaniu jedynie wówczas, gdy wykonywana jest w ramach umowy zobowiązaniowej, a jedna ze stron transakcji może zostać uznana za bezpośredniego beneficjenta tej czynności. Przy czym, związek pomiędzy otrzymywaną płatnością a świadczeniem na rzecz dokonującego płatności musi mieć charakter bezpośredni i na tyle wyraźny, aby można powiedzieć, że płatność następuje w zamian za to świadczenie.

Odpłatność oznacza wykonanie czynności (dostawy towarów/świadczenia usług) za wynagrodzeniem. W znaczeniu potocznym wynagrodzenie to zapłata za pracę, należność, a także odszkodowanie, nagroda. Natomiast odpłatny to taki, który wymaga zapłacenia, zwrotu kosztów, płatny. Powyższa analiza prowadzi do wniosku, że istotną cechą wynagrodzenia jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy dostawą towarów/świadczeniem usług i otrzymaną zapłatą. Należy stwierdzić, że czynności podlegają opodatkowaniu jedynie wtedy, gdy zostały wykonane odpłatnie. Czynność można uznać za dokonaną odpłatnie, gdy istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie świadczącego usługę. Zatem pod pojęciem odpłatności świadczenia usług należy rozumieć prawo podmiotu dokonującego dostawy towarów/świadczącego usługę do żądania od odbiorcy towaru/usługi lub osoby trzeciej zapłaty ceny lub ekwiwalentu (np. w postaci świadczenia wzajemnego).

Na mocy art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Z powyższego wynika, że art. 29a ust. 1 ustawy odnosi się do wszystkiego, co stanowi zapłatę obejmując swym zakresem każdą formę zapłaty otrzymaną przez sprzedawcę z tytułu dostawy towarów lub wykonania usługi. Ponadto przepis ten wskazuje, że do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wlicza się tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

Katalog elementów dodatkowych wchodzących w skład podstawy opodatkowania określony został w art. 29a ust. 6 ustawy. Stosownie do tego przepisu, podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Na podstawie art. 29a ust. 7 ustawy, podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

 1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
 3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

Z powyższych przepisów wynika, że co do zasady podstawa opodatkowania obejmuje wszystko co stanowi wartość otrzymanego świadczenia, które dostawca lub świadczący usługę otrzymuje lub powinien otrzymać od kupującego. Przepis art. 29a ust. 6 i ust. 7 ustawy wymienia elementy, które powinny być wliczane bądź nie powinny być wliczane do podstawy opodatkowania.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wlicza się tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które mają bezpośredni wpływ na kwotę należną (cenę) z tytułu dostawy towaru lub świadczenia usługi.

Dla określenia, czy dane dotacje (subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze) są czy też nie są opodatkowane istotne są szczegółowe warunki ich przyznawania, określające cele realizowanego w określonej formie dofinansowania. Z treści powołanych wyżej przepisów wynika więc, że w sytuacji, gdy podatnik, w związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, otrzymuje dofinansowanie (dotację, subwencję), stanowiące dopłatę do ceny towaru lub usługi, tego rodzaju dofinansowanie stanowi obok ceny, uzupełniający element podstawy opodatkowania z tytułu danej dostawy lub świadczenia. Kryterium uznania dotacji za stanowiącą podstawę opodatkowania jest zatem stwierdzenie, że dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast dotacje nie dające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie stanowią podstawy opodatkowania w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 1 ustawy.

Włączenie do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze ma miejsce tylko wówczas, gdy jest to dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana bezpośrednio z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. Do podstawy opodatkowania zaliczane są tylko takie dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, które są bezpośrednio przeznaczone na dofinansowanie konkretnego towaru czy też konkretnego rodzaju usługi. Nie jest więc podstawą opodatkowania ogólna dotacja (subwencja, inna dopłata o podobnym charakterze) uzyskana przez podatnika, niezwiązana z dostawą towaru lub świadczeniem usługi. W przypadku natomiast, gdy podatnik otrzyma dofinansowanie, które będzie związane z dostawą towarów lub świadczeniem usług, jako pokrycie części ceny konkretnego świadczenia lub rekompensatę z tytułu wykonania określonego świadczenia po cenach obniżonych, płatność taka będzie zaliczana do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Zatem podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług zwiększa się tylko o takie dotacje, które w sposób bezwzględny i bezpośredni są związane z daną dostawą towarów lub świadczeniem usług. Jeżeli jednak taki bezpośredni związek nie występuje, dofinansowanie ogólne – na pokrycie kosztów działalności (czy też kosztów realizacji konkretnego zadania) nie zwiększa podstawy opodatkowania, a tym samym nie podlega opodatkowaniu.

Przepis art. 29a ust. 1 ustawy jest odpowiednikiem art. 73 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – (Dz. Urz. UE L Nr 347, str. 1, z późn. zm.), zgodnie z którym podstawa opodatkowania obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą dostawca lub usługodawca otrzyma w zamian za dostawę towarów lub świadczenie usług od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiej dostawy lub świadczenia.

Należy uznać, że opodatkowanie subwencji (dotacji) stanowi wyjątek od zasad ogólnych wspólnego systemu VAT. Nie wszystkie subwencje (dotacje) stanowią element podstawy opodatkowania VAT. Jedynie takie, które są subwencjami (dotacjami) związanymi bezpośrednio z ceną dostawy towarów czy ceną świadczenia usług. Wyjątek ten należy interpretować w sposób ścisły. Wykładnia ścisła prowadzi do wniosku, że tylko subwencje (dotacje) bezpośrednio wpływające na cenę transakcji podlegają opodatkowaniu. Natomiast inne subwencje (dotacje) nie wchodzą tym samym do podstawy opodatkowania, a w konsekwencji nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Ważne zatem dla wykładni art. 29a ust. 1 ustawy jest wyjaśnienie pojęcia „dotacji i subwencji bezpośrednio związanych z ceną”.

W tym celu istotne znaczenie ma orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W szczególności wyroki w sprawach C-184/00 (Office des products wallons ASBL v. Belgian State) oraz C-353/00 (Keeping Newcastle Warm Ltd. v. Commisioners of Customs and Excise, w skrócie KNW).

W wyroku C-184/00 Trybunał stwierdził, że pojęcie subwencji (dotacji) bezpośrednio związanych z ceną należy interpretować jako obejmujące wyłącznie subwencje, które stanowią całość lub część wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług, a które są wypłacane przez podmiot trzeci w stosunku do sprzedawcy lub świadczącego. Trybunał argumentował, że w celu ustalenia, czy dotacja stanowi wynagrodzenie, cena towarów i usług musi, co do zasady, być ustalana nie później, niż w momencie zdarzenia podlegającego opodatkowaniu. Zobowiązanie do zapłaty dotacji dokonane przez osobę, która jej udziela, rodzi korelat, jakim jest prawo beneficjenta do jej otrzymania, ponieważ dokonał on dostawy podlegającej opodatkowaniu. Ten związek pomiędzy dotacją a ceną musi być jednoznacznie widoczny na podstawie indywidualnej analizy okoliczności stanowiących podstawę wypłaty tego wynagrodzenia. Z drugiej strony nie jest konieczne, aby cena towarów lub usług bądź część tej ceny została ustalona. Wystarczy, by możliwe było jej ustalenie. Cena, jaką płaci nabywca, musi być ustalana w taki sposób, że zmniejsza się ona w proporcji do dotacji przyznanej sprzedawcy towarów lub świadczącemu usługi, co zatem stanowi element ustalenia ceny, jakiej żąda ten ostatni. Trybunał w sprawie będącej przedmiotem rozpoznania wskazał sądowi odsyłającemu szereg wskazówek, stwierdzając, że sąd krajowy musi zbadać obiektywnie, czy fakt, że dotacja jest wypłacana sprzedawcy lub świadczącemu pozwala mu sprzedawać towary lub świadczyć usługi po cenie niższej, niż musiałby on żądać w braku takiej dotacji. Nie jest konieczne, by dotacja odpowiadała bezpośrednio zmniejszeniu ceny dostarczanych towarów, wystarczy by relacja pomiędzy zmniejszeniem ceny a dotacją, która może być wyrażona ryczałtowo, była istotna.

W wyroku C-353/00 Trybunał wyraził pogląd, że niezależnie od tego, czy dofinansowanie spełnia warunek bezpośredniego związku z ceną, czy też nie spełnia takiego warunku, zwiększać będzie podstawę opodatkowania, jeśli osoba trzecia (także organ władzy publicznej) wpłaca pewną kwotę pieniędzy na poczet usług świadczonych na rzecz osoby fizycznej. Orzeczenie to dotyczyło dopłat wypłacanych firmie zajmującej się usługami związanymi z doradztwem w dziedzinie energetyki.

Związek dotacji z ceną nie został szczegółowo przeanalizowany w tym wyroku. Szersze uwagi na ten temat znalazły się natomiast w opinii rzecznika generalnego oraz pisemnym stanowisku rządu Wielkiej Brytanii, które zaaprobował Trybunał. Jak wskazuje rzecznik „dotacje mogą mieć różną formę i charakter. Zwykle przez dotacje (subwencje) rozumie się sumy wypłacane danemu podmiotowi z funduszy publicznych w interesie ogólnym. W praktyce dotacje mogą mieć postać dopłat ogólnych do działalności przedsiębiorstwa (i wówczas nie podlegają opodatkowaniu) albo też stanowić subsydia do konkretnych dostaw lub usług, umożliwiając nabycie ich ostatecznemu odbiorcy po niższej cenie (lub w ogóle bez odpłatności z jego strony). W tym ostatnim przypadku podlegają podatkowi VAT. Tego rodzaju dotacje występowały w przypadku KNW. Istniał bezpośredni związek pomiędzy usługami podatnika, a otrzymywanymi dotacjami (dotacje były korelatem usług i wypłacano je tylko w razie ich świadczenia; również kwotowo zależały od liczby usług). Wpływ na cenę również był oczywisty: ostateczny odbiorca nie musiał płacić za usługę właśnie z powodu pokrycia jej dotacją. Mimo że dotacje oczywiście wpływały na działalność przedsiębiorstwa i w sensie ekonomicznym pokrywały część kosztów jego funkcjonowania, przede wszystkim były one związane z ceną. Dlatego też nie można było ich traktować jako pozostających poza podatkiem VAT”.

Jeżeli otrzymywana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia (tj. świadczenie dzięki dotacji ma cenę niższą o konkretną kwotę lub świadczeniobiorca otrzymuje je za darmo), taka dotacja podlega VAT. Jeżeli natomiast związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można – i należy – potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT. Zatem dotacja podlega opodatkowaniu jeżeli ma bezpośredni związek z ceną towaru/usługi świadczonej przez otrzymującego dotację i w takiej sytuacji przyjmuje się, że dotacja ta stanowi składnik tej ceny.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, zarejestrowanym w roku 2015. Głównym celem działalności Wnioskodawcy jest „promocja (...)” (par. 3 pkt 3 Statutu Spółki). Do podstawowych zadań Spółki należy m.in.: prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych wspierających szybką realizację inwestycji oraz promocję (...).

We wrześniu 2018 r. X S.A. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 – tytuł projektu „(...)” – działanie 3.1 Umiędzynarodowienie Z gospodarki, poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Z. Planowany okres realizacji projektu: 01.02.2019 – 31.01.2022.

Projekt ma być realizowany przez czterech partnerów: X S.A. (Lider projektu), Gminę A, Stowarzyszenie B oraz Izbę C. Każdy z partnerów posiada odrębny budżet w ramach projektu, wynikający z zaplanowanych zadań w projekcie. Partnerzy będą realizować przydzielone im we wniosku o dofinansowanie zadania, ponosząc samodzielne wydatki związane z realizacją tych zadań. Dofinansowanie w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych będzie przekazywane Liderowi projektu w formie refundacji – 85% dofinansowania projektu stanowią środki pochodzące z EFRR, a pozostałe 15% stanowią środki własne Spółki.

Projekt obejmuje zintegrowaną promocję gospodarczą potencjału gospodarczego województwa, w szczególności (...), realizowaną w formie szeroko zakrojonej bezpośredniej promocji oraz kampanii wizerunkowej potencjału gospodarczego regionu/(...) w kraju i na arenie międzynarodowej. Założenia projektu koncentrują się wokół zainteresowania polskich i zagranicznych firm inwestycjami w regionie i pobudzenia eksportu produktów oraz usług.

Odbiorcami działań projektu będą przedsiębiorstwa z sektora MŚP, środowiska gospodarcze, inwestorskie, okołobiznesowe i opiniotwórcze, w tym potencjalni inwestorzy polscy i zagraniczni. Efektem projektu będzie zintegrowanie wysiłków partnerów publicznych i organizacji okołobiznesowych na rzecz stworzenia wspólnego przekazu na zewnątrz o atrakcyjnych i konkurencyjnych warunkach do lokowania się nowych inwestorów i wzmacniania wizerunku tego miejsca jako dobrej lokalizacji dla inwestycji, wyróżniającego się różnorodnością propozycji inwestycyjnych, zaspokajającego oczekiwania najbardziej wymagających inwestorów. Planowany projekt nie będzie generował żadnych dochodów. X S.A. w ramach projektu „(...)” nie będzie świadczyć usług ani wykonywać dostawy towarów, które stanowią czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Działania zaplanowane przez X S.A. w ramach przedmiotowego projektu nie będą mieć bezpośredniego związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, nie będą też adresowane do konkretnego odbiorcy. Działania te obejmą uczestnictwo w targach inwestycyjnych i spotkaniach zaplanowanych w ramach projektu oraz promocję projektu. W związku z powyższymi działaniami X S.A. planuje dokonać zakupu powierzchni wystawienniczej na targach oraz zakupu usług promocyjnych (materiały reklamowe).

Dofinansowanie w ramach projektu „(...)” będzie miało charakter kosztowy. W całości zostanie ono przeznaczone na pokrycie kosztów niezbędnych do realizacji ww. projektu. Wszystkie towary i usługi nabyte w ramach projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

W ramach projektu pn. „(...)”Wnioskodawca będzie realizował następujące zadania:

 • prezentacja oferty gospodarczej, w tym oferty stref aktywności gospodarczej na rynkach azjatyckich i bliskowschodnich;
 • prezentacja oferty gospodarczej, w tym oferty stref aktywności gospodarczej na targach inwestycyjnych w Europie;
 • przygotowanie materiałów promocyjnych oraz wizualizacji terenów inwestycyjnych.

W ramach projektu Wnioskodawca zaplanował ponadto prowadzenie działalności promocyjnej na arenie krajowej i międzynarodowej przez personel Wnioskodawcy (koszty osobowe). Wnioskodawca będzie również uczestniczył w zadaniach realizowanych przez pozostałych partnerów projektu (udział w targach branżowych i prezentacjach gospodarczych, stworzenie narzędzi przekazu promocyjnego oraz prowadzenie internetowej kampanii promocyjnej). Realizacja ww. zadań będzie prowadzona głównie na rzecz niewskazanych precyzyjnie adresatów, w tym przedsiębiorstw z sektora MŚP, posiadających siedzibę lub oddział albo miejsce prowadzenia działalności na terenie Województwa, zainteresowanych umiędzynarodawianiem swojej działalności. Ponadto adresatami działań będą środowiska międzynarodowe (przedsiębiorcy, dziennikarze branżowi, przedstawiciele instytucji inwestycyjnych itp.), którym Wnioskodawca zamierza przekazywać informacje na temat potencjału inwestycyjnego Województwa i (...). Realizacja projektu (...) jest uzależniona od otrzymania dofinansowania. W przypadku braku dofinansowania przedstawiony zakres działań nie będzie realizowany. Dofinansowanie projektu nie prowadzi do wykonywania czynności nim objętych po cenie niższej lub zerowej, ponieważ zakres działań w projekcie nie stanowi świadczenia usług lub sprzedaży towarów, które oferuje Wnioskodawca w ramach swojej bieżącej działalności. Czynności objęte projektem nie polegają na oferowaniu usług lub dostawie towarów. Jego celem jest promocja gospodarcza Województwa ze szczególnym uwzględnieniem (...). Beneficjenci ostateczni projektu, w tym przedsiębiorstwa sektora MŚP, będą mogli bezpłatnie korzystać z rezultatu projektu, tj. zwiększonego zasięgu promocji gospodarczej całego województwa, będącego efektem realizacji zadań wskazanych wyżej. Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85% i jest on określony w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 („RPOW”) dla Poddziałania 3.3.1. Promocja gospodarcza. Kwota dofinansowania wskazana we wniosku po stronie Wnioskodawcy stanowi 85% łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych, które Wnioskodawca planuje ponieść w związku z realizacją projektu. W trakcie realizacji projektu Wnioskodawca będzie zobowiązany do rozliczenia otrzymanych środków. Otrzyma on dofinansowanie w formie refundacji (wypłacane wsparcie będzie stanowić zwrot części wydatków rzeczywiście poniesionych przez Wnioskodawcę i sfinansowanych z jego własnych środków). Ostateczne rozliczenie dokonywane będzie na podstawie dokumentów wskazujących na faktycznie i prawidłowo poniesione wydatki w ramach kwartalnych rozliczeń (wniosków o płatność). Wnioski te składane będą do E pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej w zakresie realizacji Poddziałania 3.3.1. Promocja gospodarcza RPOW (...). W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości indywidualnej na każdym etapie realizacji projektu (w tym również niezrealizowania projektu lub części zadań) (...) może dokonać pomniejszenia wartości wydatków kwalifikowalnych lub/i nałożyć korektę finansową, skutkującą zmniejszeniem dofinansowania lub koniecznością zwrotu wraz z odsetkami nieprawidłowo wydatkowanych środków. Szczegółowo kwestię rozliczeń regulują „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z 19 lipca 2017 r., zatwierdzone przez Ministra Rozwoju i Finansów („Wytyczne”). Projekt ma charakter nieinwestycyjny. Jego podstawowym efektem nie jest wytworzenie składników majątku inwestycyjnego, ale przygotowanie i przeprowadzenie zintegrowanych działań promocyjnych i kampanii wizerunkowej, prezentującej potencjał gospodarczy województwa, a w szczególności (...) na arenie międzynarodowej. Celem projektu jest zintegrowanie działań i potencjałów instytucji działających na rzecz rozwoju gospodarczego w zakresie promocji potencjału gospodarczego tego regionu, a w konsekwencji wzmocnienie wizerunku gospodarczego województwa w kraju i na świecie. Właścicielami powstałych w wyniku projektu produktów (np. publikacji, opracowań, prezentacji czy platformy internetowej) będą partnerzy wspólnie realizujący projekt. Zasady realizacji określone w Wytycznych wskazują, że w przypadku uzyskania dochodu w trakcie realizacji projektu, Wnioskodawca uzyska dofinansowanie pomniejszone o wysokość tego dochodu lub będzie zobowiązany do zwrotu środków (w przypadku wypłaty przed uzyskaniem dochodu). Wnioskodawca po zakończeniu projektu nie będzie również uprawniony do sprzedaży lub oferowania odpłatnie jakichkolwiek rezultatów uzyskanych w trakcie jego realizacji (np. sprzedaży folderów informacyjnych, udostępniania odpłatnie prezentacji i uzyskanych informacji o rynkach zagranicznych). Wypracowane produkty i rezultaty projektu będą wykorzystywane do promowania potencjału gospodarczego Województwa oraz (...) na arenie międzynarodowej, a także w kraju (zwiększenie rozpoznawalności gospodarczej marki (...)). Wskazane rezultaty posłużą Wnioskodawcy i jego partnerom do prowadzenia działalności informacyjnej i promocyjnej. Będą one udostępniane nieodpłatnie za pośrednictwem strony www, portali społecznościowych lub w formie papierowej.

Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie w pierwszej kolejności dotyczą określenia, czy dofinansowanie na pokrycie wydatków kwalifikowanych projektu będzie stanowiło podstawę opodatkowania i tym samym będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Należy podkreślić, że na gruncie ustawy o VAT dla uznania danego dofinansowania (dotacji/subwencji/innej dopłaty) za kwotę należną z tytułu sprzedaży przesądzające znaczenie ma fakt, czy dofinansowanie to ma bezpośredni wpływ na konkretną, ustaloną dla danej czynności cenę, jaką ma zapłacić otrzymujący towar/usługę. Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości wynika, że bezpośredni związek dopłaty z ceną (a więc cenotwórczy charakter tej dopłaty) występuje jedynie w przypadku, gdy w sposób jednoznaczny można określić jej wpływ na poziom ceny konkretnego towaru/usługi. Jest to natomiast możliwe w przypadku, gdy dotację można uznać za „korelat” świadczonej usługi lub dostarczanego towaru, tzn. gdy wypłacana jest tylko w razie świadczenia konkretnych usług lub dostawy konkretnego towaru, kwotowo również zależy od ilości świadczonych usług lub dostarczonych towarów.

Jak wcześniej wskazano, jeżeli otrzymana dotacja jest w sposób zindywidualizowany i policzalny związana z ceną danego świadczenia, taka dotacja podlega VAT. Z kolei, jeśli związek tego rodzaju nie występuje i równocześnie dotacja nie jest elementem wynagrodzenia związanego z danymi dostawami towarów lub usług, wówczas można – i należy – potraktować ją jako płatność niepodlegającą podatkowi VAT.

Z uwagi na powyższe okoliczności należy stwierdzić, że skoro – jak wskazano we wniosku – dotacja w całości służy sfinansowaniu działań w ramach projektu, to oznacza, że w opisanej sytuacji występuje dotacja o charakterze zakupowym, a nie dotacja mająca na celu sfinansowanie ceny sprzedaży. Dotacja ta będzie zatem dofinansowaniem ogólnym i będzie stanowić zwrot kosztów faktycznie poniesionych przez Wnioskodawcę w ramach realizacji projektu, w części przypadającej na Wnioskodawcę. W konsekwencji, w związku z realizacją projektu Wnioskodawca nie otrzymuje wynagrodzenia za dokonywanie dostawy towarów lub świadczenie usług w rozumieniu przepisów ustawy, a jedynie zwrot ponoszonych kosztów.

Tym samym otrzymane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pn. „(...)”, nie zwiększy podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy, a tym samym nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze powołane przepisy oraz przedstawiony przez Wnioskodawcę opis sprawy stwierdzić należy, że dofinansowanie na pokrycie wydatków kwalifikowanych projektu nie będzie stanowiło podstawy opodatkowania i tym samym nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 należało uznać za prawidłowe.

Odnosząc się z kolei do kwestii prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego VAT wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług służących realizacji projektu i sfinansowanych otrzymanym dofinansowaniem stwierdzić należy, że podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. W myśl tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

W omawianej sprawie związek taki nie występuje. Z przedstawionego opisu sprawy jednoznacznie wynika, że projekt obejmuje zintegrowaną promocję gospodarczą potencjału gospodarczego województwa, w szczególności (...), realizowaną w formie szeroko zakrojonej bezpośredniej promocji oraz kampanii wizerunkowej potencjału gospodarczego regionu/(...) w kraju i na arenie międzynarodowej. Założenia projektu koncentrują się wokół zainteresowania polskich i zagranicznych firm inwestycjami w regionie i pobudzenia eksportu produktów oraz usług. Planowany projekt nie będzie generował żadnych dochodów. Spółka w ramach projektu „(...)” nie będzie świadczyć usług ani wykonywać dostawy towarów, które stanowią czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Działania zaplanowane przez Wnioskodawcę w ramach przedmiotowego projektu nie będą mieć bezpośredniego związku z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, nie będą też adresowane do konkretnego odbiorcy. Wszystkie towary i usługi nabyte w ramach projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z uwagi zatem na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją przedmiotowego projektu.

Podsumowując, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług służących realizacji projektu i sfinansowanych otrzymanym dofinansowaniem.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 należało uznać za prawidłowe.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (oraz z opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.