0112-KDIL4.4012.433.2018.1.EB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 sierpnia 2018 r. (data wpływu 9 sierpnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (...) jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz udzielającym świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie wynikającym ze Statutu oraz umów zawartych z NFZ.

PZOZ (...) jest czynnym podatnikiem podatku VAT, świadczącym usługi zwolnione od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

W dniu 30 lipca 2018 r. Szpital podpisał umowę na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Osi Priorytetowej (...) projektu pn. „...”. Projekt jest finansowany w 85% ze środków unijnych i w 15% ze środków własnych. Realizowany projekt ma na celu poprawę dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez PZOZ (...) poprzez wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz pakietu usług z zakresu e-zdrowie. Dzięki wdrożeniu kompleksowego systemu informatycznego, usprawniającego świadczenie usług medycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii podniesie się efektywność funkcjonowania podmiotu leczniczego. Charakter planowanych działań obejmuje wdrożenie systemu EDM wraz z udostępnieniem pakietu e-usług dostosowanych do potrzeb pacjentów, personelu oraz klientów instytucjonalnych. Celem projektu jest poprawa działania Szpitala oraz obsługi pacjentów poprzez rozwój wysokiej jakości usług cyfrowych, związanych z zakupem sprzętu oraz oprogramowania co pozwoli na szybkie i sprawne przetwarzanie dokumentacji medycznej. Zakupiony sprzęt i oprogramowanie będą ściśle związane z podstawową działalnością, którą jest udzielanie świadczeń medycznych.

Po zakończeniu realizacji projektu środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne będą własnością PZOZ i nie będą przekazane na inny podmiot na mocy ani umowy sprzedaży, ani zamiany, darowizny lub innej umowy służącej przeniesieniu własności. Efekty projektu będą wykorzystywane do świadczenia usług w zakresie opieki medycznej, które są ustawowo zwolnione z podatku VAT w myśl wyżej wymienionego art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Wymogiem, wynikającym z zawartej umowy na ww. dofinansowanie, jest dostarczenie z właściwego organu pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnej) o możliwości odliczenia podatku VAT, dotyczącego realizowanego projektu. W momencie złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020, PZOZ (...) złożył pisemne oświadczenie, że nie ma możliwości odliczenia w żaden sposób poniesionego kosztu podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do projektu pn. „...”, przy założeniu że wskazane zakupy sprzętu teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem będą wykorzystywane w całości na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które zgodnie z dyspozycją art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz.1221, z późn. zm.) są usługami zwolnionymi od podatku VAT, możliwe będzie obniżenie przez PZOZ (...) należnego podatku VAT o podatek naliczony, wynikający z faktur dokumentujących nabycie ww. sprzętu i oprogramowania?

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z przyznaniem Szpitalowi dofinansowania ze środków EFRR na realizację projektu pn. „...” nie będzie możliwe obniżenie kwoty należnego podatku VAT o podatek naliczony, który został określony w umowie o dofinansowanie jako wydatek kwalifikowalny.

Usługi w zakresie opieki medycznej są zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 cytowanej ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, mówi, że kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Reasumując, z uwagi na fakt, iż zakup sprzętu teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem, nie będzie służył czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT, z uwagi na jego wykorzystanie do świadczeń usług zwolnionych, nie będzie możliwe obniżenie należnego podatku VAT o podatek naliczony, wynikający z faktur dokumentujących nabycie przedmiotowego sprzętu i oprogramowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy, warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz udzielającym świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie wynikającym ze Statutu oraz umów zawartych z NFZ.

PZOZ (...) jest czynnym podatnikiem podatku VAT, świadczącym usługi zwolnione od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

W dniu 30 lipca 2018 r. Szpital podpisał umowę na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Osi Priorytetowej projektu pn. „...”. Projekt jest finansowany w 85% ze środków unijnych i w 15% ze środków własnych. Realizowany projekt ma na celu poprawę dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez PZOZ (...) poprzez wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz pakietu usług z zakresu e-zdrowie. Dzięki wdrożeniu kompleksowego systemu informatycznego, usprawniającego świadczenie usług medycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii podniesie się efektywność funkcjonowania podmiotu leczniczego. Charakter planowanych działań obejmuje wdrożenie systemu EDM wraz z udostępnieniem pakietu e-usług dostosowanych do potrzeb pacjentów, personelu oraz klientów instytucjonalnych. Celem projektu jest poprawa działania Szpitala oraz obsługi pacjentów poprzez rozwój wysokiej jakości usług cyfrowych, związanych z zakupem sprzętu oraz oprogramowania co pozwoli na szybkie i sprawne przetwarzanie dokumentacji medycznej. Zakupiony sprzęt i oprogramowanie będą ściśle związane z podstawową działalnością, którą jest udzielanie świadczeń medycznych.

Po zakończeniu realizacji projektu środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne będą własnością PZOZ i nie będą przekazane na inny podmiot na mocy ani umowy sprzedaży, ani zamiany, darowizny lub innej umowy służącej przeniesieniu własności. Efekty projektu będą wykorzystywane do świadczenia usług w zakresie opieki medycznej, które są ustawowo zwolnione z podatku VAT w myśl wyżej wymienionego art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy PZOZ przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki związane z realizacją projektu pn. „...”.

W tym miejscu należy wskazać, że jak wynika z treści art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Należy zaznaczyć, że w świetle art. 86 ustawy, najistotniejszym warunkiem umożliwiającym podatnikowi realizację prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zasada ta wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W przedmiotowej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, ponieważ zakupy dokonywane w ramach przedmiotowego projektu będą wykorzystywane w całości na udzielanie świadczeń zdrowotnych, które zgodnie z dyspozycją art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) są usługami zwolnionymi od podatku VAT. Zatem Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizacji ww. projektu.

Podsumowując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup sprzętu teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem w związku z realizacją projektu pn. „...”. Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku wydatki związane z realizacją projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (będą wykorzystywane jedynie do czynności zwolnionych od tego podatku). Zatem nie zostanie spełniony warunek, o którym mowa w art. 86 ust. 1 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (oraz z opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.