0112-KDIL4.4012.333.2018.1.HW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu – przebudowa dróg.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2018 r. (data wpływu 16 maja 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 15 czerwca 2018 r. (data wpływu 18 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „...”. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 15 czerwca 2018 r. o doprecyzowanie opisu sprawy oraz adres elektroniczny w systemie e-puap.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (ostatecznie sformułowany w piśmie z dnia 15 czerwca 2018 r.).

W roku ... Gmina ... (dalej: Gmina) rozpoczęła realizację trzech projektów (dalej: Projekty) obejmujących budowę ... odcinków dróg gminnych oraz dojazdowych w ramach trzech wniosków ze środków Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Na realizację tych Projektów podpisane zostały umowy w dniu ... o dofinansowanie operacji z samorządem województwa świętokrzyskiego (umowa nr ... pn.: „...”, umowa nr ... pn.: „...”, umowa nr ... pn. „...”. Łącznie długość dróg objętych modernizacją z dofinansowaniem wynosi ... mb. Jednocześnie zostały przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie tych dróg, których wykonawcą została firma ... (po przekształceniu). Od momentu oddania do użytkowania drogi są we władaniu Gminy (majątek stanowi własność Gminy, Gmina zajmuje się także zarządzaniem drogami i ich utrzymaniem).

Wartość inwestycji dla Gminy wyniosła ... zł (faktury inwestycyjne wystawiane były na Gminę). Podatek VAT w ramach projektu dla Gminy stanowił wydatek kwalifikowany – zgodnie z oświadczeniami Gminy – brak podstaw do odliczenia podatku VAT naliczonego ramach inwestycji. Celem niniejszego wniosku o interpretację jest potwierdzenie stanowiska Gminy, iż nie przysługuje jej prawo do odliczenia podatku VAT z wymienionej inwestycji. Głównym celem realizacji każdego projektu było: Podniesienie jakości życia i poziomu bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych i położenie nawierzchni asfaltowej na drogach. Obecnie drogi służą mieszkańcom Gminy oraz okolicznych gmin poruszających się po terenie Gminy (bezumowne, nieodpłatne udostępnienie dla wszystkich użytkowników dróg). Inwestycja zrealizowana w ramach tego projektu jest zadaniem własnym Gminy (wynika z ustawy o samorządzie gminnym – art. 7. 1. „Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego”); zapis ten dotyczy każdego z trzech projektów objętych wnioskiem o interpretację, gdyż ich zakres jest identyczny a różni się tylko wielkością. Realizowana jest na rzecz społeczności lokalnej. Jest to działalność statutowa Gminy tj. działalność niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT (dotyczy każdego z projektów). Jednocześnie Gmina nie wykorzystuje majątku wytworzonego w ramach tej inwestycji do działalności gospodarczej, która wiązałaby się ze świadczeniem czynności opodatkowanych po stronie Gminy. Zrealizowane projekty nie przynoszą dochodów, które byłyby pobierane przez samorząd gminny. Konieczność uzyskania interpretacji w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT jest wymagana przez Urząd Marszałkowski w celu uznania podatku VAT od wykonanych robót za koszt kwalifikowalny.

Gmina będzie wykorzystywać te drogi jedynie do czynności niepodlegających opodatkowaniu, gdyż drogi będą dostępne dla każdego zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Przebudowane drogi nie będą służyły działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Tym samym Gmina realizując opisaną inwestycję nie będzie działała w charakterze podatnika VAT, ponieważ nabywanych towarów i usług niezbędnych do zrealizowania tej inwestycji nie będzie wykorzystywała do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT, opodatkowanej podatkiem VAT. Ponadto w tym miejscu Wnioskodawca przytoczył przepis art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460, z późn. zm.) – zgodnie z którym drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie niniejszej ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych. Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny, który w żadnym z wyżej przedstawionych projektów nie ma miejsca (związek taki nie wystąpił ani nie wystąpi). Z całokształtu działań Wnioskodawcy wynika, że nabycie w ramach przedmiotowej inwestycji tych towarów i usług nie będzie mieć związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT (czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 15 czerwca 2018 r.).

Czy Gmina posiada możliwość odzyskania w całości lub w części kwoty podatku VAT naliczonego (w drodze odliczenia lub zwrotu tego podatku), zarówno w trakcie realizowania inwestycji, jak po jej zakończeniu od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn.: „...”.

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko ostatecznie sformułowane w piśmie z dnia 15 czerwca 2018 r.), Gmina nie posiada możliwości odzyskania podatku VAT od wydatków poniesionych na realizację ww. Projektu. Wartość podatku naliczonego, wynikającego z realizacji projektów nie może zostać obniżona w całości lub w części w rozumieniu art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: Ustawa), ponieważ podjęte działania nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Wytworzone w ramach Projektu drogi udostępniane są i będą podmiotom zainteresowanym (w tym: mieszkańcom Gminy i gmin sąsiednich oraz innych użytkowników dróg) wyłącznie bezpłatnie.

Zgodnie z art. 86 Ustawy „W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124”. Jak wynika z powyższego przepisu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Związek z czynnością opodatkowaną winien mieć charakter bezpośredni. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odzyskania podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w tym przypadku ich wykorzystywania do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy: „Podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności”. W myśl art. 15 ust. 2: „Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych”. Zgodnie art. 15 ust. 6 „Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych”. Gmina posiada status czynnego zarejestrowanego podatnika VAT od dnia 1 lipca 2014 r. jednak, zdaniem Gminy, realizując wymieniony Projekt nie działa w charakterze podatnika podatku VAT, gdyż celem realizacji projektu była realizacja zadań własnych gminy wynikająca z odrębnych przepisów prawa, zgodnie z art. 15 ust. 6.

Zgodnie z przepisem § 12 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799), obowiązującym od dnia 1 stycznia 2010 r. zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, ze zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zgodnie z art. 7 ww. ustawy, do zadań własnych gminy należą m.in. sprawy związane z gminnymi drogami, ulicami, mostami, placami oraz organizacją ruchu drogowego.

Realizacja Projektu miała na celu zapewnienie warunków do prawidłowego bezpiecznego transportu na terenie Gminy. Uwzględniając założenia projektowe oraz jego obecne i planowane wykorzystanie, zdaniem Gminy, realizacja Projektu należy do zadań własnych Gminy zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie z 8 marca 1990 r., więc zgodnie z art. 15 ust. 6, gminy nie uznaje się za podatnika, w przypadku, gdy podjęte działania dotyczą zadań nałożonych na gminę odrębnymi przepisami.

Analizując natomiast drugą przesłankę wynikającą z art. 86 Ustawy, zdaniem Gminy, zakupione w ramach ww. Projektu towary i usługi nie będą wykorzystywane do świadczenia czynności opodatkowanych. W ocenie Podatnika, w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, bezpłatne udostępnianie przez Gminę podmiotom zainteresowanym efektami realizacji Projektu, nie nosi znamion odpłatnego świadczenia usług, a więc nie jest i nie będzie związane z czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Efekty zrealizowanego projektu nie będą generowały dla Wnioskodawcy żadnego obrotu. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Zgodnie natomiast z art. 8 ust. 2 ustawy, za odpłatne świadczenie usług uznaje się także nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części. Z powyższego wynika, że aby nieodpłatne świadczenie usług było objęte opodatkowaniem podatkiem VAT muszą być spełnione łącznie dwa warunki. Po pierwsze ustawa wyraźnie wskazuje, że nie ma podstaw do opodatkowania usług świadczonych co prawda nieodpłatnie, ale w związku z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. Drugim warunkiem objęcia nieodpłatnych usług podatkiem VAT jest istnienie prawa podatnika do odzyskania całości lub części podatku naliczonego związanego ze świadczonymi usługami. W myśl cytowanych wyżej przepisów o samorządzie gminnym, zadania z zakresu zaspokajania potrzeb wspólnoty należą do zadań własnych gminy. Oznacza to, że czynność nieodpłatnego udostępnienia mienia nabytego w ramach projektu, jest czynnością związaną z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Zatem przekazanie do bezpłatnego użytkowania powstałej infrastruktury nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów usług, z uwagi na nieodpłatność tej czynności oraz fakt, iż nie ma w tym przypadku zastosowania art. 8 ust. 2 ustawy – nieodpłatne przekazanie mienia do użytkowania będzie się odbywało w związku z prowadzoną przez Gminę działalnością (wykonywanie zadań publicznych). Biorąc pod uwagę powołane wyżej przepisy oraz opis zdarzenia stwierdzić należy, iż nie zostanie spełniona przesłanka z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, warunkująca prawo podatnika do odliczenia podatku naliczonego, ponieważ towary i usługi zakupione w ramach realizacji ww. projektu nie są/nie będą wykorzystywane przez Gminę do wykonania czynności opodatkowanych. Reasumując, zdaniem Gminy nie posiada ona możliwości odzyskania podatku VAT od wydatków poniesionych na realizację ww. Projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Natomiast w myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – w myśl art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w świetle art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itd., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Tylko w tym zakresie ich czynności mają bowiem charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

W oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), gmina wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in.: gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (art. 7 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).

Z opisu sprawy wynika, że w roku ... Gmina rozpoczęła realizację trzech projektów (obejmujących budowę ... odcinków dróg gminnych oraz dojazdowych w ramach trzech wniosków ze środków Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Na realizację tych Projektów podpisane zostały umowy w dniu ... o dofinansowanie operacji z samorządem województwa świętokrzyskiego (umowa nr ... pn.: „...”, umowa nr ... pn.: „...”, umowa nr ... pn. „...”. Łącznie długość dróg objętych modernizacją z dofinansowaniem wynosi ... mb. Jednocześnie zostały przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie tych dróg. Od momentu oddania do użytkowania drogi są we władaniu Gminy (majątek stanowi własność Gminy, Gmina zajmuje się także zarządzaniem drogami i ich utrzymaniem).

Głównym celem realizacji każdego projektu było: Podniesienie jakości życia i poziomu bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg gminnych i położenie nawierzchni asfaltowej na drogach. Obecnie drogi służą mieszkańcom Gminy oraz okolicznych gmin poruszających się po terenie Gminy (bezumowne, nieodpłatne udostępnienie dla wszystkich użytkowników dróg). Inwestycja zrealizowana w ramach tego projektu jest zadaniem własnym Gminy (wynika z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym – zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego). Zapis ten dotyczy każdego z trzech projektów objętych wnioskiem o interpretację, gdyż ich zakres jest identyczny a różni się tylko wielkością. Inwestycja realizowana jest na rzecz społeczności lokalnej. Jest to działalność statutowa Gminy, tj. działalność niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT (dotyczy każdego z projektów). Jednocześnie Gmina nie wykorzystuje majątku wytworzonego w ramach tej inwestycji do działalności gospodarczej, która wiązałaby się ze świadczeniem czynności opodatkowanych po stronie Gminy. Zrealizowane projekty nie przynoszą dochodów, które byłyby pobierane przez samorząd gminny.

Gmina będzie wykorzystywać te drogi jedynie do czynności niepodlegających opodatkowaniu, gdyż drogi będą dostępne dla każdego zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Przebudowane drogi nie będą służyły działalności opodatkowanej podatkiem VAT. Tym samym Gmina realizując opisaną inwestycję nie będzie działała w charakterze podatnika VAT, ponieważ nabywanych towarów i usług niezbędnych do zrealizowania tej inwestycji nie będzie wykorzystywała do działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, opodatkowanej podatkiem VAT. Z całokształtu działań Wnioskodawcy wynika, że nabycie w ramach przedmiotowej inwestycji tych towarów i usług nie będzie miało związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT (czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem).

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy Gmina ma możliwość odzyskania w całości lub w części kwoty podatku VAT naliczonego (w drodze odliczenia lub zwrotu tego podatku), zarówno w trakcie realizowania inwestycji, jak po jej zakończeniu od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn.: „...”.

Na podstawie powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Jak wynika z opisu sprawy, od momentu oddania do użytkowania drogi są we władaniu Gminy (majątek stanowi własność Gminy, Wnioskodawca zajmuje się także zarządzaniem drogami i ich utrzymaniem). Realizacja inwestycji należy do zadań własnych Gminy wynikających z przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Gmina nie wykorzystuje majątku wytworzonego w ramach tej inwestycji do działalności gospodarczej. W takim ujęciu Gmina bez wątpienia nie może być uznana za podatnika, gdyż realizuje ona w tym zakresie zadania własne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek planowanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie wystąpi. Z całokształtu działań Wnioskodawcy związanych z dokonanymi i planowanymi zakupami towarów i usług wynika, że nabycie tych towarów i usług nie będzie miało związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Realizowany projekt nie ma związku ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Zatem, w rozpatrywanej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, i tym samym prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur związanych z prowadzoną inwestycją nie przysługuje.

W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany w stosunku do przedmiotowego projektu nie działa jako podatnik podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy, nie znajdzie zastosowania regulacja powołanego wyżej rozporządzenia.

Podsumowując, Gmina nie ma możliwości odzyskania w całości lub w części kwoty podatku VAT naliczonego, zarówno w trakcie realizowania inwestycji, jak po jej zakończeniu od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn.: „...”.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do zadanego pytania należało uznać za prawidłowe.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (oraz z opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Należy nadmienić, że kryterium kwalifikowalności wydatków w ramach rozliczeń dotyczących wykorzystywanych środków pomocowych Unii Europejskiej (w tym kwalifikowalności podatku od towarów i usług), nie jest zagadnieniem regulowanym przez przepisy prawa podatkowego. Określenie kryteriów kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach programu operacyjnego, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r., poz. 1376, z późn. zm.), należy do zadań instytucji zarządzającej, która na podstawie art. 25 ust. 1 ww. ustawy, odpowiada za prawidłową realizację programu operacyjnego.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „...”, natomiast wniosek w części dotyczącej:

  • prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „...” został rozstrzygnięty w interpretacji indywidualnej z dnia 6 lipca 2018 r., nr 0112-KDIL4.4012.4012.223.2018.1.HW;
  • prawa do odzyskania podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: „...” został rozstrzygnięty w interpretacji indywidualnej z dnia 6 lipca 2018 r., nr 0112-KDIL4.4012.4012.334.2018.1.HW.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.