0112-KDIL4.4012.260.2018.1.NK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 22 maja 2018 r. (data wpływu 5 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu pn. „(...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu pn. „(...)”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina X planuje działania związane z projektem pn. „(...)”. Projekt ma być dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Y na lata 2014-2020. Gmina X jest partnerem w projekcie pn. „(...)”, w którym partnerem wiodącym jest Województwo Y.

W ramach przedmiotowego zadania Partner projektu Gmina X zrealizuje działania edukacyjne w zakresie ochrony i promocji bioróżnorodności. Opracowana zostanie inwentaryzacja przyrodnicza gminy, która wykorzystana zostanie następnie do realizacji kolejnych działań w ramach projektu, a mianowicie przygotowania monografii przyrodniczej gminy ukazującej występującą różnorodność biologiczną na terenie Gminy X oraz zawierającą podsumowanie wszystkich działań projektu. Ponadto opracowana zostanie mapa terenu Gminy X prezentująca najbardziej cenne przyrodniczo siedliska fauny i flory. Kolejnym elementem przedmiotowego zadania realizowanym przez Partnera będzie wykonanie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej na terenie parku w Z. Na ścieżce umieszczone zostaną tablice informacyjne w celu przybliżenia odwiedzającym park w Z informacji o właściwościach i cechach flory i fauny znajdującej się w parku, jak również na terenie Gminy X. Uzupełnieniem ścieżki będzie zainstalowanie na niej elementów małej architektury, tj. ławek. Celem powyższych działań, które realizowane będą przez Gminę X jest zwiększenie świadomości przyrodniczej i ekologicznej społeczności lokalnej oraz zwrócenie uwagi na konieczność ochrony przyrody, zwłaszcza gatunków ważnych, występujących rzadko i zagrożonych wyginięciem. Zasadniczymi elementami tego zadania będą realizowane przez Gminę X działania o charakterze edukacyjnym wśród mieszkańców (ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowania tych działań ze względu na grupę docelową – dzieci, młodzież, dorośli – do której będą kierowane). Będą to między innymi zielone szkoły w zespole zamkowo-parkowym w A dla uczniów szkół z terenu Gminy X, konkurs oraz warsztaty fotograficzne dla szkół z terenu Gminy X o tematyce lokalnie występujących walorów bioróżnorodności, warsztaty i wystawy pszczelarskie, konkurs przyrodniczo-plastyczny, którego podsumowaniem będzie wydanie serii pocztówek o tematyce przyrodniczej wraz z folderem ukazujących najlepsze prace w konkursie plastycznym.

Podsumowaniem działań realizowanych w projekcie przez Gminę X będzie organizacja wydarzenia plenerowego „(...)”. Założone do realizacji w tym zadaniu działania edukacyjne mają przyczynić się do zmiany świadomości społecznej, uwrażliwienia na potrzebę ochrony gatunków chronionych, w tym zagrożonych oraz nabycie przez uczestników spotkań edukacyjnych wiedzy co do miejsc występowania rodzimych gatunków flory i fauny. Natomiast celem organizowanych konkursów będzie zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, wspieranie rodzimych tradycji, szerzenie wiedzy przyrodniczej w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Podmiot realizujący zadanie Gmina X. Planuje się realizację zadania od III kwartału 2018 r. do IV kwartału 2020 r.

Gmina X jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu Gmina X nie ma możliwości odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, który został naliczony jako koszt kwalifikowany. Brak możliwości odzyskania podatku VAT wynika z wykładni art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.) który stanowi, iż „nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych”.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.), zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy między innymi związane z ochroną środowiska i przyrody, edukacji publicznej oraz zieleni gminnej i zadrzewień.

Opisany we wniosku projekt pn. „(...)” związany jest z wykonywaniem przez Gminę zadań wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.). Będą to zadania związane z:

 1. ochroną środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 2. edukacją publiczną,
 3. kulturą,
 4. kulturą fizyczną i turystyką,
 5. zielenią gminną i zadrzewieniami,
 6. promocją gminy.

W związku z powyższym na mocy art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, nie uznaje się gminy jako podatnika w zakresie realizacji zadań wymienionych powyżej. Podatnikom podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.

Przy realizacji powyższego projektu Gmina nie ma jednak możliwości odliczenia podatku VAT, gdyż zakup towarów i usług związanych z projektem nie wiąże się z czynnościami opodatkowanymi. Gmina w świetle przepisu art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1888, z późn. zm.) nie ma możliwości zaliczenia nie odliczonego podatku do kosztów uzyskania przychodu w celu skompensowania go poprzez zmniejszenie swoich zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Gmina X nie będzie wykonywała czynności opodatkowanych związanych z działaniami w ramach projektu.

Faktury w ramach projektu, w części realizowanej przez Gminę jako partnera projektu, będą wystawiane w całym okresie realizacji na Gminę X.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przy realizacji powyższej inwestycji Gmina X ma możliwość odliczenia podatku VAT, gdyż zakup towarów i usług związanych z powyższą inwestycją nie wiąże się z czynnościami opodatkowanymi Gminy, nie będzie również wykonywała czynności opodatkowanych związanych z infrastrukturą i sprzętem sfinansowanym w ramach projektu takich jak między innymi wynajem, dzierżawa, odpłatne udostępnianie powierzchni i sprzętu związanego z realizowanym projektem?

Zdaniem Wnioskodawcy, przy realizacji powyższej inwestycji Gmina X nie ma możliwości odliczenia podatku VAT, gdyż zakup towarów i usług związanych z powyższą inwestycją nie wiąże się z czynnościami opodatkowanymi Gminy. Gmina nie będzie również wykonywała czynności opodatkowanych związanych z infrastrukturą i sprzętem sfinansowanym w ramach projektu takich jak między innymi wynajem, dzierżawa, odpłatne udostępnianie powierzchni i sprzętu związanego z realizowanym projektem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. W świetle tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Jak wynika z powołanych przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – w myśl art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w świetle art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ władzy publicznej będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyższego, wyłączenie organów władzy publicznej z kategorii podatnika ma charakter wyłącznie podmiotowo-przedmiotowy.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych) – tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Na mocy art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 • 3a)działalności w zakresie telekomunikacji,
 1. lokalnego transportu zbiorowego,
 2. ochrony zdrowia,
 3. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 • 6a)wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 1. gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 2. edukacji publicznej,
 3. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 4. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 5. targowisk i hal targowych,
 6. zieleni gminnej i zadrzewień,
 7. cmentarzy gminnych,
 8. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 9. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 10. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 11. wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,
 12. promocji gminy,
 13. współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650 i 723),
 14. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Na podstawie art. 9 ust. 1 powołanej ustawy, w celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Stosownie do art. 9 ust. 2 tej ustawy, gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w odrębnej ustawie.

Jak stanowi art. 9 ust. 3 cyt. ustawy, formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Gmina planuje działania związane z projektem pn. „(...)”. Projekt ma być dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Y na lata 2014-2020. Gmina X jest partnerem w projekcie pn. „(...)”, w którym partnerem wiodącym jest Województwo Y. W ramach przedmiotowego zadania Partner projektu Gmina X zrealizuje działania edukacyjne w zakresie ochrony i promocji bioróżnorodności. Opracowana zostanie inwentaryzacja przyrodnicza gminy, która wykorzystana zostanie następnie do realizacji kolejnych działań w ramach projektu, a mianowicie przygotowania monografii przyrodniczej gminy ukazującej występującą różnorodność biologiczną na terenie Gminy X oraz zawierającą podsumowanie wszystkich działań projektu. Ponadto opracowana zostanie mapa terenu Gminy X prezentująca najbardziej cenne przyrodniczo siedliska fauny i flory. Kolejnym elementem przedmiotowego zadania realizowanym przez Partnera będzie wykonanie ścieżki dydaktyczno-przyrodniczej na terenie parku w Z. Na ścieżce umieszczone zostaną tablice informacyjne w celu przybliżenia odwiedzającym park w Z informacji o właściwościach i cechach flory i fauny znajdującej się w parku, jak również na terenie Gminy X. Uzupełnieniem ścieżki będzie zainstalowanie na niej elementów małej architektury, tj. ławek. Celem powyższych działań, które realizowane będą przez Gminę X jest zwiększenie świadomości przyrodniczej i ekologicznej społeczności lokalnej oraz zwrócenie uwagi na konieczność ochrony przyrody, zwłaszcza gatunków ważnych, występujących rzadko i zagrożonych wyginięciem. Zasadniczymi elementami tego zadania będą realizowane przez Gminę X działania o charakterze edukacyjnym wśród mieszkańców (ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowania tych działań ze względu na grupę docelową – dzieci, młodzież, dorośli – do której będą kierowane). Będą to między innymi zielone szkoły w zespole zamkowo-parkowym w A dla uczniów szkół z terenu Gminy X, konkurs oraz warsztaty fotograficzne dla szkół z terenu Gminy X o tematyce lokalnie występujących walorów bioróżnorodności, warsztaty i wystawy pszczelarskie, konkurs przyrodniczo-plastyczny, którego podsumowaniem będzie wydanie serii pocztówek o tematyce przyrodniczej wraz z folderem ukazujących najlepsze prace w konkursie plastycznym. Podsumowaniem działań realizowanych w projekcie przez Gminę X będzie organizacja wydarzenia plenerowego „(...)”. Założone do realizacji w tym zadaniu działania edukacyjne mają przyczynić się do zmiany świadomości społecznej, uwrażliwienia na potrzebę ochrony gatunków chronionych, w tym zagrożonych oraz nabycie przez uczestników spotkań edukacyjnych wiedzy co do miejsc występowania rodzimych gatunków flory i fauny. Natomiast celem organizowanych konkursów będzie zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, wspieranie rodzimych tradycji, szerzenie wiedzy przyrodniczej w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Podmiot realizujący zadanie Gmina X. Planuje się realizację zadania od III kwartału 2018 r. do IV kwartału 2020 r.

Gmina X jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. W trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu Gmina X nie ma możliwości odzyskania w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT, który został naliczony jako koszt kwalifikowany. Brak możliwości odzyskania podatku VAT wynika z wykładni art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, który stanowi, iż „nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych”. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy między innymi związane z ochroną środowiska i przyrody, edukacji publicznej oraz zieleni gminnej i zadrzewień. Opisany we wniosku projekt pn. „(...)” związany jest z wykonywaniem przez Gminę zadań wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Będą to zadania związane z:

 1. ochroną środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 2. edukacją publiczną,
 3. kulturą,
 4. kulturą fizyczną i turystyką,
 5. zielenią gminną i zadrzewieniami,
 6. promocją gminy.

W związku z powyższym na mocy art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, nie uznaje się gminy jako podatnika w zakresie realizacji zadań wymienionych powyżej. Podatnikom podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Przy realizacji powyższego projektu Gmina nie ma jednak możliwości odliczenia podatku VAT, gdyż zakup towarów i usług związanych z projektem nie wiąże się z czynnościami opodatkowanymi. Gmina X nie będzie wykonywała czynności opodatkowanych związanych z działaniami w ramach projektu. Faktury w ramach projektu, w części realizowanej przez Gminę jako partnera projektu, będą wystawiane w całym okresie realizacji na Gminę X.

Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotyczą wskazania, czy przy realizacji powyższej inwestycji Gmina X ma możliwość odliczenia podatku VAT, jeśli zakup towarów i usług związanych z powyższą inwestycją nie wiąże się z czynnościami opodatkowanymi Gminy, nie będzie również wykonywała czynności opodatkowanych związanych z infrastrukturą i sprzętem sfinansowanym w ramach projektu takich jak między innymi wynajem, dzierżawa, odpłatne udostępnianie powierzchni i sprzętu związanego z realizowanym projektem.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie występuje. Z informacji zawartych we wniosku wynika, że zakup towarów i usług związanych z projektem nie wiąże się z czynnościami opodatkowanymi, gdyż Gmina X nie będzie wykonywała czynności opodatkowanych związanych z infrastrukturą i sprzętem sfinansowanym w ramach projektu takich jak między innymi wynajem, dzierżawa, odpłatne udostępnianie powierzchni i sprzętu związanego z realizowanym projektem. Zatem w analizowanej sprawie podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku naliczonego nie będą spełnione. Tym samym Wnioskodawca nie będzie miał – na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy – prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że przy realizacji inwestycji pn. „(...)” Gmina X nie będzie miała możliwości odliczenia podatku naliczonego. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. wydatki związane z realizacją opisanego projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

W tym miejscu należy nadmienić, że kryterium kwalifikowalności wydatków w ramach rozliczeń dotyczących wykorzystywanych środków pomocowych Unii Europejskiej (w tym kwalifikowalności podatku od towarów i usług), nie jest zagadnieniem regulowanym przez przepisy prawa podatkowego. Określenie kryteriów kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach programu operacyjnego, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r., poz. 1376, z późn. zm.), należy do zadań instytucji zarządzającej, która na podstawie art. 25 ust. 1 ww. ustawy, odpowiada za prawidłową realizację programu operacyjnego.

Należy ponadto zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (oraz z opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.