0112-KDIL4.4012.139.2018.2.AR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z projektem.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2018 r. (data wpływu 19 marca 2018 r.), uzupełnionym pismami z dnia 21 marca 2018 r. (data wpływu 22 marca 2018 r.), z dnia 16 kwietnia 2018 r. (data wpływu 16 kwietnia 2018 r.) oraz z dnia 24 kwietnia 2018 r. (data wpływu 24 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z projektem pn. „(...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z projektem pn. „(...)”. Wniosek uzupełniono pismami z dnia 21 marca 2018 r. i z dnia 16 kwietnia 2018 r. o dowód wpłaty opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej oraz pismem z dnia 24 kwietnia 2018 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

(...) Sp. z o.o. („Spółka”, „Wnioskodawca”) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca świadczy przede wszystkim usługi:

 • doradcze ogólne,
 • doradcze o charakterze proinnowacyjnym,
 • informacyjne,
 • szkoleniowe.

Wnioskodawca od początku swej działalności kładzie szczególny nacisk na pomoc mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom. Spółka posiada szerokie doświadczenie w realizacji usług doradczych, w tym również usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym. Wnioskodawca zrealizował m.in. usługi polegające na:

 • przygotowywaniu koncepcji rozwiązań organizacyjnych i technologicznych odpowiadających potrzebom przedsiębiorców,
 • kontaktowaniu ze sobą podmiotów gospodarczych, instytucji otoczenia biznesu oraz ośrodków naukowych, których oferty wzajemnie się uzupełniały, a następnie koordynowaniu realizowanych przez te ośrodki przedsięwzięć,
 • prowadzeniu badań rynkowych i innych ukierunkowanych na kształtowanie strategii marketingowych,
 • wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, które były autorskimi opracowaniami w zakresie organizacji, zarządzania i ekooptymalizacji,
 • przeprowadzeniu audytów technologicznych świadczonych w ramach Krajowej Sieci Innowacji,
 • przeprowadzeniu transferów technologii świadczonych w ramach Krajowej Sieci Innowacji.

Z § 3 ust. 1 umowy Spółki wynika, że celem Spółki jest wspieranie działalności statutowej Stowarzyszenia (...), w tym między innymi:

 1. wspieranie przedsiębiorców w szczególności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą,
 2. rozwój eksportu,
 3. wspieranie rozwoju regionalnego,
 4. inicjowanie oraz wspieranie działalności innowacyjnej, w szczególności inicjowanie, wspieranie i promocja przedsięwzięć, w tym programów centralnych i regionalnych w zakresie rozwoju innowacyjności, wspieranie działalności instytucji otoczenia przedsiębiorstw działających na rzecz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki,
 5. tworzenie nowych miejsc pracy, przeciwdziałanie bezrobociu i rozwój zasobów ludzkich,
 6. wspieranie rozwoju potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw.

W roku 2011 Spółka zawarła z innymi podmiotami z (...) umowę o współpracy w ramach powiązania kooperacyjnego, gdzie wszystkie Strony zobowiązały się do następujących czynności:

 • inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu tworzenie i umacnianie przychylnych warunków realizacji projektów innowacyjnych w zakresie marketingu przez firmy i organizacje działające w (...),
 • inicjowanie i rozwijanie kontaktów oraz nawiązywanie współpracy z instytucjami, organizacjami i firmami spoza Powiązania, w celu zapewnienia i ułatwienia Partnerom i ich pracownikom dostępu do najnowszych osiągnięć wiedzy i technologii,
 • inicjowanie i koordynowanie wspólnych projektów badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych oraz występowanie z wnioskami o dofinansowanie tych projektów z różnych funduszy, w szczególności z funduszy europejskich,
 • organizowanie i koordynowanie działań umożliwiających rozwój i efektywne wykorzystywanie wiedzy, dostęp do specjalistycznych zasobów wiedzy i technologii oraz wymianę informacji i doświadczeń,
 • wspólne tworzenie ofert przez partnerów, dokonywanie łącznych zamówień usług i towarów przez partnerów od podmiotów zewnętrznych itp.

Strona, będąc już stroną Porozumienia złożyła wniosek o dofinansowanie, po zaakceptowaniu którego Spółka podpisała umowę z Zarządem Województwa (...) na zrealizowanie projektu pn. „(...)”. Przedmiotem projektu było przeprowadzenie szeregu działań niezbędnych do rozwoju i promocji Powiązania Kooperacyjnego (PK), którego – co podkreślono już wyżej – stroną (członkiem) był również Wnioskodawca.

Szczegółowy zakres planowanych na rzecz PK zadań był następujący:

 1. Portal internetowy – wielofunkcyjne, interaktywne narzędzie promocji PK, wymiany informacji między członkami PK, między przedsiębiorstwami a jednostkami naukowymi oraz między członkami PK a partnerami zewnętrznymi.
 2. Obsługa eksploatacyjna portalu – obejmowała pozycjonowanie oraz comiesięczną obsługę techniczną w zakresie bieżącego rozwiązywania problemów, monitoringu serwera, reakcji na awarię w ciągu 0,5 h, usunięcia awarii systemu w czasie do 6 godzin.
 3. Badanie typu Desk Research – dotyczące rozwiązań stosowanych w Polsce i innych krajach w zakresie marketingu i reklamy.
 4. Ekspertyza – dotycząca trendów rozwoju branży marketingowej i reklamowej.
 5. Usługi doradcze – prawnicze.
 6. Materiały promocyjne – koszt obejmował: plakaty, ulotki, długopisy, kubki, smycze reklamowe, parasolki, pendrive i notatnik.
 7. Uczestnictwo w targach i konferencjach – Wnioskodawca uczestniczył w targach branżowych, konferencjach, seminariach branżowych.
 8. Organizacja konferencji oraz spotkań informacyjnych – Wnioskodawca organizował konferencję branżową. Koszty obejmowały: wynajem sali konferencyjnej, catering, materiały promocyjne, materiały konferencyjne, koszty tłumaczeń, wynagrodzenie dla zaproszonych gości. Ponadto Wnioskodawca zorganizował spotkania informacyjne.
 9. Wynagrodzenia osób zatrudnionych bezpośrednio do realizacji projektu – zatrudniono specjalistę do spraw komunikacji z rynkiem (cały etat), którego głównym zadaniem było promowanie działalności PK, pozyskiwanie członów oraz partnerów zewnętrznych, zbieranie informacji z rynku o słabościach PK, jego przedsięwzięciach w tym funkcjonującego portalu. Ponadto, konieczne było zatrudnienie administratora merytorycznego portalu (cały etat) – osoby posiadającej doświadczenie w branży marketingowo-reklamowej. Administrator odpowiadał za treści branżowe znajdujące się na portalu, w materiałach informacyjnych itp.
 10. Wynagrodzenia osób zatrudnionych bezpośrednio do obsługi technicznej projektu – zatrudniono: koordynatora projektu (1/2 etatu), księgową (1/4 etatu).
 11. Koszty ogólne, tj. media i telefon, poczta, kurier, Internet, materiały biurowe, wynajem biura.

Motywem do realizacji projektu było zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb:

 • Brak narzędzia efektywnej wymiany informacji między członkami PK oraz między członkami PK a partnerami zewnętrznymi. Celem utworzenia portalu było zapewnienie ciągłej komunikacji uczestników PK, przyjęto założenie, że możliwość bieżącej wymiany informacji zdecydowanie zaktywizuje społeczność PK, co bezpośrednio przełoży się na jego rozwój. Ponadto wprowadzono mechanizm zbierania zapytań ofertowych od potencjalnych klientów całego PK, jako podstawę do budowania wspólnej oferty. W odpowiedzi na potrzebę danego klienta koordynator miał być w stanie zbudować dedykowaną pod klienta ofertę w oparciu o kompetencje poszczególnych członków PK. PK miało mieć ogromną możliwość rozwoju jako kompleksowy punkt obsługi marketingowo-reklamowej dla firm. Dodatkowo możliwe miało być zbieranie i prezentowanie oferty dostawców wyrobów i usług podwykonawców dla firm sektora usług marketingowych i reklamowych, by dać członkom PK możliwość wyboru korzystnych ofert.
 • Rozwój (incydentalnej) współpracy między przedsiębiorstwami a jednostkami naukowymi. Na Portalu funkcjonować miał z jednej strony mechanizm prezentowania ofert ośrodków naukowych z drugiej zaś strony mechanizm prezentowania potrzeb firm sektora usług marketingowych i reklamowych. W takim ujęciu PK za pomocą Portalu stanowiło swoiste centrum innowacyjności dla branży. Ponadto uczestnictwo we wszelkich konferencjach, organizowanych w szczególności przez jednostki naukowe, miało być okazją do wymiany doświadczeń oraz zderzenia teorii naukowych z praktyką biznesową.
 • Podniesienie konkurencyjności PK jako całości oraz poszczególnych jego uczestników (w tym Wnioskodawcy). Przedsiębiorstwa będące członkami PK współpracującymi przy obsłudze danego klienta PK miały szanse na zwiększenie liczby obsługiwanych klientów a co za tym idzie zwiększenie przychodów. Ponadto korzyścią dla każdego uczestnika miało być zmniejszenie kosztów funkcjonowania (wspólne koszty promocji, wspólne narzędzia zdobywania wiedzy branżowej – badania i ekspertyzy). W efekcie dojść miało do znaczącego zwiększenia przewagi konkurencyjnej całego PK oraz poszczególnych jego członków.
 • Podniesienie poziomu specjalistycznej wiedzy branżowej, w tym na temat innowacyjnych rozwiązaniach w branży. Wszelkie specjalistyczne opracowania oraz informacje na temat najnowszych rozwiązań branżowych dostępne miały być dla członków PK między innymi dzięki publikacjom na portalu, rozsyłaniu newslettera oraz prowadzeniu biuletynu branżowego. Dzięki możliwości wymiany informacji i nawiązywania współpracy z jednostkami naukowymi PK miało dostęp do najświeższych informacji na temat innowacji w branży, zarówno w ujęciu procesowym, organizacyjnym, jak i technologicznym. Portal stanowił systemowe rozwiązanie dla PK ale także dla całej branży.
 • Rozwój PK poprzez zwiększanie liczby uczestników.

Kluczowe znaczenie w kwestii pozyskiwania nowych członków miały mieć:

 • właściwie funkcjonujący Portal,
 • działalność specjalisty ds. kontaktu z rynkiem,
 • wszelkie spotkania z przedstawicielami branży.

Dla potencjalnych członków dostępny był formularz rekrutacyjny wraz z mechanizmem walidacji. Dokładne rozeznanie potencjalnych partnerów zwiększyć miało możliwość utrzymania stabilności PK.

Elementy nabywane w ramach projektu były udostępnianie wszystkim uczestnikom PK, w tym oczywiście Wnioskodawcy, na równych zasadach. Wyniki z opracowanych badań, ekspertyzy udostępniane były wszystkim członkom PK, celem ubogacenia specjalistycznej wiedzy branżowej. Portal funkcjonuje dla korzyści całego PK, a każdy uczestnik PK automatycznie stawał się członkiem społeczności portalu. Wszelkie inne działania promocyjne były nakierowane na rozpowszechnianie informacji o działalności całego PK. Dzięki realizacji projektu, w tym w szczególności dzięki wykonaniu analiz, uczestnictwie w targach i konferencjach, podmioty wchodzące w skład PK nabyły wysoko specjalistyczną branżową wiedzę, poznały rozwiązania organizacyjne i kompetencje.

Nadrzędnym celem projektu było przeprowadzenie szeregu działań prowadzących do:

 • promocji PK,
 • zdobycia specjalistycznej wiedzy branżowej i kompetencji, ujmujących innowacje nie tylko z Polski ale i ze świata.

Ponadto cele projektu wynikały z celów działalności Powiązania Kooperacyjnego (spisane w umowie), tj. stworzenie sieci współpracy w zakresie dostępu do najnowszych rozwiązań w dziedzinie marketingu i reklamy, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, doświadczeń, przedsiębiorstw, uczelni i szkół wyższych oraz instytucji otoczenia biznesu.

Z uwagi na fakt, iż beneficjentami dofinansowania byli członkowie PK, Spółka podpisała umowy o udzielenie pomocy publicznej de minimis z uczestnikami Powiązania Kooperacyjnego, z których wynika że:

 1. Uczestnik Powiązania na podstawie niniejszej Umowy uzyskuje możliwość nieodpłatnego korzystania z produktów Projektu opisanych w § 2 ust. 2, w ramach pomocy de minimis, co stanowi przedmiot niniejszej Umowy. Produkty, o których mowa w § 2 ust. 2 umowy to:
  1. badanie rynkowe typu Desk Research,
  2. ekspertyza dot. trendów rozwoju,
  3. doradztwo prawne,
  4. wielofunkcyjny portal internetowy,
  5. obsługa eksploatacyjna portalu,
  6. przygotowanie materiałów promocyjnych,
  7. uczestnictwo w targach, konferencjach, seminariach branżowych,
  8. organizacja konferencji oraz spotkań informacyjnych.

Na okoliczność udzielenia pomocy Spółka wystawiła zaświadczenia o pomocy de minimis na rzecz uczestników powiązania. Wnioskodawca również otrzymał zaświadczenie z tytułu pomocy de minimis. Poza uczestnikami Powiązania Kooperacyjnego z portalu i pozostałych produktów nie korzystały inne podmioty.

Z dokumentacji projektowej wynika, że Spółka powinna udowodnić wdrożenie wskaźnika pn. „Liczba nowych/udoskonalonych produktów/usług wdrożonych przez przedsiębiorstwa dzięki uzyskanemu wsparciu (szt.)”. Wdrożenie usług oznacza, że usługi te powinny być sprzedawane. Spółka powinna również udowodnić realizację wskaźnika pn. „Liczba kontaktów z podmiotami zewnętrznymi nawiązanych w wyniku przedsięwzięć promocyjnych”.

W ramach projektu Spółka w ramach wskaźników rezultatu kluczowych wpisała:

 • liczba nowych/udoskonalonych produktów/usług wdrożonych przez przedsiębiorstwa dzięki uzyskanemu wsparciu – 2 szt.
 • nowa usługa to: usługa marketingu wartości niematerialnych,
 • nowa usługa to: usługa marketingu sieciowego.

Przedmiotowe usługi nie były świadczone na rzecz członków Powiązania Kooperacyjnego, ale na rzecz podmiotów zewnętrznych. Były to odpłatne usługi:

 • usługi informacyjno-informatyczne: usługa marketingu sieciowego – audyt strony internetowej, usługi informacyjno-informatyczne: usługa marketingu sieciowego – doradztwo w pozycjonowaniu strony internetowej,
 • usługa marketingu w zakresie promocji zachowań proekologicznych,
 • realizacja usług marketingu wartości niematerialnych i prawnych,
 • usługa marketingu sieciowego w zakresie rozwoju sieci punktów usługowych,
 • usługa doradcza w zakresie wartości niematerialnych dotycząca działań promocyjnych przed i w trakcie targów (...),
 • usługa marketingu sieciowego w zakresie rozwoju sieci klientów,
 • realizacja usług marketingu wartości niematerialnych i prawnych.

Wnioskodawca nawiązywał kontakt z odbiorcami usług, co było poparte podpisaniem umów na świadczenie ww. usług, w wyniku działań promocyjnych zrealizowanych w ramach projektu. Wnioskodawca nie był jedynym członkiem porozumienia kooperacyjnego nawiązującym kontakty i dokonującym sprzedaży w wyniku działania portalu. Spółka nabywała towary i usługi związane z projektem w roku 2012 i 2013 i nie odliczyła podatku naliczonego.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 24 kwietnia 2018 r. o poniższe informacje, będące doprecyzowaniem opisu sprawy:

 1. Nabywane towary i usługi związane z przedmiotowym projektem pn. „(...)” wykorzystywane były do działalności w ramach Porozumienia Kooperacyjnego, które z kolei związane było immamentnie z Projektem. Działalność ta ma charakter działalności nieodpłatnej, a Spółka nie opodatkowywała tejże działalności w kontekście zapisów art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, uważając ją za działalność niepodlegającą opodatkowaniu. W konsekwencji nabywane towary i usługi związane były z nieopodatkowanymi przez Spółkę nieodpłatnymi świadczeniami w ramach Projektu i Porozumienia.
 2. Faktury dotyczące wydatków inwestycyjnych w związku z realizacją przedmiotowego projektu były wystawiane na Spółkę.
 3. Spółka uważała, że nie przysługuje jej prawo do odliczenia.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z projektem, a jeśli tak, to w jakim zakresie?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje i nie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z projektem albowiem nie jest on związany ze sprzedażą opodatkowaną.

Wszystkie nabywane towary i usługi zostały wykorzystane do działalności w ramach Porozumienia Kooperacyjnego, a zatem do działalności nieodpłatnej.

Przekładając powyższy stan faktyczny na uregulowania ustawy o podatku od towarów i usług należy podkreślić, iż nabycie towarów i usług objęte projektem nie było związane ze sprzedażą opodatkowaną.

Z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług wynika generalna zasada, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Przepis powyższy warunkuje zatem prawo do odliczenia od związku podatku naliczonego dotyczącego nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną.

Wydatki objęte wnioskiem służyły Powiązaniu Kooperacyjnemu i były wydane jego uczestnikom nieodpłatnie, co zostało udokumentowane umową dotyczącą przeniesienia pomocy de minimis oraz wydaniem zaświadczenia de minimis. Portal w żaden sposób nie był wykorzystywany do czynności odpłatnych, Spółka bowiem nie pobierała w żaden sposób opłat za korzystanie z portalu. Portal służy bowiem promocji Powiązania Kooperacyjnego, które z kolei służy celom opisanym już w pkt 1, a zatem m.in. współpracy jednostek naukowych z podmiotami zajmującymi się marketingiem i reklamą poprzez zwiększenie konkurencyjności Regionu (...).

Należy podkreślić, iż nieodpłatne udostępnienie portalu jako czynność związana z zakresem działalności Spółki nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 października 2016 r. sygn. IPPP1/4512-613/16-2/EK wskazano, że przesłanki opodatkowania usług świadczonych na rzecz uczestników (przedsiębiorców) projektu nie są spełnione w przedmiotowym stanie faktycznym. Wnioskodawca będzie co prawda świadczył usługi na rzecz przedsiębiorców, którzy będą uczestniczyli w projekcie, jednakże czynności te nie będą spełniały wskazanej w art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy przesłanki do objęcia jej opodatkowaniem. Aby nieodpłatne świadczenie usług podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – jak wskazano wyżej – świadczenie tych usług musi się bowiem odbyć bez związku z potrzebami prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. W sprawie będącej przedmiotem wniosku nieodpłatne świadczenie usług na rzecz przedsiębiorców (w tym m.in. organizowanie szkoleń, warsztatów, giełd, akcji promocyjnych, działania eksperckie) mają związek z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. Jak wskazano w stanie faktycznym, Wnioskodawca jest spółką Skarbu Państwa prowadzącą działalność w formie spółki akcyjnej, której działalność ma na celu wspieranie rozwoju polskich przedsiębiorców. Realizacja tej działalności następuje przede wszystkim poprzez udzielenie pożyczek oraz dokapitalizowanie przedsiębiorstw (obejmowanie udziałów i akcji) oraz spółek, a także inną działalność polegającą na wspieraniu polskiego przemysłu.

Realizacja przedmiotowego projektu jest zatem nierozerwalnie związana z wykonywaniem przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Świadczone usługi w ramach projektu chociaż świadczone nieodpłatnie wykazują ścisły związek z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą, wpisują się w cel jej prowadzenia. Zatem bezsprzecznie usługi świadczone przez Spółkę w ramach portalu nie podlegają VAT albowiem działalność Spółki wyraża się w celach określonych w § 3 ust. 1 umowy Spółki, a zatem m.in. wspieranie przedsiębiorców w szczególności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą czy też inicjowanie oraz wspieranie działalności innowacyjnej, w szczególności inicjowanie, wspieranie i promocja przedsięwzięć, w tym programów centralnych i regionalnych w zakresie rozwoju innowacyjności, wspieranie działalności instytucji otoczenia przedsiębiorstw działających na rzecz wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki. Skoro nabyte towary i usługi w ramach projektu posłużyły czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu, to Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia, albowiem nie spełnił się podstawowy warunek, a zatem związek zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.

Podobne stanowisko można znaleźć w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 19 lutego 2016 r. sygn. IBPP2/4512-1106/15/RSz, wydanej na gruncie podobnego stanu faktycznego, w której wskazano, że Wnioskodawca w opisie sprawy wskazuje, że usługi sieci X są działaniami nierynkowymi, które – co do zasady – oferowane są bezpłatnie beneficjentom ostatecznym. Projekt nie generuje żadnych przychodów. Wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę, w ramach realizacji przedmiotowego projektu związane są wyłącznie ze świadczeniem usług, które nie podlegają opodatkowaniu. Towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu X nie służą czynnościom opodatkowanym. Ponadto przedstawiając własne stanowisko w niniejszej sprawie Wnioskodawca stwierdził, że w związku z realizacją przedmiotowego projektu, Politechnika nie będzie wykonywała czynności opodatkowanych VAT, gdyż wszelkie świadczenia realizowane na rzecz beneficjentów w ramach projektu będą bezpłatne. Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie jest spełniony, gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizacji projektu nie są związane z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem.

Taki sam pogląd wyrażono w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2015 r. sygn. IPTPP1/4512-575/15-4/RG, w której podniesiono, że zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie jest spełniony, gdyż jak wynika z wniosku, Wnioskodawca nie wykonuje czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizowanym projektem. Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa stwierdzić należy, że Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu Enterprise Europe Network (EEN), ponieważ w ramach realizowanego projektu Wnioskodawca nie wykonuje czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Powyższej konkluzji nie zmienia sprzedaż, o której mowa w stanie faktycznym, albowiem pojawia się ona dopiero w wyniku projektu, który jest przecież udostępniony nieodpłatnie, a więc bezpośredni (pierwszy) związek zakupów jest z działalnością niepodlegającą opodatkowaniu.

Uwzględniając powyższe, Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczenia podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Zgodnie z tym przepisem, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – w myśl art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawca świadczy przede wszystkim usługi: doradcze ogólne, doradcze o charakterze proinnowacyjnym, informacyjne, szkoleniowe.

W roku 2011 Spółka zawarła z innymi podmiotami z (...) umowę o współpracy w ramach powiązania kooperacyjnego, gdzie wszystkie Strony zobowiązały się do następujących czynności:

 • inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu tworzenie i umacnianie przychylnych warunków realizacji projektów innowacyjnych w zakresie marketingu przez firmy i organizacje działające w (...),
 • inicjowanie i rozwijanie kontaktów oraz nawiązywanie współpracy z instytucjami, organizacjami i firmami spoza Powiązania, w celu zapewnienia i ułatwienia Partnerom i ich pracownikom dostępu do najnowszych osiągnięć wiedzy i technologii,
 • inicjowanie i koordynowanie wspólnych projektów badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych oraz występowanie z wnioskami o dofinansowanie tych projektów z różnych funduszy, w szczególności z funduszy europejskich,
 • organizowanie i koordynowanie działań umożliwiających rozwój i efektywne wykorzystywanie wiedzy, dostęp do specjalistycznych zasobów wiedzy i technologii oraz wymianę informacji i doświadczeń,
 • wspólne tworzenie ofert przez partnerów, dokonywanie łącznych zamówień usług i towarów przez partnerów od podmiotów zewnętrznych itp.

Strona, będąc już stroną Porozumienia złożyła wniosek o dofinansowanie, po zaakceptowaniu którego Spółka podpisała umowę z Zarządem Województwa (...) na zrealizowanie projektu pn. „(...)”. Przedmiotem projektu było przeprowadzenie szeregu działań niezbędnych do rozwoju i promocji Powiązania Kooperacyjnego (PK), którego stroną (członkiem) był również Wnioskodawca.

Nadrzędnym celem projektu było przeprowadzenie szeregu działań prowadzących do: promocji PK, zdobycia specjalistycznej wiedzy branżowej i kompetencji, ujmujących innowacje nie tylko z Polski ale i ze świata.

Ponadto cele projektu wynikały z celów działalności Powiązania Kooperacyjnego (spisane w umowie), tj. stworzenie sieci współpracy w zakresie dostępu do najnowszych rozwiązań w dziedzinie marketingu i reklamy, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, doświadczeń, przedsiębiorstw, uczelni i szkół wyższych oraz instytucji otoczenia biznesu.

Wnioskodawca nawiązywał kontakt z odbiorcami usług, co było poparte podpisaniem umów na świadczenie ww. usług, w wyniku działań promocyjnych zrealizowanych w ramach projektu. Wnioskodawca nie był jedynym członkiem porozumienia kooperacyjnego nawiązującym kontakty i dokonującym sprzedaży w wyniku działania portalu. Spółka nabywała towary i usługi związane z projektem w roku 2012 i 2013 i nie odliczyła podatku naliczonego. Wnioskodawca uważał, że nie przysługuje mu prawo do odliczenia.

Z dokumentacji projektowej wynika, że Spółka powinna udowodnić wdrożenie wskaźnika pn. „Liczba nowych/udoskonalonych produktów/usług wdrożonych przez przedsiębiorstwa dzięki uzyskanemu wsparciu (szt.)”. Wdrożenie usług oznacza, że usługi te powinny być sprzedawane. Spółka powinna również udowodnić realizację wskaźnika pn. „Liczba kontaktów z podmiotami zewnętrznymi nawiązanych w wyniku przedsięwzięć promocyjnych”.

W ramach projektu Spółka w ramach wskaźników rezultatu kluczowych wpisała:

 • liczba nowych/udoskonalonych produktów/usług wdrożonych przez przedsiębiorstwa dzięki uzyskanemu wsparciu – 2 szt.
 • nowa usługa to: usługa marketingu wartości niematerialnych,
 • nowa usługa to: usługa marketingu sieciowego.

Przedmiotowe usługi nie były świadczone na rzecz członków Powiązania Kooperacyjnego, ale na rzecz podmiotów zewnętrznych. Były to odpłatne usługi:

 • usługi informacyjno-informatyczne: usługa marketingu sieciowego – audyt strony internetowej, usługi informacyjno-informatyczne: usługa marketingu sieciowego – doradztwo w pozycjonowaniu strony internetowej,
 • usługa marketingu w zakresie promocji zachowań proekologicznych,
 • realizacja usług marketingu wartości niematerialnych i prawnych,
 • usługa marketingu sieciowego w zakresie rozwoju sieci punktów usługowych,
 • usługa doradcza w zakresie wartości niematerialnych dotycząca działań promocyjnych przed i w trakcie targów (...),
 • usługa marketingu sieciowego w zakresie rozwoju sieci klientów,
 • realizacja usług marketingu wartości niematerialnych i prawnych.

Nabywane towary i usługi związane z przedmiotowym projektem pn.: „(...)” wykorzystywane były do działalności w ramach Porozumienia Kooperacyjnego, które z kolei związane było immamentnie z Projektem. Działalność ta ma charakter działalności nieodpłatnej, a Spółka nie opodatkowywała tejże działalności w kontekście zapisów art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, uważając ją za działalność niepodlegającą opodatkowaniu. W konsekwencji nabywane towary i usługi związane były z nieopodatkowanymi przez Spółkę nieodpłatnymi świadczeniami w ramach Projektu i Porozumienia.

Faktury dotyczące wydatków inwestycyjnych w związku z realizacją przedmiotowego projektu były wystawiane na Spółkę.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z przedmiotowym projektem.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generująca podatek należny.

W rozpatrywanej sprawie związek taki nie występuje. Z opisu sprawy – doprecyzowanego w piśmie z dnia 24 kwietnia 2018 r. – wynika bowiem, że nabywane towary i usługi związane z przedmiotowym projektem wykorzystywane były do działalności w ramach Porozumienia Kooperacyjnego, które z kolei związane było immamentnie z Projektem. Działalność PK ma charakter działalności nieodpłatnej, a Spółka nie opodatkowywała tejże działalności w kontekście zapisów art. 8 ust. 2 ustawy. Ponadto – jak wskazał Wnioskodawca – „nabywane towary i usługi w ramach realizowanego projektu związane były z nieopodatkowanymi przez Spółkę nieodpłatnymi świadczeniami w ramach Projektu i Porozumienia”. Zatem, ponoszone wydatki w ramach realizowanego projektu związane są wyłącznie z czynnościami, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podsumowując, w okolicznościach analizowanej sprawy, Spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług związanych z projektem pn. „(...)”, ponieważ nabywane towary i usługi związane z ww. projektem nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Tytułem wyjaśnienia wskazać należy, że w myśl art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Wobec powyższego upływ określonego w powołanym przepisie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w podatku VAT wyklucza możliwość korekty podatku należnego, co oznacza również brak możliwości wystawienia faktur korygujących.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (oraz z opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. Należy wskazać, że przedmiotowa interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego w piśmie z dnia 24 kwietnia 2018 r. uzupełnienia opisu sprawy, z którego wynika, że działalność Wnioskodawcy „ma charakter działalności nieodpłatnej, a Spółka nie opodatkowywała tejże działalności w kontekście zapisów art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług uważając ją za działalność niepodlegającą opodatkowaniu. W konsekwencji nabywane towary i usługi związane były z nieopodatkowanymi przez Spółkę nieodpłatnymi świadczeniami w ramach Projektu i Porozumienia”. Tym samym, tut. Organ wydając niniejszą interpretację nie rozpatrywał kwestii opodatkowania odpłatnych usług świadczonych przez Wnioskodawcę w ramach przedmiotowego projektu na rzecz podmiotów zewnętrznych. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność. Ponadto podkreślić należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego doprecyzowanego w uzupełnieniu wniosku, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź celno-skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.