0112-KDIL2-3.4012.602.2018.1.WB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług związanych z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2018 r. (data wpływu 13 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług związanych z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług związanych z realizacją projektu .

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Miasto na prawach powiatu jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz w związku z art. 91 i art. 92 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995) Miasto jako jednostka samorządu terytorialnego wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, posiada osobowość prawną i samodzielność, realizuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz wykonuje, określone ustawami, zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie jej przypisanym. Do zakresu działania gmin należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, a do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zadania własne w szczególności obejmują sprawy edukacji publicznej.

W celu wykonywania zadań Miasto tworzy jednostki organizacyjne, a także zawiera umowy z innymi podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymi. Jednostki organizacyjne Miasta tworzy, przekształca i likwiduje oraz wyposaża w majątek Rada Miejska. Statut jednostki organizacyjnej określa m.in. zakres jej działania, siedzibę, zakres wyposażenia w majątek trwały oraz zakres uprawnień dotyczący rozporządzania powierzonym majątkiem. Organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych Miasta wykonujących zakres działań wskazanych w statucie jednostki, określają regulaminy organizacyjne ustalone przez Prezydenta, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. Miasto dokonało centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług i od tego dnia prowadzi wspólnie rozliczenia podatku VAT wraz ze wszystkimi swymi jednostkami organizacyjnymi. Wszystkie wydatki ponoszone przez Miasto i jej jednostki organizacyjne są dokumentowane fakturami wystawionymi na Miasto ze wskazaniem właściwej jednostki organizacyjnej, jako odbiorcy danej usługi/towaru.

Zgodnie z ustawą o VAT, każda jednostka organizacyjna Miasta, dla celów odliczania podatku VAT, ustala odrębnie dla swojej jednostki wskaźnik proporcji, o którym mowa w art. 86 oraz art. 90 ustawy o VAT.

Miasto będzie realizować zadanie inwestycyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół , dostosowanego do potrzeb rynku pracy, poprzez wybudowanie nowego budynku warsztatów (dobudowa do istniejącego budynku dydaktycznego) i zakup wyposażenia do praktycznej nauki zawodu. Rozbudowana baza techniczno-dydaktyczna Zespołu Szkół, będzie służyć doskonaleniu zawodowemu i praktycznej nauce zawodu na kierunkach rozwojowych woj. (branża samochodowa i drzewna), a wyposażenie wybudowanych pracowni i warsztatów w odpowiedni sprzęt i narzędzia posłużą doskonaleniu zawodowemu zbliżonemu do rzeczywistych warunków pracy. Zwiększy się zatem atrakcyjność szkolnictwa zawodowego w mieście, a tym samym zwiększy się wybór kształcenia zawodowego, jako ścieżki edukacyjnej.

Cele szczegółowe projektu to:

 • przystosowanie oferty kształcenia zawodowego w ZS do kierunków rozwojowych województwa (zgodnie ze strategią inteligentnych specjalizacji),
 • stworzenie warunków w ZS zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w branży mechanicznej – samochodowej i drzewno-stolarskiej,
 • przystosowanie budynku warsztatów do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • podniesienie atrakcyjności, jakości kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez wybudowanie nowego budynku warsztatów,
 • poprawa sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy absolwentów ZS.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia lepszej jakości kształcenia zawodowego w regionie oraz wpłynie na dostosowanie oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia zawodowego do oczekiwań ze strony zarówno uczniów jak i pracodawców. Poprawa funkcjonalności infrastruktury Zespołu Szkół oraz zapewnienie wysokiej jakości oferty edukacyjnej w zakresie zawodów deficytowych w mieście, a nawet w województwie przyczyni się do zaspokojenia potrzeb rynku pracy, wpłynie na zwiększenie poziomu wykształcenia, kwalifikacji oraz przygotowania uczniów do zaspokojenia potrzeb rynku pracy.

W ramach zadania zostanie wybudowany nowy budynek warsztatowy do praktycznej nauki zawodu jako dobudowa do części istniejącej kompleksu szkolnego wraz z jego niewielką przebudową, polegającą na zmianie parametrów biegu schodowego. Istniejący budynek dydaktyczny w pełni zachowa swoją funkcję, a przebudowa w jego części polega jedynie na dostosowaniu warunków komunikacyjnych do wymogów przeciwpożarowych jako możliwość przejścia do innej strefy pożarowej.

Zakres przedmiotowy projektu będzie w szczególności obejmował takie elementy jak:

 • budowa łącznika,
 • przebudowa klatki schodowej od strony zachodniej, na bieg schodowy jako pochylnię,
 • budowa budynku warsztatowego,
 • wykonanie dojść i dojazdów, w tym placu do pomiarów akustycznych przy stacji diagnostycznej oraz zagospodarowaniu i urządzeniu terenu,
 • budowa niezbędnej infrastruktury,
 • przebudowa kabla eS.

W nowym budynku warsztatowym zaplanowano utworzenie pracowni dla 5 zawodów istniejących w ZS (technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik technologii drewna, stolarz) oraz dla 3 nowych zawodów (kierowca mechanik, blacharz samochodowy, mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej).

Projektowane prace budowlane pozwolą również na dostosowanie obiektu jako połączonego kompleksu na potrzeby osób niepełnosprawnych. Nowy budynek będzie budynkiem użyteczności publicznej o funkcji oświatowej, służącej do praktycznej nauki zawodu w profilach branży drzewnej oraz mechanicznej.

Miasto będzie właścicielem rozbudowywanej infrastruktury. Struktura właścicielska oraz sposób wykorzystania budynków Zespołu Szkół po realizacji projektu pozostanie bez zmian. Infrastruktura pozostanie w trwałym zarządzie Zespołu Szkół. Za prawidłową eksploatację infrastruktury Zespołu Szkół odpowiada i nadal będzie odpowiadał Dyrektor tej placówki oświatowej.

W skład Zespołu Szkół (ZS) wchodzą:

 1. Technikum,
 2. Branżowa Szkoła I Stopnia,
 3. Centrum Kształcenia Praktycznego,
 4. Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

Zespół Szkół, jako samorządowa jednostka budżetowa, jest objęty ustawą prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996), zgodnie z którą jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić jedynie szkoły i placówki publiczne (art. 8 pkt 3). Ustawa prawo oświatowe nakłada jednostkom samorządu terytorialnego zadania w zakresie oświaty, do których należy: zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej (art. 11 ust. 2). Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 2 oraz w związku z art. 8 ust. 16 ustawy prawo oświatowe, zadaniem oświatowym powiatu jest zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałam integracyjnymi lub specjalnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt 3-8 z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy prawo oświatowe zadaniem powiatu jest także zapewnienie warunków prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat. Art. 91 ustawy prawo oświatowe pozwala organowi prowadzącemu na włączanie szkół i placówek do zespołu szkół, a także do rozwiązywania zespołu.

Zespół Szkół jako placówka publiczna prowadząca działalność dydaktyczno-edukacyjną i wychowawczą, zapewnia bezpłatne nauczanie uczniom w szkołach dla młodzieży słuchaczom na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, uczniom – młodocianym pracownikom kierowanym ze szkół lub przez pracodawców w zawodach, w jakich kształci Zespół Szkół. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w pracowniach szkoły, warsztatach Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) oraz w zakładach pracy w oparciu o zawartą umowę.

Rozbudowana infrastruktura Zespół Szkół nie będzie służyła do prowadzenia jakiejkolwiek działalności związanej ze sprzedażą opodatkowaną (nie będzie prowadzona działalność gospodarcza). Zatem obiekt ten nie będzie wykorzystywany przez Miasto do celów działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z aplikowaniem o przyznanie dofinansowania na realizację projektu Miasto złożyło oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT, w którym oświadczyło, że realizując powyższy projekt nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Miastu, w związku z realizacją projektu będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług służących do przeprowadzenia przedmiotowego projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z realizacją projektu Miastu nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług służących do realizacji ww. projektu, ponieważ nie zostanie spełniony warunek umożliwiający podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jakim jest bezpośredni związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Głównym celem realizacji projektu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w szczególności realizacja zadania w zakresie edukacji publicznej, a nie osiąganie dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. W szczególności do tych działań należy:

 • zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
 • wykonanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
 • wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi. Z przywołanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia może dokonać zarejestrowany, czynny podatnik VAT oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do obniżenia podatku naliczonego, jest więc związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przywołany przepis art. 86 ustawy wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W modernizowanym i nowowybudowanym budynku, będącym w trwałym zarządzie Zespołu Szkół, będą wykonywane tylko czynności niepodlegające opodatkowaniu (usługi edukacyjne), nie zachodzi zatem związek realizowanej inwestycji ze sprzedażą opodatkowaną, a tylko taki pozwoliłby na odliczenie podatku. W myśl art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. W oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jak stanowi art. 6 ust. 1 ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, do których należą sprawy z zakresu edukacji publicznej.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Powyższa zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z uwagi na to, że warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów/usług/robót z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, a w tym przypadku usługi i roboty budowlane wykonane w ramach powyższego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych, Miastu nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Reasumując Miasto nie będzie miało prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu, gdyż efekty ww. projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych, a jedynie do realizacji zadań własnych gminy w zakresie edukacji publicznej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby dany podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go dla tej czynności za podatnika podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast stosownie do treści art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyżej przedstawionego stanu prawnego, wyłączenie organów władzy publicznej z kategorii podatnika ma charakter podmiotowo-przedmiotowy.

W świetle wskazanych unormowań jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwojakim charakterze:

 • podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz
 • podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W oparciu o art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), gmina wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, w szczególności zadania własne obejmują sprawy edukacji publicznej.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995, z późn. zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Na mocy art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu sprawuje:

 1. rada miasta;
 2. prezydent miasta.

W myśl art. 92 ust. 2 cyt. ustawy, miasto na prawach powiatu jest gminą wykonującą zadania powiatu na zasadach określonych w tej ustawie.

Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Miasto na prawach powiatu jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz w związku z art. 91 i art. 92 ustawy o samorządzie powiatowym Miasto jako jednostka samorządu terytorialnego wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, posiada osobowość prawną i samodzielność, realizuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz wykonuje, określone ustawami, zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie jej przypisanym. W celu wykonywania zadań Miasto tworzy jednostki organizacyjne, a także zawiera umowy z innymi podmiotami, w tym organizacjami pozarządowymi. Z dniem 1 stycznia 2017 r. Miasto dokonało centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług i od tego dnia prowadzi wspólnie rozliczenia podatku VAT wraz ze wszystkimi swymi jednostkami organizacyjnymi. Wszystkie wydatki ponoszone przez Miasto i jej jednostki organizacyjne są dokumentowane fakturami wystawionymi na Miasto ze wskazaniem właściwej jednostki organizacyjnej, jako odbiorcy danej usługi/towaru. Miasto będzie realizować zadanie inwestycyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020, dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół, dostosowanego do potrzeb rynku pracy, poprzez wybudowanie nowego budynku warsztatów (dobudowa do istniejącego budynku dydaktycznego) i zakup wyposażenia do praktycznej nauki zawodu. Rozbudowana baza techniczno-dydaktyczna Zespołu Szkół, będzie służyć doskonaleniu zawodowemu i praktycznej nauce zawodu na kierunkach rozwojowych województwa (branża samochodowa i drzewna), a wyposażenie wybudowanych pracowni i warsztatów w odpowiedni sprzęt i narzędzia posłużą doskonaleniu zawodowemu zbliżonemu do rzeczywistych warunków pracy. Zwiększy się zatem atrakcyjność szkolnictwa zawodowego w mieście, a tym samym zwiększy się wybór kształcenia zawodowego, jako ścieżki edukacyjnej. Cele szczegółowe projektu to: przystosowanie oferty kształcenia zawodowego w ZS do kierunków rozwojowych województwa (zgodnie ze strategią inteligentnych specjalizacji); stworzenie warunków w ZS zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w branży mechanicznej – samochodowej i drzewno-stolarskiej; przystosowanie budynku warsztatów do potrzeb osób niepełnosprawnych; podniesienie atrakcyjności, jakości kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez wybudowanie nowego budynku warsztatów; poprawa sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy absolwentów ZS. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia lepszej jakości kształcenia zawodowego w regionie oraz wpłynie na dostosowanie oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia zawodowego do oczekiwań ze strony zarówno uczniów jak i pracodawców. Poprawa funkcjonalności infrastruktury Zespołu Szkół oraz zapewnienie wysokiej jakości oferty edukacyjnej w zakresie zawodów deficytowych w mieście, a nawet w województwie przyczyni się do zaspokojenia potrzeb rynku pracy, wpłynie na zwiększenie poziomu wykształcenia, kwalifikacji oraz przygotowania uczniów do zaspokojenia potrzeb rynku pracy. W ramach zadania zostanie wybudowany nowy budynek warsztatowy do praktycznej nauki zawodu jako dobudowa do części istniejącej kompleksu szkolnego wraz z jego niewielką przebudową, polegającą na zmianie parametrów biegu schodowego. Istniejący budynek dydaktyczny w pełni zachowa swoją funkcję, a przebudowa w jego części polega jedynie na dostosowaniu warunków komunikacyjnych do wymogów przeciwpożarowych jako możliwość przejścia do innej strefy pożarowej. Zakres przedmiotowy projektu będzie w szczególności obejmował takie elementy jak: budowa łącznika, przebudowa klatki schodowej od strony zachodniej, na bieg schodowy jako pochylnię, budowa budynku warsztatowego, wykonanie dojść i dojazdów, w tym placu do pomiarów akustycznych przy stacji diagnostycznej oraz zagospodarowaniu i urządzeniu terenu, budowa niezbędnej infrastruktury, przebudowa kabla eS. W nowym budynku warsztatowym zaplanowano utworzenie pracowni dla 5 zawodów istniejących w ZS (technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik technologii drewna, stolarz) oraz dla 3 nowych zawodów (kierowca mechanik, blacharz samochodowy, mechanik operator maszyn do produkcji drzewnej). Projektowane prace budowlane pozwolą również na dostosowanie obiektu jako połączonego kompleksu na potrzeby osób niepełnosprawnych. Nowy budynek będzie budynkiem użyteczności publicznej o funkcji oświatowej, służącej do praktycznej nauki zawodu w profilach branży drzewnej oraz mechanicznej. Miasto będzie właścicielem rozbudowywanej infrastruktury. Struktura właścicielska oraz sposób wykorzystania budynków Zespołu po realizacji projektu pozostanie bez zmian. Infrastruktura pozostanie w trwałym zarządzie Zespołu Szkół. Za prawidłową eksploatację infrastruktury Zespołu Szkół odpowiada i nadal będzie odpowiadał Dyrektor tej placówki oświatowej. W skład Zespołu Szkół wchodzą: Technikum, Branżowa Szkoła I Stopnia, Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Zespół Szkół, jako samorządowa jednostka budżetowa, jest objęty ustawą Prawo oświatowe, zgodnie z którą jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić jedynie szkoły i placówki publiczne (art. 8 pkt 3). Zespół Szkół jako placówka publiczna prowadząca działalność dydaktyczno-edukacyjną i wychowawczą, zapewnia bezpłatne nauczanie uczniom w szkołach dla młodzieży, słuchaczom na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, uczniom – młodocianym pracownikom kierowanym ze szkół lub przez pracodawców w zawodach, w jakich kształci Zespół Szkół. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w pracowniach szkoły, warsztatach Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) oraz w zakładach pracy w oparciu o zawartą umowę. Rozbudowana infrastruktura Zespół Szkół nie będzie służyła do prowadzenia jakiejkolwiek działalności związanej ze sprzedażą opodatkowaną (nie będzie prowadzona działalność gospodarcza). Zatem obiekt ten nie będzie wykorzystywany przez Miasto do celów działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów art. 15 ust. 2 ustawy.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy Miastu, w związku z realizacją ww. projektu będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupu towarów i usług służących do przeprowadzenia przedmiotowego projektu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT, jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia nie będzie spełniony, gdyż – jak wynika z opisu sprawy – rozbudowana infrastruktura Zespołu Szkół nie będzie służyła jakiejkolwiek działalności związanej ze sprzedażą opodatkowaną. Ponadto – jak wskazał Wnioskodawca – obiekt ten nie będzie wykorzystywany przez Miasto do celów działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów art. 15 ust. 2 ustawy, a Wnioskodawca realizując przedmiotowy projekt nie będzie występował w charakterze podatnika podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy.

Zatem, w analizowanej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż – jak wynika z wniosku – Wnioskodawca realizując przedmiotowy projekt nie będzie działać w charakterze podatnika VAT, a nabyte towary i usługi w ramach realizowanego projektu nie będą służyć sprzedaży opodatkowanej. Zatem Zainteresowany nie będzie mieć prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją ww. projektu.

Podsumowując, w okolicznościach niniejszej sprawy w związku z realizacją projektu, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Zainteresowany nie będzie działać jako podatnik VAT oraz nabyte towary i usługi w ramach realizowanego projektu nie będą służyć do prowadzenia jakiejkolwiek działalności związanej ze sprzedażą opodatkowaną.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy oceniono jako prawidłowe.

Ponadto tutejszy organ nadmienia, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem sprawy podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o opis sprawy przedstawiony przez Wnioskodawcę, w tym w szczególności o informację, że rozbudowana infrastruktura ZS nie będzie służyła do prowadzenia jakiejkolwiek działalności związanej ze sprzedażą opodatkowaną. Zatem w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy udzielona odpowiedź straci swą aktualność.

W tym miejscu należy nadmienić, że kryterium kwalifikowalności wydatków w ramach rozliczeń dotyczących wykorzystywanych środków pomocowych Unii Europejskiej (w tym kwalifikowalności podatku od towarów i usług), nie jest zagadnieniem regulowanym przez przepisy prawa podatkowego. Określenie kryteriów kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach programu operacyjnego, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r., poz. 1307, z późn. zm.), należy do zadań instytucji zarządzającej, która na podstawie art. 25 ust. 1 ww. ustawy, odpowiada za prawidłową realizację programu operacyjnego.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.