0112-KDIL2-3.4012.596.2018.1.EZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 7 listopada 2018 r. (data wpływu 8 listopada 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 listopada 2018 r. (data wpływu 27 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. Wniosek uzupełniono w dniu 27 listopada 2018 r. o podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wnioskodawcy przed organem właściwym do wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie prawa podatkowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Partnerstwo na rzecz projektu pn. „(...)” reguluje Porozumienie Gmin na rzecz przygotowania i realizacji projektu będącego częścią (...) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawartego przez samorządy na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217).

Strony ww. porozumienia ponoszą odpowiedzialność za prawidłową realizację przedsięwzięcia na terenie ich gmin w zakresie przypisanych im zadań. Każdy z Partnerów ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową organizację przygotowania Projektu, realizacji, osiągnięcia wskaźników Projektu oraz ich utrzymania w okresie trwałości w zakresie realizowanych zadań. Lider Projektu oraz każdy z Partnerów odpowiada wobec osób trzecich za działania własne związane z realizację Projektu.

Zgodnie z zapisami zawartego Porozumienia Partnerzy zobowiązali się do realizacji zadań, zapewniając wykonywanie czynności związanych z realizacją Projektu w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację Projektu oraz osiągnięcie celów (produktów i rezultatów) zakładanych we wniosku o dofinansowanie. Lider/partnerzy we własnym zakresie i na własną rzecz realizują przypisane im we wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia. Do obowiązków partnerów należy w szczególności:

 • przygotowanie wkładu merytorycznego do Fiszki pre-umowy, WoD, UoP oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych podczas przygotowania, realizacji i trwałości projektu,
 • udzielenie informacji i wyjaśnień, co do zadań realizowanych w ramach Projektu, w terminie i formie umożliwiającej Liderowi Projektu wywiązywanie się z jego obowiązków względem (...) oraz (...),
 • niezwłocznego informowania Lidera Projektu o przeszkodach w realizacji zadań, w tym o wszelkich opóźnieniach lub ryzyku nieosiągnięcia zaplanowanych wskaźników określonych w WoD,
 • poddanie się kontroli w zakresie prawidłowej realizacji zadań w Projekcie realizowanym przez (...) oraz inne uprawnione do kontroli podmioty, w tym:
  1. udostępnienie dokumentów związanych z realizacją projektu,
  2. współpraca z podmiotami zewnętrznymi, realizującymi badania ewaluacyjne na zlecenie (...) poprzez udzielanie każdorazowo na wniosek tych podmiotów lub Lidera Projektu dokumentów i informacji na temat realizacji Projektu, niezbędnych do przeprowadzenia badania ewaluacyjnego,
  3. wykorzystanie środków finansowych wyłącznie na realizację zadań realizowanych na mocy Porozumienia,
  4. realizowanie zobowiązań finansowych z Porozumienia, UoD Projektu, (...) i regulacji prawnych związanych z Projektem w takich terminach, aby Lider Projektu mógł wywiązać się z obowiązków wobec (...) lub innych organów w terminach jego wiążących,
  5. prowadzenie wyodrębnionej ewidencji wydatków Projektu w sposób przejrzysty zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania (...) 2014-2020 w zakresie EFRR, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z Projektem,
  6. wydatkowanie środków zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych lub zasadą konkurencyjności na warunkach określonych w UoD, prawie powszechnie obowiązującym i w wytycznych,
  7. przedstawianie Liderowi Projektu informacji finansowych i sprawozdawczych w formie i terminach umożliwiających stwierdzenie nieprawidłowości finansowych lub konieczności zwrotu środków związanych z realizacją zadań w ramach Projektu, każdy Partner zobowiązuje się do ponoszenia kosztów wynikających z nieprawidłowości powstałych w wyniku swojego działania lub zaniechania.

W związku z faktem, że Lider/Partner we własnym zakresie i na własną rzecz realizują przypisane im we wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia oraz rozliczają je, każdy z nich pozostanie właścicielem infrastruktury utworzonej w ramach zrealizowanych zadań. Mienie powstałe w wyniku realizacji Projektu nie będzie przekazywane innemu podmiotowi, a jego właścicielem pozostanie Lider/Partner, któremu przypisane było konkretne zadanie.

W związku z tym, że Lider/Partnerzy Projektu realizują przypisane im zadania we własnym zakresie i na własną rzecz nie będą przekazywali Liderowi środków finansowych na poczet wkładu własnego.

Lider składa wniosek o płatność do Instytucji Zarządzającej obejmujący wydatki kwalifikowane poniesione przez poszczególnych Partnerów. Dofinansowanie będzie przekazywane przez Instytucję Zarządzającą bezpośrednio na konta poszczególnych Partnerów, po zaakceptowaniu wniosku o płatność. Lider nie będzie pośredniczył w dystrybucji środków finansowych stanowiących dofinansowanie.

Każdy z Partnerów upoważnił Lidera Projektu do reprezentowania Partnera wobec (...) oraz Instytucji kontrolujących w działaniach związanych z realizacją Projektu (z wyłączeniem sytuacji, w których wymagane jest osobiste uczestnictwo/zaangażowanie Partnera). Pełnomocnictwo w szczególności upoważnia Lidera do zawarcia pre-umowy, UoD oraz do podpisywania aneksów do tych umów.

Lider reprezentuje Partnerstwo na zewnątrz, prowadzi Biuro Projektu, jednak każdy Partner we własnym zakresie i na własną rzecz realizuje oraz rozlicza przypisane mu zadania. Każdy z Partnerów we własnym zakresie wyłania także wykonawców oraz prowadzi z nimi rozliczenia.

Lider/Partnerzy we własnym zakresie opracowują dokumentację projektową, nabywają grunty, wykonują roboty budowlane, realizują zadania związane z promocją projektu oraz zarządzaniem projektem w ramach swoich jednostek. Jedynie studium wykonalności na potrzeby projektu zostało zlecone przez Lidera projektu, na podstawie udzielonych przez Partnerów upoważnień. Lider poniósł także koszt opracowania dokumentu, a następnie obciążył tymi kosztami proporcjonalnie Partnerów, na podstawie not księgowych.

Partnerzy współfinansują koszty prowadzenia Biura Projektu. Zgodnie z zapisami ww. Porozumienia Lider Projektu prefinansuje koszty pracy oraz pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Biura Projektu, które następnie mogą być refundowane w jeden z następujących sposobów:

 • ze środków pozyskanych od Partnerów porozumienia,
 • ze środków przewidzianych na ten cel w Projekcie (zgodnie z UoD).

Lider projektu obciąża Partnerów kwartalnie, na podstawie not księgowych, kosztami zatrudnienia Koordynatora Projektu i Specjalisty ds. obsługi Projektu, którzy zatrudnieni są w powołanym Biurze Projektu. Poniesione przez Partnerów porozumienia wydatki, o których mowa powyżej, po podpisaniu UoD mogą podlegać refundacji jako koszty kwalifikowalne przedmiotowego przedsięwzięcia. Dodatkowo Partnerzy zostali obciążeni notami księgowymi za koszty opracowania studium wykonalności dla całego projektu.

Celem projektu „(...)” jest ochrona różnorodności biologicznej terenów (...) poprzez poprawę jakości terenów zielonych połączoną z odpowiednim zarządzaniem i ograniczeniem presji na te obszary. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania terenów zielonych i podniesienia ich atrakcyjności.

W ramach projektu na terenie Gminy planowane jest wykonanie ścieżki ekologicznej biegnącej przez następujące miejscowości: (...) wraz z małą infrastrukturą towarzyszącą, tj.: miejsca postojowo-wypoczynkowe z ławkami i stojakami na rowery, tablice informacyjno-edukacyjne, kosze na śmieci.

Ponadto w miejscowości (...) wykonana zostanie wieża widokowa, z której będzie można obserwować piękno otaczającej przyrody.

Planowana długość ścieżki to ok. 10 km.

Realizacja przedsięwzięcia w głównej mierze służyć będzie podnoszeniu poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy, jak i przybyłych na jej teren turystów. Dodatkowo pomoże zabezpieczyć przed degradacją obszary chronione natura 2000.

Gmina jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Realizując projekt Gmina będzie wykonywała zadania własne wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Ponadto nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT.

Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy ładu przestrzennego, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, zieleni gminnej i zadrzewień, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym stanie faktycznym Gminie przysługuje prawo do obniżenia kwoty należnego podatku VAT o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją opisanego projektu „(...)” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.4. – Ochrona bioróżnorodności dla (...) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020?

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym i prawnym nie ma żadnej możliwości odliczenia podatku VAT od poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej VAT) podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o kwotę podatku naliczonego w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Gmina będąca inwestorem i właścicielem powstałej w ramach Projektu Infrastruktury jest czynnym podatnikiem podatku VAT, jednak nie będzie wykorzystywała powstałej infrastruktury do czynności opodatkowanych działając w charakterze podatnika podatku VAT. Nie wystąpi zatem związek nakładów ze sprzedażą opodatkowaną w tym przypadku konieczny do prawnej możliwości odliczenia podatku VAT od nakładów inwestycyjnych poniesionych przez inwestora, którym jest Gmina na realizację Projektu.

Ponadto, zakresem projektu objęte są ogólnodostępne tereny zielone znajdujące się w przestrzeni publicznej Gminy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz, gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – w myśl art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Ponadto należy zauważyć, że na mocy art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zatem, jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Tylko w tym zakresie ich czynności mają bowiem charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (art. 7 ust. 1 cyt. ustawy). W szczególności zadania własne obejmują m.in. sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, zieleni gminnej i zadrzewień, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (art. 7 ust. 1 pkt 1, 10, 12 i 15 ww. ustawy).

Z opisu sprawy wynika, że Partnerstwo na rzecz projektu pn. „(...)” reguluje Porozumienie Gmin na rzecz przygotowania i realizacji projektu będącego częścią (...) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawartego przez samorządy. Celem projektu jest ochrona różnorodności biologicznej terenów (...) poprzez poprawę jakości terenów zielonych połączoną z odpowiednim zarządzaniem i ograniczeniem presji na te obszary. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wykorzystania terenów zielonych i podniesienia ich atrakcyjności. W ramach projektu na terenie Gminy planowane jest wykonanie ścieżki ekologicznej wraz z małą infrastrukturą towarzyszącą tj.: miejsca postojowo-wypoczynkowe z ławkami i stojakami na rowery, tablice informacyjno-edukacyjne, kosze na śmieci. Ponadto wykonana zostanie wieża widokowa, z której będzie można obserwować piękno otaczającej przyrody. Planowana długość ścieżki to ok. 10 km. Realizacja przedsięwzięcia w głównej mierze służyć będzie podnoszeniu poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy, jak i przybyłych na jej teren turystów. Dodatkowo pomoże zabezpieczyć przed degradacją obszary chronione natura 2000. Gmina jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Realizując projekt Gmina będzie wykonywała zadania własne wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Ponadto nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy w analizowanej sprawie dotyczą prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku w związku z realizacją ww. projektu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek uprawniający do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego nie jest spełniony, ponieważ – jak wynika z opisu sprawy – Gmina realizując projekt będzie wykonywała zadania własne, wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz nie będzie prowadziła sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT.

Podsumowując, w okolicznościach niniejszej sprawy Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „(...)”. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie są spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Zainteresowany nie działa jako podatnik VAT, a wydatki związane z realizacją projektu nie służą do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy ocenić jako prawidłowe.

Tutejszy organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z opisu sprawy i własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Z uwagi na indywidualny charakter interpretacji przepisów prawa podatkowego – niniejsza interpretacja skierowana jest wyłącznie do Wnioskodawcy i nie wywołuje skutków prawnych dla pozostałych partnerów projektu.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty opis sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem stanu faktycznego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź straci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.