0112-KDIL2-3.4012.595.2018.2.AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczania podatku od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2018 r. (data wpływu 8 listopada 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 5 listopada 2018 r. (data wpływu 4 grudnia 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczania podatku od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczania podatku od wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu. Wniosek uzupełniono w dniu 4 grudnia 2018 r. o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

(...) Szpital (...) zwraca się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu pn.: (...). Rozliczenie podatku należnego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W projekcie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż towary i usługi zakupione przez Wnioskodawcę w ramach realizacji projektu będą służyły sprzedaży usług medycznych zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym. Forma prawna szpitala – inne państwowe lub samorządowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.). Wskazany powyżej projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (...) na lata 2014-2020. Projekt jest projektem partnerskim z udziałem:

 1. (...) Szpital (...) – Lider Projektu,
 2. (...) Szpital (...) – Partner Projektu.

Cel główny projektu: Działania w ramach projektu będą służyły poprawie jakości i dostępności do elektronicznych usług publicznych z zakresu ochrony zdrowia, a w konsekwencji poprawie jakości życia mieszkańców regionu oraz przyczynią się do lepszych warunków pracy samego personelu partnerskich szpitali. Celem głównym jest: uruchomienie systemów informatycznych zapewniających wymianę danych z Systemem Informacji Medycznej oraz zarządzanie dokumentacją medyczną. Cel główny jest spójny z celami szczegółowymi osi pr. 2 RPO W(...): Zwiększony poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej. Dzięki realizacji projektu nastąpi wzrost ilości załatwianych spraw w sektorze ochrony zdrowia poprzez udostępnioną online usługę publiczną, co wpłynie bezpośrednio na oszczędność czasu zarówno po stronie pacjenta (mieszkańców województwa) jak i pracowników. Problemem kluczowym (...) jest niski poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w sektorze ochrony zdrowia. Opisany stan wpływa na niedostosowanie w pełni do wymogów Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej oraz wymiany elektronicznej; zbyt małej ilość elektronicznych usług publicznych – e-zdrowie. Realizacja projektu poprawi jakość i dostępność do elektronicznych usług publicznych z zakresu ochrony zdrowia, a w konsekwencji wpłynie na jakość życia mieszkańców regionu oraz poprawę warunków pracy samego personelu. Zostanie to osiągnięte w szczególności m.in. poprzez usługi publiczne udostępnione on-line o stopniu dojrzałości 3-dwustronna interakcja, integrację baz danych oraz systemów informatycznych służących udostępnianiu zasobów cyfrowych w szczególności wymianę informacji z Systemem (...), udostępnione usługi wewnętrznych, udostępnienie on-line dokumentów. Realizacja celów projektu przyczyni się do rozwiązania problemów wykazanych powyżej.

Realizacja projektu w Szpitalu (...) dotyczy dostaw i usług w postaci sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z wdrożeniem obejmującej 3 lokalizacje szpitala:

(...)

W ramach zadań własnych realizuje projekt w swoim zakresie rzeczowym (zgodnie ze specyfikacją zakupywanego sprzętu i usług) w poszczególnych wspólnych zadaniach tj.: (i) Uzupełnienie platformy sprzętowej o oprogramowanie systemowe niezbędne do wdrożenia X i e-usług; (ii) Uzupełnienie platformy oprogramowania X i uruchomienie e-usług; (iii) Rozbudowa infrastruktury sieciowej na potrzeby X i e-usług; (iv) Promocja projektu. Działanie związane z Zarządzaniem Projektem będzie realizowane wspólnie z Partnerem.

Zadania w ramach projektu:

 1. Wydatki na prace przygotowawcze – Studium Wykonalności.
 2. Zarządzanie projektem – usługi doradcze.
 3. Zarządzanie projektem – koszty osobowe personelu po stronie beneficjenta.
 4. Promocja projektu.
 5. Infrastruktura sprzętowa – Uzupełnienie platformy oprogramowania X (...) i uruchomienie e-usług.
 6. Zakupy – Urządzenia komputerowe (komputery PC, serwery, macierze, dyski itp.).
 7. Zakupy – Oprogramowanie, uzupełnienie platformy sprzętowej o oprogramowanie systemowe niezbędne do wdrożenia X i e-usług.
 8. Zakupy – Systemy teleinformatyczne.
 9. Infrastruktura teleinformatyczna – Rozbudowa infrastruktury sieciowej (przyłącza światłowodowe) na potrzeby X i e-usług.

W piśmie z dnia 5 listopada 2018 r. – stanowiącym uzupełnienie wniosku – Wnioskodawca uzupełnił opis sprawy o następujące informacje:

 1. Faktury będą wystawiane na (...).
 2. Towary i usługi zakupione w ramach projektu będą służyły wyłącznie sprzedaży zwolnionej od opodatkowania.

Jednocześnie w ww. piśmie Wnioskodawca sprostował, że przedmiotem wniosku są przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r., nr 54, poz. 535, z późn. zm.)

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy istnieje prawna możliwość odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu pn.: „(...)”?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on prawnych możliwości do odliczenia podatku VAT zawartego w wartości całkowitej planowanego przedsięwzięcia, ponieważ rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca warunku tego nie spełni, ponieważ realizacja projektu nie będzie związana z wykonywaniem czynności opodatkowanych. Zatem Szpital nie będzie miał prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „(...)”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do treści art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86.

Stosownie do treści art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych regulacji wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT lub/i niepodlegających opodatkowaniu VAT.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

I tak, na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Powyższe oznacza, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze, jednak transakcja nie podlega opodatkowaniu.

Przepis art. 88 ust. 4 ustawy stanowi, że obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca (Szpital) realizuje w partnerstwie z innym podmiotem projekt pn. „(...)”. Wnioskodawca jest Liderem Projektu. Wskazany projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Cel główny projektu: Działania w ramach projektu będą służyły poprawie jakości i dostępności do elektronicznych usług publicznych z zakresu ochrony zdrowia, a w konsekwencji poprawie jakości życia mieszkańców regionu oraz przyczynią się do lepszych warunków pracy samego personelu partnerskich szpitali. Celem głównym jest: uruchomienie systemów informatycznych zapewniających wymianę danych z Systemem Informacji Medycznej oraz zarządzanie dokumentacją medyczną. Cel główny jest spójny z celami szczegółowymi osi pr. 2 RPO W(...): Zwiększony poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej. Dzięki realizacji projektu nastąpi wzrost ilości załatwianych spraw w sektorze ochrony zdrowia poprzez udostępnioną online usługę publiczną, co wpłynie bezpośrednio na oszczędność czasu zarówno po stronie pacjenta (mieszkańców województwa) jak i pracowników. Problemem kluczowym Lidera Projektu i Partnera Projektu jest niski poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w sektorze ochrony zdrowia. Opisany stan wpływa na niedostosowanie w pełni do wymogów Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej oraz wymiany elektronicznej; zbyt małej ilość elektronicznych usług publicznych – e-zdrowie. Realizacja projektu poprawi jakość i dostępność do elektronicznych usług publicznych z zakresu ochrony zdrowia, a w konsekwencji wpłynie na jakość życia mieszkańców regionu oraz poprawę warunków pracy samego personelu. Zostanie to osiągnięte w szczególności m.in. poprzez usługi publiczne udostępnione on-line o stopniu dojrzałości 3-dwustronna interakcja, integrację baz danych oraz systemów informatycznych służących udostępnianiu zasobów cyfrowych w szczególności wymianę informacji z Systemem Informacji Medycznej, udostępnione usługi wewnętrznych, udostępnienie on-line dokumentów. Realizacja celów projektu przyczyni się do rozwiązania problemów wykazanych powyżej. Realizacja projektu w Szpitalu dotyczy dostaw i usług w postaci sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z wdrożeniem. W ramach zadań własnych realizuje projekt w swoim zakresie rzeczowym (zgodnie ze specyfikacją zakupywanego sprzętu i usług) w poszczególnych wspólnych zadaniach, tj.: (i) Uzupełnienie platformy sprzętowej o oprogramowanie systemowe niezbędne do wdrożenia X i e-usług; (ii) Uzupełnienie platformy oprogramowania X i uruchomienie e-usług; (iii) Rozbudowa infrastruktury sieciowej na potrzeby X i e-usług; (iv) Promocja projektu. Działanie związane z Zarządzaniem Projektem będzie realizowane wspólnie z Partnerem. Zadania w ramach projektu: wydatki na prace przygotowawcze – Studium Wykonalności; zarządzanie projektem – usługi doradcze; zarządzanie projektem – koszty osobowe personelu po stronie beneficjenta; promocja projektu; infrastruktura sprzętowa – uzupełnienie platformy oprogramowania X (...) i uruchomienie e-usług, zakupy – urządzenia komputerowe (komputery PC, serwery, macierze, dyski itp.); zakupy – oprogramowanie, uzupełnienie platformy sprzętowej o oprogramowanie systemowe niezbędne do wdrożenia X i e-usług; zakupy – systemy teleinformatyczne; infrastruktura teleinformatyczna – rozbudowa infrastruktury sieciowej (przyłącza światłowodowe) na potrzeby X i e-usług. Faktury będą wystawiane na Wnioskodawcę. Towary i usługi zakupione w ramach projektu będą służyły wyłącznie sprzedaży zwolnionej od opodatkowania.

W związku z powyższym Wnioskodawca ma wątpliwości, czy ma on możliwość odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w ramach realizacji ww. projektu

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek ten nie będzie spełniony, gdyż – jak oświadczył Zainteresowany – towary i usługi zakupione w ramach projektu będą służyły wyłącznie sprzedaży zwolnionej od opodatkowania. Nie będzie zatem w analizowanym przypadku spełniona przesłanka wykorzystywania towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze opis sprawy oraz przywołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu pn.: „(...)”. Powyższe wynika z faktu, że nabyte w związku z realizacją ww. projektu towary i usługi nie będą wykorzystywane przez Zainteresowanego do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy ocenić jako prawidłowe.

Zauważyć należy, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o opis sprawy, w tym w szczególności o informację, że towary i usługi zakupione w ramach projektu będą służyły wyłącznie sprzedaży zwolnionej od opodatkowania. Zatem w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy udzielona odpowiedź straci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.