0112-KDIL2-3.4012.590.2018.1.WB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 października 2018 r. (data wpływu 6 listopada 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Uniwersytet (...) (dalej: Uniwersytet lub Wnioskodawca) jest państwową szkołą wyższą. Jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, posiada również rejestrację jako podatnik VAT UE. Wnioskodawca wykonuje czynności niepodlegające opodatkowaniu, czynności zwolnione od podatku VAT oraz czynności opodatkowane, w związku z tym składa deklaracje VAT, gdzie wykazuje także kwoty podatku naliczonego pomniejszające kwoty podatku należnego. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2016 r. Uniwersytet w zakresie zakupów towarów i usług, które nie są bezpośrednio związane z czynnościami opodatkowanymi, zwolnionymi i niepodlegającymi opodatkowaniu, jednakże w jakiejś części są związane z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu (opodatkowanymi i zwolnionymi od podatku) stosuje rozliczenie podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 2a i dalsze, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą VAT” lub „ustawą”, tzw. prewspółczynnik. Wnioskodawca rozlicza podatek VAT również tzw. wskaźnikiem proporcjonalnego odliczenia podatku, o którym mowa w art. 90 ustawy. Rozliczenie metodą określoną w art. 90 obejmuje te zakupy towarów i usług, które nie poddają się bezpośredniemu alokowaniu do działalności zwolnionej i opodatkowanej i jednocześnie nie są w żaden sposób związane z działalnością niepodlegającą opodatkowaniu. W przypadku zakupów związanych bezpośrednio z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu lub zwolnionymi od podatku, podatek naliczony nie pomniejsza kwot podatku należnego.

Uniwersytet złożył do Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowity koszt kwalifikowalny projektu wynosi 978.505,59 zł. Projekt zakłada przeprowadzenie efektywnych działań prowadzących do ochrony różnorodności biologicznej flory jezior o specyficznym statusie troficznym, dla których notuje się w ostatnich latach drastyczny spadek liczby i wielkości populacji specyficznych gatunków roślin owadożernych na terenie (...).

Nadrzędnym celem projektu jest ochrona czynna, gatunku owadożernego, poprzez wspomaganie i odtwarzanie jego populacji na terenie (...). Rośliny potrzebne do realizacji projektu zostaną uzyskane w kulturach tkankowych ex situ, a powstały matecznik zostanie wykorzystany do tworzenia nowych i zasilenia obecnych populacji. Odpowiednio przygotowane rośliny zostaną wsiedlone do wcześniej wytypowanych stanowisk. Kondycja nowopowstałych populacji, a także warunki siedliskowe w stanowiskach introdukcji będą stale monitorowane i analizowane. Równolegle prowadzone będą działania informacyjne i edukacje dotyczące sposobów ochrony czynnej gatunków roślin szczególnie zagrożonych wyginięciem, związanych z ekosystemami wodnymi. Projekt nie ma charakteru produkcyjnego, ani inwestycyjnego. W ramach projektu nie powstanie żadna infrastruktura.

Ze względu na niekomercyjny charakter projektu nie można wskazać optymalnego wykorzystania powstałego w wyniku projektu produktu.

Podsumowując:

 1. projekt zakłada podjęcie działań związanych z ochroną zagrożonego gatunku na terenie parku narodowego oraz użytków ekologicznych,
 2. dodatkowo planowane są działania edukacyjne, skierowane do szerokiego grona odbiorców, które mają na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa oraz kształtowanie postaw proekologicznych,
 3. efektem towarzyszącym projektu będzie konferencja (w ramach której odbędzie się wyjazd terenowy do Parku Narodowego, gdzie uczestnicy zobaczą końcowy efekt reintrodukcji) oraz strona internetowa, na której dostępne będą informacje o organizowanej konferencji oraz o wynikach projektu.

Strona będzie wyposażona w funkcję „wysokiego kontrastu” co pozwoli na korzystanie z zamieszczonych treści również osobom słabowidzącym. W tym miejscu należy wyjaśnić, że Wnioskodawca nie planuje organizacji za odpłatnością konferencji, na których byłyby prezentowane wyniki badań. Naukowcy biorący udział w projekcie będą przedstawiali te wyniki na konferencjach i seminariach organizowanych przez inne uczelnie wyższe lub instytuty naukowe.

Potencjalnymi odbiorcami wyników końcowych projektu będą przede wszystkim pracownicy Parku Narodowego, społeczność lokalna, środowiska naukowe, studenci.

A zatem, zamiarem Wnioskodawcy jest, aby efekty przeprowadzonych w ramach projektu badań zostały w przyszłości wykorzystane dla celów niekomercyjnych.

W projekcie kwalifikowalne są wydatki brutto ze względu na fakt, że realizacja projektu oraz produkty powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą w żaden sposób związane ze sprzedażą po zakończeniu projektu, w związku z tym nie zachodzi możliwość odzyskania podatku VAT przez Uniwersytet. Wnioskodawca w celu realizacji projektu nabywa różnego rodzaju towary i usługi na udokumentowanie czego otrzymuje także faktury zawierające kwoty podatku od towarów i usług. Wnioskodawca wszystkie zakupione w ramach projektu towary i usługi wykorzystuje wyłącznie do celów związanych z jego realizacją. Dofinansowanie otrzymywane przez Wnioskodawcę w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 stanowić będzie wyłącznie pokrycie kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę związanych z realizacją projektu.

Faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizacją zadań projektu przypisanych do Wnioskodawcy będą wystawione na Wnioskodawcę, a same wydatki są bezpośrednio przypisywane do wydatków związanych z realizacją projektu.

Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przy nabyciu towarów i usług koniecznych dla realizacji opisanego w stanie faktycznym projektu, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług wykorzystywanych do realizacji tego projektu w całości, czy też tylko w części, tj. przy zastosowaniu prewspółczynnika, o którym mowa w art. 86 ust. 2a-2h ustawy VAT, lub współczynnika, o którym mowa w art. 90 ust. 2 do 10 ustawy VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, przy nabyciu towarów i usług koniecznych dla realizacji opisanego w stanie faktycznym projektu, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2014-2020, nie będzie mu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu towarów i usług wykorzystywanych do realizacji tego projektu w całości.

Za takim stanowiskiem przemawia następująca argumentacja:

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy VAT, w zakresie, w jakim towary usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosowanie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towarów lub wykonaniem usługi.

Z treści cyt. art. 86 ust. 1 wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, a towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona powyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług oraz niepodlegających temu podatkowi.

W świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś na rzecz innej osoby), jak i zaniechanie (nieuczynienie bądź też tolerowanie). Przy ocenie charakteru świadczenia jako usługi należy mieć na względzie, że ustawa zalicza do grona usług każde świadczenie, które nie jest dostawą w myśl art. 7.

Zatem każde świadczenie niebędące dostawą towarów polegające na działaniu, zaniechaniu lub tolerowaniu czyjegoś zachowania stanowi, co do zasady, usługę w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Niemniej muszą być przy tym spełnione następujące warunki:

 • w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (wierzyciel/nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem świadczenia,
 • świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu musi istnieć bezpośredni związek o charakterze przyczynowym, pomiędzy jej wykonaniem, a otrzymanym świadczeniem wzajemnym, w ten sposób, że zapłacone kwoty stanowią rzeczywiste wynagrodzenie za wyodrębnioną czynność w ramach stosunku prawnego lub dochodzi do wymiany świadczeń wzajemnych. Otrzymana zapłata powinna być konsekwencją wykonania świadczenia. Wynagrodzenie musi być należne za wykonanie tego świadczenia.

Zatem opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników w rozumieniu ustawy i są wykonywane w ramach działalności gospodarczej. Podstawowe znaczenie dla kształtu i funkcjonowania wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (podatku od towarów i usług) mają fundamentalne cechy tego podatku, tj.:

 1. powszechność opodatkowania,
 2. faktyczne opodatkowanie konsumpcji,
 3. stosowanie podatku od wartości dodanej na wszystkich etapach obrotu towarami i usługami.

Realizację powyższych fundamentalnych cech podatku od towarów i usług, o których mowa wyżej, gwarantują nie tylko przepisy określające zakres przedmiotowy podatku VAT, tj. cyt. wyżej art. 5, 7 i 8 ustawy, lecz również przepisy regulujące zakres podmiotowy podatku od towarów i usług, czyli przepisy art. 15 ustawy.

W myśli art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody.

Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy). Z przytoczonych wyżej przepisów wynika ponadto, że dla uznania danego podmiotu za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy, nie ma znaczenia rezultat prowadzonej działalności. Oznacza to, że aby uznać działalność podmiotu za działalność gospodarczą nie jest konieczne, aby przyniosła ona jakiekolwiek efekty. Podatnikiem jest zatem również podmiot prowadzący działalność generującą straty, a nawet podmiot, który w ogóle nie dokona żadnej sprzedaży.

Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu „, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowity koszt kwalifikowalny projektu wynosi 978.505, 59 zł, z czego 85% to środki UE (831.729,75 zł) pozostałe 15% stanowi wkład własny uczelni sfinansowany ze środków własnych uczelni.

Celem badań jest odtworzenie i zachowanie prawidłowo funkcjonujących populacji gatunku szczególnie zagrożonego, poprzez zabiegi ochrony czynnej polegające na reintrodukcji lub zasilaniu jej populacji.

Pośrednie cele projektu dotyczą 1) stworzenia w warunkach ex situ matecznika tego gatunku; 2) zachowania stabilności nowopowstałych populacji w naturalnych stanowiskach; 3) określenie, na podstawie szczegółowego monitoringu przyrodniczego, zagrożeń dla gatunku oraz sposobów ich ograniczania. Równolegle prowadzone będą działania informacyjne i edukacje dotyczące sposobów ochrony czynnej gatunków roślin szczególnie zagrożonych wyginięciem, związanych z ekosystemami wodnymi.

Ze względu na niekomercyjny charakter projektu nie można wskazać optymalnego wykorzystania powstałego w wyniku projektu produktu.

Zamiarem Wnioskodawcy jest, aby efekty przeprowadzonych w ramach projektu badań zostały, zgodnie z założeniami projektu, wykorzystane do realizacji celów polityki ochrony środowiska oraz polityki klimatycznej. Jak wskazano wyżej, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ponadto w systemie podatku od towarów i usług obowiązuje zasada niezwłocznego odliczenia podatku naliczonego. Zasada ta wyraża się tym, że istotna jest intencja nabycia. Jeżeli dany towar lub usługa ma służyć wykonywaniu czynności opodatkowanych wówczas – po spełnieniu wymienionych w art. 86 ustawy wymogów formalnych – odliczenie jest prawnie dozwolone, oczywiście, jeżeli nie wyłączają go inne przepisy ustawy lub aktów wykonawczych. Jeżeli natomiast ma służyć czynnościom nieuprawniającym do odliczenia podatku od towarów i usług (niepodlegającym opodatkowaniu lub zwolnionym od podatku) w momencie dokonywania zakupów podatnik nie ma prawa do odliczenia tego podatku.

Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W ocenie Uniwersytetu, nie będzie miał on prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupów dokonanych w ramach ww. projektu.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że w świetle art. 86 ust. 1 ustawy, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., 2174, z późn. zm.), zwanej dalej: ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Uniwersytet jest państwową szkołą wyższą. Jest zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym, posiada również rejestrację jako podatnik VAT UE. Wnioskodawca wykonuje czynności niepodlegające opodatkowaniu, czynności zwolnione od podatku VAT oraz czynności opodatkowane, w związku z tym składa deklaracje VAT, gdzie wykazuje także kwoty podatku naliczonego pomniejszające kwoty podatku należnego. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2016 r., Uniwersytet w zakresie zakupów towarów i usług, które nie są bezpośrednio związane z czynnościami opodatkowanymi, zwolnionymi i niepodlegającymi opodatkowaniu, jednakże w jakiejś części są związane z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu (opodatkowanymi i zwolnionymi od podatku) stosuje rozliczenie podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 2a, tzw. prewspółczynnik. Wnioskodawca rozlicza podatek VAT również tzw. wskaźnikiem proporcjonalnego odliczenia podatku, o którym mowa w art. 90 ustawy. Rozliczenie metodą określoną w art. 90 obejmuje te zakupy towarów i usług, które nie poddają się bezpośredniemu alokowaniu do działalności zwolnionej i opodatkowanej i jednocześnie nie są w żaden sposób związane z działalnością niepodlegającą opodatkowaniu. W przypadku zakupów związanych bezpośrednio z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu lub zwolnionymi od podatku podatek naliczony nie pomniejsza kwot podatku należnego. Uniwersytet złożył do Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowity koszt kwalifikowalny projektu wynosi 978.505,59 zł. Projekt zakłada przeprowadzenie efektywnych działań prowadzących do ochrony różnorodności biologicznej flory jezior o specyficznym statusie troficznym, dla których notuje się w ostatnich latach drastyczny spadek liczby i wielkości populacji specyficznych gatunków roślin owadożernych na terenie (...). Nadrzędnym celem projektu jest ochrona czynna, gatunku owadożernego, poprzez wspomaganie i odtwarzanie jego populacji. Rośliny potrzebne do realizacji projektu zostaną uzyskane w kulturach tkankowych ex situ, a powstały matecznik zostanie wykorzystany do tworzenia nowych i zasilenia obecnych populacji. Odpowiednio przygotowane rośliny zostaną wsiedlone do wcześniej wytypowanych stanowisk. Kondycja nowopowstałych populacji, a także warunki siedliskowe w stanowiskach introdukcji będą stale monitorowane i analizowane. Równolegle prowadzone będą działania informacyjne i edukacje dotyczące sposobów ochrony czynnej gatunków roślin szczególnie zagrożonych wyginięciem, związanych z ekosystemami wodnymi. Projekt nie ma charakteru produkcyjnego ani inwestycyjnego. W ramach projektu nie powstanie żadna infrastruktura. Ze względu na niekomercyjny charakter projektu nie można wskazać optymalnego wykorzystania powstałego w wyniku projektu produktu. Projekt zakłada podjęcie działań związanych z ochroną zagrożonego gatunku na terenie parku narodowego oraz użytków ekologicznych. Dodatkowo planowane są działania edukacyjne, skierowane do szerokiego grona odbiorców, które mają na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa oraz kształtowanie postaw proekologicznych. Efektem towarzyszącym projektu będzie konferencja (w ramach której odbędzie się wyjazd terenowy do Parku Narodowego, gdzie uczestnicy zobaczą końcowy efekt reintrodukcji) oraz strona internetowa, na której dostępne będą informacje o organizowanej konferencji oraz o wynikach projektu. Strona będzie wyposażona w funkcję „wysokiego kontrastu” co pozwoli na korzystanie z zamieszczonych treści również osobom słabowidzącym. W tym miejscu należy wyjaśnić, że Wnioskodawca nie planuje organizacji za odpłatnością konferencji, na których byłyby prezentowane wyniki badań. Naukowcy biorący udział w projekcie będą przedstawiali te wyniki na konferencjach i seminariach organizowanych przez inne uczelnie wyższe lub instytuty naukowe. Potencjalnymi odbiorcami wyników końcowych projektu będą przede wszystkim pracownicy Parku Narodowego, społeczność lokalna, środowiska naukowe, studenci. A zatem, zamiarem Wnioskodawcy jest, aby efekty przeprowadzonych w ramach projektu badań zostały w przyszłości wykorzystane dla celów niekomercyjnych. W projekcie kwalifikowalne są wydatki brutto ze względu na fakt, że realizacja projektu oraz produkty powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą w żaden sposób związane ze sprzedażą po zakończeniu projektu, w związku z tym nie zachodzi możliwość odzyskania podatku VAT przez Uniwersytet. Wnioskodawca w celu realizacji projektu nabywa różnego rodzaju towary i usługi na udokumentowanie czego otrzymuje także faktury zawierające kwoty podatku od towarów i usług. Wnioskodawca wszystkie zakupione w ramach projektu towary i usługi wykorzystuje wyłącznie do celów związanych z jego realizacją. Dofinansowanie otrzymywane przez Wnioskodawcę w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 stanowić będzie wyłącznie pokrycie kosztów poniesionych przez Wnioskodawcę związanych z realizacją projektu. Faktury dokumentujące poniesione wydatki w związku z realizacją zadań projektu przypisanych do Wnioskodawcy będą wystawione na Wnioskodawcę, a same wydatki są bezpośrednio przypisywane do wydatków związanych z realizacją projektu. Towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku od towarów i usług w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W omawianej sprawie warunek uprawniający do odliczenia podatku VAT nie zostanie spełniony, gdyż – jak wskazał Wnioskodawca – towary i usługi nabywane w związku z realizacją projektu, o którym mowa we wniosku, będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z powyższym, Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z wydatkami poniesionymi na realizację ww. projektu.

Mając na względzie obowiązujące przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy, należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia (w całości ani w części) kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie jest spełniona – wskazana w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanka warunkująca prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. towary i usługi nabywane w związku z realizacją ww. projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należało ocenić jako prawidłowe.

Ponadto tutejszy organ nadmienia, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o opis sprawy, w tym w szczególności o informacje, że produkty powstałe w wyniku realizacji ww. projektu nie będą w żaden sposób związane ze sprzedażą po zakończeniu projektu bowiem towary i usługi nabywane w związku z realizacją przedmiotowego projektu będą wykorzystywane do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy udzielona odpowiedź straci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.