0112-KDIL2-3.4012.534.2018.2.AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Możliwość zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 września 2018 r. (data wpływu 3 października 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 października 2018 r. (data wpływu 23 października 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości zwrotu podatku VAT w związku z realizacją projektu. Wniosek uzupełniono w dniu 23 października 2018 r. o przedstawienie własnego stanowiska.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, o celach niezarobkowych, działającym jako Lokalna Grupa Działania, na podstawie Prawo o stowarzyszeniach (ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r., z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich i ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym. Stowarzyszenie jest zwolnione podmiotowo z podatku VAT na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz nie ma prawa do ubiegania się o odliczenie naliczonego podatku VAT w oparciu o art. 86 ust. 1 ustawy, gdyż nabywane przez Stowarzyszenie towary i usługi nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Stowarzyszenie nie jest zarejestrowane w urzędzie skarbowym jako podatnik VAT czynny, nie prowadzi działalności gospodarczej i nie rejestrowało się w urzędzie skarbowym do celów podatku VAT oraz nie wykonuje czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy, w związku z tym nie jest podatnikiem w myśl art. 15 ust. 1. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe m.in. poprzez: opracowanie i wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jej popularyzację na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania (...) poprzez m.in. realizację działania 19.3. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020 z udziałem krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020.

Stowarzyszenie występuje w niniejszym wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego dla potrzeb realizacji zdarzenia przyszłego, tj. projektu współpracy współfinansowanego w ramach ww. poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020 realizowanego w partnerstwie z inną krajową lokalną grupą działania.

Celem projektu pt. „(...)” jest promowanie obszaru objętego LSR i LGD oraz wsparcie tradycji i kultury (...) dla przyszłych pokoleń poprzez przygotowanie sztuki teatralnej i wystawienie jej na obszarze partnerskich LGD, wydanie albumu promocyjnego i nagranie filmu promocyjnego.

Zadaniami Stowarzyszenia w ramach projektu, który realizowany będzie od września 2018 r. do końca roku bieżącego będzie przygotowanie scenariusza i realizacja sztuki teatralnej, wystawienie sztuki teatralnej, wydanie albumu zawierającego scenariusze i zdjęcia, zorganizowanie wyjazdu studyjnego do LGD partnerskiej, spotkanie podsumowujące projekt.

Działania przewidziane w projekcie nie mają charakteru zarobkowego i rynkowego. Nie będą pobierane opłaty za udział w wyjeździe, oglądanie wystawienia sztuki. Wszystkie materiały pozyskane w ramach realizacji projektu będą udostępnione nieodpłatnie, wydana publikacja również przekazywana będzie nieodpłatnie.

Zatem towary i usługi związane z realizacją projektu będą wykorzystywane do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wszystkie faktury i rachunki będą wystawiane na Stowarzyszenie. Nie nastąpi sprzedaż opodatkowana a Stowarzyszenie nie uzyska żadnych przychodów. Mając powyższe na względzie brak jest podstaw do odzyskania przez Stowarzyszenie podatku VAT od kosztów zakupu towarów i usług poniesionych w ramach ww. projektu współpracy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z planowaną realizacją przez Stowarzyszenie, w partnerstwie z inną lokalną grupą działania, projektu współpracy finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podatek VAT z tytułu zakupu towarów i usług poniesiony przez Stowarzyszenie nie będzie podlegał zwrotowi?

Zdaniem Wnioskodawcy (doprecyzowanym pismem z dnia 17 października 2018 r.), Stowarzyszenie będzie wykonywało czynności nieopodatkowane podatkiem VAT, zatem nie zostanie spełniona przesłanka warunkująca prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, określona w art. 86 ust. 1 ustawy.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., nr 54, poz. 535, z późn. zm.), obniżenie kwoty podatku lub zwrot różnicy podatku należnego uzależniony jest od zakresu, w jakim nabywane towary związane są ze sprzedażą opodatkowaną. W sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku związek ze sprzedażą opodatkowaną nie będzie istniał, tym samym nie będzie spełniony warunek dający stowarzyszeniu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego przy nabyciu towarów związanych z opisanym we wniosku projektem. Analizując przedstawiony stan faktyczny i prawny Wnioskodawca stoi na stanowisku, że nie będzie przysługiwało mu prawo do odliczania i zwrotu kosztu podatku od towarów i usług poniesionego w związku z realizacją ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego, że zakupy są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 (art. 88 ust. 4 ustawy).

Jak wynika z przywołanych wyżej przepisów, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z opisu sprawy wynika, że Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, o celach niezarobkowych, działającym na podstawie Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich i ustawy o rozwoju lokalnym. Stowarzyszenie jest zwolnione podmiotowo z podatku VAT na mocy ustawy o podatku od towarów i usług oraz nie ma prawa do ubiegania się o odliczenia naliczonego podatku VAT w oparciu o art. 86 ust. 1 ustawy, gdyż nabywane przez Stowarzyszenie towary i usługi nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Stowarzyszenie nie jest zarejestrowane w urzędzie skarbowym jako podatnik VAT czynny, nie prowadzi działalności gospodarczej i nie rejestrowało się w urzędzie skarbowym do celów podatku VAT oraz nie wykonuje czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy, w związku z tym nie jest podatnikiem w myśl art. 15 ust. 1. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe m.in. poprzez: opracowanie i wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju oraz jej popularyzację na obszarze działania Stowarzyszenia poprzez m.in. realizację działania 19.3. „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020 z udziałem krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020. Celem projektu jest promowanie obszaru objętego LSR i LGD oraz wsparcie tradycji i kultury (...) dla przyszłych pokoleń poprzez przygotowanie sztuki teatralnej i wystawienie jej na obszarze partnerskich LGD, wydanie albumu promocyjnego i nagranie filmu promocyjnego. Zadaniami Stowarzyszenia w ramach projektu, który realizowany będzie od września 2018 r. do końca roku bieżącego będzie przygotowanie scenariusza i realizacja sztuki teatralnej, wystawienie sztuki teatralnej, wydanie albumu zawierającego scenariusze i zdjęcia, zorganizowanie wyjazdu studyjnego do LGD partnerskiej, spotkanie podsumowujące projekt. Działania przewidziane w projekcie nie mają charakteru zarobkowego i rynkowego. Nie będą pobierane opłaty za udział w wyjeździe, oglądanie wystawienia sztuki. Wszystkie materiały pozyskane w ramach realizacji projektu będą udostępnione nieodpłatnie, wydana publikacja również przekazywana będzie nieodpłatnie. Zatem towary i usługi związane z realizacją projektu będą wykorzystywane do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wszystkie faktury i rachunki będą wystawiane na Stowarzyszenie. Nie nastąpi sprzedaż opodatkowana a Stowarzyszenie nie uzyska żadnych przychodów.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zwrotu podatku VAT w związku z realizacją ww. projektu.

Jak wskazano powyżej, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie podstawowy warunek uprawniający do odliczenia nie będzie zatem spełniony, gdyż Stowarzyszenie nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Ponadto – jak wskazał Zainteresowany – towary i usługi związane z realizacją projektu będą wykorzystywane do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem Wnioskodawca nie będzie mieć prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

W zakresie przedmiotowych wydatków Zainteresowany nie będzie mieć również możliwości zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego, pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Wnioskodawca nie będzie spełniać tych warunków, nie będzie mieć zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę powołane przepisy stwierdzić należy, w związku z planowaną realizacją przez Stowarzyszenie, w partnerstwie z inną lokalną grupą działania, projektu współpracy finansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podatek VAT z tytułu zakupu towarów i usług poniesiony przez Stowarzyszenie nie będzie podlegał zwrotowi. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia, tj. Zainteresowany nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a nabywane towary i usługi nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z powyższych względów, w oparciu o przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, Wnioskodawca nie będzie mieć prawa do zwrotu podatku VAT uiszczonego w związku z realizacją ww. projektu.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należy ocenić jako prawidłowe.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek Zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

W związku z tym tutejszy organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, bądź we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Z uwagi na indywidualny charakter interpretacji przepisów prawa podatkowego – niniejsza interpretacja skierowana jest wyłącznie do Wnioskodawcy i nie wywołuje skutków prawnych dla pozostałych partnerów projektu.

Zauważyć należy, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź straci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.