0112-KDIL2-3.4012.160.2018.1.AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia w całości lub części podatku VAT w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 kwietnia 2018 r. (data wpływu 10 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w całości lub części podatku VAT w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia w całości lub części podatku VAT w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawcą jest Muzeum, które jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Marszałkowskiego, zarejestrowaną jako czynny podatnik od towarów i usług.

Muzeum wraz z innym partnerami i liderem to znaczy Gminą, która jest właścicielem zabytkowego dworca ubiegają się o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie (...)”. Wniosek składany jest do instytucji pośredniczącej, w naborze odbywającym się w terminie od 12 marca 2018 r. do 16 kwietnia 2018 r., w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona Środowiska, Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, poddziałanie 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w (...) regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020 (RPO 2014-2020). Wnioskowany projekt może uzyskać wsparcie ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego (EFRR).

Projekt będzie realizowany w formule partnerstwa, w którym Gmina pełnić będzie rolę partnera wiodącego. Pozostałymi partnerami w projekcie będą (...). Przedmiotem projektu będzie rewitalizacja obiektów oraz zagospodarowania działki, na której znajduje się kompleks zabytkowych budynków stacji kolejowej, dworzec oraz wieża ciśnień. Muzeum jako partner ma za zadanie przygotowanie wystawy tematycznej w budynku dworca dot. budownictwa historycznego związanego z kolejnictwem, w tym nadzór merytoryczny nad przygotowaniem całości ekspozycji. Wnioskodawca oraz partnerzy realizują projekt według wyznaczonych zadań w latach XII.2018-VI.2020.

Każdy z partnerów jak i Wnioskodawca realizują operacje w swojej części i każdy z partnerów dokonuje zakupów udokumentowanych fakturami, w których istnieje jako nabywca. Zwrot z projektu jest całościowy za zadanie i rozliczany według poniesionych wydatków odpowiednio do partnerów w projekcie.

Z efektów realizowanych zadań projektu będą korzystać zwiedzający nieodpłatnie. Po zakończeniu projektu mienie, które powstanie ze środków projektu nie będzie generowało dla Wnioskodawcy sprzedaży opodatkowanej VAT ani obrotu opodatkowanego VAT. Wszystkie towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu będą udokumentowane fakturami VAT i nie będą miały żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez Wnioskodawcę.

Przedmiotowy projekt jest nieodpłatny i nie będzie generował dochodów dla Muzeum, jak również dla żadnego z partnerów projektu.

Instytucja zarządzająca RPO 2014-2020 nakłada na beneficjentów obowiązek dołączenia do wniosku aplikacyjnego indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej możliwości odzyskania podatku VAT przez beneficjenta w ramach planowanego do realizacji projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Muzeum w odniesieniu do projektu pn. „Utworzenie (...) ”, który może zostać dofinansowany z Osi Priorytetowej V Ochrona Środowiska, Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, poddziałanie 5.3.3 Dziedzicowo kulturowe i kultura RPO 2014-2020 ze środków EFRR, ma możliwość odliczenia w całości lub części podatku VAT naliczonego i wynikającego z faktur i innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, dotyczących zakupu towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją przedmiotowego projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, odnosząc się do art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zgodnie z art. 86 ust. i ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Z powołanego wyżej art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Odliczyć zatem można w całości podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza tym samym możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT.

Muzeum jako samorządowa jednostka kultury świadcząca usługi kulturalne jest zwolniona z podatku VAT, a bilety wstępu są opodatkowane zgodnie z poz. 182-załącznik nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług. Co do wydatków udokumentowanych na zakup towarów i usług w Muzeum stosowany jest art. 86 ust. i ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem Wnioskodawca w świetle przytoczonych przepisów nie ma możliwości odliczenia w całości lub w części podatku VAT w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Utworzenie (...)”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi:

 1. suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:
  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi;
 2. w przypadku importu towarów – kwota podatku:
  1. wynikająca z otrzymanego dokumentu celnego,
  2. należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a,
  3. wynikająca z deklaracji importowej, w przypadku, o którym mowa w art. 33b;
 3. zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6;
 4. kwota podatku należnego z tytułu:
  1. świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 8 podatnikiem jest ich usługobiorca,
  2. dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 lub 7 podatnikiem jest ich nabywca,
  3. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9,
  4. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 11;
 5. (uchylony);
 6. różnica podatku, o której mowa w art. 30c ust. 2 i art. 37;
 7. u podatnika, o którym mowa w art. 16, kwota stanowiąca równowartość 22% kwoty należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie wyższa jednak niż kwota podatku zawartego w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub dokumencie celnym, albo podatku zapłaconego przez tego podatnika od wewnątrzwspólnotowego nabycia tego środka.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz, gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – w myśl art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawcą w przedmiotowej sprawie jest Muzeum, które jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Urzędu Marszałkowskiego, zarejestrowaną jako czynny podatnik od towarów i usług. Muzeum wraz z innym partnerami i liderem to znaczy Gminą, która jest właścicielem zabytkowego dworca ubiegają się o dofinansowanie projektu. Wniosek składany jest do instytucji pośredniczącej, w naborze odbywającym się w terminie od 12 marca 2018 r. do 16 kwietnia 2018 r., w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona Środowiska, Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, poddziałanie 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020 (RPO 2014-2020). Wnioskowany projekt może uzyskać wsparcie ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego (EFRR). Projekt będzie realizowany w formule partnerstwa, w którym Gmina pełnić będzie rolę partnera wiodącego. Przedmiotem projektu będzie rewitalizacja obiektów oraz zagospodarowania działki, na której znajduje się kompleks zabytkowych budynków stacji kolejowej, dworzec oraz wieża ciśnień. Muzeum jako partner ma za zadanie przygotowanie wystawy tematycznej w budynku dworca dot. budownictwa historycznego związanego z kolejnictwem, w tym nadzór merytoryczny nad przygotowaniem całości ekspozycji. Wnioskodawca oraz partnerzy realizują projekt według wyznaczonych zadań. Każdy z partnerów jak i Wnioskodawca realizują operacje w swojej części i każdy z partnerów dokonuje zakupów udokumentowanych fakturami, w których istnieje jako nabywca. Zwrot z projektu jest całościowy za zadanie i rozliczany według poniesionych wydatków odpowiednio do partnerów w projekcie. Z efektów realizowanych zadań projektu będą korzystać zwiedzający nieodpłatnie. Po zakończeniu projektu mienie, które powstanie ze środków projektu nie będzie generowało dla Wnioskodawcy sprzedaży opodatkowanej VAT ani obrotu opodatkowanego VAT. Wszystkie towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu będą udokumentowane fakturami VAT i nie będą miały żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez Wnioskodawcę. Przedmiotowy projekt jest nieodpłatny i nie będzie generował dochodów dla Muzeum, jak również dla żadnego z partnerów projektu.

W analizowanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy w odniesieniu do opisanego projektu ma on możliwość odliczenia w całości lub części podatku VAT naliczonego od zakupu towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

W analizowanej sprawie – pomimo, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT – warunek wskazany w art. 86 ust. 1 ustawy, uprawniający do odliczenia nie będzie spełniony, gdyż towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu – jak wskazał Zainteresowany – nie będą miały żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Podsumowując, w odniesieniu do projektu pn. „Utworzenie (...)”, który może zostać dofinansowany z Osi Priorytetowej V Ochrona Środowiska, Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, poddziałanie 5.3.3 Dziedzicowo kulturowe i kultura RPO 2014-2020 ze środków EFRR, Wnioskodawca nie ma możliwość odliczenia w całości lub części podatku VAT naliczonego i wynikającego z faktur i innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, dotyczących zakupu towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją przedmiotowego projektu. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będzie spełniona – wskazana w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanka warunkująca prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. wydatki związane z realizacją ww. inwestycji nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należy ocenić jako prawidłowe.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź straci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.