0112-KDIL2-2.4012.567.2018.1.LS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 listopada 2018 r. (data wpływu 6 listopada 2018 r.) uzupełniony pismem z dnia 20 listopada 2018 r. (data wpływu 20 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 20 listopada 2018 r. o doprecyzowanie pytania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Z dniem 1 stycznia 2017 r. Gmina podjęła łączne (scentralizowane) rozliczenia VAT wraz ze wszystkimi swoimi jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi, jednocześnie dokonała wstecznej centralizacji rozliczeń podatku VAT począwszy od 1 stycznia 2011 r. Oznacza to, że jedynym czynnym podatnikiem VAT jest Gmina, a jej rozliczenia VAT obejmują wszystkie transakcje sprzedaży i zakupu realizowane przez wszystkie jednostki organizacyjne Gminy. Jednostki te nie przestały istnieć – zmienił się natomiast ich status na gruncie VAT, gdyż przestały one być traktowane jako odrębni od Gminy podatnicy VAT, lecz z punktu widzenia VAT stały się częścią jednego podatnika – tj. Gminy.

Gmina w odpowiedzi na konkurs w ramach osi priorytetowej 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, poddziałanie 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli, ogłoszony przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013, złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu i w dniu 31 grudnia 2012 r. podpisała umowę o dofinansowanie.

Podstawowym zadaniem projektowanego systemu było umożliwienie szybkiej wymiany informacji pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za zapewnienie porządku i bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy przy wykorzystaniu istniejących możliwości z obszaru informatyki i telekomunikacji. System umożliwia przeniesienie na platformę elektroniczną kolejnych procesów związanych z reagowaniem w sytuacjach kryzysowych, co w znacznym stopniu przyspiesza i ułatwia funkcjonowanie służb oraz pozwala na pełną kontrolę podejmowanych działań. Zainstalowany na platformie serwerowej system pozwala na gromadzenie, przetwarzanie, analizę i prezentację w formie graficznej danych napływających z terenu Gminy. Wizualizacja sytuacji na mapach o różnej skali pozwala na szybkie podejmowanie decyzji, które następnie są automatycznie rozsyłane do wszystkich zainteresowanych służb i podmiotów włączonych do systemu.

Jednocześnie, na portalu informacyjnym przeznaczonym dla ludności, prezentowane są aktualne dane o sytuacjach kryzysowych, związanych z nimi utrudnieniach oraz przewidywanych kierunkach ich zmian. Dane te prezentowane są w formie komunikatów, tabel lub wykresów, z możliwością zamieszczania graficznej prezentacji na mapach obszarów zagrożonych i potencjalnie zagrożonych.

Specjalny moduł szybkiego nadawania informacji SMS pozwala na automatyczne rozsyłanie komunikatów do wszystkich pracowników służb oraz ostrzeżeń do zainteresowanej grupy odbiorców. Użytkownicy systemu, aby móc prowadzić działania z dowolnego miejsca, dysponują tabletami lub smartfonami wyposażonymi w aplikacje mobilne, które zapewniają bezpieczne korzystanie z możliwości poszczególnych modułów systemu. Straż Miejska, ma możliwość zdalnej rejestracji zdarzeń, bez konieczności powielania informacji papierowej. Służby ratownicze, a w szczególności poszukiwawcze lub pracujący sezonowo (ratownicy PCK, WOPR) mają do dyspozycji sprzęt, który jest im udostępniany na czas prowadzonych działań i który zapewnia pełną koordynację działań z Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz dostęp do jego zasobów.

W wyniku realizacji projektu zostały dostarczone, zainstalowane i uruchomione poniższe sprzęty: serwery, tablety, smartfony, laptopy, ups, urządzenie wielofunkcyjne, moduły aplikacyjne oraz portal internetowy.

Projekt obejmował też realizację działań promocyjnych, opracowanie studium wykonalności oraz zlecenie audytu zewnętrznego.

Realizacja projektu należy do zadań własnych Gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.) w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

Wszystkie faktury dokumentujące wydatki ponoszone w związku z realizacją przedmiotowego projektu wystawione były na Gminę. W projekcie podatek VAT został uznany za wydatek kwalifikowalny.

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 25 września 2012 r.

Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 17 maja 2013 r.

Data rzeczowego zakończenia realizacji projektu: 10 grudnia 2013 r.

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 31 grudnia 2013 r.

Wartość projektu: ... PLN

Wydatki kwalifikowane: ... PLN

Dofinansowanie (85,00 % kosztów kwalifikowanych): ... PLN

Pierwsze wydatki poniesione były w grudniu 2012 r.

Portal związany z realizacją projektu został udostępniony społeczności nieodpłatnie i nie generuje dochodów dla Gminy.

Efekt realizacji przedmiotowego projektu nie został przekazany żadnemu odrębnemu podmiotowi.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu z dnia 20 listopada 2018 r.)

Czy Gmina ma możliwość odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on możliwości odliczenia podatku VAT w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji.

Zgodnie z brzmieniem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z powyższych przepisów wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje tylko czynnym podatnikom podatku od towarów i usług w przypadku, gdy dokonywane zakupy mają związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Ustawa wyłącza zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z zakupem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie z ust. 6 tego artykułu, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Portal, który powstał w związku z realizacją projektu:

  • został zrealizowany w ramach zadań własnych Gminy na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym,
  • został udostępniony społeczności nieodpłatnie i nie generuje dochodów dla Gminy.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Gmina nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z realizacją przedmiotowego projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższych regulacji wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Według art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z ww. regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast stosownie do treści art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp. umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Ponieważ tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.) – Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym – do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego (art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym).

Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Z dniem 1 stycznia 2017 r. Gmina podjęła łączne (scentralizowane) rozliczenia VAT wraz ze wszystkimi swoimi jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi, jednocześnie dokonała wstecznej centralizacji rozliczeń podatku VAT począwszy od 1 stycznia 2011 r. Oznacza to, że jedynym czynnym podatnikiem VAT jest Gmina. Gmina w odpowiedzi na konkurs w ramach osi priorytetowej 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych, poddziałanie 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli, ogłoszony przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013, złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu i w dniu 31 grudnia 2012 r. podpisała umowę o dofinansowanie. Podstawowym zadaniem projektowanego systemu było umożliwienie szybkiej wymiany informacji pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za zapewnienie porządku i bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy przy wykorzystaniu istniejących możliwości z obszaru informatyki i telekomunikacji. System umożliwia przeniesienie na platformę elektroniczną kolejnych procesów związanych z reagowaniem w sytuacjach kryzysowych, co w znacznym stopniu przyspiesza i ułatwia funkcjonowanie służb oraz pozwala na pełną kontrolę podejmowanych działań. Zainstalowany na platformie serwerowej system pozwala na gromadzenie, przetwarzanie, analizę i prezentację w formie graficznej danych napływających z terenu Gminy. Wizualizacja sytuacji na mapach o różnej skali pozwala na szybkie podejmowanie decyzji, które następnie są automatycznie rozsyłane do wszystkich zainteresowanych służb i podmiotów włączonych do systemu. Jednocześnie, na portalu informacyjnym przeznaczonym dla ludności, prezentowane są aktualne dane o sytuacjach kryzysowych, związanych z nimi utrudnieniach oraz przewidywanych kierunkach ich zmian. Dane te prezentowane są w formie komunikatów, tabel lub wykresów, z możliwością zamieszczania graficznej prezentacji na mapach obszarów zagrożonych i potencjalnie zagrożonych. Specjalny moduł szybkiego nadawania informacji SMS pozwala na automatyczne rozsyłanie komunikatów do wszystkich pracowników służb oraz ostrzeżeń do zainteresowanej grupy odbiorców. Użytkownicy systemu, aby móc prowadzić działania z dowolnego miejsca, dysponują tabletami lub smartfonami wyposażonymi w aplikacje mobilne, które zapewniają bezpieczne korzystanie z możliwości poszczególnych modułów systemu. Straż Miejska, ma możliwość zdalnej rejestracji zdarzeń, bez konieczności powielania informacji papierowej. Służby ratownicze, a w szczególności poszukiwawcze lub pracujący sezonowo (ratownicy PCK, WOPR) mają do dyspozycji sprzęt, który jest im udostępniany na czas prowadzonych działań i który zapewnia pełną koordynację działań z Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz dostęp do jego zasobów. W wyniku realizacji projektu zostały dostarczone, zainstalowane i uruchomione poniższe sprzęty: serwery, tablety, smartfony, laptopy, ups, urządzenie wielofunkcyjne, moduły aplikacyjne oraz portal internetowy. Projekt obejmował też realizację działań promocyjnych, opracowanie studium wykonalności oraz zlecenie audytu zewnętrznego. Realizacja projektu należy do zadań własnych Gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego. Wszystkie faktury dokumentujące wydatki ponoszone w związku z realizacją przedmiotowego projektu wystawione były na Gminę. Portal związany z realizacją projektu został udostępniony społeczności nieodpłatnie i nie generuje dochodów dla Gminy. Efekt realizacji przedmiotowego projektu nie został przekazany żadnemu odrębnemu podmiotowi.

W związku z powyższym Wnioskodawca ma wątpliwości czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie występuje. Bowiem w ramach realizowanego projektu Gmina nie dokonuje zakupów towarów i usług w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym nie działa w charakterze podatnika VAT. Jak wskazał Wnioskodawca – Portal związany z realizacją projektu został udostępniony społeczności nieodpłatnie i nie generuje dochodów dla Gminy. Efekt realizacji przedmiotowego projektu nie został przekazany żadnemu odrębnemu podmiotowi. Realizacja projektu należy do zadań własnych Gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

Zatem w analizowanej sprawie warunki wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy, uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Wnioskodawca realizując opisaną inwestycję nie działa w charakterze podatnika VAT, a efekty realizacji tej inwestycji nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podsumowując, Wnioskodawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Tutejszy Organ informuje, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.