0112-KDIL2-2.4012.282.2018.1.LS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak możliwości odliczenia podatku w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 25 czerwca 2018 r. (data wpływu 27 czerwiec 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego od zakupionego sprzętu medycznego i wykonanych robót modernizacyjnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku VAT od zakupionego sprzętu medycznego oraz wykonanych robót modernizacyjnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (dalej SPZOZ) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa, aplikuje o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Zapobieganie dezaktywizacji zawodowej społeczeństwa (...)”.

W ramach niniejszej inwestycji, która ma na celu poprawę dostępności i efektywności świadczeń udzielanych osobom dorosłym zmagającym się z chorobami układu krążenia oraz kostno-stawowo-mięśniowego będącymi głównymi przyczynami dezaktywizacji zawodowej społeczeństwa, zostanie zakupiony sprzęt medyczny wykorzystywany zarówno w diagnostyce ww. chorób, w trakcie ich leczenia, zabiegów operacyjnych, jak i rehabilitacji w Poradni i Oddziale urazowo-ortopedycznym oraz Poradni chirurgicznej oraz Oddziale chirurgicznym z pododdziałem chirurgii naczyniowej. W poradniach i oddziałach SPZOZ są leczeni głównie mieszkańcy powiatu bielskiego w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Ponadto w ramach projektu zostanie zmodernizowana Centralna Sterylizatornia, zarówno w zakresie infrastrukturalnym jak i wyposażenia, gdzie będzie sterylizowany sprzęt, narzędzia, materiały wykorzystywane w ww. komórkach szpitala. Nadmienić należy, że Centralna Strylizatornia będzie pracowała wyłącznie na rzecz komórek medycznych szpitala, tj. oddziałów i poradni, w których to komórkach są wykonywane usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a więc będzie wykonywała usługi ściśle z tymi usługami związane. Centralna Sterylizatornia będzie mieściła się w budynku SPZOZ.

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące cele:

  • zapewnienie odpowiednich standardów diagnostyki leczenia pacjentów z chorobami układu kostno- mięśniowo-stawowego oraz układu krążenia,
  • wzmocnienie profilaktyki i wczesnego wykrywania schorzeń układu naczyniowego poprzez doposażenie Poradni chirurgicznej w aparat USG Dopplera,
  • zwiększenie dostępu do rehabilitacji po przebytych zabiegach operacyjnych poprzez przesunięcie świadczeń rehabilitacyjnych z Oddziału Urazowo-Ortopedycznego do Poradni,
  • zapewnienie ciągłego procesu sterylizacji narzędzi na potrzeby zabiegów operacyjnych w zakresie chorób układu kostno-mięśniowo-stawowego oraz chorób układu krążenia,
  • wzmocnienie roli poradni specjalistycznych w procesie opieki koordynowanej,
  • zmniejszenie zjawiska przerywania aktywności zawodowej z powodu schorzeń układu kostno- mięśniowo-stawowego oraz układu krążenia.

W budżecie projektu podatek VAT od ww. zakupów sprzętu oraz prac modernizacyjnych został uwzględniony jako koszt kwalifikowalny, a więc podlegający refundacji, w związku z czym jesteśmy zobowiązani (zgodnie z Regulaminem Oceny i Wyboru Projektów obowiązującym dla niniejszego naboru) do przedłożenia interpretacji indywidualnej Krajowej Administracji Skarbowej wydanej w zakresie braku możliwości odzyskania podatku VAT dla niniejszego projektu.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej jest czynnym podatnikiem podatku VAT, przy czym podatek VAT odlicza w 100% od refakturowanych mediów, w zakresie zakupów dotyczących działalności mieszanej  zgodnie z art. 90 ust. 2  stosuje proporcję 2%, a w zakresie zakupów dotyczących działalności wymienionej w art. 43 ust. 18  podatku VAT nie odlicza. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, natomiast świadczenia zdrowotne wymienione w art. 43 ust. 18 ustawy są zwolnione z VAT, w związku z czym w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym szpital w tym zakresie nie może skorzystać z prawa do odliczania podatku naliczonego.

W wyniku realizacji projektu poprzez wyposażenie oddziałów i poradni w sprzęt medyczny oraz modernizację Centralnej Sterylizatorni zwiększy się zarówno jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych jak i bezpieczeństwo pacjentów. SPZOZ nie wydzierżawiał, nie wydzierżawia i nie zamierza wydzierżawiać pomieszczeń objętych przedmiotowym projektem, nie będzie tam też prowadzona żadna inna działalność podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT. Zakupiony do oddziałów i poradni sprzęt medyczny będzie wykorzystywany wyłącznie do udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, natomiast zmodernizowana i wyposażona w nowy sprzęt Centralna Sterylizatornia działająca w ramach własnej działalności leczniczej SPZOZ, będzie wykorzystywana wyłącznie do świadczenia usług ściśle związanych z ww. usługami zdrowotnymi służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług wyżej wymienione usługi świadczone w SPZOZ są zwolnione z podatku VAT (art. 43 ust. 18).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca będzie miał możliwość odliczenia podatku VAT od zakupionego sprzętu medycznego do Poradni urazowo-ortopedycznej, Oddziału urazowo-ortopedycznego, Poradni chirurgicznej, Oddziału chirurgicznego z pododdziałem chirurgii naczyniowej oraz od zakupionego sprzętu do Centralnej Sterylizatorni i wykonanych robót modernizacyjnych Centralnej Sterylizatorni?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma on prawnej możliwości odliczenia podatku VAT od zakupionego sprzętu medycznego do Poradni urazowo-ortopedycznej, Oddziału urazowo-ortopedycznego, Poradni chirurgicznej, Oddziału chirurgicznego z pododdziałem chirurgii naczyniowej, oraz od zakupionego sprzętu do Centralnej Sterylizatorni i wykonanych robót modernizacyjnych Centralnej Sterylizatorni, albowiem realizacja projektu służy wyłącznie czynnościom zwolnionym z podatku od towarów i usług.

Realizowany projekt dotyczy działalności komórek organizacyjnych szpitala obejmującej wyłącznie usługi określone w art. 43 ust. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tj. usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich zakładów leczniczych, w których wykonywana jest działalność lecznicza.

SPZOZ nie wydzierżawiał, nie wydzierżawia i nie zamierza wydzierżawiać pomieszczeń objętych przedmiotowym projektem, nie będzie tam też prowadzona żadna inna działalność podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT, w związku z tym brak jest możliwości odliczenia podatku VAT na podstawie art. 86 ust. 1, a także na podstawie art. 90 ust. 1-2 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawa  podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podstawowe zasady dotyczące odliczenia podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższych regulacji wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Według art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z ww. regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, aplikuje o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Zapobieganie dezaktywizacji zawodowej społeczeństwa powiatu bielskiego poprzez poprawę dostępności i efektywności świadczeń udzielanych w SPZOZ ...”.

W wyniku realizacji projektu poprzez wyposażenie oddziałów i poradni w sprzęt medyczny oraz modernizację Centralnej Sterylizatorni zwiększy się zarówno jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych jak i bezpieczeństwo pacjentów. Wnioskodawca nie wydzierżawiał, nie wydzierżawia i nie zamierza wydzierżawiać pomieszczeń objętych przedmiotowym projektem, nie będzie tam też prowadzona żadna inna działalność podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT. Zakupiony do oddziałów i poradni sprzęt medyczny będzie wykorzystywany wyłącznie do udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, natomiast zmodernizowana i wyposażona w nowy sprzęt Centralna Sterylizatornia działająca w ramach własnej działalności leczniczej Wnioskodawcy, będzie wykorzystywana wyłącznie do świadczenia usług ściśle związanych z ww. usługami zdrowotnymi służącymi profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Wyżej wymienione usługi są zwolnione z podatku od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy.

W związku z powyższym Wnioskodawca ma wątpliwości czy możliwe będzie odliczenie podatku od towarów i usług od zakupionego sprzętu medycznego oraz wykonanych robót modernizacyjnych.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W omawianej sprawie warunek ten nie będzie spełniony, gdyż towary i usługi nabywane w ramach realizowanego projektu – jak wskazał Zainteresowany – będą wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności zwolnionych od podatku VAT. Nie będzie zatem w analizowanym przypadku spełniona przesłanka wykorzystywania towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podsumowując, Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku od towarów i usług od zakupionego sprzętu medycznego do Poradni urazowo-ortopedycznej, Oddziału urazowo-ortopedycznego, Poradni chirurgicznej, Oddziału chirurgicznego z pododdziałem chirurgii naczyniowej, oraz od zakupionego sprzętu do Centralnej Sterylizatorni i wykonanych robót modernizacyjnych Centralnej Sterylizatorni, ze względu na związek tych wydatków z czynnościami tylko zwolnionymi od podatku VAT.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna przynosi skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.