0112-KDIL2-1.4012.628.2018.1.AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 3 grudnia 2018 r. (data wpływu 4 grudnia 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „(...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 grudnia 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w powyższym zakresie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

SP ZOZ nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Świadczy usługi w zakresie opieki medycznej, które mają na celu profilaktykę, ratowanie, przywracanie i poprawę zdrowia, tj. usługi przedmiotowo zwolnione z podatku VAT.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej złożył do Urzędu Marszałkowskiego (...) wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „(...)”, w ramach Osi Priorytetowej (...). Cel główny projektu obejmuje zwiększony poziom wykorzystania technologii informacyjno- komunikacyjnych w publicznym systemie ochrony zdrowia, poprzez wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji w SP ZOZ oraz pakietu usług z obszaru e-zdrowia, dostępnych bezpośrednio dla pacjentów placówki. Realizacja inwestycji pozwoli na podniesienie efektywności funkcjonowania Zakładu poprzez umożliwienie realizacji usług w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne.

Interesariusze projektu:

  1. Kadra zarządzająca oraz personel medyczny – oczekujący stałego rozwoju jednostki, poprawy warunków pracy, sprawnej realizacji zadań, w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania.
  2. Mieszkańcy gminy – potencjalni pacjenci – oczekujący zmniejszenia dysproporcji terytorialnych w dostępie do wysokiej jakości usług publicznych oraz usprawnienia dostępu do świadczeń zdrowotnych, a co za tym idzie, swobodnego dostępu do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, w tym do podstawowej opieki zdrowotnej. Kluczowe znaczenie odgrywa tu skrócenie czasu oczekiwania na wizytę lekarską, czy badanie diagnostyczne.
  3. Pracodawcy – oczekujący aktywnych i sprawnych pracowników oraz rozwoju gospodarczego kraju.

SP ZOZ zlokalizowany jest na terenach wiejskich.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz pakietu usług z zakresu e-zdrowia, połączone z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej zakładu (prace instalacyjne okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją zasilającą oraz zakup sprzętu komputerowego, w tym serwera dla aplikacji, serwera NAS, UPS). Realizacja inwestycji pozwoli na wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji w ramach jednostki, jak również udostępnienie jej pacjentom w ramach e-usług (np. rejestracja on-line, e-zwolnienie). Podstawowe wskaźniki produktu: Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja: 2 szt., Przestrzeń dyskowa serwerowni: 2TB, Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne: 1 szt.

Kluczowe rezultaty projektu, to liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną – 811 szt./rok.

Bezpośrednimi interesariuszami projektu są pacjenci będący pod opieką SP ZOZ i korzystający z jakościowego ulepszenia dotychczasowych usług oferowanych w wyniku inwestycji.

Podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny projektu, z uwagi na brak związku ponoszonych wydatków z czynnościami opodatkowanymi VAT. Realizując opisany projekt, Wnioskodawca będzie świadczył usługi przedmiotowo zwolnione z VAT. Zakupione w ramach projektu wyposażenie będzie wykorzystywane w fazie operacyjnej do świadczenia usług, za które Wnioskodawca nie będzie pobierał opłat opodatkowanych VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy realizując opisane zadania, zaplanowane do wykonania w ramach projektu pn.: „(...)”, w ramach Osi Priorytetowej (...), Wnioskodawcy – Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej, będzie przysługiwało pełne lub częściowe prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją opisanego projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej, jako niezarejestrowanemu, czynnemu podatnikowi podatku VAT, nie będzie przysługiwało pełne, ani częściowe prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją opisanego projektu.

Wyposażenie, które zostanie nabyte w ramach opisanego projektu – objęte zdarzeniem przyszłym – nie będzie związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Wnioskodawca nie będzie prowadził w oparciu o nie sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 86 ust. 1, w związku z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. A contrario, ponoszenie wydatków inwestycyjnych, które nie są związane z działalnością opodatkowaną VAT powoduje, że podatnik nie ma prawa do odliczenia VAT od takich wydatków. Zaplanowane zadania w projekcie nie stanowią czynności opodatkowanych, dotyczą usprawnień w obszarze procedowania, które to procedowanie jest z zakresu usług opieki medycznej, mających na celu profilaktykę, ratowanie, przywracanie i poprawę zdrowia, przedmiotowo zwolnionych z podatku VAT. Podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny opisanego projektu, z uwagi na brak związku ponoszonych wydatków z czynnościami opodatkowanymi VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – w myśl art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. Na mocy tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu, albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Świadczy usługi w zakresie opieki medycznej, które mają na celu profilaktykę, ratowanie, przywracanie i poprawę zdrowia, tj. usługi przedmiotowo zwolnione od podatku VAT. Zainteresowany złożył wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „(...)”. Cel główny projektu obejmuje zwiększony poziom wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w publicznym systemie ochrony zdrowia, poprzez wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji w SP ZOZ oraz pakietu usług z obszaru e-zdrowia, dostępnych bezpośrednio dla pacjentów placówki. Realizacja inwestycji pozwoli na podniesienie efektywności funkcjonowania Zakładu, poprzez umożliwienie realizacji usług w oparciu o nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Interesariusze projektu: 1. Kadra zarządzająca oraz personel medyczny – oczekujący stałego rozwoju jednostki, poprawy warunków pracy, sprawnej realizacji zadań, w oparciu o najnowocześniejsze rozwiązania. 2. Mieszkańcy gminy – potencjalni pacjenci – oczekujący zmniejszenia dysproporcji terytorialnych w dostępie do wysokiej jakości usług publicznych oraz usprawnienia dostępu do świadczeń zdrowotnych, a co za tym idzie, swobodnego dostępu do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, w tym do podstawowej opieki zdrowotnej. Kluczowe znaczenie odgrywa tu skrócenie czasu oczekiwania na wizytę lekarską, czy badanie diagnostyczne. 3. Pracodawcy – oczekujący aktywnych i sprawnych pracowników oraz rozwoju gospodarczego kraju. Przedmiotem projektu jest wdrożenie nowoczesnego systemu informatycznego oraz pakietu usług z zakresu e-zdrowia, połączone z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej zakładu (prace instalacyjne okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją zasilającą oraz zakup sprzętu komputerowego, w tym serwera dla aplikacji, serwera NAS, UPS). Realizacja inwestycji pozwoli na wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji w ramach jednostki, jak również udostępnienie jej pacjentom w ramach e-usług (np. rejestracja on-line, e-zwolnienie). Bezpośrednimi interesariuszami projektu są pacjenci będący pod opieką Wnioskodawcy i korzystający z jakościowego ulepszenia dotychczasowych usług oferowanych w wyniku inwestycji. Podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny projektu, z uwagi na brak związku ponoszonych wydatków z czynnościami opodatkowanymi VAT. Realizując opisany projekt, Wnioskodawca będzie świadczył usługi przedmiotowo zwolnione od podatku VAT. Zakupione w ramach projektu wyposażenie będzie wykorzystywane w fazie operacyjnej do świadczenia usług, za które Wnioskodawca nie będzie pobierał opłat opodatkowanych VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy w związku z realizacją projektu, Zainteresowany będzie miał możliwość obniżenia podatku naliczonego.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostaną spełnione, bowiem Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a wydatki ponoszone przez Zainteresowanego w związku z realizacją projektu – jak wskazał Wnioskodawca – nie mają związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Nadto Zainteresowany wskazał, że realizując projekt, będzie świadczył usługi przedmiotowo zwolnione od podatku VAT.

Zatem, Zainteresowany nie będzie miał prawa do obniżenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu.

Podsumowując, realizując zadania zaplanowane do wykonania w ramach projektu pn.: „(...)”, Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało ani pełne, ani częściowe prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w związku z realizacją tego projektu, gdyż wydatki związane z jego realizacją, nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Należy nadmienić, że kryterium kwalifikowalności wydatków w ramach rozliczeń dotyczących wykorzystywanych środków pomocowych Unii Europejskiej (w tym kwalifikowalności podatku od towarów i usług), nie jest zagadnieniem regulowanym przez przepisy prawa podatkowego. Określenie zasad kwalifikowalności wydatków, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r., poz. 1307, z późn. zm.), należy do zadań instytucji zarządzającej, która na podstawie art. 25 ust. 1 ww. ustawy, odpowiada za prawidłową realizację programu operacyjnego.

Zaznacza się, że na podstawie art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o opis sprawy, w tym w szczególności o informację, że realizując opisany projekt, Wnioskodawca będzie świadczył usługi przedmiotowo zwolnione od podatku VAT. Zatem, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.