0112-KDIL2-1.4012.602.2018.1.AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 listopada 2018 r. (data wpływu 21 listopada 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „(...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w powyższym zakresie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

SP ZOZ (...) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, wykonującym w 98% działalność w ochronie zdrowia, która zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jest zwolniona od opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

W ramach czynności opodatkowanych, w wysokości 2% przychodów, wydzierżawia wolne pomieszczenia i sprzęt medyczny, dostarcza media do wynajmowanych pomieszczeń, świadczy usługi sterylizacji, usługi parkingowe, itp.

W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, szpital częściowo odlicza podatek VAT naliczony w fakturach zakupu.

Aktualnie, SP ZOZ (...) jest w trakcie realizacji projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (...) na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej (...). Szpital zawarł umowę na dofinansowanie projektu pn. „(...)”, na podstawie której zostało przyznane dofinansowanie w wysokości nie większej niż 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych w projekcie.

Projekt polega na rozbudowie infrastruktury informatycznej, tj. na:

 1. budowie systemu prowadzenia i wymiany edm, zarządzania i elektronicznej archiwizacji dokumentacji,
 2. rozbudowie systemów bazodanowych,
 3. rozbudowie niezbędnych dla nowych usług zasobów sprzętowych,
 4. poprawie bezpieczeństwa teleinformatycznego SP ZOZ,
 5. modernizacji sieci teleinformatycznej LAN,
 6. rozbudowie sieci WLAN,
 7. udostępnienie nowych e-usług publicznych w zakresie e-zdrowia, w tym e-rejestracja, e-dokumentacja, e-korespondencja, e-ankieta, e-wywiad lekarski, e-załącznik, e-deklaracja POZ, e-zgoda, e-komunikaty, e-powiadomienia, e-zwolnienia, e-kontrahent, e-rezerwacja wizyty, e-zlecenia badań, e-udostępnianie wyników.

Założone w projekcie cele mają służyć poprawie efektywności zarządzania usługami zdrowotnymi oraz upowszechnianiu komunikacji pomiędzy SP ZOZ a jego pacjentami.

Usługi wprowadzone dzięki realizacji projektu, czyli dokonanym zakupom, służyć będą wyłącznie usługom w zakresie opieki zdrowotnej, czyli czynnościom zwolnionym z opodatkowania podatkiem VAT. Z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Szpital nie ma możliwości odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących realizacji projektu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do realizowanego projektu SP ZOZ (...) ma prawo do odliczenia podatku VAT zawartego w fakturach związanych z realizowanym zadaniem?

Zdaniem Wnioskodawcy, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej (...) nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z realizacji projektu „(...)”, gdyż realizowany projekt będzie służył tylko i wyłącznie do wykonywania i sprzedaży usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, która to działalność, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług, jest zwolniona od podatku.

Stosownie zaś do art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W związku z tym, iż towary i usługi, nabyte na potrzeby realizacji projektu nie mają w żadnym zakresie związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, stwierdzić należy, że nie ma tu zastosowania art. 86 ust. 1 ustawy. Z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, Szpital nie ma możliwości odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących ww. projektu.

Jednocześnie Wnioskodawca informuje, że na dzień złożenia wniosku nie toczy się postępowanie podatkowe, ani kontrola podatkowa. Niniejsza interpretacja podatkowa jest niezbędna do przedłożenia instytucji zarządzającej RPO (...).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – w myśl art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. Na mocy tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu, albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, wykonującym w 98% działalność w ochronie zdrowia, która zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług, jest zwolniona od podatku VAT. W ramach czynności opodatkowanych, w wysokości 2% przychodów, wydzierżawia wolne pomieszczenia i sprzęt medyczny, dostarcza media do wynajmowanych pomieszczeń, świadczy usługi sterylizacji, usługi parkingowe, itp. W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, Szpital częściowo odlicza podatek VAT naliczony w fakturach zakupu. Aktualnie, Wnioskodawca jest w trakcie realizacji projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Szpital zawarł umowę na dofinansowanie projektu. Projekt polega na rozbudowie infrastruktury informatycznej, tj. na:

 1. budowie systemu prowadzenia i wymiany edm, zarządzania i elektronicznej archiwizacji dokumentacji,
 2. rozbudowie systemów bazodanowych,
 3. rozbudowie niezbędnych dla nowych usług zasobów sprzętowych,
 4. poprawie bezpieczeństwa teleinformatycznego SP ZOZ,
 5. modernizacji sieci teleinformatycznej LAN,
 6. rozbudowie sieci WLAN,
 7. udostępnienie nowych e-usług publicznych w zakresie e-zdrowia, w tym e-rejestracja, e-dokumentacja, e-korespondencja, e-ankieta, e-wywiad lekarski, e-załącznik, e-deklaracja POZ, e-zgoda, e-komunikaty, e-powiadomienia, e-zwolnienia, e-kontrahent, e-rezerwacja wizyty, e-zlecenia badań, e-udostępnianie wyników.

Założone w projekcie cele mają służyć poprawie efektywności zarządzania usługami zdrowotnymi oraz upowszechnianiu komunikacji pomiędzy SP ZOZ a jego pacjentami. Usługi wprowadzone dzięki realizacji projektu, czyli dokonanym zakupom, służyć będą wyłącznie usługom w zakresie opieki zdrowotnej, czyli czynnościom zwolnionym z opodatkowania podatkiem VAT. Z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, szpital nie ma możliwości odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących realizacji projektu.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy w związku z realizacją projektu, Szpital będzie miał możliwość odliczenia podatku naliczonego.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostaną spełnione. Pomimo bowiem, że zakupów będzie dokonywał zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług, to wydatki ponoszone przez Szpital w związku z realizacją projektu, będą służyły – jak wskazał Wnioskodawca – wyłącznie usługom w zakresie opieki zdrowotnej, czyli czynnościom zwolnionym od podatku od towarów i usług, czyli nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zatem Zainteresowany nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu.

Podsumowując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „(...)”, gdyż wydatki związane z realizacją przedmiotowego projektu, będą służyły czynnościom zwolnionym od podatku od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zaznacza się, że na podstawie art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o opis sprawy, w tym w szczególności o informację, że towary i usługi zakupione w ramach realizacji projektu będą wykorzystywane wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku VAT. Zatem, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.