0112-KDIL2-1.4012.573.2018.1.SS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego w odniesieniu do realizowanego projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2018 r. (data wpływu 5 listopada 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego w odniesieniu do realizowanego projektu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego w odniesieniu do realizowanego projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Szpital Zespolony w A działa jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – świadczy usługi medyczne.

W dniu 30 listopada 2009 r. Szpital podpisał umowę z Województwem B na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu, w ramach RPO na lata 2007-2013. Projekt finansowany w 75,56% ze środków EFRR, a w 24,44% ze środków własnych.

Realizowany projekt ma na celu:

 • W zakresie Bloku Operacyjnego:
  1. zwiększenie ilości i powierzchni sal operacyjnych,
  2. zapewnienie zaplecza technicznego dla aparatury medycznej.
 • W zakresie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii:
  1. zwiększenie liczby stanowisk udzielania pomocy pacjentom w stanie bezpośredniego zagrożenia życia,
  2. zapewnienie odpowiedniego środowiska pracy dla personelu medycznego,
  3. spełnienie wymogów higieniczno-sanitarnych wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia.
 • W zakresie Centralnej Sterylizatorni:
  1. zabezpieczenie potrzeb wynikających ze wzrostu liczby wykonywanych zabiegów operacyjnych,
  2. rozdzielenie stref sanitarnych w celu uniknięcia możliwości skażenia materiału sterylnego,
  3. nowoczesne rozwiązania techniczne i organizacyjne związane z funkcjonowaniem Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

W momencie złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Szpital złożył pisemne oświadczenie, iż zarówno w trakcie projektu, jak i po jego zakończeniu, nie ma możliwości odzyskania w całości, bądź w części, w żaden sposób poniesionych kosztów podatku od towarów i usług.

Szpital jest podatnikiem wykonującym usługi zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku do towarów i usług.

W roku 2016 (zgodnie ze złożonymi deklaracjami VAT-7) sprzedaż ogółem wyniosła 186.752,818 zł, w tym:

 • sprzedaż usług zwolnionych z podatku – 182.725,762 zł,
 • sprzedaż usług opodatkowanych stawką 8% i 23% – 3.863,746 zł,
 • sprzedaż usług, dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca – 163.310 zł.

W roku 2017 (zgodnie ze złożonymi deklaracjami VAT-7) sprzedaż ogółem wyniosła 188.929,623 zł, w tym:

 • sprzedaż usług zwolnionych z podatku – 184.716,833 zł,
 • sprzedaż usług opodatkowanych stawką 8% i 23% – 4.003,952 zł,
 • sprzedaż usług, dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca – 208.838 zł.

W roku 2018 (zgodnie ze złożonymi deklaracjami VAT-7 za okres styczeń – wrzesień) sprzedaż ogółem wyniosła 147.442,277 zł, w tym:

 • sprzedaż usług zwolnionych z podatku – 144.219,310 zł,
 • sprzedaż usług opodatkowanych stawką 8% i 23% – 2.949,437 zł,
 • sprzedaż usług, dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca – 273.530 zł.

Statutową działalnością Szpitala jest świadczenie usług w zakresie opieki medycznej w ramach działalności leczniczej. Ponadto, Szpital prowadzi działalność dodatkową – opodatkowaną, wykorzystując działy i komórki pomocnicze Szpitala. Dodatkowa działalność to m.in.: pranie odzieży ochronnej medycznej (stawka VAT 23%), usługi hotelowe dla rodziców dzieci hospitalizowanych (stawka VAT 23%), dzierżawa pomieszczeń, miejsc parkingowych (stawka VAT 23%), usługi ksero (stawka VAT 23%).

W związku z powyższym, Szpital odlicza strukturą podatek naliczony od podatku należnego, od zakupów związanych ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną.

Projekt dotyczy wyłącznie działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług, od której nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w odniesieniu do realizowanego projektu istnieje możliwość odzyskania przez Szpital podatku od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, podatnikowi, który korzysta z ustawowego zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku do towarów i usług, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku VAT o kwotę podatku naliczonego.

W związku z przyznanym Szpitalowi dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach RPO na lata 2007-2013, na realizację projektu, Szpital nie może odzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku od towarów i usług, który został określony w umowie o dofinansowanie projektu jako wydatek kwalifikowany.

Usługi w zakresie opieki medycznej są zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku do towarów i usług, i dlatego Szpital nie nalicza i nie odprowadza podatku należnego z tytułu sprzedaży, i nie może odliczyć podatku naliczonego, który w efekcie zwiększa koszt zadania inwestycyjnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – w myśl art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy. Na mocy tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca działa jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustawy o działalności leczniczej – świadczy usługi medyczne. Szpital jest podatnikiem wykonującym usługi zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku do towarów i usług. W dniu 30 listopada 2009 r. Szpital podpisał umowę z Województwem na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu, w ramach RPO na lata 2007-2013. Realizowany projekt ma na celu:

 • W zakresie Bloku Operacyjnego:
  1. zwiększenie ilości i powierzchni sal operacyjnych,
  2. zapewnienie zaplecza technicznego dla aparatury medycznej.
 • W zakresie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii:
  1. zwiększenie liczby stanowisk udzielania pomocy pacjentom w stanie bezpośredniego zagrożenia życia,
  2. zapewnienie odpowiedniego środowiska pracy dla personelu medycznego,
  3. spełnienie wymogów higieniczno-sanitarnych, wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia.
 • W zakresie Centralnej Sterylizatorni:
  1. zabezpieczenie potrzeb wynikających ze wzrostu liczby wykonywanych zabiegów operacyjnych,
  2. rozdzielenie stref sanitarnych w celu uniknięcia możliwości skażenia materiału sterylnego,
  3. nowoczesne rozwiązania techniczne i organizacyjne związane z funkcjonowaniem Bloku Operacyjnego i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Statutową działalnością Szpitala jest świadczenie usług w zakresie opieki medycznej w ramach działalności leczniczej. Ponadto, Szpital prowadzi działalność dodatkową – opodatkowaną, wykorzystując działy i komórki pomocnicze Szpitala. Dodatkowa działalność to m.in.: pranie odzieży ochronnej medycznej (stawka VAT 23%), usługi hotelowe dla rodziców dzieci hospitalizowanych (stawka VAT 23%), dzierżawa pomieszczeń, miejsc parkingowych (stawka VAT 23%), usługi ksero (stawka VAT 23%). W związku z powyższym, Szpital odlicza strukturą podatek naliczony od podatku należnego, od zakupów związanych ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną. Przedmiotowy projekt dotyczy wyłącznie działalności zwolnionej od podatku od towarów i usług, od której nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii ustalenia, czy Szpital ma możliwość odzyskania podatku VAT naliczonego w odniesieniu do realizowanego ww. projektu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT. W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione. Pomimo bowiem, że zakupów dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług, to mienie wytworzone w ramach realizacji projektu wykorzystywane jest do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług, czyli nie służy do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zatem, Zainteresowany nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją ww. projektu.

W związku z powyższym Wnioskodawcy nie przysługuje również zwrot podatku naliczonego na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy.

W zakresie przedmiotowego działania Wnioskodawca nie ma również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany nie spełnia tych warunków, nie ma zatem możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 4 cyt. rozporządzenia.

Podsumowując, w odniesieniu do realizowanego projektu Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego, gdyż wydatki związane z realizacją ww. projektu służą czynnościom zwolnionym od podatku od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Tutejszy organ informuje, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacji podatkowej, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna przynosi skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.