0112-KDIL2-1.4012.568.2018.2.MC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 października 2018 r. (data wpływu 31 października 2018 r.), uzupełnionym pismami z dnia: 22 listopada 2018 r., 3 i 12 grudnia 2018 r. (data wpływu 28 listopada 2018 r., 11 i 18 grudnia 2018 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „Utworzenie pracowni garncarskiej w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn.: „Utworzenie pracowni garncarskiej w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji”. Przedmiotowy wniosek uzupełniono w dniu 28 listopada 2018 r., 11 i 18 grudnia 2018 r. poprzez wskazanie własnego stanowiska do sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji jest samorządową instytucją kultury działającą na terenie Gminy od roku 2001. Podstawową działalnością jednostki jest pozyskiwanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie kultury narodowej i regionalnej, upowszechnianie sztuki profesjonalnej i amatorskiej, tworzenie warunków do korzystania z dóbr kultury, rozwój sportu, turystyki i rekreacji oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców w tym zakresie. MOKSiR jest czynnym podatnikiem VAT i prowadzi działalność w zakresie kulturalnym, edukacyjnym (nauka gry na instrumentach, wystawy), jak i gospodarczym (m.in. wynajem sali, usługi noclegowe, sprzedaż gazety gminnej, usługi ksero, sprzedaż biletów wstępu na zalew w sezonie letnim) opodatkowaną podatkiem VAT.

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji przystąpił do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 pn.: „Utworzenie pracowni garncarskiej w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji”. Rozpoczęcie projektu zaplanowane jest na styczeń 2019 r.

W ramach projektu planuje się utworzenie Pracowni Garncarskiej – miejsca, w którym będzie można przeprowadzać warsztaty, opowiedzieć o tradycjach, metodach pracy, przedmiotach wyrabianych przez miejscowych rzemieślników, zaprezentować zachowane hladyszki, dwojany, trojany. MOKSiR w ramach projektu zamierza odtworzyć lokalne dziedzictwo związane z garncarstwem bazujące na posiadanych własnych zasobach i zasobach odtworzonych, zaspokajając tym samym zdiagnozowane potrzeby turystów, odwiedzających oraz mieszkańców. MOKSiR chciałby stworzyć kompleksowy produkt turystyczno-kulturalny, będący świadectwem przeszłości oraz kultywować tę tradycję. Projekt ukierunkowany jest również na edukację młodych pokoleń podczas pokazów, zajęć w pracowni garncarskiej, służących zachowaniu i kultywowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego związanego z wytwarzaniem garnków i związanymi z tym zwyczajami, obrzędami.

Celem głównym będzie wzbogacenie oferty kulturalno-turystycznej MOKSiR o elementy lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez rekonstrukcję pracowni garncarskiej – organizację warsztatów, pokazów sztuki garncarskiej. Realizacja ww. operacji będzie obejmować w swoim zakresie zakup wyposażenia do pracowni garncarskiej (pieca elektrycznego i garncarskiego, urządzeń i narzędzi typu koła garncarskie, nakładki garncarskie, tezy, grzędy garncarskie, stoły, ławy, beczki do magazynowania gliny, zestaw narzędzi do uzdatniania, ozdabiania gliny). Pracownia będzie miejscem ogólnodostępnym, a za udział w warsztatach, czy też pokazach nie będzie pobierana jakakolwiek opłata, dlatego też ww. operacja nie będzie generowała dochodów. Efekt projektu nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, jak również umów cywilno-prawnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Miejskiemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami w ramach ww. projektu?

Zdaniem Wnioskodawcy (sformułowanym w piśmie z dnia 22 listopada 2018 r., a następnie doprecyzowanym w piśmie z dnia 3 grudnia 2018 r.), w związku z realizacją ww. projektu MOKSiR nie będzie pobierał jakichkolwiek opłat związanych z przeprowadzeniem i organizowaniem warsztatów i pokazów w pracowni garncarskiej, stąd też operacja nie będzie generowała żadnych przychodów. Wobec powyższego, podatek związany z utworzeniem pracowni garncarskiej będzie dla MOKSiR wydatkiem kwalifikowalnym.

Wnioskodawca uważa, że nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami w ramach realizowanego projektu pn.: „Utworzenie pracowni garncarskiej w MOKSiR”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz, gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – w myśl art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji jest samorządową instytucją kultury działającą na terenie Gminy od roku 2001. Podstawową działalnością jednostki jest pozyskiwanie i przygotowanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie kultury narodowej i regionalnej, upowszechnianie sztuki profesjonalnej i amatorskiej, tworzenie warunków do korzystania z dóbr kultury, rozwój sportu, turystyki i rekreacji oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców w tym zakresie. MOKSiR jest czynnym podatnikiem VAT i prowadzi działalność w zakresie kulturalnym, edukacyjnym (nauka gry na instrumentach, wystawy), jak i gospodarczym (m.in. wynajem sali, usługi noclegowe, sprzedaż gazety gminnej, usługi ksero, sprzedaż biletów wstępu na zalew w sezonie letnim) opodatkowaną podatkiem VAT.

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji przystąpił do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020. Rozpoczęcie projektu zaplanowane jest na styczeń 2019 r. W ramach projektu planuje się utworzenie Pracowni Garncarskiej – miejsca, w którym będzie można przeprowadzać warsztaty, opowiedzieć o tradycjach, metodach pracy, przedmiotach wyrabianych przez miejscowych rzemieślników, zaprezentować zachowane hladyszki, dwojany, trojany.

Celem głównym będzie wzbogacenie oferty kulturalno-turystycznej MOKSiR o elementy lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez rekonstrukcję pracowni garncarskiej – organizację warsztatów, pokazów sztuki garncarskiej. Realizacja ww. operacji będzie obejmować w swoim zakresie zakup wyposażenia do pracowni garncarskiej (pieca elektrycznego i garncarskiego, urządzeń i narzędzi typu koła garncarskie, nakładki garncarskie, tezy, grzędy garncarskie, stoły, ławy, beczki do magazynowania gliny, zestaw narzędzi do uzdatniania, ozdabiania gliny). Pracownia będzie miejscem ogólnodostępnym, a za udział w warsztatach, czy też pokazach nie będzie pobierana jakakolwiek opłata, dlatego też ww. operacja nie będzie generowała dochodów. Efekt projektu nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, jak również umów cywilno-prawnych.

W analizowanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami w ramach opisanego we wniosku projektu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

W analizowanej sprawie – pomimo, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT – warunek wskazany w art. 86 ust. 1 ustawy, uprawniający do odliczenia nie będzie spełniony, gdyż – jak wynika z treści wniosku – efekt realizowanego projektu nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem. Pracownia będzie ogólnodostępna, a za udział w warsztatach, czy też pokazach nie będzie pobierana jakakolwiek opłata.

Podsumowując, w związku z realizacją projektu pn.: „Utworzenie pracowni garncarskiej w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji”, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z wydatkami w ramach ww. projektu. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będzie spełniona – wskazana w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanka warunkująca prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. towary i usługi nabywane w związku z realizacją inwestycji nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należy ocenić jako prawidłowe.

Jednocześnie tutejszy Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisywanym stanie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zauważyć należy, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o wynikającą z treści wniosku informację, że efekty opisanego projektu nie będą wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Zatem w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy udzielona odpowiedź straci swą aktualność.

Ponadto należy podkreślić, że pojęcie „kosztu kwalifikowalnego” nie jest pojęciem podatkowym i organy podatkowe nie są właściwe do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowalnych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowalnym. W związku z powyższym nie zajęto stanowiska w tej sprawie.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.