0112-KDIL2-1.4012.546.2018.1.SS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu współpracy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2018 r. (data wpływu 18 października 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu współpracy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu współpracy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania we współpracy z 3 Lokalnymi Grupami Działania: „A”, „B” oraz Stowarzyszenie C, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w roku 2018 realizuje projekt współpracy pn.: „(...)”. Umowa na realizację została zawarta z Urzędem Marszałkowskim w dniu 14 sierpnia 2018 r.

Lokalna Grupa Działania realizuje następujące działania:

 1. Organizacja warsztatów kulinarnych, celem działania było zapoznanie się z recepturami oraz sposobem sporządzania i inwentaryzacja tradycyjnych potraw wywodzących się z obszarów partnerskich LGD z D i E, z okolic F oraz opracowanie listy kulinariów mogących aplikować o miano produktu tradycyjnego.
 2. Pokaz plenerowy (w formie imprezy plenerowej), celem działania była promocja obszarów LGD biorących udział w projekcie współpracy poprzez ukazanie najcenniejszych i najbardziej atrakcyjnych elementów dziedzictwa kulturowego z uwzględnieniem kulinariów oraz terenem ich pochodzenia, muzyki biesiadnej charakterystycznej dla partnerskich LGD oraz walorów turystycznych. Na pokaz składały się:
  1. przygotowanie i przeprowadzenie imprezy plenerowej w zakresie techniki estradowej oraz organizacyjnej;
  2. przeprowadzenie turnieju kulinarnego w zakresie przygotowania tradycyjnych/lokalnych potraw z użyciem regionalnych produktów spożywczych;
  3. przygotowanie, prezentacja oraz przeprowadzenie pokazów potraw kulinarnych połączonych z degustacją w zakresie przygotowania tradycyjnych/lokalnych potraw, z użyciem regionalnych produktów spożywczych.
 3. Organizacja wyjazdu studyjnego połączonego z konferencją międzynarodową.

W wyniku realizacji projektu współpracy „(...)”, Stowarzyszenie nie osiągnie żadnych przychodów, wszyscy uczestnicy działań korzystali z nich nieodpłatnie.

Wszystkie faktury zostały opłacone terminowo po zakończeniu realizacji poszczególnych działań. Zaplanowane działania są niezbędne do osiągnięcia wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie.

Wszystkie poniesione koszty zostaną wykorzystane jedynie do realizacji wniosku, nie będą wykorzystane do żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7, nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w jakiejkolwiek postaci.

Realizacja projektu współpracy pn.: „(...)” nie wywoła żadnych skutków podatkowych – nie będzie skutkowała powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie podatku VAT. Efekty powstałe w wyniku realizacji wniosku nie są związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu współpracy „(...)”, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020?

Zdaniem Wnioskodawcy, Lokalna Grupa Działania nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu współpracy „(...)”, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do treści art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – w myśl art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast na mocy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210, z późn. zm.), stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności (art. 2 ust. 2 ww. ustawy).

Na podstawie art. 34 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Zaznaczyć należy, że działalność statutowa stowarzyszenia to działalność zgodna z jego statutem, w którym wymienione są cele działalności stowarzyszenia i sposoby ich realizacji. Działalność statutowa nie jest nastawiona na zysk, czyli nie jest to działalność gospodarcza, która w organizacji pozarządowej jest tylko działalnością pomocniczą.

Z opisu sprawy wynika, że Stowarzyszenie we współpracy z 3 Lokalnymi Grupami Działania w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w roku 2018 realizuje projekt współpracy pn.: „(...)”.

Lokalna Grupa Działania realizuje następujące działania:

 1. Organizacja warsztatów kulinarnych, celem działania było zapoznanie się z recepturami oraz sposobem sporządzania i inwentaryzacja tradycyjnych potraw wywodzących się z obszarów partnerskich LGD z D i E, z okolic F oraz opracowanie listy kulinariów mogących aplikować o miano produktu tradycyjnego.
 2. Pokaz plenerowy (w formie imprezy plenerowej), celem działania była promocja obszarów LGD biorących udział w projekcie współpracy poprzez ukazanie najcenniejszych i najbardziej atrakcyjnych elementów dziedzictwa kulturowego z uwzględnieniem kulinariów oraz terenem ich pochodzenia, muzyki biesiadnej charakterystycznej dla partnerskich LGD oraz walorów turystycznych. Na pokaz składały się:
  1. przygotowanie i przeprowadzenie imprezy plenerowej w zakresie techniki estradowej oraz organizacyjnej;
  2. przeprowadzenie turnieju kulinarnego w zakresie przygotowania tradycyjnych/lokalnych potraw z użyciem regionalnych produktów spożywczych;
  3. przygotowanie, prezentacja oraz przeprowadzenie pokazów potraw kulinarnych połączonych z degustacją w zakresie przygotowania tradycyjnych/lokalnych potraw, z użyciem regionalnych produktów spożywczych.
 3. Organizacja wyjazdu studyjnego połączonego z konferencją międzynarodową.

W wyniku realizacji ww. projektu współpracy, Stowarzyszenie nie osiągnie żadnych przychodów, wszyscy uczestnicy działań korzystali z nich nieodpłatnie. Wszystkie faktury zostały opłacone terminowo po zakończeniu realizacji poszczególnych działań. Wszystkie poniesione koszty zostaną wykorzystane jedynie do realizacji wniosku, nie będą wykorzystane do żadnych czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wnioskodawca nie jest czynnym, zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT, nie składa deklaracji VAT-7, nie ma możliwości odzyskania podatku VAT w jakiejkolwiek postaci. Realizacja ww. projektu współpracy nie wywoła żadnych skutków podatkowych – nie będzie skutkowała powstaniem obowiązku podatkowego u Wnioskodawcy w zakresie podatku VAT. Efekty powstałe w wyniku realizacji wniosku, nie są związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy, uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie są spełnione, gdyż Zainteresowany nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie są związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Podsumowując, biorąc pod uwagę powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu współpracy „(...)”, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Zaznaczyć należy, że granice szczególnego postępowania podatkowego, którego celem jest uzyskanie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, określa wnioskodawca występując z konkretnym pytaniem prawnym, wyłącznie w odniesieniu do stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego przez niego, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 1, 2 i 3 Ordynacji podatkowej. Natomiast na podstawie art. 14c § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, tut. Organ dokonuje oceny stanowiska wnioskodawcy.

W związku z powyższym należy zaznaczyć, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono w oparciu o przedstawiony opis sprawy, w tym w szczególności o wskazanie, że Stowarzyszenie nie jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, a efekty powstałe w wyniku realizacji wniosku nie są związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego opisu sprawy, w szczególności konieczności zarejestrowania się Wnioskodawcy jako podatnika VAT czynnego oraz wykorzystywania powstałego w efekcie realizacji projektu współpracy do wykonywania czynności opodatkowanych, wydana interpretacja straci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.