0112-KDIL2-1.4012.172.2018.1.AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu różnicy podatku VAT z tytułu wydatków poniesionych na realizację projektu pn.: „Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych (...)”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2018 r. (data wpływu 9 kwietnia 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu różnicy podatku VAT z tytułu wydatków poniesionych na realizację projektu pn.: „Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 kwietnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu różnicy podatku VAT z tytułu wydatków poniesionych na realizację projektu pn.: „Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych (...)”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca – Gmina Miasta A – rozpoczyna realizację projektu pn.: „Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych (...)”. Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie na realizację ww. projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT, oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa B na lata 2014-2020.

Wnioskodawca posiada instytucjonalną zdolność do realizacji projektu, co stwierdzono na podstawie doświadczenia Gminy Miasta A w wykorzystywaniu środków unijnych, jak również na podstawie analizy sytuacji finansowej Gminy.

Gmina Miasta A jest podatnikiem VAT czynnym.

Jak stanowi art. 92 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, miasto na prawach powiatu jest gminą wykonującą zadania powiatu na zasadach określonych w tej ustawie. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Miasto jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną wykonującą zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność (art. 2 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym). Miasto realizuje swoje zadania własne, które polegają na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak również z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów (art. 7 i 8 tej ustawy).

Celem wykonywania zadań nałożonych na Miasto mocą odrębnych ustaw, Miasto tworzy jednostki organizacyjne, a także zawiera umowy z innymi podmiotami (art. 9 ust. 1 Ustawy o samorządzie gminnym). W tym celu Miasto utworzyło zakład budżetowy - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych (zwany dalej: MZBM), który realizuje zadania własne Miasta z zakresu gospodarki mieszkaniowej oraz jednostkę organizacyjną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zwany dalej: MOPS).

Na podstawie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego Miasto dokonało z dniem 1 stycznia 2017 r. centralizacji wraz ze swoimi jednostkami w zakresie wspólnego rozliczania podatku VAT. Po centralizacji, podatnikiem VAT jest wyłącznie Gmina Miasta A, która w swoich rozliczeniach ujmuje zbiorczo obroty urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego, a także wszystkich podlegających centralizacji rozliczeń VAT jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, w tym MZBM i MOPS.

Zakresem projektu jest przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoły zawodowej (będącej częścią zespołu Szkół nr 5) na Centrum Usług Społecznościowych (CUS) wraz z mieszkaniami chronionymi w A. W budynku przewiduje się wykonanie „na nowo” dwóch klatek schodowych wraz z wyburzeniem istniejących, wykonanie nowych nadproży, zmiany sposobu użytkowania sal dydaktycznych na pomieszczenia CUS na parterze i wydzieleniem trzech mieszkań chronionych, w tym jedno rotacyjne oraz 5 mieszkań komunalnych na piętrze (mieszkania komunalne objęte są odrębnym wnioskiem o dofinansowanie ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego), budowę nowych ścian działowych celem wydzielenia pomieszczeń, zamurowanie okien, wykonanie nowych nadproży okiennych oraz rozbiórka niektórych ścian działowych i nośnych z równoczesnym wykonywaniem nowych belek lub nadproży, wykonanie nowych pomieszczeń higieniczno-sanitarno-socjalnych, wykonanie nowych instalacji wewnętrznych, uzupełnień tynków, malowanie, montaż sufitów podwieszanych, wykonywanie nowych posadzek, płytkowanie ścian sanitariatów, montaż białej armatury i nowej stolarki okienno-drzwiowej, docieplenie budynku oraz zagospodarowanie terenu.

W wyniku przebudowy powstanie:

 • parter: główny hall ze strefą wejściową i dwie klatki schodowe; pomieszczenie dla organizacji pozarządowych NGO (udostępniane nieodpłatnie organizacjom na ich działalność statutową), tj. podmiotów, które nie są jednostkami albo organami administracji publicznej oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku, pomieszczenie dla prawnika i administracji CUS; szatnia, sala rozwoju zainteresowań, sala komputerowa, pokój rehabilitacyjny, sala klubowa, pokój terapii indywidualnej, pokój wypoczynkowy, pokój pielęgniarki, sanitariaty - męski i damski, personelu i dla osób niepełnosprawnych oraz kuchnia z jadalnią;
 • 1 piętro: 1 mieszkanie chronione duże – rotacyjne, składające się z przedpokoju, 4 pokoi mieszkalnych, łazienki oraz pokoju dziennego wraz z aneksem kuchennym; 2 mieszkania chronione, każde z nich składające się z trzech pokoi mieszkalnych, przedpokoju, łazienki oraz pokoju dziennego wraz z aneksem kuchennym oraz 5 mieszkań komunalnych realizowanych poza zakresem projektu.

W ramach projektu zaplanowano realizację kompleksowego zadania zakładającego udostępnienie infrastruktury usług społecznych dla jednolitej grupy docelowej, tj. osób starszych. CUS będzie świadczył nieodpłatnie usługi dla około 30 seniorów oraz wspierał funkcjonowanie sektora organizacji pozarządowych. Zgodnie z założeniami osoby powyżej 60 roku życia, które zakończyły aktywność zawodową będą mogły spędzać w Centrum ok. 8 godzin dziennie oraz korzystać z atrakcyjnej oferty w zakresie aktywizacji ruchowej, usług społecznych, zajęć edukacyjnych, kulturalnych czy rekreacyjnych. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i lokali chronionych dla osób starszych na terenie miasta A. Realizację tego celu umożliwi zaplanowana adaptacja budynku na potrzeby CUS oraz 3 mieszkań chronionych. Cele cząstkowe: udostępnienie infrastruktury umożliwiającej prowadzenie działań pozainwestycyjnych (praca socjalna), zwiększenie podaży usług społecznych i mieszkań chronionych w mieście, wsparcie działalności NGO, stworzenie warunków do pracy sektora NGO na rzecz osób starszych, wykorzystanie istniejącej infrastruktury do celów społecznych. Korzyścią społeczną z realizacji projektu jest również wyrównywanie szans osób wykluczonych społecznie (osób starszych) na integrację społeczną i podniesienie standardu życia. Definiuje się również niemierzalne korzyści w postaci podniesienia atrakcyjności miasta, jako potencjalnego miejsca zamieszkania oraz wzrost komfortu życia seniorów.

Mieszkania chronione znajdujące się na 1 piętrze przyznawane będą osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, jednak które nie wymagają usług w zakresie świadczonych przez jednostkę pomocy społecznej w zakresie całodobowej opieki. Korzystanie z pobytu w mieszkaniach chronionych jest świadczeniem z zakresu pomocy społecznej przyznawanym w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na podstawie decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 53 ww. ustawy „mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkania chronione zapewniają warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną”.

Mieszkania komunalne przydzielane natomiast są osobom fizycznym spełniającym odpowiednie kryteria określone w Uchwale Rady Miasta w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta A uwzględniane przy przyznawaniu mieszkania do użytkowania na podstawie umowy najmu podlegającej zwolnieniu od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług.

Projekt będzie funkcjonować w okresie długoterminowym. W ciągu pięciu lat od momentu rzeczowego i finansowego projektu nie zostaną wprowadzone żadne znaczące modyfikacje odnośnie jego pierwotnego przeznaczenia.

Wnioskodawca pozostanie właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji inwestycji przez co najmniej 5 lat od momentu jej zakończenia i rozliczenia (moment wpływu ostatniej płatności na konto Beneficjenta). Realizacja przedmiotowego projektu została powierzona zakładowi budżetowemu – Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych, który realizuje zadania własne miasta z zakresu gospodarki mieszkaniowej. Po zakończeniu inwestycji będzie on również administratorem budynku. Przedmiotem działania MZBM-u w A jest m.in.:

 1. zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie administrowania zasobami mieszkalnymi i niemieszkalnymi oraz gruntami stanowiącymi własność Miasta A;
 2. zarządzanie wydzielonymi i nabytymi gruntami wraz z położonymi na nich budynkami i urządzeniami trwale związanymi z gruntem stanowiącym własność Miasta A oraz ich utrzymanie i ochrona;
 3. przeprowadzanie inwestycji, remontów budynków oraz lokali mieszkalnych i niemieszkalnych;
 4. prowadzenie administracji zleconej, a w szczególności kompleksowej obsługi wspólnot mieszkaniowych.

Utrzymanie celów i trwałości projektu jest rolą Miasta, które powierzy to zadanie w odniesieniu do CUS – organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze konkursu lub w przypadku braku jego rozstrzygnięcia, bądź w wyniku innych zdarzeń (o charakterze decyzyjnym) Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w A, a w odniesieniu do mieszkań chronionych MOPS-owi. MOPS jest natomiast jednostką świadczącą usługi w zakresie pomocy społecznej w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej.

Celem działalności MOPS-u jest:

 1. współtworzenie lokalnej polityki społecznej,
 2. współtworzenie strategii rozwiązywania problemów społecznych,
 3. koordynacja działań pomiędzy innymi podmiotami samorządu gminnego i powiatowego oraz organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania pomocy społecznej,
 4. doprowadzenie do możliwie pełnego samousamodzielnienia osób i rodzin oraz doprowadzenie do integracji osób i rodzin ze środowiskiem,
 5. zapobieganie powstaniu trudnych sytuacji życiowych, których osoby i rodziny nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Zgodnie z interpretacją indywidualną dla Gminy A z dnia 31 marca 2017 r. wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o sygnaturze (...) czynności realizowane przez MOPS, w tym m.in. zakresie usług zapewnienia pobytu w mieszkaniach chronionych podlegają zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o VAT. Ewentualna zmiana w zakresie podmiotu prowadzącego CUS nie będzie jednak miała wpływu na cele projektu i nie będzie generowała podatku należnego po stronie Wnioskodawcy. Produkty projektu (usługowa infrastruktura społeczna – CUS wraz z pomieszczeniem dla NGO oraz 3 mieszkania chronione) nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Miastu będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrot różnicy podatku VAT z tytułu wydatków poniesionych na realizację projektu o nazwie: „Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych (...)”?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Z powyższego wynika, że podstawowym warunkiem dla skorzystania z prawa do odliczenia VAT naliczonego jest związek zakupu z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

Ww. przepis wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, a jedynie do czynności zwolnionych z podatku lub niepodlegających podatkowi od towarów i usług.

Tym samym z uwagi na wykorzystanie CUS-u i mieszkań chronionych wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi, zważając na powyższe Miastu nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego lub zwrotu różnicy podatku VAT od zakupu towarów i usług związanych z realizacja projektu „Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych (...)”, ponieważ projekt ten nie będzie wykorzystany do działalności opodatkowanej generującej podatek należny, która dawałaby prawo do odliczenia podatku naliczonego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Należy zauważyć, że formułując w art. 86 ust. 1 ustawy warunek związku ze sprzedażą opodatkowaną, ustawodawca nie uzależnia prawa do odliczenia od związku zakupu z obecnie wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wystarczającym jest, że z okoliczności towarzyszących nabyciu towarów lub usług przy uwzględnieniu rodzaju prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wynika, że zakupy te dokonane są w celu ich wykorzystania w ramach jego działalności opodatkowanej.

W każdym przypadku należy dokonać oceny, czy intencją podatnika wykonującego określone czynności, z którymi łączą się skutki podatkowo-prawne, było wykonywanie czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Natomiast na podstawie art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby dany podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go dla tej czynności za podatnika podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Analiza wskazanych powyżej przepisów prowadzi do następujących wniosków:

 1. wyłączenie organów władzy publicznej i urzędów obsługujących te organy z kategorii podatników podatku od towarów i usług ma charakter wyłącznie podmiotowo-przedmiotowy,
 2. w celu skorzystania przez ww. podmioty z wyłączenia od podatku konieczne jest spełnienie dwóch kumulatywnych warunków:
  1. czynności – co do zasady podlegające opodatkowaniu VAT – muszą być wykonane przez ściśle określone podmioty,
  2. ponadto czynności te muszą być wykonywane w ramach sprawowanego przez te podmioty władztwa publicznego.

W związku z powyższym należy podkreślić, że tylko spełnienie ww. warunków łącznie daje możliwość legalnego wyłączenia z kategorii podatników podatku od towarów i usług na mocy art. 15 ust. 6 ustawy.

W świetle wskazanych unormowań, jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwoistym charakterze:

 1. podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz
 2. podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki (urzędy) czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Oznacza to, że w pozostałym zakresie, np. w zakresie zadań własnych nałożonych na gminę na podstawie odrębnych przepisów, jednostki samorządu terytorialnego nie występują jako podatnicy podatku VAT.

Stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Do zakresu działania gminy – w oparciu o art. 6 ust. 1 ww. ustawy – należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych Gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Zadania własne obejmują m.in. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych (art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym).

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi – art. 9 ust. 1 cyt. ustawy.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego..

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu pn.: „Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych (...)”.

Gmina jest podatnikiem VAT czynnym.

Miasto utworzyło zakład budżetowy - Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, który realizuje zadania własne Miasta z zakresu gospodarki mieszkaniowej oraz jednostkę organizacyjną Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Miasto dokonało z dniem 1 stycznia 2017 r. centralizacji wraz ze swoimi jednostkami w zakresie wspólnego rozliczania podatku VAT. Po centralizacji, podatnikiem VAT jest wyłącznie Gmina Miasta A, która w swoich rozliczeniach ujmuje zbiorczo obroty urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego, a także wszystkich podlegających centralizacji rozliczeń VAT jednostek budżetowych i zakładu budżetowego w tym MZBM i MOPS.

Zakresem projektu jest przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkoły zawodowej na Centrum Usług Społecznościowych (CUS) wraz z mieszkaniami chronionymi w A.

W wyniku przebudowy powstanie:

 • parter: główny hall ze strefą wejściową i dwie klatki schodowe; pomieszczenie dla organizacji pozarządowych NGO (udostępniane nieodpłatnie organizacjom na ich działalność statutową), tj. podmiotów, które nie są jednostkami albo organami administracji publicznej oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku, pomieszczenie dla prawnika i administracji CUS; szatnia, sala rozwoju zainteresowań, sala komputerowa, pokój rehabilitacyjny, sala klubowa, pokój terapii indywidualnej, pokój wypoczynkowy, pokój pielęgniarki, sanitariaty - męski i damski, personelu i dla osób niepełnosprawnych oraz kuchnia z jadalnią.
 • 1 piętro: 1 mieszkanie chronione duże – rotacyjne; 2 mieszkania chronione oraz 5 mieszkań komunalnych realizowanych poza zakresem projektu.

W ramach projektu zaplanowano realizację kompleksowego zadania zakładającego udostępnienie infrastruktury usług społecznych dla jednolitej grupy docelowej, tj. osób starszych. CUS będzie świadczył nieodpłatnie usługi dla około 30 seniorów oraz wspierał funkcjonowanie sektora organizacji pozarządowych. Zgodnie z założeniami osoby powyżej 60 roku życia, które zakończyły aktywność zawodową będą mogły spędzać w Centrum ok. 8 godzin dziennie oraz korzystać z atrakcyjnej oferty w zakresie aktywizacji ruchowej, usług społecznych, zajęć edukacyjnych, kulturalnych czy rekreacyjnych. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i lokali chronionych dla osób starszych na terenie miasta A. Realizację tego celu umożliwi zaplanowana adaptacja budynku na potrzeby CUS oraz 3 mieszkań chronionych.

Mieszkania chronione znajdujące się na 1 piętrze przyznawane będą osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, jednak które nie wymagają usług w zakresie świadczonych przez jednostkę pomocy społecznej w zakresie całodobowej opieki. Korzystanie z pobytu w mieszkaniach chronionych jest świadczeniem z zakresu pomocy społecznej przyznawanym w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na podstawie decyzji administracyjnej.

Projekt będzie funkcjonować w okresie długoterminowym. W ciągu pięciu lat od momentu rzeczowego i finansowego projektu nie zostaną wprowadzone żadne znaczące modyfikacje odnośnie jego pierwotnego przeznaczenia. Wnioskodawca pozostanie właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji inwestycji przez co najmniej 5 lat od momentu jej zakończenia i rozliczenia (moment wpływu ostatniej płatności na konto Beneficjenta). Realizacja przedmiotowego projektu została powierzona zakładowi budżetowemu – Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych, który realizuje zadania własne miasta z zakresu gospodarki mieszkaniowej. Po zakończeniu inwestycji będzie on również administratorem budynku.

Utrzymanie celów i trwałości projektu jest rolą Miasta, które powierzy to zadanie w odniesieniu do CUS – organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze konkursu lub w przypadku braku jego rozstrzygnięcia, bądź w wyniku innych zdarzeń (o charakterze decyzyjnym) Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w A, a w odniesieniu do mieszkań chronionych MOPS-owi. MOPS jest natomiast jednostką świadczącą usługi w zakresie pomocy społecznej w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej.

Zgodnie z interpretacją indywidualną dla Gminy z dnia 31 marca 2017 r. wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o sygnaturze (...) czynności realizowane przez MOPS, w tym m.in. w zakresie usług zapewnienia pobytu w mieszkaniach chronionych podlegają zwolnieniu od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 22 ustawy o VAT. Ewentualna zmiana w zakresie podmiotu prowadzącego CUS nie będzie jednak miała wpływu na cele projektu i nie będzie generowała podatku należnego po stronie Wnioskodawcy. Produkty projektu (usługowa infrastruktura społeczna – CUS wraz z pomieszczeniem dla NGO oraz 3 mieszkania chronione) nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy Miastu będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrot różnicy podatku VAT z tytułu wydatków poniesionych na realizację projektu o nazwie: „Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych (...)”.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W świetle okoliczności opisanych w zdarzeniu przyszłym należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie warunki, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, nie będą spełnione. Jak wynika z wniosku bowiem, efekty przedmiotowego projektu – Centrum Usług Społecznościowych (CUS) oraz mieszkania chronione – będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT oraz zwolnionych od podatku. Ponadto, jak wskazała Gmina ewentualna zmiana w zakresie podmiotu prowadzącego CUS nie będzie jednak miała wpływu na cele projektu i nie będzie generowała podatku należnego po stronie Wnioskodawcy. Produkty projektu (usługowa infrastruktura społeczna – CUS wraz z pomieszczeniem dla NGO oraz 3 mieszkania chronione) nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z poniesionymi wydatkami, Wnioskodawca nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Zainteresowany w stosunku do przedmiotowego projektu nie będzie działać jako podatnik podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy, nie znajdzie zastosowania regulacja powołanego wyżej rozporządzenia.

W konsekwencji, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Gminie nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu wydatków poniesionych na realizację projektu o nazwie: „Utworzenie Centrum Usług Społecznościowych oraz mieszkań chronionych (...)”. Powyższe wynika z faktu, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. wydatki związane z realizacją planowanego projektu nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

W związku z powyższym, Wnioskodawca nie będzie miał również prawa do zwrotu podatku VAT.

W konsekwencji, stanowisko Wnioskodawcy oceniono jako prawidłowe.

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek Zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Tutejszy organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (pytania) Wnioskodawcy. Inne kwestie przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, bądź we własnym stanowisku, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

W związku z powyższym, niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o opis sprawy przedstawiony przez Wnioskodawcę, w tym w szczególności o informacje, że „Produkty projektu (usługowa infrastruktura społeczna – CUS wraz z pomieszczeniem dla NGO oraz 3 mieszkania chronione) nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT”.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź straci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ww. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.