0112-KDIL1-3.4012.80.2018.2.AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Dotyczy podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących poniesione wydatki w ramach projektu partnerskiego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 stycznia 2018 r. (data wpływu 2 lutego 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 lutego 2018 r. (data wpływu 28 lutego 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących poniesione wydatki w ramach realizowanego projektu partnerskiego pn. „Ochrona różnorodności biologicznej (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących poniesione wydatki w ramach realizowanego projektu partnerskiego pn. „Ochrona różnorodności biologicznej (...)”. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 20 lutego 2018 r. (data wpływu 28 lutego 2018 r.) poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa naborem do działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO W 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020, Gmina – Lider Projektu wraz z partnerami – Gminą W. oraz Gminą Ś., zawiązał partnerstwo w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Utworzenie Centrum (...)”, który został złożony w konkursie o dofinansowywanie ww. naborze.

Zadanie Wnioskodawcy polega na: remoncie istniejącej świetlicy wiejskiej (remont nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, wraz z systemem odprowadzenia wody deszczowej do systemu drenarskiego, docieplenie budynku oraz stropu, wykonanie izolacji zewnętrznych ścian fundamentowych metodą iniekcji krystalicznej, wymiana pokrycia dachowego oraz wymiana podłogi drewnianej na płytki ceramiczne – na podstawie zgłoszenia robót budowlanych) i utworzeniu Centrum; przeprowadzeniu działań edukacyjno-informacyjnych związanymi z różnorodnością biologiczną: zakupie niezbędnego wyposażenia.

Okres realizacji zadania: 2022-2023

Wartość zadania:

Roboty remontowe: 300 000,00 zł

Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych: 100 000,00 zł

Działania edukacyjno-promocyjne: 30 000,00 zł

Łącznie: 430 000,00 zł

W uzupełnionym wniosku Wnioskodawca wskazał, że w związku z trwającą oceną merytoryczną wniosku przez Instytucję Zarządzającą (Urząd Marszałkowski) dokonano zmiany nazwy projektu na następującą „Ochrona różnorodności biologicznej (...)”. W związku ze zmianą nazwy projektu opisany wyżej zakres zadań Wnioskodawcy w ramach projektu nie uległ zmianie.

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT. Planowany do realizacji projekt pn. „Ochrona różnorodności biologicznej (...)” będzie realizowany w ramach zadań własnych gminy na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i 15. Natomiast zgodnie z art. 10 ust. 1 tejże ustawy wykonywanie zadań publicznych może być realizowane w drodze współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, co ma miejsce przy realizacji projektu.

Faktury dokumentujące zakup towarów i usług w zakresie realizowanym przez Wnioskodawcę w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej (...)” będą wystawiane na Wnioskodawcę.

Efekty tych prac nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług, lecz niepodlegającym opodatkowaniu, gdyż w tym zakresie Wnioskodawca nie działa w charakterze podatnika.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (sprecyzowane ostatecznie w uzupełnieniu wniosku).

W związku z zaistniałym zdarzeniem Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem: Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących wykonane wydatki w ramach realizowanego projektu partnerskiego pn. „Ochrona różnorodności biologicznej (...)”?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie miał on prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z realizacją projektu partnerskiego pn. „Ochrona różnorodności biologicznej (...)”, ponieważ efekty tych prac nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług, lecz niepodlegającym opodatkowaniu, gdyż w tym zakresie Gmina nie działa w charakterze podatnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Stosownie do art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Jak stanowi art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z przedstawionego wyżej przepisu wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, z późn. zm.) – gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Jak stanowi art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym – do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zgodnie z art. 7 ust. 8 i 15 ustawy o samorządzie gminnym – zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy edukacji publicznej oraz utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca – zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług – jest jednym z partnerów realizujących projekt pn. „Ochrona różnorodności biologicznej (...)”, w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO W 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014 -2020.

Zadanie Wnioskodawcy będzie polegało na: remoncie istniejącej świetlicy wiejskiej (remont nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, wraz z systemem odprowadzenia wody deszczowej do systemu drenarskiego, docieplenie budynku oraz stropu, wykonanie izolacji zewnętrznych ścian fundamentowych metodą iniekcji krystalicznej, wymiana pokrycia dachowego oraz wymiana podłogi drewnianej na płytki ceramiczne – na podstawie zgłoszenia robót budowlanych) i utworzeniu Centrum; przeprowadzeniu działań edukacyjno-informacyjnych związanych z różnorodnością biologiczną; zakupie niezbędnego wyposażenia.

Faktury dokumentujące zakup towarów i usług w zakresie realizowanym przez Wnioskodawcę w ramach przedmiotowego projektu będą wystawiane na Wnioskodawcę.

Efekty prac nie będą służyć czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług. Wnioskodawca realizować będzie ww. projekt w ramach zadań własnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i 15 ustawy o samorządzie gminnym.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny. W omawianej sprawie związek taki nie występuje. Z opisu sprawy wynika, że Gmina realizować będzie projekt w ramach zadań własnych nałożonych na nią ustawą o samorządzie gminnym, zatem w tym zakresie działać będzie w ramach reżimu publicznoprawnego. Tym samym Gmina nie poniesie wydatków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a nabywając towary i usługi nie będzie działała w charakterze podatnika podatku VAT. Zatem, w analizowanej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione.

Wobec powyższego, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących poniesione wydatki w ramach realizowanego projektu partnerskiego „Ochrona różnorodności biologicznej (...)”. Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Wnioskodawca nie będzie działał jako podatnik VAT, a wydatki związane z realizacją ww. projektu nie będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.