0112-KDIL1-3.4012.707.2018.1.JN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 4.2, 4.3 PROW 2014-2020).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2018 r. (data wpływu 21 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 4.2, 4.3 PROW 2014-2020) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 4.2, 4.3 PROW 2014-2020).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie złożyło wniosek aplikacyjny w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa (...) na wybór Lokalnej Grupy Działania dla realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju – oś IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i zostało wybrane. W dniu 16 sierpnia 2016 r. podpisało umowę, w związku z czym w latach 2016-2023 będzie finansowało koszty utrzymania biura, w tym koszty najmu, mediów, telefonu, personelu, zakupu materiałów biurowych i papierniczych, wyposażenie biura w sprzęt biurowy, koszty obsługi księgowej, nieodpłatnej działalności szkoleniowej i doradczej dla potencjalnych beneficjentów innych działań osi IV z terenu objętego działaniem Stowarzyszenia, działań promocyjnych dotyczących możliwości pozyskiwania środków z osi IV PROW 2014-2020 wśród wymienionych wyżej podmiotów.

Ponadto, finansowane będą projekty współpracy z innymi podobnymi stowarzyszeniami dotyczącymi wymiany doświadczeń, np. w formie wizyt studyjnych, szkoleń (koszt transportu, wyżywienia, noclegów, OC, NW, KL, wynagrodzeń personelu, zakupu materiałów biurowych).

Stowarzyszenie nie jest i nigdy nie było czynnym podatnikiem VAT, co wynika z treści art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (zwolnienie podmiotowe). Nie prowadzi działalności gospodarczej w ogóle, a rozmiar działalności statutowej jest nieznaczny i nie przekracza kwoty określonej w cytowanym przepisie ustawy o podatku od towarów i usług. Stowarzyszenie nie składało i nie składa deklaracji VAT-7.

Celem projektu jest zapewnienie funkcjonowania lokalnej grupy działania, która będzie pełnić funkcję lokalnej instytucji grantowej I stopnia dla innych podmiotów z terenu objętego jej działaniem (gmin, stowarzyszeń, przedsiębiorców, rolników, instytucji kultury). LGD poprzez nieodpłatne szkolenia, doradztwo, działania promocyjne będzie zachęcała do składania wniosków o dofinasowanie projektów w działaniu 4.1 PROW. Następnie LGD przeprowadzi postępowania konkursowe i wskaże projekty, które najlepiej wpisują się w przyjętą dla danej LCD Lokalną Strategię Rozwoju. Wybranym podmiotom po podpisaniu stosownych umów zostaną powierzone granty do realizacji. Umowy o dofinansowanie ww. projektów i rozliczenia finansowe będą realizowane przez LGD z ustaloną kontrolą ze strony organów administracji rządowej (...) i samorządowej szczebla wojewódzkiego (...). Sama LGD będzie realizowała projekty dotyczące współpracy z innymi LCD, dotyczące wymiany doświadczeń. Wszelkie świadczenia dla beneficjentów projektu LCD będą nieodpłatne, zakupione mienie w wyniku realizacji projektu staje się wyłączną własnością i będzie wykorzystywane jedynie na potrzeby Stowarzyszenia. Zakres nieodpłatnych usług szkoleniowych, doradczych i promocyjnych nie przekroczy 50 tys. zł rocznie.

W wyniku realizacji projektu Stowarzyszenie nie osiągnie żadnych przychodów. Działalność LCD związana z realizacją ww. projektu nie będzie skutkować powstaniem u niego obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, LCD nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT.

Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług (VAT), bowiem Stowarzyszenie nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 4.2, 4.3 PROW 2014-2020)?

Zdaniem Wnioskodawcy, realizacja ww. projektu nie będzie prowadziła do tego, że stanie się on czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). Z uwagi na powyższe nie będzie mógł obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wnioskodawca nadal nie będzie miał obowiązku składania deklaracji VAT-7.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174) – zwanej dalej ustawą – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W myśl art. 15 ust. 2 ustawy – działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Jak stanowi art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na mocy art. 88 ust. 4 ustawy ‒ obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z opisu sprawy wynika, że Stowarzyszenie nie jest i nigdy nie było czynnym podatnikiem VAT, co wynika z treści art. 113 ust. 1 ustawy (zwolnienie podmiotowe). Nie prowadzi działalności gospodarczej w ogóle, a rozmiar działalności statutowej jest nieznaczny i nie przekracza kwoty określonej w art. 113 ust. 1 ustawy. Stowarzyszenie nie składało i nie składa deklaracji VAT-7.

Stowarzyszenie złożyło wniosek aplikacyjny w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa (...) na wybór Lokalnej Grupy Działania dla realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju – oś IV Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i zostało wybrane. W dniu 16 sierpnia 2016 r. podpisało umowę, w związku z czym w latach 2016-2023 będzie finansował koszty utrzymania biura, w tym koszty najmu, mediów, telefonu, personelu, zakupu materiałów biurowych i papierniczych, wyposażenie biura w sprzęt biurowy, koszty obsługi księgowej, nieodpłatnej działalności szkoleniowej i doradczej dla potencjalnych beneficjentów innych działań osi IV z terenu objętego działaniem Stowarzyszenia, działań promocyjnych dotyczących możliwości pozyskiwania środków z osi IV PROW 2014-2020 wśród wymienionych wyżej podmiotów. Ponadto finansowane będą projekty współpracy z innymi podobnymi stowarzyszeniami dotyczącymi wymiany doświadczeń, np. w formie wizyt studyjnych, szkoleń, (koszt transportu, wyżywienia, noclegów, OC, NW, KL, wynagrodzeń personelu, zakupu materiałów biurowych).

Celem projektu jest zapewnienie funkcjonowania lokalnej grupy działania, która będzie pełnić funkcję lokalnej instytucji grantowej I stopnia dla innych podmiotów z terenu objętego jej działaniem (gmin, stowarzyszeń, przedsiębiorców, rolników, instytucji kultury). LGD poprzez nieodpłatne szkolenia, doradztwo, działania promocyjne będzie zachęcała do składania wniosków o dofinasowanie projektów w działaniu 4.1 PROW. Następnie LGD przeprowadzi postepowania konkursowe i wskaże projekty, które najlepiej wpisują się w przyjętą dla danej LCD Lokalną Strategię Rozwoju. Wybranym podmiotom po podpisaniu stosownych umów zostaną powierzone granty do realizacji. Umowy o dofinansowanie ww. projektów i rozliczenia finansowe będą realizowane przez LGD z ustaloną kontrolą ze strony organów administracji rządowej (...) i samorządowej szczebla wojewódzkiego (...). Sama LGD będzie realizowała projekty dotyczące współpracy z innymi LCD, dotyczące wymiany doświadczeń. Wszelkie świadczenia dla beneficjentów projektu LCD będą nieodpłatne, zakupione mienie w wyniku realizacji projektu staje się wyłączną własnością i będzie wykorzystywane jedynie na potrzeby Stowarzyszenia. Zakres nieodpłatnych usług szkoleniowych, doradczych i promocyjnych nie przekroczy 50 tys. zł rocznie.

W wyniku realizacji projektu Stowarzyszenie nie osiągnie żadnych przychodów. Działalność LCD związana z realizacją ww. projektu nie będzie skutkować powstaniem u niego obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, LCD nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT.

Efekty powstałe w wyniku realizacji projektu nie będą związane w żaden sposób z czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług, ponieważ Stowarzyszenie nie stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W przedmiotowej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a nabyte towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem. Zatem Stowarzyszenie nie będzie miało prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z realizacją przedmiotowego projektu.

Podsumowując, Stowarzyszenie nie będzie miało możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 4.2, 4.3 PROW 2014-2020).

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Dodatkowo tutejszy organ wyjaśnia, że wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej rozpatrywane są w terminie, o którym mowa w art. 14d § 1 Ordynacja podatkowej, tj. bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosków. Wszystkie wnioski o wydanie interpretacji indywidualnej załatwiane są z zachowaniem kolejności wpływu.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.