0112-KDIL1-3.4012.701.2018.1.KS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia podatku z tytułu realizacji projektu pn. „Przebudowa (...) na pokoje gościnne dla sportowców”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 listopada 2018 r. (data wpływu 15 listopada 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 9 listopada 2018 r. (data wpływu 22 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku z tytułu realizacji projektu pn. „Przebudowa (...) na pokoje gościnne dla sportowców” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 listopada 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku z tytułu realizacji projektu pn. „Przebudowa (...) na pokoje gościnne dla sportowców”. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 9 listopada 2018 r. (data wpływu 22 listopada 2018 r.) o poprawny podpis.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa (...) na pokoje gościnne dla sportowców” w ramach naboru „Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań” ogłoszonego przez Radę Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania w ramach realizowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

W ramach operacji polegającej na przebudowie (...) na pokoje gościnne dla sportowców zostaną wykonane prace budowlane, począwszy od robót murowych po roboty wykończeniowe wewnątrz budynku. Na inwestycję składają się: roboty murowe, wykucie otworów okiennych i drzwiowych, przejść, wykonanie ścian działowych, uzupełnienie posadzki, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, prace instalacyjne i roboty wykończeniowe wewnątrz budynku.

Gmina jest właścicielem budynku. Inwestycja nie zmienia powierzchni zabudowy budynku, ma na celu lepsze wykorzystanie powierzchni użytkowej oraz polepszenie funkcjonalności budynku. Planowana przebudowa będzie polegała na podziale pawilonu szkoleniowego w taki sposób, by wydzielić pokoje gościnne dla sportowców wraz z ogólnodostępnymi trzema aneksami kuchennymi. Istniejące pomieszczenia szatniowe będą pełniły funkcję pokoi gościnnych, a istniejące sanitariaty zostaną zaadoptowane na łazienki. W elewacji tylnej budynku zostanie zlokalizowane dodatkowe wejście z wiatrołapem, pokoje zostaną skomunikowane między sobą i wyjściem na zewnątrz przez niezależny korytarz.

Wszystkie towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji operacji będą udokumentowane fakturami VAT i nie będą miały żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez Gminę.

Efekty realizacji operacji nie będą wykorzystywane do celów zarobkowych. Wszystkie faktury VAT z tytułu nabywania towarów i usług będą wystawione na Gminę.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina w odniesieniu do realizacji planowanego przedsięwzięcia ma możliwość odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących realizację operacji?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie przysługuje mu prawo do odliczenia kwot podatku VAT wynikających z faktur otrzymanych przez Gminę, dokumentujących wydatki związane z realizacją operacji pn. „Przebudowa (...) na pokoje gościnne dla sportowców” w ramach naboru „Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturowej oraz miejsc spotkań” ogłoszonego przez Radę Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania w ramach realizowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy w zakresie kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ww. ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ww. ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Wprawdzie Gmina jest czynnym podatnikiem podatku VAT z tytułu czynności wykonywanych na podstawie umów cywilno-prawnych dotyczących sprzedaży działek, wieczystego użytkowania gruntu, dzierżawy i najmu pomieszczeń biurowych, jednakże te nie są w żaden sposób związane z omawianym projektem.

Działania objęte programem należą do zadań własnych Gminy. Przebudowa (...) na pokoje gościnne dla sportowców pozwoli na szersze wykorzystanie istniejącego obiektu sportowego dla mieszkańców oraz zwiększy dostęp do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej poprzez wykorzystanie bazy sportowej i aktywacji sportowej dzieci i młodzieży.

Nabyte w ramach projektu towary i usługi nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Wobec powyższego Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczania podatku VAT w związku z planowanym do realizacji projektem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174) – zwanej dalej ustawą – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Jednak aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez „podatników” w rozumieniu ustawy i wykonywane w ramach działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z przedstawionego wyżej przepisu wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy itp., umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych).

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.) – gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Jak stanowi art. 6 ust. 1 powołanej ustawy – do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy – zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Z opisu sprawy wynika, że Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa (...) na pokoje gościnne dla sportowców” w ramach naboru „Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań” ogłoszonego przez Radę Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania w ramach realizowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

W ramach projektu polegającego na przebudowie (...) na pokoje gościnne dla sportowców zostaną wykonane prace budowlane, począwszy od robót murowych po roboty wykończeniowe wewnątrz budynku. Na inwestycję składają się: roboty murowe, wykucie otworów okiennych i drzwiowych, przejść, wykonanie ścian działowych, uzupełnienie posadzki, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, prace instalacyjne i roboty wykończeniowe wewnątrz budynku.

Gmina jest właścicielem budynku. Inwestycja nie zmienia powierzchni zabudowy budynku, ma na celu lepsze wykorzystanie powierzchni użytkowej oraz polepszenie funkcjonalności budynku. Planowana przebudowa będzie polegała na podziale pawilonu szkoleniowego w taki sposób, by wydzielić pokoje gościnne dla sportowców wraz z ogólnodostępnymi trzema aneksami kuchennymi. Istniejące pomieszczenia szatniowe będą pełniły funkcję pokoi gościnnych, a istniejące sanitariaty zostaną zaadoptowane na łazienki. W elewacji tylnej budynku zostanie zlokalizowane dodatkowe wejście z wiatrołapem, pokoje zostaną skomunikowane między sobą i wyjściem na zewnątrz przez niezależny korytarz.

Wszystkie towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu będą udokumentowane fakturami VAT i nie będą miały żadnego związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez Gminę. Efekty realizacji projektu nie będą wykorzystywane do celów zarobkowych. Wszystkie faktury VAT z tytułu nabywania towarów i usług będą wystawione na Gminę.

Mając na uwadze powołane powyżej przepisy prawa oraz przedstawiony opis sprawy należy stwierdzić, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Przebudowa (...) odbywać się będzie w ramach władztwa publicznego i Gmina realizując ww. projekt działać będzie jako organ administracji publicznej i będzie mogła korzystać ze środków prawnych o charakterze władczym. W takim ujęciu Gmina bez wątpienia nie może być uznana za podatnika, gdyż realizować będzie ona w tym zakresie zadania własne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

W omawianej sprawie związek taki nie wystąpi. Z okoliczności sprawy wynika bowiem, że Gmina realizować będzie opisany projekt w ramach zadań własnych nałożonych na nią ustawą o samorządzie gminnym, zatem w tym zakresie działać będzie w ramach reżimu publicznoprawnego. Tym samym w analizowanym przypadku Gmina nie będzie ponosiła wydatków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a tym samym nabywając towary i usługi nie będzie działała w charakterze podatnika podatku VAT. Zatem, w omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, a Gmina nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Gmina nie będzie miała możliwości odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących realizację projektu pn. „Przebudowa (...) na pokoje gościnne dla sportowców”. Powyższe wynika z tego, że w analizowanym przypadku nie będą spełnione – wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy – przesłanki warunkujące prawo do odliczenia podatku naliczonego, tj. Gmina nie będzie działała jako podatnik VAT, a wydatki związane z realizacją projektu nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanego przez Gminę w złożonym wniosku. W przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.