0112-KDIL1-3.4012.398.2018.1.KB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w otrzymanych fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn.: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych (...)”.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 czerwca 2018 r. (data wpływu 14 czerwca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w otrzymanych fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn.: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 czerwca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w otrzymanych fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją projektu pn.: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez (...)”.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W oparciu o postanowienia art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 788; dalej jako ustawa o lasach), Lasy Państwowe jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej reprezentują Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia. Stosownie do postanowień art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy o lasach w skład Lasów Państwowych wchodzą m.in. nadleśnictwa.

Nadleśnictwo (dalej zamiennie jako Nadleśnictwo lub Jednostka) będące jednostką organizacyjną Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (dalej PGL) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i prowadzi działalność gospodarczą zdefiniowaną w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221; dalej jako u.p.t.u.). Nadleśnictwo w zakresie realizowanych zadań określonych przepisami ustawy o lasach wykonuje również czynności, które są wyłączone z systemu VAT, tj. czynności, które nie zostały wymienione w art. 5 ust. 1 u.p.t.u.

Zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. z 1994 r. Nr 134, poz. 692; dalej jako Rozporządzenie) w Lasach Państwowych w ramach sprawowanego zarządu, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy (o lasach), jest prowadzona działalność: (...) gospodarcza, w zakresie gospodarki leśnej w nadleśnictwach, w której wyróżnia się działalność: (a) podstawową, obejmującą urządzenie, ochronę i zagospodarowanie lasu, utrzymanie i powiększenie zasobów i upraw leśnych, pozyskiwanie – z wyjątkiem skupu – drewna, a także jego sprzedaż w stanie nie przerobionym, zwaną dalej „działalnością podstawową”, (b) uboczną, obejmującą gospodarowanie zwierzyną, pozyskiwanie – z wyjątkiem skupu – żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nie przerobionym, zwaną dalej „działalnością uboczną”. W świetle natomiast § 4 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w Lasach Państwowych, w ramach sprawowanego zarządu, jest prowadzona działalność dodatkowa – produkcyjna i usługowa na rzecz gospodarki leśnej, opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych, jeżeli wydatki związane z wytwarzaniem produktów lub świadczeniem usług w ramach tej działalności nie są wyższe od ich zakupu poza Lasami Państwowymi.

Stosownie zaś do postanowień § 3 Rozporządzenia działalność Nadleśnictwa jest prowadzona na podstawie rachunku ekonomicznego.

Lasy Państwowe są strategicznymi zasobami naturalnymi kraju, co wynika m.in. z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1051 ze zm.).

Z tych zasobów naturalnych Nadleśnictwo w ramach prowadzonej gospodarki leśnej, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach pozyskuje produkty gospodarki leśnej (w szczególności drewno, choinki), które następnie są przedmiotem dokonywanej przez Jednostkę sprzedaży (dostawy) opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT). Jednostka prowadzi również opodatkowaną podatkiem VAT sprzedaż usług w zakresie organizacji komercyjnych polowań na terenie zlokalizowanego w obszarze pozostającym w zarządzie Ośrodka (...) (Ośrodek), a także dokonuje odpłatnego świadczenia usług w ramach zawieranych umów najmu, dzierżawy, których przedmiotem są nieruchomości Skarbu Państwa pozostające w zarządzie Jednostki.

W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Nadleśnictwo dokonuje czynności opodatkowanych oraz zwolnionych od podatku VAT.

Jak zostało to już wcześniej zasygnalizowane Nadleśnictwo w zakresie realizowanych zadań określonych przepisami ustawy o lasach wykonuje również czynności, które są wyłączone z systemu VAT, tj. czynności, które nie zostały wymienione w art. 5 ust. 1 u.p.t.u.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o lasach Nadleśnictwo prowadzi trwale zrównoważoną gospodarkę leśną według planu urządzenia lasu z uwzględnieniem w szczególności następujących celów:

 1. zachowania lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą;
 2. ochrony lasów, zwłaszcza lasów i ekosystemów leśnych stanowiących naturalne fragmenty rodzimej przyrody lub lasów szczególnie cennych ze względu na:
  1. zachowanie różnorodności przyrodniczej,
  2. zachowanie leśnych zasobów genetycznych,
  3. walory krajobrazowe,
  4. potrzeby nauki;
 3. ochrony gleb i terenów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie lub uszkodzenie oraz o specjalnym znaczeniu społecznym;
 4. ochrony wód powierzchniowych i głębinowych, retencji zlewni, w szczególności na obszarach wododziałów i na obszarach zasilania zbiorników wód podziemnych;
 5. produkcji, na zasadzie racjonalnej gospodarki, drewna oraz surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu.

Nadleśnictwo gospodaruje na około 17.800 ha podzielonych na 10 leśnictw. Lasy Skarbu Państwa pozostające w zarządzie Nadleśnictwa wchodzą w skład jednego z największych zwartych kompleksów leśnych w Europie Środkowej - (...).

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 142) – dalej jako ustawa o ochronie przyrody, w Polsce funkcjonuje forma ochrony przyrody, jaką jest obszar Natura 2000. Stanowi on część sieci obszarów chronionych, zgodnie z Dyrektywą Rady EU Nr 79/409/EEC w sprawie ochrony dziko żyjących ptaków, zwanej dziś Dyrektywą Ptasią oraz zgodnie z Dyrektywą Nr 92/43/EEC w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory, zwanej Dyrektywą Siedliskową.

W ramach Programu Natura 2000 wyznaczono dwa typy obszarów:

 1. obszary specjalnej ochrony (OSO) dla gatunków ptaków wymienionych w załączniku I do Dyrektywy,
 2. specjalne obszary ochrony (SOO) dla siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków zwierząt i roślin wymienionych w załącznikach I i II Dyrektywy.

Lasy administrowane przez Nadleśnictwo obejmują obszary o wyjątkowych walorach przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, w tym obszary należące do sieci Natura 2000, tj. trzech specjalnych obszarów ochrony SOO:

 1. A – obejmującego powierzchnię 205,15 ha gruntów,
 2. B – obejmującego powierzchnię 194,86 ha gruntów,
 3. C – obejmującego powierzchnię 1 117,56 ha gruntów

oraz jednego obszaru specjalnej ochrony OSO:

D – obejmującego powierzchnię 19 129,07 ha gruntów.

W dniu 8 września 2017 r. Nadleśnictwo zawarło porozumienie z (...) (dalej jako Beneficjent) będącą jednostką organizacyjną Lasów Państwowych (vide art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o lasach). Przedmiotem tego porozumienia jest współpraca oraz realizacja części projektu pt.: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez (...)” (dalej jako Projekt) w ramach działania 2.4 „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna” POIiŚ 2014-2020 oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności. W oparciu o umowę zawartą pomiędzy Beneficjentem Projektu a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej jako Instytucja Wdrażająca) dofinansowanie UE na poziomie Projektu będzie wynosiło 85%.

Nadleśnictwo zobowiązało się do zrealizowania Projektu z należytą starannością, w pełnym zakresie, zgodnie z porozumieniem i załącznikiem nr 1 do porozumienia. Beneficjent upoważnił Nadleśnictwo do ponoszenia wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych w ramach Projektu. Nadleśnictwo może ponosić wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu, wynikające ze zgłoszonego zakresu rzeczowego do Projektu, do wysokości określonej w załączniku nr 1 do porozumienia. Nadleśnictwo poniesie wydatki związane z bieżącym finansowaniem działań realizowanych w ramach Projektu ze środków własnych. Finansowanie ze środków UE dotyczyć będzie maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych, co oznacza że Nadleśnictwo otrzyma refundację w wysokości maksymalnie 85% każdego wydatku kwalifikowanego. Nadleśnictwo jest zobowiązane do pokrycia w pełnym zakresie wkładu własnego, który stanowi część wydatków kwalifikowalnych, niepodlegających refundacji.

Nadto zgodnie z zawartym porozumieniem Jednostka jest zobowiązana do sfinansowania wydatków uznanych za niekwalifikowalne, związanych z realizacją Projektu, w pełnym zakresie ze środków własnych.

Projekt ma charakter strategiczny poprzez wpływ na realizację zobowiązań akcesyjnych związanych z funkcjonowaniem sieci Natura 2000. Każde z krajów członkowskich zobowiązane jest do prowadzenia działań ochrony różnorodności biologicznej na obszarach Natura 2000. Przyjęcie dokumentów planistycznych i realizacja działań z nich wynikających jest obowiązkiem wynikającym z przyjętych dyrektyw Unii Europejskiej. Dlatego też realizacja Projektu przyczyni się w znacznym stopniu do realizacji zobowiązań międzynarodowych, co pozytywnie wpłynie na odbiór działań Polski w ochronie i zachowaniu różnorodności biologicznej na arenie europejskiej. Ochrona gatunków i siedlisk jest obowiązkiem wynikającym z dyrektyw UE 2009/147/WE oraz 92/43/EWG, który zgodnie z przyjętym systemem prawnym w Polsce w przypadku znajdujących się w zarządzie LP został scedowany na jednostki organizacyjne Lasów Państwowych. Projekt będzie miał także bezpośredni wpływ na realizację założeń Priorytetowych Ram Działań dla sieci Natura 2000 – wieloletni program Finansowania UE na lata 2014-2020 PAF. Ponad połowa gatunków i siedlisk objętych realizacją Projektu została wymieniona w PAF jako przedmioty wymagające ochrony. Zwiększenie objętych czynną ochroną powierzchni siedlisk Natura 2000 wzmocni mechanizmy służące ochronie przyrody, co jest jednym z celów szczegółowych II Osi Priorytetowej POIiŚ 2014-2020.

Głównym celem Projektu jest poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących w ostojach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez PGL.

Celem Projektu jest wykonanie kompleksowych działań czynnej ochrony gatunków i siedlisk występujących na obszarach Natura 2000 zarządzanych przez P. Realizacja działań będzie prowadzona w oparciu o zapisy zatwierdzonych planów zadań ochronnych. Możliwe jest również w dalszym etapie realizacji Projektu uwzględnienie nowych planów ochrony oraz programów ochrony zagrożonych gatunków. W tych dokumentach zostały zawarte podstawowe działania niezbędne do wykonania w celu zachowania gatunków i siedlisk we względnie nie zmienionym stanie lub w celu podjęcia działań umożliwiających ochronę. Łącznie w Projekcie ochroną zostanie objętych około 30 typów siedlisk oraz około 30 gatunków.

W ramach realizacji części Projektu Nadleśnictwo w oparciu o zawarte z Beneficjentem porozumienie zobowiązało się do wykonania zadań w następującym zakresie:

 1. Zadanie 3” (Ograniczenie drapieżnictwa) – odstrzał i odłów drapieżników – ograniczenie liczebności populacji jenota, szopa pracza, lisa i kuny; odstrzał redukcyjny drapieżników, odłów drapieżników w pułapki żywołowne;
 2. Zadanie 4” (Zwalczanie gatunków inwazyjnych) – przywrócenie, odnowienie gatunku – działania środowiskowe wpływające korzystnie na głuszca; usuwanie gatunków inwazyjnych: tawuły i czeremchy;
 3. Zadanie 6” (Monitorowanie występowania gatunków chronionych) – przywrócenie, odnowienie gatunku – prowadzenie działań restytucyjnych głuszca w B, telemetria wsiedlonych ptaków, monitoring ptaków na tokowiskach;
 4. Zadanie 8” (Zabiegi czynnej ochrony gatunków) – prowadzenie działań restytucyjnych głuszca – przygotowanie i ochrona powierzchni adaptacyjnej wraz z budową wolier; zakup ptaków z krajowych ośrodków hodowli i z Rosji; odłów, transport i wsiedlenia głuszców skandynawskich; dozór i dokarmianie ptaków w okresie adaptacji; dokarmianie ptaków poza okresem adaptacji wraz z konserwacją urządzeń, badania genetyczne i weterynaryjne wsiedlonych ptaków, działania środowiskowe wpływające korzystnie na gatunek; usuwanie nalotów, przerzedzanie podszytów, nasadzenia borówki bagiennej, przycinanie borówki czernicy (wykaszanie) w celu rozkrzewienia; modernizacja ogrodzeń upraw leśnych, rozgradzanie upraw, minimalizowanie powierzchni grodzonych, znakowanie siatek.

Nabyte przez Nadleśnictwo towary i usługi niezbędne do zrealizowania wyspecyfikowanych powyżej zadań zostaną udokumentowane otrzymanymi przez Jednostkę fakturami z wykazaną kwotą podatku VAT.

Koszty realizacji Projektu będą stanowiły koszty ogólne realizacji przez Jednostkę zadań niekomercyjnych i w tej części, w której zostaną sfinansowane ze środków własnych Nadleśnictwa będą miały pewien wpływ na cenę dostarczanych przez Jednostkę towarów (produktów gospodarki leśnej) opodatkowanych podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Nadleśnictwo przystępując do realizacji Projektu pn.: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych (...)” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 będzie miało prawo – biorąc pod uwagę zakładane cele, którym służyć ma ten Projekt – do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w otrzymanych fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją zadań bliżej wyspecyfikowanych w opisie zdarzenia przyszłego, które częściowo sfinansowane zostaną ze środków własnych Jednostki, a częściowo ze środków obcych (bezzwrotnych), w sytuacji gdy rzeczone wydatki jako koszty ogólne realizacji przez Jednostkę zadań niekomercyjnych w tej części, w której sfinansowane zostaną ze środków własnych będą miały pewien wpływ na cenę dostarczanych przez Nadleśnictwo towarów (produktów gospodarki leśnej) opodatkowanych podatkiem VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221) – zwanej dalej zamiennie ustawą lub u.p.t.u. – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do dokonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 i art. 124.

Kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług (art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy).

Przy czym stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7 ustawy.

Z przywołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług, jeśli nabyte towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. czynności, które generują podatek należny. Tak więc warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego). Natomiast prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony nie przysługuje m.in. przy nabyciu towarów i usług:

 1. wykorzystywanych do czynności nieobjętych zakresem opodatkowania podatkiem od towarów usług (tzn. niepodlegających opodatkowaniu tym podatkiem);
 2. wykorzystywanych do czynności wprawdzie podlegających zakresowi opodatkowania podatkiem od towarów i usług, niemniej jednak na podstawie przepisów szczególnych zwolnionych od tego podatku.

Wskazać należy, że system odliczeń wynikający z przepisów zarówno dyrektywy 2006/112/WE z dnia 26 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006 r., str. 1, z późn. zm.) – zwanej dalej dyrektywą VAT – jak i ustawy ma na celu całkowite uwolnienie podmiotu gospodarczego od obciążeń z tytułu podatku VAT, przypadającego do zapłaty lub zapłaconego w trakcie prowadzonej działalności gospodarczej. Wspólny system podatku VAT gwarantuje w ten sposób, że wszelka działalność gospodarcza, niezależnie od jej celu i rezultatu, jest opodatkowana w sposób całkowicie neutralny pod warunkiem, że działalność ta podlega temu podatkowi (por. wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej – zwanego dalej TSUE – w sprawach: C-268/83, C-408/98).

Dokonując wykładni art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie charakteru związku pomiędzy zakupami a sprzedażą opodatkowaną, w zgodzie z przepisami dyrektywy VAT należy zauważyć, że aby można było przyznać podatnikowi prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT i określić zakres tego prawa, zasadniczo konieczne jest istnienie bezpośredniego i ścisłego związku pomiędzy konkretną transakcją powodującą naliczenie podatku a jedną lub większą liczbą transakcji objętych podatkiem należnym, które rodzą prawo do odliczenia, gdy koszty omawianych usług należą do jego kosztów ogólnych i jako takie stanowią elementy cenotwórcze dostarczanych towarów lub świadczonych usług. Koszty te zachowują bowiem bezpośredni i ścisły związek z całą działalnością gospodarczą podatnika (por. wyrok TSUE w sprawie: C-29/08).

Zatem istnienie prawa do odliczenia ustalane jest na podstawie transakcji objętych podatkiem należnym, do których transakcje powodujące naliczenie podatku są przyporządkowane. Jeżeli nie ma to miejsca, należy zbadać, czy wydatki poczynione celem nabycia towarów lub usług powodujących naliczenie podatku należą do wydatków ogólnych związanych z całością opodatkowanej działalności gospodarczej podatnika. Prawo do odliczenia dotyczy całego podatku VAT, obciążającego wydatki podatnika w związku z różnymi świadczeniami wykonywanymi na jego rzecz w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, o ile wszystkie czynności tego podatnika w ramach jego działalności gospodarczej są opodatkowane (por. wyrok TSUE w sprawie: C-465/03).

Katalog czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług zawiera art. 5 ust. 1 ustawy. Są nimi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, przy czym dostawa towarów została zdefiniowana jako przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy), natomiast świadczenie usług jako każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (art. 8 ust. 1 ustawy).

Należy zauważyć, że powyższe czynności podlegają opodatkowaniu, jeżeli są wykonywane przez podatnika podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2 (art. 15), bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W ocenie Nadleśnictwa planowane działania przewidziane do realizacji w projekcie pn.: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych (...)” (dalej zamiennie jako Projekt) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 – mając na uwadze zakładane cele, którym służyć ma ten Projekt – nie będą związane, nawet pośrednio, w rozumieniu art. 86 ust. 1 ustawy, z prowadzoną przez Jednostkę działalnością gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 u.p.t.u., w szczególności w zakresie pozyskania i sprzedaży zasobów naturalnych. Głównym bowiem celem Projektu jest poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących w ostojach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez PGL. Działania obejmują różnorodny zakres ochrony siedlisk przyrodniczych oraz ochrony gatunków. Wszystkie działania wynikają bezpośrednio z zapisów planów zadań ochronnych zatwierdzonych dla wybranych obszarów Natura 2000. Działania te są odpowiedzią na zidentyfikowane zagrożenia dla wybranych siedlisk i gatunków. Łącznie w Projekcie ochroną zostanie objętych około 30 typów siedlisk oraz około 30 gatunków. Do głównych działań w Projekcie należy prowadzenie prac mających na celu przywrócenie właściwego stanu siedlisk poprzez wykaszanie oraz odkrzaczanie terenów otwartych lub usuwanie nadmiaru biomasy na terenach cennych siedlisk. Ważnym działaniem w Projekcie jest również usuwanie gatunków inwazyjnych lub obcych ekologicznie z terenów siedlisk cennych przyrodniczo. Działania te mają różny charakter odpowiadający gatunkom obcym ekologicznie. Niektóre gatunki roślin wymagają bardzo dużego zaangażowania prac oraz finansów w celu eliminacji roślin obcych ze środowiska. W Projekcie zaplanowano również działania ochrony czynnej gatunków. Są to między innymi działania ochrony i zabezpieczania kuraków leśnych, sów lub ptaków szponiastych. Działania w zakresie ochrony gatunków obejmują również poprawę stanu siedlisk bytowania zagrożonych populacji. Do zadań planowanych do realizacji należy m.in. budowa platform pod gniazda oraz ochrona gniazd ptaków szponiastych. Prowadzone będą również prace mające na celu poprawę stanu zachowania głuszca. Jednym z ważnych elementów działań mających na celu ochronę gatunków będą działania związane z ograniczeniem liczebności drapieżników, zagrażających gatunkom chronionym.

O ile nie można wykluczyć, że realizacja przez Nadleśnictwo zadań w ramach przedmiotowego Projektu, o których szczegółowo mowa w opisie zdarzenia przyszłego będzie mogła teoretycznie w jakiś bliżej nieokreślony sposób przyczynić się do wzrostu opodatkowanej sprzedaży drewna w późniejszym okresie, to jednak w ocenie Nadleśnictwa związek ten nie będzie dostrzegalny i bezsporny, a tylko taki pozwalałby na zrealizowanie przez Jednostkę prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z planowaną realizacją zadań objętych wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (vide wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 26 lutego 2013 r., sygn. akt I SA/Bk 458/12, opubl. w CBOSA).

Na tak dokonaną ocenę zdaniem Nadleśnictwa nie ma wpływu okoliczność, że koszty realizacji Projektu będą stanowiły koszty ogólne realizacji przez nie zadań niekomercyjnych i w tej części, w której zostaną sfinansowane z własnych środków Jednostki będą miały pewien wpływ na cenę dostarczanych towarów (produktów gospodarki leśnej) opodatkowanych podatkiem VAT. Skoro bowiem w ramach Projektu realizowane będą zadania niekomercyjne finansowane w 15% ze środków pochodzących z działalności gospodarczej prowadzonej przez Jednostkę, to z natury rzeczy będą one miały pewien wpływ na cenę dostarczanych przez Nadleśnictwo towarów (produktów gospodarki leśnej). Nie powoduje to jednak w ocenie Jednostki, że planowane przedsięwzięcie klasyfikujące się do zadań niekomercyjnych będzie mogło zostać automatycznie uznane za związane z prowadzoną przez Nadleśnictwo działalnością gospodarczą.

W konsekwencji Nadleśnictwo stoi na stanowisku, że przystępując do realizacji projektu pn.: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych (...)” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2014-2020 nie będzie miało prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w otrzymanych fakturach dokumentujących nabycie towarów i usług związanych z realizacją zadań bliżej wyspecyfikowanych w opisie zdarzenia przyszłego.

Dodać należy, że Minister Finansów w piśmie z dnia 30 października 2014 r. nr PT1/063/34/578/LJU/14/RD99334 skierowanym do Ministra Środowiska poinformował, że w ocenie resortu finansów „(...) badając związek ochrony gatunków zwierząt i roślin prawnie chronionych z produkcją, czy zabezpieczeniem produkcji lasu należy mieć na uwadze, że podjęcie takich działań nawet na obszarze gospodarki leśnej nie oznacza, że ww. związek istnieje. Niewątpliwie podejmowanie wszelkich działań mających na celu ochronę zagrożonych wyginięciem gatunków, których celem jest zachowanie równowagi ekosystemu leśnego jest potrzebne, jednak wywodzenie z tego, że nakłady czynione na tego rodzaju projekty wiążą się chociażby w sposób ogólny ze sprzedażą opodatkowaną realizowaną przez nadleśnictwa – jest nieuzasadnione.

(...)

Tym samym jedynym związkiem, jaki istnieje pomiędzy działalnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług wykonywaną przez nadleśnictwo a działaniami w zakresie ochrony gatunkowej (...), jest okoliczność, że działalności te są prowadzone przez tę samą jednostkę organizacyjną Lasów Państwowych. Jednak samo tego rodzaju powiązanie nie jest wystarczające do skorzystania z prawa wynikającego z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w odniesieniu do zakupów związanych z realizacją działalności w zakresie ochrony gatunkowej.

W ramach dotowanych projektów w zakresie ochrony gatunkowej, realizowane są bowiem pozaprodukcyjne funkcje lasu, jakimi są ochrona i zachowanie gatunku (...). Inny zatem jest zakres, cel i charakter działań podejmowanych w ramach takich projektów, a inny działalności gospodarczej prowadzonej przez nadleśnictwa. Dodać należy, że powyższe stanowisko zostało potwierdzone wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego np. z dnia 29 maja 2014 r., sygn. akt I FSK 1029/13, I FSK 1167/13 i I FSK 1168113”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.