0112-KDIL1-3.4012.233.2017.1.AP | Interpretacja indywidualna

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Nowoczesne boisko wielofunkcyjne i pracownia cyfrowa (...)”.
0112-KDIL1-3.4012.233.2017.1.APinterpretacja indywidualna
 1. gmina
 2. odliczenia
 3. projekt
 4. szkoły
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 czerwca 2017 r. (data wpływu 30 czerwca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Nowoczesne boisko wielofunkcyjne i pracownia cyfrowa (...)” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 czerwca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Nowoczesne boisko wielofunkcyjne i pracownia cyfrowa (...)”.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

W dniu 23 maja 2016 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Nowoczesne boisko wielofunkcyjne i pracownia cyfrowa (...)” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (RPOW), działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną. Uchwałą Zarządu Województwa z dnia (...) przedmiotowy projekt został wybrany do dofinansowania, jednak umowa o dofinansowanie do chwili obecnej nie została zawarta.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum, a jego zakresem jest rozbudowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego oraz zakup wyposażenia do pracowni informatycznej.

Projekt realizowany jest w latach 2015-2017 i obejmuje wykonanie dwóch zadań:

1. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego

Nowy obiekt sportowy szkolny zlokalizowany został w miejscu dawnego boiska sportowego z nawierzchnią asfaltową. W ramach projektu w 2016 r. wybudowano nowoczesne boisko sportowe z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 26,08x42,08m i powierzchni 1097,45m2.

Prace z tym związane obejmowały swoim zakresem:

 • rozbiórkę istniejącego boiska z nawierzchni asfaltowej,
 • demontaż wyposażenia sportowego i fragmentu piłkochwytu,
 • budowę nowego boiska z nawierzchnią poliuretanową,
 • wykonanie odwodnienia liniowego,
 • montaż piłkochwytów i sprzętów sportowych, wykonanie ogrodzenia,
 • montaż obiektów małej architektury – zestawu do ćwiczeń,
 • wykonanie instalacji oświetlenia boiska oraz monitoringu,
 • wykonanie parkingu z poszerzeniem dojazdu do parkingu,
 • ukształtowanie i zagospodarowanie terenu w bezpośrednim otoczeniu obiektu.

Nowy obiekt jest przeznaczony do uprawiania różnych dyscyplin sportowych, tj.: piłki ręcznej – pole gry 38x20m, piłki nożnej (mini), koszykówki – pole gry 23x13m, siatkówki – pole gry 18x9m. W wyniku podjętych prac inwestycyjnych poprawione zostały parametry techniczne i eksploatacyjne boiska, a przede wszystkim zwiększyło się bezpieczeństwo osób uprawiających sport oraz komfort użytkowania obiektu.

2. Zakup wyposażenia do pracowni cyfrowej

W 2017 r. zaplanowano zakup wyposażenia do pracowni komputerowej w gimnazjum, które będzie zgodne z wykazem pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK Ministerstwa Edukacji.

Zakup wyposażenia obejmie:

 • 20 przenośnych komputerów dla ucznia z nowoczesnym systemem operacyjnym i oprogramowaniem,
 • 1 przenośny komputer dla nauczyciela z nowoczesnym systemem operacyjnym i oprogramowaniem,
 • serwer plików NAS umożliwiający składowanie danych,
 • zasilacz UPS,
 • tablica interaktywna wisząca obsługiwana za pomocą palca lub dowolnego wskaźnika, z głośnikami i projektorem o obiektywie szerokokątnym,
 • sieciowe urządzenie wielofunkcyjne.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków edukacyjnych w zakresie nauczania i możliwości rozwoju osób uczących się, a także podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez rozwój nowoczesnej struktury teleinformatycznej oraz rozbudowę zaplecza sportowego.

Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków nauczania w szkole podstawowej i gimnazjum. Głównymi odbiorcami planowanego przedsięwzięcia są: uczniowie, w tym uczniowie ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi (np. uczniowie niepełnosprawni), nauczyciele, pozostałe szkoły podstawowe zlokalizowane na terenie gminy, kluby sportowe, stowarzyszenia, instytucje publiczne oraz mieszkańcy gminy.

Oprócz robót budowlanych, we wniosku o dofinansowanie ujęto, także wydatek związany z opracowaniem dokumentacji projektowo-wykonawczej i studium wykonalności (wydatki poniesione w latach 2015-2016). Ponadto wniosek uwzględnia usługę inspektora nadzoru. Aktualnie, całkowita wartość projektu wynosi ..........zł, w tym dotacja z Unii Europejskiej wynosi ..........zł. Dodatkowo na część projektu dotyczącą budowy boiska wielofunkcyjnego gmina otrzymała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości ..........zł.

Na etapie złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków RPOW Gmina określiła, że nie ma prawa do odliczenia w całości podatku VAT, stąd podatek VAT został uznany we wniosku o dofinansowanie w kategorii wydatki kwalifikowalne. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie: „brak prawnej i faktycznej możliwości odliczenia w całości podatku VAT wynika z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r., nr 54, poz. 535, z późn. zm.). Brak jest możliwości wykorzystania towarów i usług do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług VAT.

Ponadto szkoła wykonuje czynności zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a, a więc nie może odliczyć podatku VAT z faktur dokumentujących realizowaną inwestycję. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o podatku od towarów i usług, zwaną dalej ustawą o VAT, zwolnione od podatku są usługi świadczone przez „jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania”.

Po zakończeniu inwestycji infrastruktura powstała w efekcie jej realizacji, będzie służyła świadczeniu nieodpłatnych usług z zakresu edukacji i sportu. Inwestycje będą służyły działalności nieopodatkowanej Gminy.

Boiskiem oraz wyposażeniem pracowni informatycznej w całym okresie trwałości będą zarządzały szkoły, będące jednostkami organizacyjnymi gminy. Przekazanie środków trwałych będzie w formie nieodpłatnej: boisko sportowej wraz z wyposażeniem – Szkole Podstawowej, wyposażenie pracowni komputerowej – Gimnazjum.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy Gminie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na budowę boiska wielofunkcyjnego?
 2. Czy Gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na zakup wyposażenia pracowni cyfrowej?

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na budowę boiska wielofunkcyjnego oraz nie będzie przysługiwało jej prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na zakup wyposażenia do pracowni cyfrowej.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie, w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ust. 1, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Gmina stosownie do art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną, wykonującą zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

W myśl art. 6 ust. 1 ww. ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

W szczególności zadania własne obejmują sprawy kultury fizycznej turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 10).

Zakupy dokonywane w ramach projektu nie były związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, a Gmina w związku z realizacją budowy boiska nie uzyskiwała i nie uzyskuje żadnego wynagrodzenia, które generowałoby podatek należny.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez „jednostki objęte systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania”.

Nie planuje się komercyjnego wykorzystania zarówno efektów projektu pracowni cyfrowej jak i sprzętu zakupionego w ramach jego realizacji. Zakupiony sprzęt oraz pracownia nie będzie odpłatnie udostępniana innym podmiotom na podstawie umów cywilnoprawnych i tym samym nie będzie służyć czynnościom opodatkowanym.

Wobec powyższego nie zostały spełnione podstawowe przesłanki warunkujące prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Zatem nie istnieje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przez Wnioskodawcę w związku z zakupami dokonywanymi w ramach realizacji projektu pn. „Nowoczesne boisko wielofunkcyjne i pracownia cyfrowa w Szkole Podstawowej i Gimnazjum”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą – w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy – kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na podstawie przepisu art. 88 ust. 4 ustawy – obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Na mocy art. 15 ust. 1 ustawy – podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 ustawy).

W myśl art. 15 ust. 6 ustawy – nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyższego, wyłączenie organów władzy publicznej z kategorii podatnika ma charakter wyłącznie podmiotowo-przedmiotowy.

W świetle wskazanych unormowań, jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwoistym charakterze:

 1. podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz
 2. podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Z kolei, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1454, z późn. zm.), jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do podjęcia rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi najpóźniej od dnia 1 stycznia 2017 r.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) – gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast w myśl art. 6 ust. 1 ww. ustawy – do zakresu działania gminy należą wszelkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy w zakresie edukacji publicznej oraz kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (art. 7 ust. 1 pkt 8 i 10 ustawy o samorządzie gminnym).

Z opisu sprawy wynika, że Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Nowoczesne boisko wielofunkcyjne i pracownia cyfrowa (...)” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (RPOW), działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a jego zakresem objęta jest rozbudowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego oraz zakup wyposażenia do pracowni informatycznej. Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków edukacyjnych w zakresie nauczania i możliwości rozwoju osób uczących się, a także podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez rozwój nowoczesnej struktury teleinformatycznej oraz rozbudowę zaplecza sportowego. W ramach ww. projektu w 2016 r. wybudowano nowoczesne boisko sportowe z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową. Natomiast w 2017 r. zaplanowano zakup wyposażenia do pracowni komputerowej, które będzie zgodne z wykazem pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK Ministerstwa Edukacji. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy warunków nauczania w szkole podstawowej i gimnazjum. Po zakończeniu inwestycji infrastruktura powstała w efekcie jej realizacji, będzie służyła świadczeniu nieodpłatnych usług z zakresu edukacji i sportu. Inwestycje będą służyły działalności nieopodatkowanej Gminy. Boiskiem oraz wyposażeniem pracowni informatycznej w całym okresie trwałości będą zarządzały szkoły, będące jednostkami organizacyjnymi Gminy. Ponadto szkoła wykonuje czynności zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy. Przekazanie środków trwałych będzie w formie nieodpłatnej: boisko sportowej wraz z wyposażeniem – Szkole Podstawowej, wyposażenie pracowni komputerowej – Gimnazjum.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Podstawowym warunkiem, którego spełnienie należy analizować w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.

W przedmiotowej sprawie rozbudowane boisko szkolne oraz planowany zakup wyposażenia do pracowni informatycznej są/będą wykorzystywane tylko do czynności wykonywanych w ramach zadań własnych Gminy, niepodlegających opodatkowaniu oraz zwolnionych od podatku VAT. Efekt realizowanego projektu nie służy/nie będzie służyć Wnioskodawcy do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem stwierdzić należy, że towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu nie mają/nie będą mieć związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W konsekwencji, Gminie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na budowę boiska wielofunkcyjnego oraz nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na zakup wyposażenia pracowni cyfrowej. Powyższe wynika, z tego, że w zakresie realizacji projektu nie są/nie będą spełnione przesłanki, wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy, warunkujące prawo do odliczenia podatku, tj. wydatki związane z realizacją projektu nie służą/nie będą służyć do wykonywania czynności opodatkowanych tym podatkiem.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Wskazać należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości dotyczących możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych (kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego). Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanego przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy:

 • zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz
 • zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.