0112-KDIL1-2.4012.715.2018.1.MR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawa do odliczenia podatku w związku z realizacją projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2018 r. (data wpływu 30 października 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację operacji pn. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 października 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację operacji pn. „...”.

We wniosku przedstawiono następując zdarzenie przyszłe.

Gmina (dalej: Wnioskodawca, Gmina) jest czynnym podatnikiem VAT. Gmina złożyła w dniu 16 maja 2018 r. wniosek, o dofinansowanie realizacji projektu pn. „..”.

Głównym celem projektu jest wzrost jakości życia mieszkańców Gminy poprzez zmianę funkcji oraz zagospodarowanie trenów zdegradowanych pod działalność kulturalno-rekreacyjną.

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców poprzez rewitalizację społeczno-gospodarczą dotkniętego problemami obszaru, polegającą na: 1) uporządkowaniu, zagospodarowaniu oraz nadaniu dodatkowych walorów funkcjonalnych przestrzeni publicznej; 2) przebudowie i adaptacji zdegradowanych dla przywrócenia - oraz nadania im nowych funkcji: kulturalnych, promocyjnych, społecznych, sportowych i rekreacyjnych; 3) udostępnieniu rewitalizowanych terenów dla mieszkańców i turystów odwiedzających Gminę; 4) aktywizacji społecznych oraz wzrostowi aktywności ruchowej mieszkańców; 5) powstawaniu nowych inicjatyw środowiskowych związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych, imprez sportowo-rekreacyjnych, festynów rodzinnych, zawodów, zajęć indywidualnych i grupowych; 6) poprawie estetyzacji przestrzeni publicznej i wizerunku Gminy.

Grupami docelowymi (beneficjentami końcowymi) projektu są: - osoby defaworyzowane z terenu Gminy, tj. osoby oraz rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a w szczególności 2 grupy w LSR jako defaworyzowane to jest osób w wieku do 25 roku życia i powyżej 50 roku życia; - pozostali mieszkańcy Gminy, jak i całej Gminy, którzy będą mieli dostęp do terenu oraz wydarzeń tutaj organizowanych; - turyści korzystający z udostępnionej przestrzeni; - instytucje sportowe, kulturalne oraz integracji społecznej, które będą realizować swoje zadania poprzez organizacje różnorodnych przedsięwzięć w oparciu o wytworzoną infrastrukturę i udostępnioną przestrzeń publiczną.

W sferze gospodarczej, która jest jednym z podstawowych elementów towarzyszących rozwiązywaniu problemów społecznych kluczowymi barierami rozwoju są: - niski popyt lokalny wynikający z niskich dochodów mieszkańców; - dominacja rolnictwa w strukturze gospodarczej Gminy; - niedostatki wynikające ze struktury przestrzenno-funkcjonalnej miejscowości; - niska estetyka miejscowości Jeleniewo, w szczególności przestrzeni publicznych; - niewielka liczba, słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw; - niewykorzystanie przygranicznego położenia dla rozwoju gospodarczego - brak przemysłu na terenie Gminy; - nierównomierne rozmieszczenie przestrzenne podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych.

W sferze przestrzenno-funkcjonalnej odnotowano następujące negatywne zjawiska: a) niedostatki wynikające ze struktury przestrzennofunkcjonalnej miejscowości (chaotyczność zabudowy, brak publicznej przestrzeni zlokalizowanej w centralnej strukturze osadniczej); b) niska estetyka całego Jeleniewa, w szczególności kluczowych jego obszarów, w tym przestrzeni publicznych (zły stan techniczny i niska estetyka budynków, chaos reklamowy); c) niedostosowanie infrastruktury społecznej, sportowo-rekreacyjnej oraz technicznej do aktualnych potrzeb mieszkańców obszaru rewitalizacji, w tym występowanie barier architektonicznych i in. (główne problemy to: - brak miejsc rekreacyjnych dla wszystkich grup wiekowych; - brak ciągów komunikacyjnych, koszy, ławeczek, bezpiecznych przejść z sygnalizacją. - brak punktów informacyjnych, oznakowań; - niska atrakcyjność miejscowości Jeleniewo); - niezagospodarowane tereny o znaczącym potencjale rozwoju funkcji publicznych; d) niska jakość lub brak części infrastruktury komunikacyjnej w tym wpływającej bezpośrednio na bezpieczeństwo mieszkańców (np. przejścia dla pieszych, oświetlenie, monitoring wizyjny).

Do głównych typów potrzeb w zakresie problemów natury przestrzenno-funkcjonalnej należą następujące kwestie: a) poprawa funkcjonalności istniejących przestrzeni publicznych, w tym: - doposażenie przestrzeni publicznych w estetyczne obiekty małej infrastruktury; - likwidacja istniejących konfliktów zarówno pomiędzy użytkownikami poszczególnych przestrzeni, jak również poprawa bezpieczeństwa; utworzenie centralnego miejsca spotkań mieszkańców; b) aranżacja nowych przestrzeni publicznych uwzględniających potrzeby integracji międzypokoleniowej lokalnych społeczności; c) modernizacja istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

W sferze środowiskowej wskazano na następujące negatywne zjawiska: - występowanie dzikich wysypisk odpadów; - wysoki poziom emisji do środowiska; - niski poziom wykorzystania energii odnawialnej.

W sferze technicznej wskazano na widoczny zły stan techniczny budynków i obiektów publicznych oraz infrastruktury komunikacyjnej. Zjawiskom tym towarzyszą nieoptymalne rozwiązania urbanistyczne oraz brak ładu przestrzennego i architektonicznego, w tym zły stan techniczny budynków użyteczności publicznej. W chwili obecnej na działkach, które występują w pozwoleniu na budowę zagospodarowania przestrzeni publicznej występuje niezagospodarowana dziko rosnąca roślinność, wyboista gruntowa w czasie opadów deszczu błotnista droga. Teren ten zgodnie z Uchwałą Rady Gminy należy uznać za zdegradowany wymagający rewitalizacji. Teren ten jest zaniedbany, wpływa to negatywnie na wizerunek miejscowości Jeleniewo i całej Gminy. Aktualny stan zaniedbania terenu, w tym brak oświetlenia, jakiekolwiek małej infrastruktury, utwardzonych powierzchni, czy połączeń komunikacyjnych stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, ponieważ oznacza trudności w dojeździe służb ratowniczych, niebezpieczeństwo kontuzji osób tam przebywających, a także obniżone bezpieczeństwo organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, czy rozrywkowym.

Po realizacji projektu i zagospodarowaniu przestrzeni publicznej temu obszarowi będzie nadana nowa funkcja społeczna, kulturalna i sportowo-rekreacyjna, tj. miejsce do spotkań mieszkańców Gminy Jeleniewo, miejsce do organizacji wielu uroczystości gminnych, państwowych lub kościelnych, miejsce organizacji różnych festynów gminnych lub o wyższej randze, miejsce do organizacji koncertów, festiwali lub innych imprez kulturalnych, występy zespołów folklorystycznych, disco polo, rockowych, bluesowych i innych, miejsce do organizacji wieców i demonstracji.

Będzie to również miejsce rozwijania aktywności fizycznej i rekreacji ruchowej. Realizacja inwestycji stworzy przestrzeń, gdzie mieszkańcy miejscowości Jeleniewo będą mogli w odpowiednich warunkach wypocząć, spotkać się, wspólnie uprawiać aktywność fizyczną oraz wpłynie na walory estetyczne i przejrzystość obszaru.

W sferze społecznej – poprzez modernizację przestrzeni publicznej – projekt kontynuuje, uzupełnia i stymuluje różnorodne działania skierowane na rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społecznych poprzez: stworzenie miejsc realizacji przedsięwzięć i świadczenia usług społecznych takich jak działania kulturalne, animacyjne, integracyjne, sportowe, rekreacyjne i edukacyjne; zagospodarowanie czasu wolnego, wyprowadzenie osób na zewnątrz mieszkań, odbudowę więzi społecznych, budowanie tożsamości lokalnej, wzrost poczucia własnej wartości, utworzenie i utrwalenie nawyku aktywnego spędzania czasu na płaszczyźnie kultury, sportu i rekreacji; włączenie rodzin i osób indywidualnych do życia kulturalno-społecznego; poprawę bezpieczeństwa środowiska zabaw, rekreacji i sportu; włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem - integracja przez sport, kulturę i edukację. To wszystko ma wpływ na wzrost jakości życia mieszkańców.

W sferze gospodarczej – poprzez rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjno-kulturalnej oraz wzrost jej dostępności, jakości i stopnia wykorzystania przez mieszkańców. Projekt otwiera nowe obszary popytu na usługi o charakterze społecznym oraz tworzy warunki dla rozwoju działalności gospodarczych związanych z obsługą nowych funkcji na obszarze rewitalizowanym. W sferze środowiskowej projekt wpływa pozytywnie na zdrowie mieszkańców, którzy obecnie narażeni są na zanieczyszczenia powietrza i inne problemy cywilizacyjne, a tym samym na schorzenia z nimi związane.

Projekt poprzez promocję zdrowego trybu życia, stworzenie warunków do aktywności ruchowej na wolnym powietrzu oraz oczekiwaną zmianę nawyków spędzania wolnego czasu wpłynie na poprawę zdrowia mieszkańców oraz promocję zasad zrównoważonego rozwoju w życiu codziennym. Projekt uwzględnia rozwiązania pozytywnie oddziałujące na środowisko, jak np. drenaż i kanalizacja deszczowa, stojaki na rowery (promocja transportu zrównoważonego), rekultywacja terenów zielonych, zaplanowana racjonalna gospodarka odpadami.

W sferze przestrzenno-funkcjonalnej projekt kompleksowo rozwiązuje problem niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę społeczną oraz niskiej jakości terenów publicznych pełniących funkcje kulturalne, rekreacyjne, sportowe. Koncepcja architektoniczna, jakość i funkcjonalność wytworzonej w ramach projektu infrastruktury zaspokajają kluczowe potrzeby w tym zakresie, a także zapewniają dogodne warunków dla operatorów infrastruktury to jej efektywnej eksploatacji i trwałego utrzymania efektów estetycznych i funkcjonalnych.

W sferze technicznej projekt nie tylko tworzy nowe obiekty infrastrukturalne, ale także łączy je bezkolizyjnie z istniejącą infrastrukturą techniczną Gminy przez co zapewnia dostęp i efektywne korzystanie z obiektów infrastrukturalnych przez wszystkich zainteresowanych. A tym samym rozwiązuje kluczowe problemy sfery technicznej związane z zagospodarowaniem i dostępem do rewitalizowanego obszaru. Skala zjawisk kryzysowych objętych projektem, jak i jego zakres w sposób kompleksowy i wielowymiarowy przyczyniają się do minimalizacji skutków długotrwałego stanu kryzysowego na obszarze rewitalizowanym. Tak ambitny cel i znaczny zakres projektu przekraczają możliwości finansowe Gminy i bez wsparcia ze środków RPOWP nie są możliwe do realizacji. A brak interwencji na obszarze zdegradowanym tylko pogłębi kryzys, który z biegiem czasu będzie odciskał coraz większe piętno na wsi Jeleniewo i jej mieszkańcach, a negatywne zjawiska i procesy społeczno-gospodarcze będą coraz trudniejsze do powstrzymania.

W zakres inwestycji wchodzą następujące zadania: 1) wykonanie siłowni na wolnym powietrzu - 4 komplety urządzeń do ćwiczeń (2 urządzenia i pylon w komplecie); 2) wykonanie elementów małej architektury - ławki betonowe z siedziskiem drewnianym - z oparciem 2 szt., bez oparcia - 18 szt., kosze betonowe z wkładem (wiadro ocynkowane) - 10 kpl., pięciostanowiskowe metalowe stojaki na rowery, montowane do gruntu - 4 szt.; 3) budowa oświetlenia zewnętrznego - oświetlenie zewnętrzne terenu gminnego za pomocą słupów oświetleniowych o wysokości 5 m - łącznie 6 szt.; 4) budowa zjazdu z drogi powiatowej z drogą manewrową i miejscami postojowymi (w części przy siłowni zewnętrznej - P-9 + P-8, w tym 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych, w części pod działalność kulturalną miejsca postojowe P-15 w tym 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych) dla zapewnienia dostępu do zrewitalizowanej przestrzeni; 5) remont drogi wewnętrznej o nawierzchni żwirowej (obsługa przez istniejący zjazd z drogi powiatowej) w celu zapewnienia dostępu i komunikacji na rewitalizowanym obszarze; 6) budowa wiaty - jedna wiata śmietnikowa i na toalety przenośne typu TOI TOI; wiaty w technologii drewnianej - szkieletowej; 7) wykonanie terenu utwardzonego pod scenę mobilną łukową o wymiarach 7,50 x 6,0 x 5,1 m z ręcznym - hydraulicznym podnoszeniem dachu i ręcznym poziomowaniem podłogi; 8) zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie trawników parkowych o powierzchni 0,46 ha; 9) wykonanie drenażu, który włączony zostanie do istniejącej kanalizacji deszczowej - drenaż odwadniający zaprojektowano z rur drenarskich z filtrem z włókna syntetycznego. Wskaźniki produktu: - Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1 szt. - (RLKS) Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją - 0,67 ha Wskaźniki rezultatu: - (RLKS) Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich [CI 38] - 0 m2 (do 2020 roku) - Powierzchnia terenu udostępnionego dla ludności - 0,67 ha (do 2020 roku).

Cele projektu są zgodne z celami działania 8.6: Inwestycje w obiekty działające w sferze dziedzictwa kulturowego zmierzające do zwiększenia ich dostępności dla mieszkańców na projekty z zakresu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Typ projektu nr 7 (Dziedzictwo kulturowe) Oś VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020.

Projekt wpisuje się w ten cel wprost – dotyczy bowiem zagospodarowania przestrzeni publicznej w celu zwiększenia ich dostępności dla mieszkańców. Projekt jest zgodny z celami Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez LGD, cel ogólny - Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023, cel szczegółowy - Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023, Przedsięwzięcie 6 „Pamiętajmy skąd przyszliśmy, nie zapominajmy gdzie żyjemy” - Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego, Rewitalizacja małej skali. Uzasadnienie projektu: Osiągnięciu celu głównego służyć będzie realizacja celu szczegółowego: Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023. Przedsięwzięcie: 6. Realizacja przedmiotowego projektu ma na celu nadanie nowej funkcji społecznej w miejscowości Jeleniewo. Obecnie teren jest o nawierzchni trawiastej, zdegradowany i podmokły. Niniejszy projekt wpisuje się w powyższy cel i jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy obszaru LSR.

Po realizacji projektu, czyli zagospodarowaniu przestrzeni publicznej temu obszarowi będzie nadana nowa funkcja społeczna, kulturalna i sportowo-rekreacyjna, tj. miejsce do spotkań mieszkańców Gminy, miejsce do organizacji wielu uroczystości gminnych, państwowych lub kościelnych, miejsce organizacji różnych festynów gminnych lub o wyższej randze, miejsce do organizacji koncertów, festiwali lub innych imprez kulturalnych, miejsce do celów rekreacyjno-sportowych będzie służyło do aktywnego spędzania czasu w gronie przyjaciół, znajomych sąsiadów i rodziny, miejsce do przyjemnego spędzania czasu na sportowo i relaksacyjnie. Miejsce do uprawiania aktywności fizycznej w sposób amatorski oraz szeroko pojętej rekreacji. Niniejsza przestrzeń publiczna w sposób pośredni przyczyni się do powstawania nowych i rozwoju już istniejących podmiotów gospodarczych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku VAT, wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację operacji pn. „...” w sytuacji nieodpłatnego udostępniania powstałej infrastruktury swoim mieszkańcom i przybyłym turystom, który to podatek VAT stanowi wydatek kwalifikowany w świetle art. 37 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.?

Zdaniem Wnioskodawcy, naliczony podatek VAT zawarty w nakładach inwestycyjnych na realizację projektu pn. „...” nie będzie podlegał odliczeniu.

Gmina nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ani do zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją wyżej wymienionego projektu. Nie będzie wykazany w deklaracji VAT-7 jako podatek naliczony obniżający podatek należny (ani w całości, ani w części, zgodnie z art. 86 ust. 1 i art. 90 ust. 1 i 2 oraz art. 91 ust. 7 ustawy o VAT).

Do zadań własnych gminy należy zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a w szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy dotyczące ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej oraz kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

Planowana inwestycja nie będzie wykorzystywana na cele związane z czynnościami opodatkowanymi. Inwestycja będzie ogólnodostępna a za korzystanie z niej nie będą pobierane opłaty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczania podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174), zwanej dalej ustawą. W świetle tego przepisu, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

  1. nabycia towarów i usług,
  2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika zostały określone w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – w myśl art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Należy zauważyć, że w świetle art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Będą to zatem wszystkie realizowane przez te jednostki czynności w sferze ich aktywności cywilnoprawnej, np. czynności sprzedaży, zamiany (nieruchomości i ruchomości), wynajmu, dzierżawy, itp. umów prawa cywilnego (nazwanych i nienazwanych). Tylko w tym zakresie ich czynności mają bowiem charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm.), gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Jak stanowi art. 6 ust. 1 powołanej ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Gmina jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Gmina planuje realizację projektu pn. „...”. Głównym celem projektu jest wzrost jakości życia mieszkańców Gminy poprzez zmianę funkcji oraz zagospodarowanie trenów zdegradowanych pod działalność kulturalno-rekreacyjną. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości życia mieszkańców poprzez rewitalizację społeczno-gospodarczą dotkniętego problemami obszaru. Jak wskazano we wniosku do zadań własnych gminy należy zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a w szczególności zadania własne gminy obejmują sprawy dotyczące ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej oraz kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, tym samym realizacja przedmiotowego projektu wpisuje się w realizację zadań własnych Gminy. Planowana inwestycja nie będzie wykorzystywana na cele związane z czynnościami opodatkowanymi. Inwestycja będzie ogólnodostępna a za korzystanie z niej nie będą pobierane opłaty.

Przy tak przedstawionym opisie sprawy wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy Gmina będzie miała prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione na realizację operacji pn. „...”.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT, w ramach działalności gospodarczej, do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W analizowanej sprawie – pomimo, że Wnioskodawca jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT – warunki wskazane w art. 86 ust. 1 ustawy, uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Gmina, realizując opisaną we wniosku operację, nie będzie działać w charakterze podatnika VAT. Ponadto, planowana inwestycja nie będzie wykorzystywana na cele związane z czynnościami opodatkowanymi, będzie ona ogólnodostępna, a za korzystanie z niej nie będą pobierane opłaty.

W konsekwencji Gmina – na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy – nie będzie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowej operacji, ani prawa do jego zwrotu – zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy.

W związku z poniesionymi wydatkami, Gmina nie będzie miała również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1686, z późn. zm.). Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik winien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. złożenie zgłoszenia rejestracyjnego i pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w § 8 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed dniem 1 maja 2004 r. Ponieważ Gmina w stosunku do przedmiotowej operacji nie będzie działała jako podatnik podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, nie znajdzie zastosowania regulacja powołanego wyżej rozporządzenia.

Podsumowując, Gmina nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ani do zwrotu podatku VAT wynikającego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z realizacją operacji pn. „...”.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zaznaczyć należy, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem nie mogą być - zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

W tym miejscu należy nadmienić, że kryterium kwalifikowalności wydatków w ramach rozliczeń dotyczących wykorzystywanych środków pomocowych Unii Europejskiej (w tym kwalifikowalności podatku od towarów i usług), nie jest zagadnieniem regulowanym przez przepisy prawa podatkowego. Określenie kryteriów kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach programu operacyjnego, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2018 r., poz. 1307), należy do zadań instytucji zarządzającej, która na podstawie art. 25 ust. 1 ww. ustawy, odpowiada za prawidłową realizację.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.