0112-KDIL1-2.4012.635.2018.2.DC | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Prawo do odliczenia podatku VAT w całości lub w części dla projektu „Remont infrastruktury szkolnej placówek oświatowych wraz z wyposażeniem w sprzęt specjalistyczny i materiały dydaktyczne”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 września 2018 r. (data wpływu 19 września 2018 r.) uzupełniony pismem sygnowanym datą 13 września 2018 r. (data wpływu 6 listopada 2018 r. oraz 9 listopada 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części dla projektu „Remont infrastruktury szkolnej placówek oświatowych wraz z wyposażeniem w sprzęt specjalistyczny i materiały dydaktyczne” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części dla projektu „Remont infrastruktury szkolnej placówek oświatowych wraz z wyposażeniem w sprzęt specjalistyczny i materiały dydaktyczne”. Wniosek uzupełniono pismem w dniu 6 listopada 2018 r. o doprecyzowanie opisu sprawy oraz o prawidłowy adres ePUAP.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Powiat (dalej jako: Wnioskodawca), przy pomocy Starostwa Powiatowego, jako jednostki prowadzącej obsługę Powiatu (art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. – o samorządzie powiatowym, t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.), realizuje projekt pn.: „Remont infrastruktury szkolnej placówek oświatowych wraz z wyposażeniem w sprzęt specjalistyczny i materiały dydaktyczne” (dalej jako Projekt) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Ogólna wartość projektu wynosi 837.179,46 zł, a uzyskana kwota dofinansowania: 443.382,06 zł. Realizacja nastąpi w okresie IV.2017 r. – XI.2018 r.

Projekt dotyczy jednostek organizacyjnych systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Powiat: Zespołu Szkół, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych, Liceum Plastycznego, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Na realizację projektu składają się 2 etapy:

 1. etap:
  instalacja sieci komputerowej na budynkach szkolnych LP wraz z elektryką i obwodami zasilania dedykowanego pod komputery, remont (adaptacja) pomieszczeń siłowni i pracowni zajęć korekcyjno-kompensacyjnych I rewalidacyjnych ZSEiT,
 2. etap:
  remont dachu sail gimnastycznej ZS,
  zakup wyposażania, materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych dla ZS,
  zakup wyposażenia, materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych na potrzeby zajęć w ZSEiT,
  zakup niezbędnego wyposażenia komputerowego dla LP,
  zakup sprzętu komputerowego, teleinformatycznego oraz wyposażenia, materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych na potrzeby MOW.

Zakupione w ramach projektu sprzęty, materiały dydaktyczne i pomoce naukowe pozwolą na poszerzenie oferty edukacyjnej ww. placówek i podniesienie jakości kształcenia w zakresie zajęć kształcenia kompetencji kluczowych oraz poszerzenie wachlarza zajęć.

W uzupełnieniu przesłanym w dniu 6 listopada 2018 r. Wnioskodawca wskazał, że:

Powiat jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym „powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w tym m.in. w zakresie edukacji publicznej”.

Natomiast zgodnie z art. 10 pkt 1 ustawy prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) Organ prowadzący szkolę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkolę lub placówkę należy w szczególności:

 1. zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
 2. zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
 3. wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
 4. zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki;
 5. wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych;
 6. wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki.

Realizacja Projektu wynika m.in. ze zobowiązań ustawowych organu prowadzącego wobec placówek oświatowych.

Towary i usługi nabyte w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie będą wykorzystywane przez Powiat do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Faktury dokumentujące wydatki poniesione w ramach realizacji ww. projektu są wystawione na Powiat.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Powiat ma możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części dla projektu „Remont infrastruktury szkolnej placówek oświatowych wraz z wyposażeniem w sprzęt specjalistyczny i materiały dydaktyczne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020?

Zdaniem Wnioskodawcy, nie posiada on możliwości odliczenia podatku VAT w całości bądź w części dla Projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, gdyż jego realizacja wynika z zakresu zadań własnych Powiatu, a przedmiot Projektu nie będzie wykorzystywany odpłatnie i nie będzie przedmiotem żadnej umowy cywilnoprawnej. Nabyte towary i usługi w ramach powyższego projektu nie będą wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, tym samym Powiatowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów/usług/robót budowlanych z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu:

 1. nabycia towarów i usług,
 2. dokonania całości lub części zapłaty przed nabyciem towaru lub wykonaniem usługi.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ponadto podkreślić należy, że ustawodawca zapewnił podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zatem, aby dany podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go dla tej czynności za podatnika podatku od towarów i usług, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Natomiast stosownie do treści art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyżej przedstawionego stanu prawnego, wyłączenie organów władzy publicznej z kategorii podatnika ma charakter podmiotowo-przedmiotowy.

W świetle wskazanych unormowań jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwojakim charakterze:

 1. podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz
 2. podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Kryterium podziału stanowi charakter wykonywanych czynności: czynności o charakterze publicznoprawnym wyłączają te podmioty z kategorii podatników, natomiast czynności o charakterze cywilnoprawnym skutkują uznaniem tych podmiotów za podatników podatku od towarów i usług, a realizowane przez nie odpłatne dostawy towarów i świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995, z późn. zm.), powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym, powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej.

Z opisu sprawy wynika, ze Powiat jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca realizuje Projekt. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym „powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w tym m.in. w zakresie edukacji publicznej”. Realizacja Projektu wynika m.in. z zobowiązań ustawowych organu prowadzącego wobec placówek oświatowych. Towary i usługi nabyte w ramach realizacji przedmiotowego projektu nie będą wykorzystywane przez Powiat do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W rozpatrywanej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją Projektu.

Jak wynika z powołanych powyżej przepisów prawa, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 ustawy uwarunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane przez zarejestrowanego, czynnego podatnika podatku VAT w ramach działalności gospodarczej do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W konsekwencji, mając na uwadze opis sprawy oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie miał możliwości odliczenia podatku naliczonego w całości lub części z tytułu nabycia towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego Projektu. Powyższe wynika z tego, że Powiat realizując przedmiotowy Projekt będzie działała w tym przypadku jako organ władzy publicznej – art. 15 ust. 6 ustawy – realizujący zadania własne nałożone odrębnymi przepisami. W konsekwencji, zakupione w związku z realizacją Projektu towary i usługi nie będą wykorzystywane przez Powiat do wykonywania czynności opodatkowanych.

Podsumowując, Wnioskodawca nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w całości lub w części w związku z realizacją projektu pn.: „Remont infrastruktury szkolnej placówek oświatowych wraz z wyposażeniem w sprzęt specjalistyczny i materiały dydaktyczne”.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki podatkowo-prawne tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.