0112-KDIL1-2.4012.168.2017.3.EK | Interpretacja indywidualna

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków ponoszonych w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta”.
0112-KDIL1-2.4012.168.2017.3.EKinterpretacja indywidualna
 1. budynek
 2. gmina
 3. obniżenie podatku należnego
 4. odliczenia
 5. podatek naliczony
 6. projekt
 7. termomodernizacja
 8. urząd
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11 maja 2017 r. (data wpływu 22 maja 2017 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 lipca 2017 r. (data wpływu 26 lipca 2017 r.) oraz z dnia 17 sierpnia 2017 r. (data wpływu 22 sierpnia 2017r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków ponoszonych w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków ponoszonych w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta”.

Wniosek uzupełniono pismami: z dnia 17 lipca 2017 r. (data wpływu 26 lipca 2017 r.) oraz z dnia 17 sierpnia 2017 r. (data wpływu 22 sierpnia 2017 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta”.

Obecnie trwa procedura weryfikacji dokumentów i sporządzania umowy o dofinansowanie. Zakres projektu obejmuje kompleksową termomodemizację budynku użyteczności publicznej przy ul. ... w .... W budynku mieści się siedziba UM oraz sala widowiskowo-kinowa „...”.

Rzeczowy zakres obejmuje:

 • docieplenie ścian zewnętrznych,
 • docieplenie dachu,
 • wymianę stolarki i ślusarki zewnętrznej,
 • roboty odtworzeniowe,
 • montaż nowych energooszczędnych opraw oświetleniowych wraz z instalacją elektryczną i panelami fotowoltaicznymi,
 • wykonanie instalacji wentylacji, c.o. i klimatyzacji,
 • modernizację kotłowni wraz z montażem 1 pompy gruntowej oraz 4 pomp powietrznych wraz z wymiennikiem gruntowym poziomym i sterowaniem.

Beneficjentem, który występuje o dotację oraz ją rozlicza jest Gmina, posiadająca osobowość prawną jako jednostka gminnego samorządu terytorialnego powołana do organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

Właścicielem i użytkownikiem budynku jest Gmina.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami projekt będzie funkcjonował w okresie długoterminowym. W ciągu 5 lat od momentu rozliczenia projektu (rzeczowego i finansowego) nie zostaną wprowadzone żadne znaczne modyfikacje odnośnie jego pierwotnego przeznaczenia. W perspektywie tej projekt będzie spełniał kryteria i normy obowiązujące w Unii Europejskiej odnośnie pierwotnego przeznaczenia wykorzystania.

Gmina będzie ponosiła koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją produktów projektu, ze środków na bieżące utrzymanie infrastruktury budynków gminnych; środki zabezpieczane będą corocznie w budżecie gminy i przekazywane do dyspozycji jednostki budżetowej gminy (Urząd Miasta).

Zakupy dokonane w związku z realizacją projektu są i będą udokumentowane fakturami VAT, na których jako nabywca widnieje Gmina .

Składając wniosek o dofinansowanie Gmina złożyła oświadczenie o braku możliwości odzyskania podatku VAT. Tak więc całość kosztów stanowiących dofinansowanie w ramach ... została uznana za wydatki kwalifikowalne. Gmina nie dokonywała odliczeń podatku VAT naliczonego zarówno z wydatków w ramach dofinansowania, jak również wkładu własnego.

Koszt całkowity projektu: ... PLN. Koszty kwalifikowalne: ... PLN. Przychody operacyjne nie występują. Jest to infrastruktura publiczna. Nie założono sprzedaży energii.

Termin realizacji projektu: od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 29 września 2018 r.

Pismem z dnia 17 lipca 2017 r. (data wpływu 26 lipca 2017 r.) uzupełniono opis sprawy o następujące informacje:

 1. Wnioskodawca jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 2. Opisany we wniosku projekt realizowany będzie w związku z działalnością statutową Gminy i należy do zadań własnych Gminy wskazanych w art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

Natomiast pismem z dnia 17 sierpnia 2017 r. (data wpływu 22 sierpnia 2017 r.) w odpowiedzi na zadane poniżej pytania Zainteresowany wskazał następujące odpowiedzi:

 1. „Jednoznaczne wskazanie – w związku z termomodernizacją budynku, w którym mieści się m.in. sala widowiskowo-kinowa „...” – czy towary i usługi nabywane w ramach projektu będą wykorzystywane wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu czy również do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług albo do zwolnionych od tego podatku?”.
  Odpowiedź - W związku z termomodernizacją budynku w którym mieści się m.in. Sala Widowiskowo Kinowa „...” towary i usługi nabywane w ramach projektu będą wykorzystywane wyłącznie do czynności niepodlegających opodatkowaniu.
  Sala Widowiskowo Kinowa „...” jest integralną częścią budynku Urzędu Miasta i pełni funkcje związane z działalnością statutową Urzędu Miasta. Wykorzystywana jest bezpłatnie na sesje i spotkania Radnych, uroczystości organizowane z udziałem dzieci i młodzieży (np. wręczenia nagród dla Absolwentów). Gmina informuje, że Sala Widowiskowo Kinowa „...” nie pełni funkcji związanej bezpośrednio z jej nazwą (tj. kina).
 2. W przypadku, gdy Wnioskodawca będzie wykorzystywał nabyte towary i usługi w ramach ww. projektu do czynności mieszczących się w zakresie działalności gospodarczej (opodatkowanych i zwolnionych od podatku) oraz do czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej (niepodlegających opodatkowaniu), to czy Wnioskodawca będzie w stanie bezpośrednio przypisać nabyte – w związku z wykonywaniem zadań w zakresie ww. projektu towary i usługi – w całości do celów wykonywanej działalności gospodarczej?”.
  Odpowiedź - Wnioskodawca nie będzie wykorzystywał nabytych towarów i usług w ramach ww. projektu do działalności gospodarczej oraz do czynności będących poza zakresem działalności gospodarczej.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Gmina jako beneficjent środków unijnych ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków ponoszonych w ramach projektu pn. „Termomodemizacja budynku Urzędu Miasta”?

Zdaniem Wnioskodawcy, całość działań w ramach przedmiotowego projektu dotyczy zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty i działalności publicznoprawnej. Gmina nie podejmuje w ramach projektu czynności polegających na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Realizacja przedmiotowego projektu służy wyłącznie do wypełniania zadań publicznoprawnych Gminy nałożonych przepisami ustawy o samorządzie gminnym, dla realizacji których Gmina została powołana, tj. czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu. Projekt będzie realizowany w ramach zadań własnych Gminy.

Towary i usługi nabywane na potrzeby realizacji projektu nie mają związku z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT przez Gminę.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy brzmi następująco: Gmina jako beneficjent środków unijnych nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków ponoszonych w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta”.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Podstawowe zasady dotyczące odliczenia podatku naliczonego zostały sformułowane w art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza zatem możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ponadto należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy, zgodnie z którym, nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku, gdy transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

Oznacza to, że podatnik nie może skorzystać z prawa do odliczenia w odniesieniu do podatku, który jest należny wyłącznie z tego względu, że został wykazany na fakturze w sytuacji, gdy transakcja nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Zgodnie z powyższą regulacją, z prawa do odliczenia podatku skorzystać mogą wyłącznie podatnicy, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni.

Zatem, aby podmiot mógł skorzystać z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z dokonanym nabyciem towarów i usług, w pierwszej kolejności winien spełnić przesłanki umożliwiające uznanie go – dla tej czynności – za podatnika podatku od towarów i usług, działającego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Art. 15 ust. 1 ustawy stanowi, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 6 ustawy, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Wobec powyższego, jednostki samorządu terytorialnego na gruncie podatku od towarów i usług występować mogą w dwoistym charakterze:

 • podmiotów niebędących podatnikami, gdy realizują zadania nałożone na nich odrębnymi przepisami prawa, oraz
 • podatników podatku od towarów i usług, gdy wykonują czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zatem, jednostki samorządu terytorialnego są podatnikami podatku od towarów i usług jedynie w zakresie wszelkich czynności, które mają charakter cywilnoprawny, tzn. są przez nie realizowane na podstawie umów cywilnoprawnych. Bowiem tylko w tym zakresie ich czynności mają charakter działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy.

W tym miejscu należy wskazać, że stosownie do art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ww. ustawy, do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Jak stanowi art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (w art. 7 ust. 1 pkt 15 ww. ustawy).

Z opisu sprawy wynika, że Gmina jest czynnym, zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Wnioskodawca pozyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta ”.

Właścicielem i użytkownikiem budynku jest Gmina. W budynku mieści się siedziba UM oraz sala widowiskowo-kinowa „...”.

Realizacja przedmiotowego projektu służy wyłącznie do wypełniania zadań publicznoprawnych Gminy nałożonych przepisami ustawy o samorządzie gminnym, dla realizacji których Gmina została powołana, tj. czynnościom niepodlegającym opodatkowaniu. Projekt będzie realizowany w ramach zadań własnych Gminy.

Zakupy dokonane w związku z realizacją projektu są i będą udokumentowane fakturami VAT, na których jako nabywca widnieje Gmina.

Na tle powyższego opisu sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwości w kwestii prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do wydatków ponoszonych w ramach projektu.

Realizacja ww. projektu odbywa się w ramach władztwa publicznego i Gmina wykonując to zadanie działa/będzie działała jako organ administracji publicznej i może korzystać ze środków prawnych o charakterze władczym. W takim ujęciu Gmina bez wątpienia nie może być uznana za podatnika, gdyż realizuje/będzie realizowała ona w tym zakresie zadania własne służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie będą spełnione, gdyż Wnioskodawca realizując projekt pn. „Termomodemizacja budynku Urzędu Miasta” nie będzie działał w charakterze podatnika VAT, a efekty realizacji tej inwestycji nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Zatem Zainteresowany nie ma/nie będzie miał prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

Podsumowując, Gmina nie ma/nie będzie miała prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pn. „Termomodemizacja budynku Urzędu Miasta”.

Należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację indywidualną wydano na podstawie przedstawionej treści wniosku, przy założeniu, że w przedmiotowej sprawie sala widowiskowo-kinowa „...” będzie wykorzystywana przez Wnioskodawcę wyłącznie do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem, w niniejszej sprawie kwestia ta nie była przedmiotem rozstrzygnięcia.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy:

 1. zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia,
 2. zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.